10 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

10 Ocak 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K. S. K.h Bay Suavi Soyadlarını Kutuge Yazdı-. | hskı I&ulübünün Vaziyetinden De- rin Bir acıyle Bahsediyor.. -—————. Karşıyaka eski azalarından ve şimdi İstanbul'da buliman Bay Suavi de, gazetemizde (Eski bir Altay'lı) imzastle çıkan spor tenkidleri üzerine bize şu mek- tubu göndermiştir. Eski Altay'lı arkadaşa: Kim olduğunuzu bilmek ve elinizi samimliyetle sıkarak sizi tebrik etmek isterdim. Ben »se- nelerce İzmir'den ve dolayısile İzmir spor — hareketlerinden uzakta kalmış bir Karşıyaka: hyım, Birkaç gün için İzmir'e avdetim, bende İzmir — fotbolü bakkında çok gayri müsalt bir İntiba bırakmıştır. Bayramın ilk günü Göztepe İle Altay, ikinci günü Kargı- yaka ile Altınordu'ya — seyret- tim ve gördüm ki, İzmir fat- bolâ senelerce evvelki vaziyete Bazaran çok — gerllemiş, çok düşmüştür. Banun sebeplerini ban birkaç oyuncuda aramıya- cağım. Memleket spora, kuv- yetinl memleket kulüplerinden alır. Kolüblerin Iç vaziyetini görmek, bilmek va zanfiyet se- beplerini burada aramak l4 zımdır. Bu yazımda bunlardan - bir tanesinden, cski kulübüm olan K.S.K. dan bahsedeceğim.. Karşıyaka spor külüabü - İz- mir'in en eski Iki kalübünden biridir. Senelerce İzmir sporu- nuu birinci safında yer almış, kuvvet ve kudretini her zaman Çarpıştığı takımlara kabül etti- ren fudbolcuları forması altın- da toplamıya muvaf fak olmuş, bir kulüb olmakla maraftu. Şimdiki vaziyeti ben yazmı- yacağım. Şu bayram turnavası kurası çekildiği zaman İzmir'in en tanınmış — oyuncularından birisinin; — Size K.S.K. düştü öyle- mi? Çok talihli adamlaramız ekmeklik takımı buldunuz. Dediğini kayd ile iktifa ede. ceğim. Ve bu satırları — sene- Terce bu kulübü idare eden ve şimdi her birlsi bir köşeye çekllerek K.S.K.1 öksüz ço cuklar gibi ortadz bırakan eski idareci — urkadaşlarıma — İthaf edeceğim. Takım bir bayramı günü İz: mir'in buğün en iyi veziyetinde bulanan takımına, Altınordu" 'ya karşı oynuyor. Eekiden böyle bir maç. oldağuzüman Karşı «yaka'da günlerce evel dedikodu başlar, takımla alâka peyda edilir. Onu muvaflakıyete gö türmek, çocukların iyl getlce almasını temin edebilmek Için elden geldiği kadar uğrcaşılırdı. Ben arefe gecesi İzmir'e gel- dim. Yemeği yeryemez soluğu kulübde sldım. Yolda yörürken içimde tam bir neş'e ve sevinç yardı, Soaelerce görmediğim ar- “kadaşlara kavuşacağımı düşüne- izek üdeta Kkoşar adımla kulü- büme geldim vo kapalı — olan kapısına başımı çarpmamak için tam zumanında ve güç dordum. « K.S.K.in eski — idarecileri; bepiniz, benden çok daha iyi bilirsiniz; (Kalüb) demek onbir -— Oyuncunün toplamıp sahaya çık. man için kurulmuş bir yer - dömek değildir. “Arkadaşlık, kardeşlik, sami- miyet kulüblerden doğar - ve büyür. Onu teşkil eden ferdle- | tin üçü kahvenin bir köşesinde, dördü öteki köşesinde topla: ı takım Aörmenlarının — va. ziyetle alâkadar olunmazsa, el: do tatalması mümkün eleman- lar elden kaçırılırsa ve nihayet: —Senl umumi kaptan yaptık! Diyerek bütün yük bir ar- kadaşın omuzlarına yükletilirse, bu işlerin sonu da İşte böyle olar, Karşıyaka'lılar, yeşil kır- mızı renk sizin hepinizindir. Onun — küvvetli — zamanları kendi kendine doğmamışlır. Onu © mevkie getiren sizdiniz ve gene siz almalısımız, Birtek arkadaş no ksdur çalışkan, ku- lübeü, szimkâr olurda — olsun, toplama, çalıştırıma ve — toabit İşlerini bir elden idare edemez. Kulüb için çalışmak, mu- hakkak İdare heyetinde veya amumi kapten mevkilerinde bulunmağı İcab ettirmez. Bir renk altında bulunanların hep: Bi o rebgin yükselmesi, — kuv- vetli bulunması gayeslle uğraş: mak ve herkes elinden gelebi yapmak mecbuiriyetindedirler. Ba herkesit elinden gelenler K.S.K #ilesini teşkil eden ik. tidarlı — idareciler tarafından yapılırsa —netice zannedersem pek ofak olmıyacaktır, Gelibiyet serinçleri, ne fut- bolcuların, te İdare heyetinin, ne de umümi kaptanındır. On- lar o kulübü teşkil — edenlerin hepsine âittir. -Mağlübiyet ke- derlerinde olduğu gibi- ve böyle olmalıdır. Karşıyaka'nın çok iktidarlı eeki — idarecileri; size bugünkü âtıl vaziyot hiç yakış: mıyor. Bir vakitler kuvvetlen- mesi uğruna çok şeyler — feda ettiğiniz vo ekain eseriniz olan kulübünüz, hepinizin müşterek 'yardımınızı bekliyor. Onu can- landırmak, oau ceki — kuvvetli mevkiine getirmek için geç bile kalmışsınız. 8-11935 Suavi Borsa Borsada dünkü üzüm, İneir| ve zahire satışları aşağıdaki şekildedir. üzüm Satışları Alıca K. S. K. A. Kâz. 12 50 7 8. Sölsy. 12 50 H.z. Ah. 11 50 Ş. Rıza ha. 18 Alyoti bir. 14 165 F. Solari 14 150 Jiro ve şü. 14 124 Ş. Romzi 13 12 Y. L Talât 13 88 D. Ardlti 13 86 H. Alyoti 14 25 72 M. j. Tar. 14 6T M. Alberti 12 50 Zabi. İbra. 14 47 E. Krlepin 14 38 P. pacl — 19 12 5. Emin 16 12 Albay. tlos. 15 10 j. Tarantp 12 76 50 765 205 890 50 29 l11 96 ki, ceviz çi 29 02 ki. ka, ce, 11 ranların Adlarını Yazıyoruz. A Boyadlarını nüfus kötüğüne yazdıranlar dün gene nüfus dalresinde kalabalık teşkil edi. yorda. Üç masudu müracaat edenlerin soyadları kütüklere yazılmaktadır. Bay ve Bayan lardan - soyadlarını —yazdırımış olanları yazıyorüz: Polis memüru 258 İbrahim alp altay, Dıbekbaşı'nda mora- hane çıkmazında 228 numara- da Selâhiddin acırgan, İtfaiye çavuşu Mustafa akkaplav, Ke- mer caddesinde 21 numurada hasan asma, polis T0 nümaralı Mehmed aydoğdu, |Dibekbuşı'n- da 228 numarada Ramazan adlım, göztepe'de 869 numara- da Nurullah ak'ün, Zafer mek: tebi — muallimlerinden — Cemal ayman, Zirast bankası memur- larından Cemal akalın, 20 nu- maralı belediye memura Celâ leddin alpagut, Buraava çay mahallesinde 68 namarada H. hüsnü akpınar, Selimiye mahal lesinde mütckald alay kâtibi H. Nedim aksaç, gümrük mu- hafaza memuru Ali Şükrü akiş, Kurantina'da mektobcu soka- gında 18 numarada — İbrabim arkaş, Askeri hastane göz dok- toru İsmail akgöndür, Aydın demiryolunda kazancı Mebmed akarçay, Burnava askerlik ka- lem delresi memuru Hamdi ayyıldız. B Çankırı çarşısında M. beşir birecikli, Hacıbasaa - otelinde ÖZ numarada emlâk slmsarı Beşir boğlan, Tepecik Türkyur- du reisi- Mustafa büyra, gazi- mir'de Abdülkadir bağan, Kar- pyaka'da alaybey çimendifer caddesinde 59 numarada — Ali haydar büyük barbarus, Seli miye mahallesinde 42 nümara- da Refik barkın, Borovalı tü. tün şirketi müdürü Memduh Bozyaka'da 204 numürada Ah med bozyaka, Hatumiye mabal. lesinde dellâlbaşı sokağında 40 numarada Şefik berih, c Hüktmiyetimilliye — mektebi müdürü Nazif ve kımı Zebra caşpınar, İkinci osmuniyo ma- ballesinde cami sokağında Ala. eddin coşmaz, Dördüncü Salta- taniye mahallesinde kuyu soka- ginda 11 numarada Ferhad oğlu Receb ceyhan. Belediye başmühendisi Cahid Ççeçen, göztepe tramvay cadde- Binde 980 numaralı evde Sü- leyman «çavuş», Merkez telgraf memurlarından hamdi çelikka- nad, Namsagâh'ta gece bekeisi 93 mümaralı Mevlüt çeltek, Müze hesab memuru Calib Ççuvaç, 19 nmamaralı. belediye toemuru Kâmil çandır, gümrük Mmubafaza memuru 2175 Kadir çörekçi, Def terdarlık muhasebe kâtiblerinden Şebameddin çoluk, Bilâl çok çetin, Zirsat benka- tında Ahmed Şevki çavdar, Değirmendağı caddesinde 88 nu: marada M. Ralf çakırlar, D. D. yollarında demirci .İsak çokya- man, İzmir liman memurların- dan Muammer çeri, Baştarak tokağında 179 numarada Nec- Mmeddin çelen, güzelyalı tramvay Gaddesinde 1024 numarada Yah.- ya çırpıcı, D Met'udiye —caddeslüde 147 numarada Mümin Drama, bele- diye dalresiüde B uamarada basib daday, Sulh hukuk hâkim. Hği yazganı Fahri demirtaş, Karşıyaka Salihpaşa caddesinde 131 mumarada Galib devrim, Sıhhat müdürlüğü odacıtı Ko- mel deneç, gümrük — muhafaza Halayı ambar memura Emin denli, polis 214 Ahmed dikili taş, Devlet demiryolları ambar keleminde Cemal davgan, be lediye başhekimlik - kâtibi Mü min debir, 9 Eylâl baharat deposu sahibleri Fahri ve Fadıl (Dokuz Eylâl), İhracat gümrü ğünde amele Mustafa oğla ha san darmaz, Sanayi müfettişi Mustafa Nâzım döenci, polls 49 mumaralı Ceban dirikkan. E İzmir eolh hâkimi Ahmed Cevdet ertüzün, Karşıyaka'da Muradiye caddesinde 16 numa rada Nihad erkınay, Yetim mektebi muallimi Hüseyin hüz DÜ ercan, belediye merkez me muru Fahri erdaman, Aekerlik şübesl relsl kaymakam — Ray Müustafa'nın damatı Osman No Yi ertinen, jundarma mıntaka kumandanlık mülhakı Şemsi ersü, Çayırlıbabçe'de değirmen sokağında 13 numarada Meh med Erzarüm, Bayraklı'da Mu- rüdiye caddesinde G1 numarada Hüseyin ertenk. G Birincl hukuk mahkemesinde hâkim nemzedi Necmeddin ge- lişken, İhracat gümrüğü mu- halfaza memurlarından Yaşar günal, San'at mektebi muallim- lerinden Refik Baba gürsay, San'at mektebi müdür muavini Ali Rıza görkan, Tapu sicil mabzen memuru Kâmll güllü, Çivlel hamamı civarında Torna sokağında 14 numarada İbrahim Vehbi gülmüş, Karataş maliye şabesi — memorlarından — İsnsil görgün, Çİhracat gömrüğü mu- ayene memuru Mustafa gürman, Aliağa mahallesiade Demir gök. demir, Kahramanlar — mektebi moallimlerinden Nuteddin gök. toğ, Nafin başmühendisliği fen memoru Hüseyin gençay, bele- diye meturlarından Şevki gün, Maliye —memuztlarından — Fuat göztepo. H Sazıhafız. mahallesl Hacımah. mud esokoğıhda 7 numarada Kemal hekimoğla, polle 67 na- maralı İsmail hınç, Tophanede kapıcı Mehmed Cemll bhoşgel, İobisarlar fabrikasında hüseyin Zekâl helvacıoğlu, Devlet de- miryolları fabrikasında tesviyeci Ali bolcıt, Dovlet demiryolların- da depo muhasibi Edib Cemil herinsev, Karentina'da Azml- #ğa sokağında Müstafa hamur- yıdan, Karşıyaka maliye çşube- sinde Ömer bastürk, Hilâl ta- mirbanesinde odacı Halil hoş- bak, posta seyyar memuru Müstafa hepgüler, Yüzbaşı Ali Rıza hüyük, Bacılbrahim ma- hallesinde 18 numarada Ahmed biçdurmaz. 1 Burnava'da hanardı sokağın. da 2 numarada M. Ali ve kar: deşi balediye veznedarı Tabsin mge, Dibokbaşı'nda birlaci yük- sek sokağında 27 numarada Hamdi ılgaz, polls 31 numaralı Yakub Kadri ilikan, polle 259 sumaralı Hüsnü ıldız, 3d nu- ışıldak, Uzunada'da İsmall ışık- saçan, Musa ışıksalan, Halka- pınar tamirhanösinde usta İs mall ildaş soyadlarını — almış: Jardır, Manisa muhasebel bususiye müdürü Bay Nafiz ve oğulları Kültür bakanlığı müsteşarı Bay Rıdvan, Manrif müdürlüğü sicil memurü bay Ekrem, — Tilkilik Ortamekteb Türk'çe müallimi bay Nabid, Buca Ortumekteb müzakerecisi bay Hulid, Aydın Ticaret ve sanayl odusı Başkâ- tibi Mazbar, İszmir, üzüm &lm Farlarından bay Kemal edgöer, Dikili kazası baytarı bay Cemil #kbolut, Masrif müdürlüğü me- mürlarindün bay İzzet erçen, Maarif müdürlüğü memurların. dan bay Sırm erna, Karşıyaka- da mütekalt Şeyhoğla hay Beh- çet ve oğulları Karçıyaka Hi Iâliahmer — cemiyeti — başkanı, şehir meclisi azasından Bbay Hüsnü ve Macid Toömak soy: adlarını ulmışlardır. &8 — Buldan kazasında bulu- mnan Eyâb Sabri ile İzmir'de Bölünan oğulları belediye man- takası âmir - vekili Mehmed, Ayvalık jandarma kaomandanı Lörfü, İzmir erkek — muallim mektebi talebesinden TI2 Sü. leyman, Sen'at mektebi talebe. sinden 97 Ömer Kayral soy. adını almışlardır. Sar'da İlk Rey Pusulaları Sandığa Atıldı. ——— :0 aa — Baştarafı 1 Inci safihede — Bir hastanede bulunan ibti. yar bir kadın şunları söyle- miİştir : — Ben Alman'ım ve Alman olarak ölmek istiyoram. Bu sözle hangi tarafa reyini ver. mek İstediğini gösterdiği için © da Trey vermekten mabrum edilmiştir. Alman cebhesi bu mahrami. yetleri reylam komlayonunun nezdinde protesto etmiştir. Sarbruk, 8 (A-A) — Sar re- ylamına aht ilk pusulalar dün sandıklara atılmıştır. Bu teyler, polislerle hükümet Mmemurları- nın ve hastane ile baplahavede yatanların reyleridir. Bu suret- le reye - dştirak ihtiyari oldu- ğgundan ve dün rey stmayanla- rın bu İşl pazar günü de gör- meleri calz oldağandan rey ver. mek bakkımı kullananlar da olmuştur. Sarbroken, 9 (A.A) — Ge- lecek puzar güdü reylerini ver: mesinde güçlük olan bazı me: murların reylerini istimal ey- lemelerine tahsis olunan günde 2200 rey sahibine mukabil 2010 kişi reyini letimal etmiştir. 'Bunun sebebi memurlar ata. sndaki ademi memnuniyettir. Zira Visbadende Sar memurla- rının vaziyeti hakkında devam etmekte olan müzakereler daha hiçbir. neticeye vüsl olmamış: tır. Bu eürzetle Sar'ın Alman- ya'ya avdeti halladea memurla- Tan İ#tikballerinin ne olacağının belli olmaması bütün idarede büyük bir sıkıntı tevlit etmek. tedir. Masmafih yakında bu müzakerelerin bir netlceye va- racağı tahmin edilmektedir. Vatikan, 9 Yazan: Bezacı K. K. Aktaş | Dilin Çıkarmak.. Çok defa, dil, ağızdan kır- aoi ucanu — çıkarır, bü - hal, mizahta içi boş bir yakaya işaret olur. Hekiimlerin çıkart- tığı dil, burada bahsinde bulan- düğamüz çıkan dil değildir. Son zamanlarda minl mini — gk bayanlarımızın, dudaklarını yalamalarına dikkat ettiniz mi, bilmem? Ben erkek doatlarıma töylerim: Şık, güzel bir Bayan gördünüz, göz göze de geldiniz. Ne kadar olsa, erkeğin bakışla- rından ürperen bası Bayanlar bu bakışlar altından mağrur bir t tavırla çıkmak İçin mini mini, şık, minyon bir kımıldama ya- ptyorlar, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dillerini çıkarmaktan ziyade mlal mini dillerini du- dakları — üzerinden kuş gibi Reçiriyorlar, Bo, ağzın bir şürl oluyor. Daha doğrusu bu, gü- zel bir yüzde açılmış bir gonce oluyor. Bu dil dudaklar üzerinde dolaşan efsanevi bir hayal olu: yor, Oluyor oğlu olüyor. — Bil- mem dikkat ediyor musunuz: — Dil ucundan sonra ekseriya ibmal edilmiş mini mini bir mendil dudaklarda dolaşır, ba iki küçük hareket; ürkek, tit- rek bir kımıldama oluyor. Cicl kızlarımıza, onları İnciten bir ağırlıkla bakmak, pek büyük bir kabalıktır. Bu diller, bu kadar kaba hareketlere çıkmak şöyle dur- sun onu Taorı göstermesin tu: tolur, kalır. Spor Hareketleri |) Halkevi Turnava ve Federe Likleri.. Cama Günkü Maçla: rın Hakemleri Seçildlı Yarın yapılacak lik maçları- nın hakemleri ve maçların pro: gramı dün akşam toplanan fut: bol beyetl. tarafından şöyle tes- bit edilmiştir. Saat 9 da Türkspor Altınorda Bay Hikmet, #aat 1l'de Göztepe: K.S.K. Küçük Mustafa Şenkal, anat 18 de Türkepor Altmordu Bay Rıza, sast 1öde K.S.K- Göztepo Bâay Mustafa — fatbol heyetl başkamı Halkevi Likleri: Sazt 11 de 9 Eyitl Parkspor -“Hüsusf, saat 12,30 da Kahlıra- manlar-Hacıhüseyinler Halkevi tarnavası, saat 14 de Bayraklı- Demiryola Halkevi taornavası, sast 15,30 da — Borneya-Hilâl — Halkevl turnavan, Hayırlı Bir Iş Kastemonu, 8 (A.A) — kevli içtimaf yardım şubesinin tertibi üzerine Temsil — şubesi tarafından çehrimiz İlkmektep- lerindeki kimsesiz — çocuklar menfeatine bir temsil — veril. miştir. —. ga reşmt gazetesi Asservütore Romano resmi haiz olarak neşrottiği bir tebliğde Papalığın Sar pleblsitinde Bita. raflığımı muühafaza etmediğine dalr olarak deveran — etmekte olan şayfaları tekzip etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: