1 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

1 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 114537 mına ANADOLU Londra! alpara'borsasında | Başbakanımız elim bir vaziyet. Esham'"fiatlerindeki sukuttan" birkaç saat- te 400 milyon sterlin zarar olmuştur. Londra, 30 ey — Dün r. Bilümum esham fiatlerinde, müthiş Böyle bir hâdise, 1930 senesinden- beri kaydedilmemiştir. irkaç Londra para borsasında, elim saat içinde fiatlerin tenezzülü yüzünden dört yüz milyon sterlin raddesinde bir zarar olmuştur. | B. Naci El'asil istanbulda merasimle karşılandı Savın misafirimiz maiyetlerile birlikte Perapalas oteline indiler lanan hususi vagonla Haydar- paşaya gelmiştir. Muhterem misafirimiz istas- memur! ha birçok zevat tarafın- dan karşılanmıştır. k peri see se- lâm resmini iri e İstiklâl ai eğ Di e Naci EV'asil ee mo- törle İstanbula geçmiş ve Pe. aaa O inmiştir. İstan ul, 30 (Hususi) - — Irak na B. Naci EK bugün İstanbulun görül e değer yerlerini gezmiş- ler ve vilâyete giderek vali Muhiddin Üstündeği ziyaret etmişlerdir. saki bnn gazetecilere üz Ankaranın muaz- zam akalındayın Türkiye- va Ni için ne söyle Ba Seni gibi bir ba- şa malik olan Türk kardeşle- ri im, kelimenin bütün manasile bahtiyardırlar. e Memleketiniz- en çok faydalı bir ders ia ayrılacağı ım. nin, Türkiye teveccü- hünden istifade yi şüp hesizdir. Ve bu husus pek ya- ını Suriyede Vatanilerin Türk dostluğundan şüphe edi- lemez. Demiştir. C. Merkez Bankası yeni idare meclisi seçildi Banka beher hisse senedine 645 Müş kuruş kâr tevzi edecektir y— Ankara, 29 (A.A. kiye Cumhuriyeti Merkez oi kası hissedarlar alelâde umu- 1 ko misyonu tasdik ederek idare meclisini ibra etmiştir. Bundan $ müddetle, Ete idare meclisi ezhel m leri I Özgören Hakkı Saffet Tarih D. sınıfı hisselerine sa- ANADOLU Günl yl Fan yaza ş lada Rüşdü ÖKTEM eşriyat V yazı işleri m "md Nüzhet Çançar İdarehanesi ri i inci Beyler sokaj Ea Parti Bina içimde NADOLU ke 9776 - Posta kutusu 405 “ABONE Yilığı e A va ie üç Yabancı me ii aa abone ücreti 27 liradır Her yerde ii e İGünü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. | ————— ANADOLU MATBAASINDA ILİ dihmlülndei dm k hip hissedarlar tarafından da rd tarafından inhisarlar üdürlüğü eski ticaret rakipliğe 2 olunmuşlardır. eyeti u ae eher his- seye 645 kuruş kâr tevzi edil- mesini de e etmiştir. Avusturya-İtalya ostluğu Bkm 30 (Ra — Par- 'nto apar mi Geli Smitin Venedik. ye kakma izahatı dinlenmiştir, Smit, İtalya- “Avusturya iye ğu üzerinde ısrar lâzım geldi- gini bildirmiştir. elçika İstilâ yolu olmaktan urtulmalıdır. Bale, 30 (A.A) — riciye Nazırı Spaak ii mesini adak Geşngmii bulunmu; Aaaa ki iy ka harb pnesi tilâ — 10 m. Haftaya' Londraya gidiyorlar İstanbul, 30 (Hususi muha- karadan buraya ge- ei ve ekspresle Londraya hareket edecektir. lerimizi alacak İstanbul, 30 (Hususi muha- biti) — Ediz bil- dirildiğine gör. a muhte- Wi e gn ede- cek, buna mukabil Iraktan benii alacağız. Binicilerimiz Romada muvaffakı- yet > andılar İstanbul, 30 (Hususi) — Bi- e ba daki Roma yer muvaffakıyet kazanmı İtal Ba z Silan ya as- keri ittifakı teeyyüd e yor İstanbul, 30(H İtalya ile Gl arasınd mike bir ittifak aktedildiği hakkındaki haberler teeyyüd Viva. di iyor Petrol verip mahsul. Yalan Ne kolay es şu yalanl, Ne bol, ne seraz: e“ man- e şuursuzdur yal Ti en karanlık devrinden yarak ve hiç eskimiyen, bilâ- kis yeni şekiller ve yeni renk- lerle hatta kıymetlenen öyle bir miraski, istesek te, iste- mesek te hem tevarüs ediyor, hemde aynen “yeni nesillere bırakiyoruz. ara ve karakterin içine mikrop, ne seviye öinlree 1 ne prensip, ne vic- an, ne a şey! Birçok şeyler, en büyük kuvveti, yalandan alırlar. Ya: lanın kısa anda < foyası ar bile, o, esini e ii alan mumu yatsı adar Si şeklindeki ia sözü ile yalana A e istenen mukavem dırılmak istenen ahli intibah, “doğru söyliyeni dokuz köyden önüp gitmiştir. Aynı zaman- bizar hayatın da, bu darbı meseli yalana çıkardığı mey- dandadır. Yalancının mumu yatsıya kadar değil, sabaha kadar yanıyor ve ye pa zara cebi delik, beş parasız > koltuk ve sırt nüyor. Yan erdi bir illettir, di- yor Zi ki li doli i yalan içtimaidir de.. cemiyetin bir olduğu Esasen ferd, olmasına imkân yz Bina- enaleyh benim fikrimce, ya- tana da mücadele açmak N zımdır. Tıpkı veremle, frengi e gibi.. Bunlar fiz lr Abdullah ç Paşa) Merasimle Büyükadaya İstanbul, 30 (Hususi muha- birimize — İzmirde ans ölen mütekaid müşürler: den Abdullah vi nin ce- nazesi, bugün Dumlupınar va- purile İemird den geni ve ai tıma çıkari ılmıştır. Bir top ar: konan cenaze, e, Büyükadaya nakil ve dinlenin tur, İzmir Telefon şirketi. Satın alma mukavelesi imzalanıyor. İstanbul, 30 (Hususi muha- birimizden) — Ankaradan bu- raya gelen malümata göre, İzmir ve havalisi otomatik Telefon re ar hükümetce satın alınması hakkındaki mu- kavele rnk Yakında Nafıa Vekâletinde imza edi- lecektir. Bunun için şirket murahhası, Ankaraya davet vw edilmi çakçılık : ile xu A) — e ga, a in lira 274 kâğıd k hayvanı ele | lira, 12 kaçakçı geçirmişti diyarlar, iklimler a Kapı e kovunuz, pencere- den girecek kadar küstah ve şımarıktır.. Yalanı, meselâ belediyelere verilmiş bir cezaya tabi tu salar, şehirlilerin ne ceplerin de ne kasalarında tek metelik kalmazdı. Yalan, aynı zamanda zekâ saklan ie iri itebesi yalan kuvvetli zel eki » e imi bahar fışkırtır. Yalan ne değildir, nerede bulunmaz kil.. a sorsanız, insan- m 5 “B w - z Zİ 3 kuvveti > hayatta hiç ol- mazsa bir defa olsun, kalma- miş bay var mıdır? Kendi kendinize bakalım, lip vermeğe retiniz olacak mıdır' sorunuz cesa- IKamutayda, milleti için hüratı Kamutay, ir 30 ken — Kay n bugünkü toplan! de ze vekili VR Saka ile Cemal Tuncanın larını havi takrir pie Heme mizin Yugoslavyayı ziyaretle- rinde dost ve müttefik millet tarafından © gösterilen geniş sempati dolayısile Yugoslav milletine karşı sevgi tezahüratı olmuştur. Bundan. sonra, Yugoslavya parlâmentosuna teşekkür ve sevgi telgrafı çekilmesi teklif olunmuş ve bu teklif, hararetli alkışlarla ve tam bir ittifakla kabul edilmiştir. Ankara, 30 (A.A.) — gün Hilmi Uranın ğında yi np ye Türkiye cumhuriyeti e Sovyet Sosyalist cumhuri- yer birliği rise 20 İlk 936 da oskovada verilen ve bütün meclisin sü- Montrö konferansı ——>e Mısır, Fransız teba- fasile mahmilerine ec-| ğe “hazırdır” Montrö, 29 (A.A.) — Dün e) İngiliz murahhas heyeti ile Fransiz murahhasları arasında başlıyan müzakereler netice- sinde iki tarafın noktainazarı arasında yaklaşma hasıl oldu- name ile milerine ecnebi sıfatını vermeğe hazı dır. Mısır Fransız me! ek üesses hastanelerinin bime * elleceği hakkında teminat vermektedir. Nakas paşa ile De Tassa bundan maada muvakkat dev- renin müddeti meselesile muh: telit mahkemelerin terekkül i tetkik etmişlerdir. uvvetle pm — re, konferansın umu: i- tesi sab; irin cal gideri 0 (A.A) — Misir Başvekili 'Nahas paşa öğleden m Fransız delegesi Tassan sikiş bir mülâkatta bulun- e Ski tarafça da kayde- mülâkat ticelere varmıştır. Ve bütün ihtilâflı işlerde uyuşulmuştur. Moskovada Bir infilâk oldu e 30 ( Radyo ) yük mağazalardan birisinin br ipe ir infilâ işi ölmüş ve 29 mesainin ©: rüşüldüğünü ve intikal devre- iki sene olarak tesbit mi komisyonunun yarınki cek olm: kişi Mi Ya tah- kikatta; bu infilâkın bir suikast eseri olduğu epi sesine tevdi. edileceğini söy” a SN Yugoslavya Parlâmentosuna v. İteşekkür telgrafı çekilmesine karar verdi Magdeburg direktö. Yugoslavya sevgi teza- yapıldı rekli alkışlarile karşılanan aşa- daki takriri tasvib ederek günü ( toplanmak ek e nihayet ver: B. . M. Yüksek veli ve Kani ep resmi ziyaretleri iye ; a asil Yugoslav milleti tara- bida n şahıslarına ve Türk mik letine Mlp ge N iz Türk mik z ei illerini "pek ibi etmiştir. Türk M2 Yayan milletine olan samimi e bezi ol VW milletlerimizin sulh ide- ali ve kar ara yo- lunda ve Balkan k kayalar ar: risindaki mükedağ vetlendirme ve artırma idea- linde kıymetli bir amildir. 1 Çok samimi usan liği vasi Millet Vel kile, rine iblâğını teklif ederiz. nelmilel kömür sergisi müna- sebetile şehrimizde bulunan My de Gruson fabri- arı sir mi İğ Madison ; mistir edinir ve li aya e şim i İs ll çıkarılmı Yala di İstanbul, 30 (Hususi muha- Sümerbank birimizden) üm umu! müdürü B. Nurullah iştir. Ankara, 30 (A.A) — nisan tai şam gazel beyana Anadolu Aj mezundür. “e marşı 30 (AA)— Hava mai tarafından gültesi mi tiyenlere verilmektedir. a baka ka müddeti bir Temm vi E Ezan Vasat Ex yin een Vi Vm N Güneş 9.55 o 4,59akşam 5,06 12,11 yatsı Yal EE 8,00 B,58 16,03 imsak

Bu sayıdan diğer sayfalar: