28 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

28 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

telgraf ile Petkof tarafından Sofya'ya davet olunmuştur. Petkof ile Kenadif efendiler Rus konsolosu ile barışması hakkında Racüpetrof'u iknaa çalışmışlar. Çünkü hilafı takdirde Rusya ile Bulgaristan münasebatı daha ziyade duçar-ı müşkülat edilecekmiş. Raçupetrof'un Rus konsolosu Şağlof'a ne vechile tarziye vermesi lazımgeldiği meçhul ise de malum olan ciheti şudur ki kendisine tarziye vermekten ise kabinenin isti'fasını vermesi kendince daha müreccah olduğunu reis-i nüzzar refikleri olan Petkof ve Kenadif'e amirane bir suretle beyan ve tefhim eylemiştir. Ma'mafih Raçupetrof'un şu cevabı refiklarının hoşuna getmiş olduğundan kendilerine reis-i nüzzarın makamına zaten isti'fada bulunan Naçoviç'in geçirilmesi cihetini düşündürmüş. Amma, galiba evdeki hesab çarşıya uymayacak. ----oOo---- DAHİLİ İstanbul'dan Kurspundans Politik gazetesine yazıldığına göre Naçoviç'in isti'fası doğru ve muhakkak olub kabul de edilmiş. Ancak Naçoviç'in isti'fa etmesi Türkiye ile Bulgaristan arasında münasebatın işaa edildiği gibi - gerginşelmesinden ileri gelmeyüb Bulgaristan'ın ahval-i dahiliyesinden daha doğrusu sırf zati bazı düşüncelerden ileri gelmiştir. && Evvelki gün sabah treniyle esbak Osmanlı komiseri Necib Melhame Paşa Filibe istasyonundan geçmiş ve nereyegettiği meçhuldür. Bir rivayete göre firar tarikiyle Avrupa'ya çıktığı diğer rivayetde de prens hazretlerinin nezdinde bir memuriyet-i mahsusa ile gettiği söyleniyor. ----oOo---- TELGRAF HAVADİSİ Son Haberler 31 Ağustor, İstanbul'dan: && Geçen pencşenbe günü zat-ı şahaneye yeni ve pek şiddetli bir nüzül isabet etmiş ve bu halden bayılarak kendine gelmesi içün temiz ve saf müvellidü'l humuza teneffüs ettirilmiştir. && Veçirnapuşte gazetesinin İstanbul'dan alub neşr ettiği havadisi yani Bulgaristan ile Türkiye arasında münasebat-ı siyasiyenin bozulduğu ve bu sebeble tabi' ile matbu' arasında hali matlub ve müstelzem olan bazı mesailin muallak kaldığı hakkındaki işaati Bulgaristan hükümeti Bulgar ajans telgrafıyla İstanbul'dan tekzib ettirmekdedir. && Hükümet-i Osmaniyenin düvel-i mu'azzamaya Bulgaristan dahilinde Rumlara karşı icra edilen hareket-i hasmane hakkında vermiş olduğu müşterek imzalı notalarda harekat-ı mezbure üzerine Bulgar hükümetini müşevvik göstermiş olduğu doğru olmadığını Bulgar telgraf ajansı ihbar ediyor. && Kavaklı'dan varid bir telgrafnameye göre Bulgar askeriyle Osmanlı askeri arasında vuku'bulan müsadmeye nihayet verilmiş, ancak Soğucak askeri mevki bi taraf olarak bırakılmış. Şimdi her iki tarafdan da muhtelit bir komisyon geldi. Bu müsademede gerek Türklerin ve gerek Bulgarların telefatı epeyce ise de her iki taraf mahafil askeriyesince bunun mikdar-ı sahihi mektumdur. && "Den" gazetesi yazıyor ki meratib-i aliyeyi haiz bir Türk zabiti altı saat zarfında Türk askerinin Şumnu'ya gelebileceklerini söylemiş. Her gün yekdiğerini [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: