21 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

21 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DAHİLİYE & Pazar günü mitingten evvel "Veçerna Poşta" Filibe'de sokaklarda yapıştırdığı bir ilannamede, Hasköy tarafında Osmanlı Bulgar hududunda bir musademe olmuş bir Osmanlı zabiti ölmüş sekiz de Bulgar neferi mecruh imiş. Fakat bu ilannamenin sonunda tafsilat olarak diyordu ki bu musademeye sebeb Osmanlı askerinin hududdan ikiyüz hatve ilerulemesi imiş ve Osmanlı hükümeti buraya asker tahşidine başlamış imiş. Bu havadis esastan hali değilse de her iki tarafın asker tahşidine başlaması şayi'ası pek doğru olamaz. Esasen Osmanlı Bulgar hududunun tashihi içün Erkan-ı Harb mirlivası ve Bulgar hududu müfettişi Hamdi Paşa ile General Andriyef birkaç def'a Sofya'da ve İstanbul'da müzakerede bulunmuşlar idi. Mevsukan öğrendiğimize göre Hamdi Paşa ile General Andriyef hududda bir def'a mülaki olacaklarmış. & Pazar günü mitingten sonra Varna meselesinden münfe'ıl olan komitelerin Filibe Sosyalist Kulübünü de basacakları şayi'ası üzerine Filibe Sosyalist Şirketi böyle bir tecavüz vuku'unda silah ile müdafa'aya hazır bulunduklarını ve hiçbir mes'uliyet kabul etmeyeceklerini birer beyanname ile Filibe askeri kumandanlığına, mutasarrıfa ve naçalnike bildirmişlerdir. Bunun üzerine hükümet Sosyalist Kulübünü de askerle muhafaza etmiştir. ----oOo---- MAKEDONYA'NIN MUHTARİYETİ VE ALMAN MATBU'ATI Berlin - 5 Ağustos : Alman matbuatı içinde en yüksek ehemmiyetle telakki olunan Kolnişe Saytung Gazetesi Bulgaristan Emareti dahilinde son günler görülen vukuat ile Makedonya meselesini karşılaştıran şu yolda beyan-ı fikir eyliyor: Bir zaman şarktaki ihtilal ve iğtişaşlar Makedonya'ya muhtariyet verilir ise, büsbütün kalmaz. Şark meselesinin büyük ve çetin bir düğümü çözülür zannedilir idi. Son Bulgar ve Rum mukatelatı gösteriyor ki, Makedonya'ya muhtariyet verilse, bu bedbaht memleket bir mezbaha selhhane halini mutlak alacakdır. Bundan ma'ada Makedonya'da bulunan müslüman unsurunu unutmak hiçbir zaman reva değildir. (Alman gazetesindeki insafa dikkat!) Bedbaht Makedonya'nın ıslah-ı ahval-i ma'neviyesine yardım edecek en birinci vasıta, bizce Bab-ı Alinin bu havalideki hakimiyetini daha şimdilik idameye mu'avenettir. Eğer Avrupa diplomasisi Makedonya'ya, kendi planlarını icraya vesile bir fırıldak nazarıyla bakmasa idi, te'min edilebilur ki, Makedonya umur-i ıslahiyesi bugün çok, hem çok ilerilere gidecek idi. Burası bilinmeli: Bab-ı Alinin iltihak rıza ve muvafakatı olmadığı halde veyahut Bab-ı Alinin tamamen dilhahı hilafına Makedonya'da ıslahat yapmak bütün bütün mümkinsizdir. Elbette dediğimiz, muharebeye sebebiyet verilmek istenmediği surette takip edilmesi lazım görünen ahvaldedir. Harb ile iş görülmek istenir ise, Balkanlarda barut kokusu yayıldıktan sonra, son top sada-yı sami'a-hıraşının nerede ve nerelere kadar aks-endaz olacağını tayin etmek pek müşküldür. ---oOo--- BİR TEMENNI Tatar Pazarcık vakıf komisyonunun galiba su-i isti'malatı minister (su?)ce sabit olmuş ki eski komisyonun azliyle yerlerine Pazarcık mu'teberan-ı İslamiyesinden Adem Ağa'nın ve Hacı Aliş oğlu Hüseyin Efendi'nin, Hacı [..] ve Raşid Efendinin muvakkat komisyon tayin olunduğunu istihbar eyledik. Yeni komisyonun hüsn-i hizmet ve istikametini temenni eyleriz. (Bulgarca Yazı) Priturka Balkanu na v Rumeli (Rumeli'de Balkan'ın eki, ilavesi)?

Bu sayıdan diğer sayfalar: