10 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

ASSUNUSani 1750 v.u ı.qııı sabahları çıkar siyasal gıutedlr 'l'ılıfoı. 21716 ı $ . 4 » . ı__.;,_,. 4 ae Mnı evre VYul Ç | vCC DUVUULYA W ... * . barıhnınlı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmir'de bergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. Telef on: 2776 Korkunç Zelzele Yüzlerce Ev Yıkıldı, ölenler De Var. Açıkta Kalanlara Yardım, Ediliyor. €- H.M(_(_)ngresi Toplandı. K n er a bul CAF Vilâyet Kongres Halkevinde Toplandı. Kongrenin, Firkalı ve Firkasız Bütün Izmir'lilere Açık Olması Memnüniyetle Karşılandı. Vilâyet Idare Heyeti Dün Kongreye Hesab Verdi. Cümhuriyet —Halk — Fırkası İzmir, vilâyet kongresi, dün at 16 da Halkeri salopunda Toplandı. Kongre münsscbetile Halkerinde — Basasi tertibat alamış, köngro - murebhasları için Umumi, vilâyet ve Şehir Meclisleri salonlarındaki sıralar körsüsü konmüuştu. — Kürsünün sağ Çarafında dalire. müdürleri sol tarafında, C. H. F. Vilâyot Adare beyetl üyeleri ile, gazele- ciler için yerler ayrılmıştı. Kongreharkese açıktı, Fırkalı ve firkenz bütün İzmir'liler kongreye davetli idiler. Kongre- ) nin herkete açık bulundaral- man İzmir'de Büyük bir mem- Roma'daki Anlaşmanın Amerika'daki Akisleri. Silâhsızlanma, Konferansinda Ame- rika Büyük Rol Oynayacak. Vaşlagton, 8 (ALA) — Roma anlaşmalarının İmzası haberi ve bilhassa. bunlar arasında Alman- ya'nın — ellâhlanması hakkında bir protokel mevcut bolunması busunu barbiye nezeretinde bü. yük tesir iera etmiştir. Riyasetleğmlırr. dalresl ile ha- Ticiya nezareti silâhaz!anma kon- fezamymın yeniden ihyasn zama Tanin uzak olduğunu — zannet- Memektedir. Amerika'nia - İsviçre — sefiri Bay B, Vilson. Bay Ruzreh'in tallmatını bemill olarak bu eyın sonamda Avrupa'ya haraket öde cektir. LA Böra elküre nmumiyesi Al masya'nın tekrar — konleranen dönmesli için sabanın temizlen: Tale olduğu merkezindedir. Tah: mla olunduğuna göre Amerika yeni müzakerelerde müblm rol oynıyacak ve mütearrızın serih sürette tariff We denizlerin ser- Bey Laval bestisi kakkında 1938 tarihinde | derek yer almışlardı. Dinteylei- Böy Roavelt tarafından yapılan teklifleri tekrar edevektir. nuniyetle kağşılanmış, firkalı ve fırkanaz birçok dinleyiciler vak. tinden çok evel Halkevino gi- | ler arasında kadınlar da vardı. | 'Vlalıye akan- mız Bay Fuad Bugün ;lstanbul’a Gidiyor.. Şehrimizde bulunmakta olan Maliye Bakanı Bay Fuad Ağraç dün öğleden eval General Kâ | mm Diriki ziyaret etmek Içi vilâyete gelmiş İşede vali bu Tovmadığından — vall - maavini Bay Fusd . Yurddeşi - ziyaret etmişlir. Maliye Bakavı; — belediyede belediye beşkam | Bay: Bahoşt Uzu; da zlyarnt etimiş. ve biş Fırka Başkanı Ray Avni Doğan Kongre, İzmir markezile on dört kazanın mümessilieri olmak üzere yetmiş Bayan ve Baydan korulu Idi. Bayan Seniha Cevat, Ödemiş mümeesilleri arasında bulunuyordu. Vali General Küzım Dirik, belediye başkanı Buy Behcet Uz, Emniyet — müdürü Bay Feyzi Akkor, mektuaben, sirsat, iskân, baytar ve öorman mü dörleriler — vilüyet — jandurma kümendamı, kendilerti — için ay- Tılan yere oturmeylardı. Dinle: ylciler büyük bir — yığın teşkil ediyordu, —Alt ve Gst salonlar dolmuştu. Atatürk'e Tazim Saat 16.. Firke başkanı Bay — Sonu 5 Inol sahifede — müddet görüşmüştür. Bay Beh> cet Uz öğla üzeri İzmirpalas'a giderek orada mılsalir bulunan Maliye Bakanı Bay Faad Aj raça alyarçt iade atmiştir. Buy Fuad Ağraç bugün Denizyolları işletme idaresiain İzmir vapu- rüle İştanbal'a gidecektir. a ememamama Almanya'nın Dış Siyasası Değişecek Mi? Bay Mussolini'nin Söylevi. Italya - Fransa Anlaşması Hiçbir Dev- îar’da İlk Rey Puslaları |Sandıklara Atılmıştir.|) ZKC0) Biy Hitler bir söylevinde (2) Bay Göring Sarburk, 8 “(ACA) — Dün | komlsyonunun emitnamesi mu:- I?nkhçılo beş memur bir'in: | cibince — reylerini — vermekten tihap bürosuna girerken faşlet | mahrum edilmişlerdir. osalü selim vermişler, reylam — Sonu 4 ıncı sahilede — Tet Aleyhine Değilmiş, Fakat.. Roma, 8 (AA) — Stefeni ajansından: Fransız » İtalyan anlaşmaları: nın İmzasından sonra bay Muş solinf ve Bbay Laval Pransız - İtslyan matbust mümessillerini kabul etmişterdir. Kuf Franerz matbuati mümes sülerine demiştir ti gar ea T NC Tn Halkevinde Konferans Var. Halkevinde takıl&b derila rino yarın da devatm edilecek ve İlk tedrisat müfettişlerlnden Bay Asım İsmet * yarın — saat oönbeşte tarihi fırkanın , İnki Jâb,, umdesiüiizak ödecektir. Bay Mürso - | Nİ — Son günlerin en mühim I üzere Roma'ya gelen Fransız hâdisesini yakından takibetmek gazetecilerile — konaştuğumdan | doalayı çok memnunum. — Fran: | &z - İtalyan — yakınlaştırmasını kolaylaştıracak- bir hava yarat: mak maksadile — gösterdiğiniz fasliyetten dolayı teşekkür ede- rim, Bay Laval ile tarafımdan Aimza olanan anlaşmalardan sap- ra Yetikbal için daha werimli bir faaliyet göstereceğinizi tmld — Sonu T wmocı sahifede — Korkunç Zelıe—-— le Hakkında Son Da- N kikada Aldığımız Tel- graflar 2aci Yüzdedir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler