13 Nisan 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

13 Nisan 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. Sayla 8 VKN Y N ALEARAPOR ADT GÖM TC D TRK UAT AAA ÜT DADEN ADKT Fratelli Sperco !IIIlllllllllllllI|IIIllllllllllHllllllllllllllllllIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIİIIII OKTTTANATAKAO UNK FKONUNT KOKU ARAKATNAAALANALANMIKIUNTAIIAKI I Vapur Acentas ROYALL NERLANDAIS KUMPANYASI “"SATURNUS,, vapuru TERDAM, ROTTERDAM ve HAMBURG limanları için yük alacaktır. “TRİTON,, vapuru 18 sanda limanımıza gelip yüki nü tahliyeden sonra BURGAS, VARNA ve KÖSTENCE li- manları için yük alacaktır. SVENSKA ORİENT LİNEİN KUMPANYASI “GUNBORG,, vapuru 26 nisanda ROTTERDAM, HAM- BURG, GDYNİA ve İSKAN- DİNAVIA limanları için yük alacaktır. SERVİCE MARİTİME RO- UMAIN “ALBA JULİA,, vapuru 21 nisanda gelip PİRE, MALTA ve MARSİLYA limanları için yük alacaktır. “SUÇEAVA,, vapuru 19 Mayısta gelip MALTA, CE- NOVA ve MARSİLYA liman: İları için yolcu alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. İlândaki hareket tarihlerile navlunlardaki değişikliklerden acenta mesuliyet kabul etmez. Daha fazla tafsilât için İkin- ci kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında FRATELLİ SPERCO vapur acentalığına müracaat edilmesi rica olunur. Telefon; 4142/4221/2663 Der ZEE & CO V.N. DEUTSCHE LEVAN- TE LİNİE HAMBURG “ X ,, vapuru 26 nisan- da — beklenilmektedir. — RO- TTERDAM, HAMBURG ve BREMEN için yük kabul eder. AMERICAN EXPORT LI- NES The EXPORT STEAMSHIP CORPORATION “EAECUTİVE,, vapuru 9 nisanda beklenilmektedir. NE- VYORK için yük kabul eder. “EACHANGCGE,, vapuru 15 nisanda beklenilmektedir. NE- VYORK için yük kabul eder. SERVICE MARITIME PİRE AKTARMASI SE- Rİ SEFERLER “EXCALIBUR,, vapura 9 nisanda PIRE den BOSTON ve NEVYORK a hareket ede- cektir. SEYAHAT MÜDDETİ: PIRE - BOSTON 16 gündür PIRE - NEVYORK 18 ,, SERVICE MARITIME ROU- MAIN. BUCAREST “DUROSTOR,, vapuru ma- yısta beklenilmektedir. KÖS- TENCE, SULINA, KALAS, ve bütün TUNA limanları için yük kabul eder. SOCIETE ROYALE HONG- ROISE MARIİTİME “SZEGED,, 19 nisanda bek- lenilmektedir. BELGRAD, NOVİSAD, — BUDAPEŞTE, BRATİSLAVA LİNZ ve Vİ- YANA limanları için yük ka- bul eder. JOHNSTON WARREN LINİES LTD. LIVERPOOL “DROMORE,, vapuru 11 nisanda beklenilmektedir. LI- VERPOOLve ANVI gelirerek ve VAR. 10 Nisanda limanımıza gelip AMS- W. F. H. VAN- | . Sten ma- Ucuz, taze ve temiz'ilâç çeşidleri Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Hamdi NüzhetÇançar Sıhhat Eczahanesi nde bulunur. SD LO DDĞLACALINANONDCA KKK DAĞAO UYO KODK DAKKAKAYAI KOKU AY KDDCAKKAKKKKAIZI ELPRLİRE TEPRSET AO AMT ST ZŞKT T 0 aA M S STT TREK LAT DA RETAAI İ | ! 4 e .x Olivier ve Şürekâsı * Limited Vapur Acentası Tel. 2443 THE ELLERMAN LİNES LTD. "GRODNO, vapuru 8 ni- sanda LONDRA, HULL ve ANVERS'ten gelip yük çıka- racak ve ayni zamanda LON- DRA, HULL için yük ala- caktır. THE GENERAL STEAM NAVIGATION C. LTD. “ADJUTANT, vapuru ni- san nihayetinde gelip LON- DRA için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de- gişikliklerden Aacenta mes'u- liyet kabul etmez. NA, KÖSTENCE, SULINA, KALAS ve IİBRAİLE liman- ları için yük kabul edecektir. DEN NORSKE MIDDEL: HAVSLINJE OSLO *BOSPHORUS, — vapuru 19 nisanda beklenilmektedir. ayni gün HAYFA, DIYEP, ve umum NORVEÇ limanlarını için yük kabul eder. “SARDINIA,, vapuru 22 mayısla beklenilmektedir. Pl- RE IİSKENDERİYE Diyep, ve umum NORVEÇ limanları için yük kabul eder. Vapurların - isimleri gelme tarihleri ve navlun tarifeleri hakında bir taahhüde girişi- lemez. Telefon No. 2007 2008 Yüy KUMUZ İ?ürien Sahap d .Ig ÜrTE ; x- lu “UMDAL,, Umu- Deniz Acenta. lığı Ltd. Hellenic Lines Limited “HOLLANDIİA,, yapuru 7 8 Nisan beklenilmekte ROT- TERDAM, HAMBURG ve ANVERS limanları için yük alacaktır. “BELGİON,, — vapuru 30 Nisan yahut 1 Mayıs bekle: nilmekte ROTTERDAM,HAM- BURG ve ANVERS limanları için yük alacaktır. PHELPS LİNE PHELPS BROS & CO INC. NEV-YORK “BRETAGNE,, vapuru 8 Nisan beklenilmekte NEV- YORK 1limanı için yük ala- caktır. “ARYLENSEN,, vapuru 21 | teşi günü saat 16 da icra edi- nisan — beklenilmekte YORK limanı caktır. “JACOB CHRİSTENSEN,, vapuru 15 Mayıs beklenil- mekte NEV-YORK limanı için yük alacaktır. NEV- Vapurların - isimleri, gelme tarihleri ve navlun tarifeleri hakkında bir taahhüde girişi- lemez. Birinci kordonda “UMDAL,, UMUMİ DENİZ ACENTA- LİĞİ LTD. vapurü - acentalı: ğına müracaat edilmesi rica olunur. Riz binasında No. 166 için yük ala: | ERRAARAENNE Z Kiralık Ev ) Gayet havadar bahçeli gü- zel manzaralı kullanışlı kirası elverişli Göztepe vapur iske- lesine dört dakika mesafede iki ev kiralıktır. Göztepe'de Abdülezel so- kağında yokuşta bakkal Bay Bedri'ye veya telefonla 2256 ! numaraya müracaat. Akhisar bele- diyesinden 1 — Akhisar kazası için Bandırma kapıdağı parkesi evsafından 60,000 adet parke taşı kapalı zarf uzülile eksilt- meye konulmuştur. 2 — Femni şartname Ban- dırma, İzmir, ve Akhisar Be- | lediyelerinde görülebilir. 3 — İhale 19/4/937 Pazar- lecektir. 4 — İsteklilerin keşif bede- linin 967,5 olan 450 lirayı teminat olarak yatıracaklardır. 4 8 18 17 1021 AAA IK LKT KKK LA FKN AYA OR Refik Lütfi Or Zevkinizi okşayacak poz Temiz işçilik Hükümet civarı Kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 Telefon : 3171 DREKAĞTAİ GKLK AALAL AD LAT IA AKAKDOKULARK OKUN Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, & sakileri ahai —ii aei ASte T B aet aa Teasmea SRASL A L 13/4/93 H L AF ? rükler;asabi zayıflıK,uy LAY YY Te e y tisisbaş dönmesi,baygınlı ? carpınfı; Ve Sinirden ileri ge bülün. Tahalsılıkları DT . Devlet demiryollarından Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hiz mize elverişli çıkmak, Türk tab'asından bulunmak ve 35 ) geçmemek - şartile idaremiz Ankarada çalıştırılmak üzer ressam ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek m lerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısır hizmete alacaktır. Ressamlık ve kısım — şefliği için Ankarada yol daires İstanbulda Haydarpaşa işletmesinde İzmirde de işletme kezinde 28/4/937 çarşamba günü müsabaka imtihani ye caktır. Ancak şube şefi olarak alınacakların imtihanları günde yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olar muayyen olan günde bizzat Ankarada yol dairesine müra ları lâzımdır. Şube şefi olarak alımacakların yüksek tahsil müş olması lâzımdır. Mühendis olanlar imtihansız alınır, | talipler ve Nafıa fen okulu mezunları arasında imtihan yal Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en | tahsil şartı ortadır. Naha fen okulu mezunları bu hizm için imtihansız alınır. Diğerleri arasında yapılacak imtih san'at okulları ile lise mezunları tercih edilir. İsteklilerin dilekçelerine aşağıda gösterilen vesaikide e siz olarak iliştirerek en geç 26/4/937 tarihine kadar doğr doğruya adı geçen işletme müdürlüklerine ve Ânkaâradı dairesi reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bi rihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 1 — Diploma veya noterlikten suret. 2 — Hizmet vesaiki “En son ve evvelki hizmetler içir 3 — Polisten tasdikli iyi ahlâk belgesi, 4 — Hüviyet cüzdanı "Nüfustan tasdiki, $ — Askerlik vesikası “Askerliğini bitirmiş olmak alâkası bulunmamak şarttır,. Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayetti yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber yabanc memleketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 ücretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde eder ve zam görürler. Kısım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek t görenlere 97 lise veya muadili meslek okulu mezunlarına orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp İisanlarıı birini bildiği ayrı bir imtihanla belli olanlar bir derece ( yukarı ücretle alınabilirler. v Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri — oto zamlar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hüki rine tevfikan yapılır. Ankarada kendilerine vazife verilen alacakları mesken bedeli yukârıda gösterilen ücretle hariçtir. 10 13 16 853/1092 .. ... .. örücü İstanbullu Kâmil Üçuncü Beyler (Şamlı) sokağı Numara 16 Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış ola İstanbul'lu örücü Kâmil Meserret otelindeki dukkânı Üçüncü Beyler Şâmlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli k maşlardan mamül erkek ve kadın elbiseleri, mantoları Y nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir € bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. Yapılan işlerin"mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğeni miyen Örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur * müşteriler her hususta memnun edilmektedir. ÂAskeri fabrikalar umum m dürlüğünden; a | Müteahhit nam ve hesabır muhtelif cins makkaplar. - Tahmin edilen bedeli 17200 lira olan yukarda yazılı zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komi nunca 24/5/937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile i edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoadan verilir. liplerin müvakkat teminat olan 1290 lirayı havi teklif n tuplarını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona verm ve kendilerininde 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 maddeleri ki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları AÇ ER YUŞ 02; .

Bu sayıdan diğer sayfalar: