13 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

13 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 Subat 1V32 Halkevleri ne yapacak? Teşkilâtın umumî esasIarıDokuz muhtelif sube İdare teşkilâtı [İstanbul ve diğer on iki vilâyette İeşkilitı hitam bulan halkevlerinin 19 şubatta biiyiik meras'ımle açıtacağinı yazmıştık. Dünkü nüshamtzda baş tarafını neşrettiğimlz halkevteri nizamnamesinin teşkilâtımn umumî eMaalartna ait ktstmlarım da bugiin dercediyoruz: ] ttberrular, halkevi idare heyetince kabul edilir. Şubelerden her hangi birinin tayin ve tasrih turetlle yapılan teberruların o şube ihtiyaçlarına tahsisi lâzımdır. Cmnhttrtyet' t ANKARA Hacı Bayram ceddesi lüptedi ve müterakki talebe için YENi KURSLAR AÇILIYOR BERLİTZ HER LISANI ÖĞRETİR Cinsi Kahvehane No. 618/418 1STANBUL 373 İrtUdâl caddesi Hususî dersler hanenizde veya meKtepte, tecriibe dersi MECCANEND1R Limanımızdan hirikst edecıh v«purlır Nalkevi İdare heyeti 1) Halkevi idare heyeti (9) mesai şubesinin ayrı ayrı intihap edeceği birer mümessilden terekküp eder. Halkevi idare heyetleri ile şube komiteleri intihapları iki yılda bir yapthr. Azaların yeniden intihabı ca izdir. 2) Mesai şubeleri Uşkilâtı ta • mamlanmamış halkevlerinde idare heyeti yalnız teşekkiil etmiş şubelerin mümessillerinden terekküp eder. 3) Vilâyet fırka idare heyetinin kendi azası arasından seçeceği zat halkevi idare heyetine riyaset «der. 4) Halkevi idare heyetinin vazi • fesi: a Millî bayramiara ait umumî halk tezahürlerinin tertip ve idaresi. b Halkevi müsamere programlarının tatbikı. c Muhtelif şubeler arasında calışma ahenginin korunması. d İhtilif •• anlaşamama«l»k hallerinde şubeler araslnda hakemlik. e Şubelerin kendi faaliyetlerini tanzim için hazırhyacakları hususi talimatnameleri tetkik ve tasdik. f Halkevi hesaplannın tutumu ile demirbaş eşyanın bakımı. g Halkevi bütçesinin tanzim ve tatkibı husulandır. 5) Halkevi idare heyeti, hesap ve mahallî idare islerinde vilâyet fırka idare heyetlerile; şubelere ait tali • matnamelerde gösterilen vazife ve faaliyetlerinc müteallik hususlarda Fırka Umumî Kâtipliği ile muhabere eder. Halkevleri bütçesi vilâyet idare heyetince tastik edilir. 6) Halkevi idare heyeti azalarından her hangi suretle infisal eden • lerin yerine mensup olduklan şubeler tarafından yenisi intihap olunur. 7) Halkevi idare heyetinin ve şube komitelermin kararları ekseriyetle verilir. Reyler müsavi olur»a reisin iltihak ettiği taraf ekseriyet sayıhr. 8) Sube komitelerinin her hususta mercileri halkevi idare heyetleridir. 9) Halkevleri idare heyeti her üç ayda bir Umumî Kâtipliğe muhtelif şubelerin mesai ve faaliyetleri hak kmda bir rapor gönderir. Bu rapo run bir suretini mahallî fırka İdare heyetine verir. Halkevleri teşkilinde umumî esaslar 1) Halkevi, kalplermde ve dimağlarında memleket sevgîsini mukaddet ve ileri yüriiten yüksek bir heyecan halinde duyanlar icin toplanma ve çalısma yeridir. Bu itibarla halkevinin kapıları Fırkaya kayıtlı olan ve olmıyan bütün vatandaşlara açıktır. Ancak Halkevi idare heyetile şube idare komitelerine aza olabilmek için Halk Fırkasına mensup olmak lâzımdır. (Memurların bu idare he • yetlerine ve şube komitelerine gir melerinde kanunî mahaur yoktur.) 2) Halkevlerinin açılma kararı ve mesaisinin umumî »evk ve idaresi Fırka Umumî İdare Heyetine, evlerin tesis, teşkil, tanzim ve mürakabesi Halkevlerinin talhnatnamesi ahkâ • mına göre vilâyet idare heyetlerine aittir. 3) Ankara Halkevinin reisi umumî idare heyeti tarafından intihap olu nur. Bu Halkevinin bütçesi umumî idare heyeti tarafından tasdik olu • nur. Ankara Halkevi doğrudan doğfuya kâtibi umumî ile muhabere e • der ve raporlarını buraya gönderir. 4) Muhtelif ihtisas, îstidat ve arzulara göre her vatandaşın tercîh edeceği bir faaliyet sahası bulabilmesi için halkevleri, müteaddit şubeler . den terekküp edecek tarzda teşkil olunur. Bu şubeler şunlardır: 1 2 3 4 5 6 şubesi. Dil, edebiyat, tarih şubesi. Güzel san'atlar şubesi Temsil şubesi. Spor şubesi. tctimaî yardım şubesi. Halk dersaneleri ve kurslar İzmir Şubesinden: Mevkîi Alsancalc Sokağı Birinci kofdon urkiye Ziraat Bankası i\ ERZURUM ısVubat pcczatfesi günü akşamı Sirkeci'den hareketie (Zonguldak, Inebolu, Samsun, Ordu, Gifesun, Trabzon Sürmene Rize ve Hope'Jye gidccektir. Fazla taîsilât için Sirkeci Yelkenci hanmdaki acentalığına müracaat Tel: 21515 KARADENİZ VAPURlARI POSTASf Muhammen Müdevver kıymeti kıymeti 20000 0 Yukarıda evsafı yazıh kahvehane 2/şubat/932 tarihinde kapalı zarf ile müzayedeye çıkarılmış ise de teklif edüen bedel haddi lâyık görülemediğinden mezkur kahvehane l3/subat/932 tarihindön itibaren kapalı zarfa esas olan şartname dahilinde bir hafta müddetle pazarhkla satıhğa çikarılmiftır. İhale günü 20/şubat/932 cumartesi olduğundan talip olanların yukarıda yazılı muhammen klymet üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte mezkur günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki binasında müteşekkil satış heyetine müracaatleri. ALENÎ TEŞEKKÜR EUm bir hastalıkla muztarip olarak Alman hastanesinde bulunduğum dört ay miiddet zarfında hastanenin başhekimi Dr. Nap ve asistanı îzzet Musa Beyin ihtimamına ve gerekse hemşirelerin hakkımda göstermiş olduklan samimî şafkat ve bilhassa büyük hazakatile be« ni bir mevti muhakkaktan kurtaran Dr. Ahmet Şilkrii Beyefendiye sonsıu te • şekkürlerimi ve bu uzun felâketli has • talığımda gerek bizzat ve gerek bil • vasıta büyük bir alâka ile istifsar lut • funda bulunan bütün ehlbba ve taal • lukatıma, uzun sürmesi muhtemel olan devrei nekahatim bizzat ifayi teşekkü • re müsait obnadığından en derin sük • ranlanmı bu suretle takdim eylerim. Kızıltoprak Ihlamur caddesi Mümeyyen Aile kumbaraları TAVİL ZADE VAPURLARI İZMİR POSTASI SAADET vapuru her pazar tesi 17 de Sir * keci'den hareketle Getibolu, Çanakkale ve Izmir'e aziraet ve Çanakkale'ye uğrıyarak avdet edecektir Yolcu bfleti vapurda da verilir. Adrest Y«mif'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon : 22210 Hantal Zade Tayyar vapurlan Izmir postası ACAOOLU AHMET İ Seyyar vapuru her çarşamba ak$ami saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale Ve tzmir'e azimet re avdet eder. Yoltu bileti vapurda veriÜr. Tafsilât için Emlnönü Rıhtam Han No. 5 Telefon: 21977. 1 İNGİLTERE V E 7 Kütüphane ve neşriyat şubesi. 8 Köycüler şubesi. 9 Müze ve sergi şubesi. 5) Her subenin, întisap eden azayı kayda mahsus bir defteri bulunur. Aza sajısı ondan elliye kadar olan subeler (3), elliden fazla olanlar (5) kişilik şube komiteıi intihap ederler» Halkevi idare heyeti şubeler idare heyetlerinin seçecekleri birer mii • messil azadan terekküp eder. Men • suplarının sayısı (10) dan eksik olan şubelerin îdare heyetleri bulunmaz; bunların halkevi idare heyetleri için seçecekleri mümessil ayni zamanda o subenin idaresine ait işleri görUr. Şubeler faaliyet şekil ve tarzlanna ve komite azaları araslndaki iş bölümüne ait hususî talimatnamelerinî kendileri tertip ederler. Bu talimatnameîerin, halkevi idare heyetinin tetkik ve tasdikından geçmesi Iftzımdır. 6) Halkevlerinin tesîs ve teşkHinde evvelâ üçüncli maddede sayılan şubelerin faaliyetini temin edecek unsurlar ve bunların çalışmasına elverişlî bina, para ve diğer maddî vasıtalar aranır. Büttin şubelerin ayni zamanda teskiline kifayet edecek mesai unsurlan bulunmazsa en az üç subenin f aaliyeti temin olunmak şartile halkevleri açılabilir. Ve diğer şubeler tedricî surette tamamlanır. 7) Halkevlerinin açılması geclktiği takdirde, halkevleri mesai şubelerfne tekabül eden millî ve mahallî teşekküllerin faaliyetleri Fırka idare heyeti tarafından himaye ve teşvik ounur. 8) Halkevleri binalari Cumhuriyet Halk Fırkası idare heyetleri tatafından temîn, tanzim ve tefriş olunur. 9) Halkevleri, vilâyet fırka idare heyetlerinin temin ve tesbit edeceği varidat ile idare edilir. Vilâyet Fırka îdare heyetleri halkevlerinin bütçelerîni tasdik ve mürakabe ederler. 10) Mesai subelerinin hepsi için yetecek genişlikte bina bulunmazsa bazı şubelerin başka bir binada çalışmalan caizdir. 11) Halkevleri salonları fırkatnı • zın prensiplerine muhalif olmıyan veya başka siyasî ftrkalara mensup bulunmıyan bütün millî cemiyetlerin toplanmaları îçîn açıktır. 12) Halkevlerinde bilârdo. salon tenisi ve diğer salon jimnastikleri için yer tahsis olunur. Müskirat ve başka oyunlara müsaade edilmez. 13) Halkevlerinde radyo ve sinemalardan istif ade tarzı merkezee ayrıca tanzim ve tesbit edilerek bildirilecektir. 14) Halkevlerinde en a ı ayda bir defa biitün halka mahsus muntazatn programlı umumî müsamereler tertip edilir. Konferans, müsahabe ve musiki aksamları bundan ayrıdır. 15) Halkevleri şubeleri mesaisinth İnkişafı maksadı uğrunda yapılacak HİNDİSTAN ! bütün dünya siyasetini en ziyade meşgul eden mesele A" f ı 7 75 Kuruş TEVZJ YERf» * Geçen sene bu ayda kumbara ı alan yüzlerce ailenin şimdi üçer, beşer yüz lira birikmiş paraları 1 * vardır. Türkiye İş Bankası) ııonınfflffnınıınıiinıtniiiın INEBOLU 6ARTIN POSTASI Bursa vapuru Matbaacılık ve Neşrlyât Türk Anonim Şirketi (CumHurlyet müe«a«aelerl> 14 fubat Halkevi şubeleri 1 Dil, edebiyat, tarih şubeti: 1) Dil, edebiyat ve tarih şubesi muhitin umumî bilgisini yükseltmeğe yarıyacak mevzularda müsahabeler ve konferanslar tertip eder. Bu mü•ahabelerde cumhuriyet ve inkıl&p prensiplerinin kSklesmesine; tnenv İeket sevgisinin, vatandaşlık vazifeleri duygusunun yiikselmesine; (halk için amelî surette faydalı olacak bahislere daha fazla hisse ayrılacaktır.) 2) (Dil, edebiyat ve tarih şubesi), ana Türk dilinin bugünkü yaıı ve e* debiyatta kullanılmıyan, fakat halk arasında yaşıyan kelimeleri, ıstılahları ile, kadim millî masallarl, ata söılerini araştırıp toplar; millî tarihin mahallî safhalanna, bilhassa > eğer varsa • muhitteki göçebe Türk aşi • retleri arasında olmak üzere aleiu* mum kadim millî an'ane ve âdetleri tetkik eder. 3) Şube azaları mecmua çıkara • rak veya çıkarılmakta olan mecmua veya gazetelere intisap ederek birinci ve ikinci maddelerde sayılan maksatlar üzerinde neşriyatta buluhurlar. 4) Şube, yeni yetişen gençler arasında ilim ve edebiyat sahalarında hususî bir istidat gösterenleri himaye ve teşvik eder. İstidat ve kabiliyet • lerin inkişafı için yollar ve çareler teminine çalışır. Sirkeci nhamından hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra Cide. Inebolu, Evren\e, lllşe ve Abana'y* met ve avdet edecektir. az Kitapçılardan arayınız '~ Yfik ve yolCn için Lrâlata'da Küçük [Rıhüftı Hanrad* 45 nutnlfıya tnüracaat Telefon: BeyOğlu 9 1 3 Kiralık fabrika mahalli Azapkapı'da 53 61 No. lu ima lâtane fabrika ve antrepo için çok el • verişli ve hâlen Mehmet Rüstii Çini fabrikası kiralıktır. 4 üncü Vakıf Han asmakat 7 No. ya muracaat. Telefon: 20149. İstanbul Polis Müdürlüğünden: Memurini zabıta için imali muktazi 2250 ilâ 2420 çift fotin kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak f iat haddi lâyık gönildüğü takdirde 14/2/932 tarihine müsadif pazar günü ihalei kat,iyesi icra kıhnacağından taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümuneyi görmek üzere idare komisyonuna muracaat etmeleri ve teklif mek • tuplarile teminat akçsini de yevmi mezkurda saat 14 de kadarfflU• bayaat komisyonuna tevdi etmeleri ilân olunur. * ** Polis memurları için imali muktazi 2000 ilâ 2191 adet şapka alenen münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümuneyi görmek üzere idare komisyonuna ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14/2/932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defter darlık dairesinde müteşekkil mubayaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. İ L AN % 3 faiili, 1886 ve 1903 tarihli «CREDtT FONCİER EGYPTİE» tahvilUrinin, 1 mart 1932 tarihinde icra Inlınacak amorti keşidesinde başabaş tediyesi tehlik«sine karyı Osmanlı Bankası Galata merkezi ile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek müsait şeraitle sigorta edileceği mezkur tahvilât hâmillcrinbı malftmu olmak üzere ilân olunur. Park Oteli Beyoğlu'nda Ayazpaşa'da kâin Park Otelinin yeni müdiri yeti muhterem halka âtideki hususatı ilân etmekle mübahidir. Otelde rekabet kabul etmez derecede ucuz, en asrî konfonı havi odalar vardır. Odaların deniz tarafındaki manzarası em salstzdir. Bütttn Otel kalöriferle ısıtıhr. Odalarda sıcak ve soğuk su, banyo salonları^ İstanbul ve Ankara telefonu vardır. Otelin dans salonu, tenis kort ları, radyosu ve garajı mevcuttur. Lokantası yemeklerinin ne faseti ile meşhurdur. Fiatlar ehvendir. Telefon: B. 0.1731 *** Par'k Oteli yeni müdiri yeti muhterem halka âtideki haberi vermekle şerefyap olur: Bugünkü cumartesi günü aksamı Otelin barında Avrupa' datl celbedilen artîstler tarafınan fevkalâde bir Gala balosu verilecektir. 4. KARAMBALAR İspanyol numarasî LONDRA KOLOSEOMU İstanbul'da birinci defa ola • rak temsil edilmektedir, bü da yalnız Park Oteline mahsustur. Yeni çiktı: Ziraat Vekâletinden: Ankara'da Yüksek Ziraat mektebinin umumî ve hususî zifaat enstitüsünün (19,500) lira bedeli muhammeni bulunan alât ve edevatı bu kere pazarlık suretile mtibayaa edîlecektir. Işbu alât ve ed«>vatın listesi ve şartnamesi Vekâlet mübayaa komisyonundan alına caktır. Pazarhğı 16/2/932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecek taliplerin ilân edüen bedeli muhammenin %7,5 u nisbetinde usulüne tevfikan yazılmış banka teminat mektubu ile birlikte yevmi mezkurda pazarlığa iştirak eyle mek üzere Vekâlet mübayaa komisyonuna muracaat eylemeleri lâ Simdır. Mezkur alât ve edevatın mübayaasî uhdesine icra kılınan f irmanîn mübayaa bedeli miktarında memleket mahsulât ve mamulâttndan eşya satın alıp ihraç eylemesi şarttır. Dar Kapı! ROMAN Ttrcünıe (den 2 Güzel san'atlar şubesi: 1) Güzel san'atlar şubesi musiki, resim, heykeltraşlık, mimarlık gibi sahalarla teayinî san'atlar ve sairede san'atkâr veya amatör unsurları bir araya toplar. Genç istidatları himaye ile inkişaflarma çallşır. 2) Şube halkevlerinin utnUmî müsamere programlarının musiki kls mını ihzar ve tatbik eder; halk için Umumt musiki aksamları tertip eyler. 3) Halkevleri musiki mesai ve müsamerelerinde beynelmilel modern musiki ile millî türkülerimiz esas tutulacak ve beynelmilel musiki teknik ve aletleri kullanılacaktır. Yani musikide gayemiz, modern ve beynel milel musİkiyi (ve teganni tarzını) esas tutmak ve bunu tatbik ve temin etmektîr. Halkın musiki zevkını arttırmak ve yükseltmek için radyo gramofotı gibi vatıtalardan da istifade edilraelidir. Teşkitâtm diğer şubelere ait kı$mını yann dercedeeeğiz. ' Andre Gide Bürhan (Jmıt 75 Kuruş MatbiaCtlık ve Neşrfyat Türk Anonim Şirketi (CumtiuMyet Müesseseler.» ••• ı • I H I I İStANBUL SEYRISEFAIN Merzek acenta: Galata KSprübaşı B. 2362 Şnhe A. Sifkec! Wöhflrdar «adf> H. 2. 2740 Alır, Satar. Ipotek yapar. Bono sahiplerine emlâk ve arazi almak suretile menfaatlerine cn uygun ve her hangi mahal ve sekilde siir'atle muamele yapar. İstanbul Darülfünunu İlâhiyat Fakültesinden: tlâhlyat Fakültetİnde yaz sö • mestri serbest detslerîne (13) şubat cumartesi günUnderi ftibaren başlanacaktır. İZMİR P1RE 1SKENDER1YE POSTAS1 (ANKARA) 16 subat salı 11 de Galata rıhtımından kalkar. Babkpazar Maksudiye Han No. 3 5 L'ğurlu Zsde M. Dervi?

Bu sayıdan diğer sayfalar: