June 22, 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

June 22, 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Hariran 1930 • M H Dr. Ihsan Sami Gonokok OKSIMENTOL V£fi£MUL£ftE. SIRACAULARk, Ul V£ K£MtK ZAY:rUALAR{NA,HAMfL£\ VE SÖT VpEH KADrNLAfUk,ÇOCVIUAfi/H 8ÜYUMESİNE, KENtK KIRIKUKLA RtNA. NASTAUKDAlf KALKANLABA. ' AŞISI Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşl pek tesirli ye taze aşıdır. Divanyolu Sultan Mahmut tür besi No 189 ^ ^ M ^ M m TfllHBLSIN ıvr.ü K VELUTA 5ABLJNU f»m»:,r>KEFAI.JlN | uu \ I NOMPHİMC.KAf C.TOZ Vt SRA«Ol.C 6Sntfe 3»dat yahot 3 * * Zocuktara f * DOKTORLARASORUNUZ SArTRIkÂL5»h 7 Seyrisefain Merkez acentası. Galata KöprL başuıda. Beyoğla 2362. Şube acentası Mahmudiye hanı altrnda îstanbul 2740 Dr. AHMET^ATÂ Kuiak, boğaz, burun mütehassısı Cağaloğlu Nuruosmaniye caidesi No. 1418 öğleden sonra. SIHHAT IKT IZMIRAJERSÜN Muaşe ehane ve tedavi laboratuvan. Karaköy caddesi 34 alektrikî Topçular Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No. 35 rnuavene sab»^*an &V"" " Glasyeri (Bu/ dolabı) sayesinde Her şey mükemmelen hüsnü muhafaza edildiği gibi her dakika saf buz temin edilebilir. Hususî tesis^ta ihtiyaç yoktur. Müşterilerin emir erine amade mütehassıs mühendisler buiunduran yegâne müessesedir. Satış ve teşhir m a h a l l i : İstanbul'da Hamidiye caddesinde No. 28 Te'efon: Istarbul 182 Btyoğlu'nda Istiklâl caddes nde No. 262 Telefon : Beyoğlu 522. Fiat 450 liradan itibaren KELVİNATOR "KELV.NATOR KORPORATLN.. Türkiye için yegâne acentaları : SA T ZİYNET Tamamen otomatik Lüks ve sür'at postası tzmirMersin sür'at postası (KONYA) vapuru 24 haziran salı 12 de Galata nhtımından hareketle çarşamba sabahı İzmir'e gidecek ve akşamı lz mir'den hareketle Antalya, A lâiye, Mersin'e gidecek ve dö nüşte Taşucu, Anamor, Alâiye, Antalya, Izmir'e uğrıyarak ge lecektir. GERZE PAZAR da Sirkeci nhtımından harek etle ( Gelibolu, Çanakkale, İzmir, Güllük, Rados, Fethiye, Antalya, Alâiye, Anamor ve Mersin) e azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Köçük Kır Zade hanındaki acentasına müracaat. t e l : Ist. 3118 Galata acentası: Galata nlıtımında N. 35 u Vucino w Tel; B. O. 1169 Avvalık sür'at Postası (MERSİN) vapru 24 haziran salı 17 de Sirkeci nhtımından hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Bürhani ve, Ayvalığ'a gidecek ve dönüş te mezkur iskelelerle birlikte Altmoluğ'a uğrıyarak gelecek tir. Gelibolu için yalnız yolcu alınır yük alınmaz. Hantalzade Tayyar vapurları AYVAİ IK İZMIR POSTASI MEHMET ALi (draryolu hastalıklan mütehassısı Sirkeci'de Beşir Kemal eczanesi yanında Doktor. Operatör POSTAS] Sirkeci'den hareketle Ereğli. Zonçul dak, Barnn, Kurucaşile ve Cidd.ye azimet ve avdet edecektir. Taîsilât için. Sirkeci Sa'onu karşısmda Mizan oğlu han N'o 2 Telefon îst 354. ADEMÎiKTiDAR ve bel gevşekliğine hanlarıdır. Deposu: tstanbul'da SirKarşı en müessir deva Servoin keci'de Ali Rıza merkez eczanesidir. Tasraya 150 kurusa posta ile prönderilir. İzmir'de Ircat pazarı'ndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde buiunur. T E D I Y A T T A T E S H I L A T SiNEMACILAR: SESLl FİLM Sinemacilığa hâkim olmuştur. Sesli makine koymağa mecbnrsnnnz. Hem plâk hern filmden sesi nakleden mükemmel ve ucuz Emiiisiyonu Daima Sabit İ vapuru 22 haziran Pazar akşamı saat 17 de Sirkeci nhomından hareketle [ Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Alon Oluk. Edremir. Bürh ıniye, Ayvalık, Dikıli ve îzmir'e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım hanındaki idarehanesine müracaat TeL îstanbul 1977. Telgraf: ISL Hantal Tayyar. Yolcu bileti vapurda da verilir. TAYYAR E PROTEJiN muhafaza eder Asla kırı.mâz. SESLÎ MAKINELER gi ve Belsoğukluğundan ler eczanede bulunur. NITZSCHE "MELOTÜN,, markadır. Temin ath ve emsaline faiktir. Cihanşümul NITZSCHE markası dünyanın en büyük sineımlan taıaftndan kabul edilmiştir. Türkiye'de en mükemmel referanslar gösterilir. Her türlü malumat, plân ve katalog ve tecTineler için Istanbul'Ja Sultarhamanin'da Katırcıoğlu handa 40 numarada MAKS ROTıENBERG müessesesine müracaat edilmesi. Telefon tst. 1029 Telgraf adresi îstanbul ROTTENBERG SEYAHAT EDENLERE MUJDEs Konyada büyük ve asrî Yıldız oteli Bütün mobilye yeni ve son moda, yataklar sonderece temiz, istirahat, intizar, kıraat salonlan, banyo, elektrik ve su tertihaa tamamdır. Bir defa ziyaret edecekler, otelin mükemmeliyetiri tasdik edeceklerdir. Fi tla ç k ehvendir, Bartınİnebolu povası TT.IAi 1 1 1 1 ( 1 1 II 1 I Q I v a p u r u 23 PAZARTFRt haziran îstanbul Adliye Levazım Müdürlüğünden: İstanbul Umumî Hapisane ve Tevkifhanesi hastagânı için bir sene zarfında muktezi 3280 kilo koyun eti ile 22200 kâse yoğurt ve 5040 kilo süt münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Adliye levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak etmek üzere teminatı muvakkate lerile birlikte 13/7/930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdarhkta müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilân olunur. Günü akşamı Sirkeci nhtımından hareketle (Ereğli, Zongoldak, Bartın, Cide, İnebolu, İlise) iskeleleriine azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Sirkeci'de Yeni handa (1) numaralı acentasına müracaat. Telefon: fstanbul 3105 Diş ağrüarı Yelkencı Vapurları VATAN Can Çarşamba akşamı Sirkeci nhtımından haraketle ( Zonguldak, înebolu, Samsun, Ordo, Giresun, Trabzon, Sürmene, ve Rize ) y e azimet ve avdet edecektir Tafsilât için Sirkeci'de Yelkenci Hanmda kâin acentasına müracaat TeL îstanbul 1515 KARADENÎZ POSTASI va 25 Aspirin komprimelcri pek tahammul icrsadîf almaklo derhal teskin olunebim. Yalnız tarmızı bandırollu hakik! . «mbal&nno dikkal ve bu markayı mu»ureD *«lep ediniz. îstanbul tuz inhisarı Başmüdürlüğünden: Çamalü memlâhasınm 930 senesi mevsimi ihracatından îstima! olunmak uzere (2000) adet îstanbul küfesi 15 6 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle alenî münakasaya konulmuştur. Ihalesi 67930 tarihine müsadif pazar günü saat on beştedir. Talip olanlar şeraiti anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere pey akçelerile îstanbul Tuz Inhisan Başmüdiriyetinde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. • * . • Hoş vakit geçirmek arzu edenlere müjde MÜZAYEDESÎ TEMDİT OLUNAN EMLÂK Talipleri tarafından teklif olunan bedeK icar Çemberlitaş Mollafenari mahallesinde Mahmudiye caddesinde 7 No. hane. ı 5 Hocapaşa mahalle ve caddesinde 21, 27 No. dükkân ve fevkindeki odanın nısıf hissesi. 4 Çakmakçılar'da Büyükyeni hanın üst katında 1 No. oda. Müddeti müzayede : 25 haziran 930 çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. Balâda muharrer emlâk kiralık olup bizalarında gösterilen bedellerle talipleri uhtelerindedir. Encümeni idarece bir hafta müddetle temdidi müzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanlar son günün saat on dört buçuğuna kadar Îstanbul Evkaf müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Şehri Lira Knruş c 33 ? Vakıf akarlar müdürlüğüncîen: ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Askerî fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonundan: Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünün mubayaatına ait ve Cumhuriyet ve Hakimiyeti Milliye gazetelerile ilân edilen malzemenin şartnamelerini görmek ve yirmi kuruşluk pul üsakı suretile bilâ bedel almak istiyenlerin İstanbul'da Topane'de Askerî San'atlar mektebine müracaat eylemeleri. MİIIet Pazartesi Seri, lüks Kacadeniz postası vaprnu 23 Haziran FENER BAHÇE GAZlNOSUDUR Kadıköy'ünde MÜKEMMEL INCE SAZ Mekulât ve buzlu meşrubat bulunur Her cuma ve pazar günleri Adapazarı Elektrik santral tesisatı ve şebeke tadilâtı münakasası hakkında ilân 1 fldapazan kasabasmm elektrik tenviratının tevsii için inşa edilecek santral ve ilâve ohınacak şebekenin plân ve projeleri tasdik ve kambiyo mfisaadesi istihsal olunduğundan tesisatm hey'eti nmnmiyesi bir talibe ihale edilmek fizere kapalı zarf nsulile 7 haziran 930 dan itibaren kırk gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Mfinakasaya iştirak edeceklerin, bu kabil tesisatı nsnlfinde ve fen dairesinde yapmış marnf ve mnteber fabrika mümessillerinden olmaları ve fennî ve malî kifayet ve kndretleri hakkında haziran gayesine kadar şirkete vesaik ibraz ve irsal etmiş bulunmalan meşruttur. 3 Taliplerin, bilâhara mnkavelenamede mnharrer kati teminatı vermek fizere teklifnameleri ile birlikte teklif edecekleri bedelin yfîzde yedi buçuğn nisbeMnde muteber bir bankanın teminat tnektubunn vermeleri lâzımdır. 4 Plânlar, şartnameler ve mukavelename müsveddesi Adapazarı'nda Şirket merkezinde ve İstanbul'da fldapazan Türk Ticaret Bankası şnbesinde, talipler ve ragıplar emrine amade, bulundurulmaktadır. Tetkike ve suretlerini ahza talipler salâhiyettardırlar. 5 Munakasa, temmuzun on yedinci perşembe günü saat 16 da Şirketin fldapazarı'ndaki merkezinde hey'eti mahsusa buzurunda icra ve zarflar küşat edilecektir. 6 İhale hususunda, ehliyeti fenniye ve kndreti maliye ve esas ittihaz edilmiş bulundnğnndan evvel ve ahar bu evsafı haiz olmıyanlarm noksan fiat teklifleri, kendilerine hakkı ruchan temin etmiyecektir. 7 Teklifnamelerde gösterilen şart ve bedeller muvafık görülmezse ihale icra kılınmıyacaktır. günü akşamı saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ) ye azimet ve avdet edecektir. Müracaat Mahalli. îstanbul Meymenet Hanı altındaki yazıhane Telefon: îstanbul 1154 Maliye Vekâleti evrakı matbua ambarından: Ankara'da Hariciye Vekâleti binasma yapılacak olan ilâvei inşaat yirmi gün müddetle ve kapalı zarf nsulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile ve fennî salâhiyetlerini müş'ir evrak ile 5 temmuz 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 ya kadar Maliye Vekâleti Millî Emlâk inşaat komisyonuna ve bu hususta tafsilât almak istiyenler de emlâk heyeti fenniyesi riyasetine müracaatları. Fiatlar ehvendir. Son vapura kadar otobüsler ile vesaiti nakliye temin edilmiştir. Polis müdiriyetinden: Tahsıliniz için, işiniz için y e asrî h a y a t t a muvaffakyetiniz n a m ı n a Otomobil ve motörler için münakasai çok kısa z a m a n d a , az p a r a ile lisan öğreniniz. aleniye saretile mubayaa edilecek olan 8 jlâ 10 bin kilo benzin münakasaya çıfcanlmış olmakla teklif edilecek en son fiat haddi lâyık görüldüğü takdirde 67930 tarihine müsadif pazar ?ünü saat 16 da itaalesi icra kıhnacaktır. Taliplerin 23 hazirandan 23 eylule kadar üç aylık tatil müddetinde devam etmek üzere şeraiti öğrenmek üzere idare komisyonu Ingilizce ve Fransızca gündüz dersleri. Yeni başlıyanlar, orta ve yüksek derecede na ve münakasaya iştiak için de yevm bulunanlar için ayrı ayn kurslar. Cuma ve pazar müstesna olmak üzere Jıer gün ve vakti mnayyenesinde Defterdarlık da bir saat Üç ayda altmış saat, Ayda beş lira. Talebe için dühuliye ücretinden iresinde müteşekkil mübayaa komisyo tenzilât yapılır. Lisan derslerinde ticaret, bankacılık ve muhaberatı ticariyeye nnna müracaatları ilân olunur. ehemmiyet verildiği gibi talebe için dersler haricinde spor fırsatları da temin EN KIYMETLi FIRSATL. AMERIKAN L*SAN ve TİCARET DERSANELERİ İstanbul şubesi: £ £ S Ş J » T MUHASIP ARANIYOR Ankara için usulü muhasebeye vakıf ve Almanca lisanına aşina olması icap eden bir muhasibe derhal ihtiyaç vardır. Taliplerin Galata posta kutusu 449 numaraya Türkçe ve Almanca olarak tahriren müracaatlan lüzumu ilân olunur. edilmiştir. Bunlardan başka akşam lisan ve ticaret dersleri de muntazaman tedrisata Kömürcüyan B. asonrtndan devam etmektedir. Aynca ecnebiler için Türkçe dersleri açümak üzeredir. Âmelî hesabı ticarî 120 Amelî usulü defterî 4 kısım 150 Amelî ve tatbikî kambiyo 50 Amerikan usulü: Yevm.D.Kobir 75 V»ni muhasebe usulü 175 Ticarî malumat ve bankacılık 150 Beyoğlu Kabristan sokak No 42 Yeni hesabı ticarî 2V3 Telefon: Beyoğlu 3300 Adapazan Elektrik ve sanayi Türk Limitet Sirk^i. Mes'ul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: