1 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

1 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“TTSND TU T O Kiyara' içini İçekti: Denizlerde aslanlar, 'sara, Yazau: M. Ayhın / koridorlarında"casus köpekler dolaşıyor,'dedi.$ — Onu bana çağırır mısın biraz? — Peki Sinorital Biraz sonra o da gelmişti. Fakat halinde bir gayritabü- lik vardı.. Kiyara ona yaklaştı ve dikkatle gözlerinin içine b.kh'. — Seni, hata işlemiş bir insan gibi görüyorum.. Niçin gözlerini kaldıramıyorsun? Hizmetçi ses çıkarmıyordu. Kiyara eğildi: — Doğru söyle, seni bu saraya kim soktu?. Kime men- supsun, nişanlıma mı? — Hayır Sinorita, beni yüz- başı Ventoriyo bu hizmete yerleştirdi. Prenses düşündü ve derhal âıyıımı hatırladı. Bu işte, dayı- sınında parmağı olabilirdi. De- mek ki kendisini tarassut edi- yorlardı. Halbuki o, kimseye hesap vermek mecburiyetini kendinde duymadı. Babası geçen sene, annesi de altı ay evel ölmüştü. O gündenberi, kendi sarayında yaşıyordu. Sarayın ihtiyar, kiliseden gel- me bir müdiresi vardı. Bu kadına itimadı vardı.. Sarayda muhtelif hizmetlerde kullamılan yedi kadın hizmetçi, iki bah- çıvan vardı. Babasından ken- disine büyük bir servet kalmıştı. Dayısı, zevk ve safaya mec- l Onun birçok kadınlarla münasebette bulunduğunu bi- “liyordu. O, dayısını bir idare adamı olarak ta beğenmiyordu. Bilhassa, Dük Françesko ile nişanlanmasında gösterdiği 1s- rardan sonra ondan büsbütün nefret etmişti.. Nişanlısı ile dayısı, bazı cihetlerden biri- irine benziyorlardı. Ve her ikisi, dilber Venedik - kızının kalbinde soğuk tesirler yarat- mışlardı.. Françeskoyu zaman zaman, nezaket çerçivesi için de bozmuş, kendisine karşı en küçük bir yakınlık ve sevgi değil, bilâkis bir soğukluk ta- şıdığını ihsas etmişti. Fakat Françesko, hiç aldırmamıştı. Bu lâkaydi, bu gurursuzluk ve zillet, yavaş yavaş genç kızı asabileştirmeğe başlamıştı. /— Nişanlısının, son zamanlarda mütemadi sefahat ve eğlence- lerle servetinin mühim bir kıs- mını erittiğini de duymuştu. Kulağına çarpan bir iki skan- dılı da aldırmamıştı. Bilâkis “nefreti artmıştı. Hizmetçi kıza bakarken da- — yısını görür gibi oldu: — Doğru söyle, yalnız yüz- başı Ventoriyoyu mu tanıyor- sün? — — Evet, yemin ederim.. -- — Demek ki benim sara- yımda ne olup bittiğini anla- mağa memur edildin? — Evetl. — Şu halde, git, müdireyi gör, sana bir aylık maaş ver- sin ve selâmetle git kızım.. Hayatta başkalarını tecessüs etmek ’%ı hareketlerin daima fena, çMıu ve ayıp olduğunu hıhı'lıl * Hizmetçi kız, sendeliyerek çıktı.. Kiyara içini çekti: — Hayatta kıw ve fliler, mutlaka saray altıı * da yetişmiyor. Denizlerde ars- lanlar dolaşıyor, saray - kori- dorlarında casus köpeklet... Diye mırıldandı. * .. Günler geçiyordu ve her geçen günün her saati, Kiya- rada meçhul bir kuvvetin, te- sirlerinin derinleştiğini göste- riyordu. Kalbinde sanki bir yaprak ve çiçek açılması başlamıştı. Geceleri, Venedigin süküta kavvuştuğu dakikalarda, o da odasının — karaltıları — içinde, Meçhul Korsanı düşünüyordu. Acaba, o, tahayyül ettiği gibi mi idi?.. Bazan kendi kendine soru- yordu: — Onunla niçin fazla alâ- kadar oluyorum böyle? Yosa... Fakat itiraf edemiyor, garip bir şekilde ürperiyordu... — Hayır, hayır; yüzünü gör- mediğim bir insanı sevmek olamaz. Bu, olsa olsa, onun cesaret ve kahramanlığına kar- şı duyduğum hayranlıktan iba- rettir. Diyordu.. Bir sabah nişan- hsı ziyarete gelmiş, fakat ra- hatsızlığını ileri sürerek kabul etmemişti. Bir saat sonra ise, dayısı çıkagelmişti. Onunla gayet kısa konusmuştu. Dayısı, mevzuu derhal düğün merasi- mine intikal ettirmiş, fakat o: — Rica ederim muhterem dayı, bu bahsi uzunca bir müddet keselim!. Demişti.. Dayısı da, Kiyara- nın karekterini ve ruhi kuvve- tini bildiği için ses çıkarma- mıştı.. O gün, bugün derin bir sükün ve inziva içinde ya- şıyordu. Fakat hiç te farkına varmadığı halde bu sükün, içinde ilk defa başlıyan bam- başka bir âlemi, gittikçe bü- yütüyordu.. Kendini, düşmanlarla, fena insanlarla çevrilmiş olarak gö- rüyördu. Ve bazan, bütün bu | yalnızlığı içinde, kendisine en yakın olan insanın, o olduğu- nu saniyor ve kalbi, mesut, tatlı ve heyecanlı ürperişlerle çırpınıyordu. * .. Akşam üzeri idi. Hizmetçi geldi. Yemeğin hazır olduğunu söyliyecekti. Fakat Rozita ka- pıyı kapayınca: — Sinorinam -dedi- bir mek- tub dahal Genç kız, heyecanla yerin- den fırladı: — Gene ondan miı?, — Evet, buyurun! — Sana kim verdi bunu? — Bahçede, parmaklık di- binden geçen biri.. Yüzünü iyice göremedim, fakat bir gemiciye benziyordu. Kiyara mektubu aldı, elleri titriyor, gözleri kararıyor gibi idi.. — Rozita, bunu başka kimse görmedi değil mi? — Hayır Sinorinam, medi.. Müsterih olun.. Genç kiz. mektubu . açtı.. Gene geçenki gibi, güzel ve itinalı yazılmıştı. Güzel Kiyaral!, — Çok uzaktan değil, Venedik gör- İ4117 Ken. Pala,250 açıklarından — sâna temiz ve seveh — kalbimin — selâmlarını gönderiyorum. Aşk, mukaddes bir bayrak gibi içimde dalga- landıkça, hayatımı - verdiğim sadece seni görüyorum. Güneş seni hatırlatıyor. Ay, sensin. Yıldız. yağmurlarında sen varsın.. Deniz, ufuk, her şey, her şey senden bir par- çadır.. Bize vadedilen cenne tin çiçeklerini, ayaklarının al- tına sermek işterim Kiyaral.. Çelik bileklerimdeki kan kuru: yuncıya kadar, aşkını içimde taşıyactğım. Kiyaral... Ben, yalnız Venedik denilen büyük şehrin değil, yeryüzü- nün en asil, en yüksek, en haysiyetli kızını sevmekle bah- tiyarım. Bir gün, sarayınızın dibinden geçiyordum. Hatır- lar mısınız: Bir Dükün dörtnala koşan arabası, bir ihtiyar kadını çiğ- nemiş ve kaçmak istemişti. — Sonu var — “ K ö Köyler için Harç tarifesi hazır- lanacak Köy muhtarları tarafından ihtiyaç halinde köylüye veri- len muhtelif vesikalar için köy ihtiyar meclisleri — tarafından bir ücret alınmaktadır. Vilâ- yete bildirildiğine göre muh- telif köylerde bu gibi vesika- lar için ayrı ayrı miktarlarda ücret alınmaktadır. ' Vilâyet, köy ihtiyar meclis- lerinin almakta oldukları üc- retleri, bir tarife ile tesbit et- meği muvafık görmüştür. Onun için bütün köy muhtarları nez- dinde vesikalar için alınmakta olan ücretin ne miktar olması lâzımgeleceği hakkında bir an- ket açılacaktır. Köy bürosun- da toplanacak olan bu cevap- lar üzerine bir tarife hazırla- nacak, her köy muhtarı, bu tarifeden (fazla ücret almıya- caktır. , Tehdit Egepalas otelinde Burnava- nın Naldöken köyünden Ali oğlu Haydar, bir alacak me- selesinden araları açılan otel müsteciri Muradı tehdit etti- ginden yakalanmıştır. BORDSA Üzüm satışları Ç. Alıcı KS K.S. 60 Ş.Rıza ha. 12 15 50 50 Alyoti 12 S0 14 50 13 S. Beksoy 13 50 14 50 3 S. Ergin — 1350 13 50) 3 İnhisar 9 9 135 — Yekün 431128,5 Eski satış 431263,5 U. satış Zahire satışları Çu. Ginsi KS KS 240 Buğday — 6 6625 145 Arpa 3875 3865 161 Susam 15 15 70 K. darı 550 550 57 Nohut S 6 40 B. Pamuk 44 50 45 470 / varidat menbat “temin fâeeğ Şehir Meclisi toplantısı — Üıhmıfede — söylemiş: — Taksi otomobili işleten- ler fena bir rekabet peşinde- dirler. Bu tekabet yüzünden illâs ediyorlâar. Şehrimizde ekonömik taksiler işlemelidir. Benzin kokusu, taksinin içine akis ve halkı rahatsız etmeme- lidir. B. Galib, ticaret setbest ol- duğuna göre, tiplerin nasıl tahdid edilebileceğini sormuş, B. Mustafa Münir, Frânsa ve Londrada taksilerin - şekilleri muayyen olmasına rağımen me- rasimlere gidenlerin bindikleri kiralık otomobiller de mevcud olduğunu söylemiş, Avrupa- daki taksi şekillerinin zevki okşamıyan şekiller olduklarını izah ederek! — Taksi meselesi, ne te- ceddüt, ne de inkılâb mesele- sidir, bilâkis gerileme mese- lesidir. Halkın başına bu ka- dar tahdidat koymağa hakkı- mız yoktur. Demiş, teklifin aleyhinde bulunmuştur. Bu izahattan sonra madde- nin tayyı Meclisce kabul edil- miş ve şimdiki taksi otomo- billerinin kullanılmasının - ser- best bırakılması muvafık gö- rülmüştür. Talimatnamenin di- ğer maddeleri okunmuş, bazı maddeler kabul, bazıları red- dedilmiştir. Dikiz aynaları kalkacak Taksilerde radyo makinesi ve dikiz aynası bulunmıyacak, şoförler, aymı renk ve şekilde elbiseler giyeceklerdir. Ehli- yetnamesiz şoför kullananlar- dan ellişer lira, numarâ plâ- kası bulundurmıyanlardan yir- mi beşer lira, şehir dahilinde istenilen yere gitmiyen şoför- lerden onar lira ceza alınacak- tır. Taksi — otomobillerinde (vak-vak) korna, yalnız şehir dahilinde kullanılacaktır. Talimatnamenin kabulünden sonra reis, devre mesaisini kapayan bir nutuk irad etmiş ve demiştir ki: Reisin nutku: — Arkadaşlarım; bu devre mesaisine son veriyoruz: Bu sene büdçe mevzuundan hariç olarak şehir halkının menfaatlerini ehemmiyetle alâ- kadar eden kararlar aldınız. Verdiğiniz kararlar içinde en mühim iş büdçe işidir. Büdçe üzerinde hakikaten her rakam üzerinde duruldu ve hemşeh- rilerimin menfaatlerini en mü- fid bir şekilde temin için ça- lıştınız. Arkadaşlarım, bu sene mec- lis büdçesini yaparken diğer yıllnra nazaran halk hizmetleri için cidden daha iyi, ve fay- dalı olmağa çalışmıştır. Bu ayrıca hepimiz için bahtiyar- hk olarak kaydedilmeğe de- ğger — bir — muvaffakıyettir. 1,112,000 — liralık büdçeden ayırdığınız 134,019 lira ile halkın her - ihtiyacına cevap verebilecek yeni bir adım at- mis bulunüyoruz. İzmir halkı bu kararınızla yakında mo- dern ve konforlu otobüslere kavuşacak, çok mustarib ol- duğü şimdiki — otobüslerden kurtulacaktır. Bu iş, beledi- yemize ayrıca varidat da te- min edecektir. Belediyenin umumi bir. garaj inşası için büdçeden 25,000 lira ayırdı- nız. Bu iş de belediyeye -bir . Be- kdiye, şehrin garaj ıbtıyırmı büyüklükte, hat- F r.____———_—__—__—______—__._ ANADOLU _ 1/4/937 Ü. Bugun uçok Ankaragü— tü karşılaşacak! Ankaragücü takımı İzmirde yapacağı milli küme temasla- rını bitirmek üzere dün gece Ankara ekspresile geldi. Ve Basmahane istasyonundâ spor: gulârimiz tarafındân karşılan: dı. Misafir tâkım tamn kadro- sile ğgelmiştir. İlk temasını bu- gün saat 17.de Üçok takı: mile yapacak yarın da âyni sâatte Doğansporla karşıla- şacaktır. Misafir Ankâra takımı şim- diye kadar muhtelif sahalarda yaptığı milli küme temasla- tında kuvvelli ekiblerle karşı- laşmış ve iyi neticeler almış bir takımdır. Nitekim bundan bir müddet evvel' Ankarada İzmirin Doğanspor -takımını 1-5 gibi büyük bir farkla yen- meğe muvaffak olduğu gibi İstanbul sahalarında da yap- tığı temaslarda Güneşin kuv- vetli takımına karşı fevkâlâde bir oyun çıkarmış ve İstanbul takımını kendi sahasında 1-2 mağlüb etmiştir. Fenerbâhçe ve Beşiktaşla yaptığı temas- larda güzel oynamakla berâ- ber daha tecrübeli muhacim: lere malik olan bu takım- lara karşı mağlüb düşmüştür. Misafir Ankara takımında İzmirin pek yakından tamdığı Altınordulu. Hamdi, — Bucalı M ta mülhakat otomobilleri ih- tiyacını da temin edecek de- recede inşa ettireceği bu ga- rajla civar vilâyet ve kazalar arasında gidib gelmeği emni: yet altına alacak, mülhakat Ve civar vilâyet otomobilleri nin muayene Ve vizeleri de burada yapılacaktır. Bugüne kadar çok büyük hassasiyetle takib — ettiğiniz halkın hayatına ait bu işi de belediye üzerine alacaktır. Bu kararla isabet ettiniz. Garaj santral, teknik, idare ve sıh- hat bakımından çok faydalı olacaktır. Arkadaşlarım, — 1,112,000 liralık büdcenin 150 bin İirası malüm borca, 35 - 40 binli- rasını da sekiz on senelik is- timlâk borcuna ayırdıktan son- ra 214,000 lirasını İzmirin imarına, 195 bin lirası sıhhi- ye işlerine, 86 bin lirasını te- mizlik işlerine, 78 bin lirasını tenvirat ve 44 bin İlirasını da itfaiye işlerine ayırdınız. Bü- tün bunlar Belediyeyi ehem: miyetle ve ayrı ayrı sahalarda alâkadar eden işlerdi. Ayrıca çok mühim iki iş daha vardır: Biri İzmir enternasyonal fuar işidir. Bize her hususta yardımlarını esirgemiyen Vilâ- yet Umumi Meclisi azası ile Vali Bay Fazlı Güleç burada minnettarlıklarımızı alenen iz- har etmeği bir vazile bilirim. İzmirin ve - İzmirlilerin, fuar- dan ne kadar - istifade ettik- leri hepinizce malümdur. Beynelmilel temaslar neti- cesınde muhtelif memleketler etirilecek eşya ve ge- leoek jimseler için deniz ve kara nakıl vasıtalarında bir- çok tenzilât yapmışlardır. Kül- türpark, halkın eğlence ve hava almak ihtiyacını busene daha iyi bir şekilde tatmin edecektir. Fuar için yaptığını yardımlardan dolayı sizlı şekkür ederim. Çacuk hastanesi İkinci mühim mesele, lacak olan çocuk Iıııhnııı ı!ıdı...Hqınıı biliyorsun kurk. İsmail ve İzmirspotlu Nazmi gibi 'oyüncular dâ yer almak- — tadır. Solaçıkları İzmirli Harm- di lıkıııınç:ı tehlikeli âkın: cısıdıt. Şu hale göre, Mm tâkı- miınin — Şşehrimizde — yapacağı her iki temas İzmir takimları için çok mul'ıııııdır Misalir takımın vaziyetini bu şekilde * tesbit ettikten sönrâ bugün mezkür takımla karşılaşacak olan Üçok takımının vızıycN- ni gözden ge.ıre!ım Milli küme temaslarinın bâşlangı- cında hep- oyuncu t etmekle beyhude yere maç kaybeden Üçok takımının bu- gün karşısına çıkacak olan kuvvetli rakibe karşı alacağı netice — bittabi — meçhuldür. Oyuncu itibarile çok kuvyetli elemanlara malik olan Üçok takımının geçirdiği müteaddid tecrübelerden sonra bugün daha makul ve daha isabetli -d bir kadro ile oyuüna iştirak edeceği muhakkaktır. Bugün Alsancak sabasında seyrede- ceğimiz müsabaka her iki ta- kım için aynı ehemmiyeti haiz bir maç olduğundan herhalde heyecanlı bir oyun ıeyıâdz— ceğiz, demektir. Maçı, Bay Said Sılllıeddın idare edecektir ve şehrimize gelmiş bulunmaktadır. bütün dünya nüfus ııyıııııne büyük bir ehemmiyet veriyor. B=n esası da — çocukların sıhhatile alâkadar - olmaktır. İzmir belediyesi, muhasebei hususiyenin ve civar kazaların yardımile bu mühim işi başa- racaktır. Yeni bir mevzu olan bu iş üzerinde busene :henı miyetle duracağız. Çocuk has- tanesi beş senede lııhıoek 150 bin İira sarfedilecektir. Sıhhat Vekâleti de bize yar- dım edecektir. Bu hastanenin tesisi hususonda aldığınız ka- rardan, balkın size minnettar- hıklarını şimdiden arzederim. Reis, Belediyenin idare et- tiği Çocuk yuvasının memle- kete ığı faydalardan da bıhıelgg %'37 senesinde hâl santıralı, gar santıralı, çocuk hıılıneıınş: inşasına başlana- cağını ve İzmirin müstakbel imar plânının hazırlanmasına çalışılacağını, Belediye: sarayı- —7 nın da ileride mühim bir eser olarak inşası için müsabaka açılacağını söylemiş ve şu sözlerle nutkunu sona erdir- miştir: Belediye teşkilâtı, her hu- susta, mesai mefhumunu nazarı dik- kate almıyarak icab zar manlar gece - yarısına çalışmıştır ve çalışmaktadır. Yeni bütçe; heyeti umumi- yesi itibarile bize birçok mü" him vazifeler tahmil ekte dir. Genç elemanlarc mü” teşekkil olan belediye teşkilâ- | tının, bu mühim vazifeleri bas şaracağından — emin olabilir- siniz. Reis, fen heyetinin, temizlik ve zabıta teşkil ,:*ıı “ı:;' diğer şu- belerin r faaliyet- lerinden Ççok memnun oldu” ğunu ıqleııuı ve: her şubesinde, saatı dar ”) — Bu enerjiyi ve hızı bü- | mizden alıyoruz. Önü” mîıde:lkı Iune belediyenin yeni - k eserler verdiğini e hepimiz - bahtiyar z:l:' akıı. Hepinizi saygile ıellıl' arım. Demiş ve devre mesai: alkışlar içinde sona eıdl" YKÜ v

Bu sayıdan diğer sayfalar: