24 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

24 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GRİPEASPÎRiN Taklitlerden sakınınız! Leipzig 1932 ilkbahar sergisi Tafsilât başlıca sevahat acentaları tstanbuldakı fahrt mumessılı Vluhendıs H ZECKSER. Agopyan Han Galata, Tel. B. O. 163. Posta kutusu" Galata 76. Telgraf adresi ZECKSER Istanbul. 6 ilâ 12 mart 1932 de nutnunelıkler sergısı 6 ılâ 16 mart 1932 de buyuk fennî ve inşaat sergisi 6 ılâ 9 mart 1932 de mensucat sergısı 6 ılâ 10 mart 1632 de soor levazımatı ve mefruşat sergisi 24 Şubat 1932= komprimeleri kullanınız Dr. İHSAN SAMİ Gonokok Aşısı Hanımefendi: İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biri dir. Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karsı pek tesirli ve taze asıdnr. Divanyolu ^ Sultan Mahmut türbesi No. 189 ^ 1LÂN Ticaret kanununun 361 îacî maddesile şirket mukavelenamesi ahkâmma tevfikan Omniom Şark Smaî Anonfan Şirketi hissedarlan 1932 senesi marbnın 24 üncü perşembe günü saat 14,30 da Galata'da Agopyan Hanındaki »irket merkezinde inikat edecek heyeti umumiye içtimaına davet olunurlar. ı Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi Idare raporu üe mu « rakıp raporunun kıraati. 2 1931 senesi muamelâtına ait hesababn kabulü ve meclisi idare azası nın ibrası, ve senei mezkure netayici muamelâtına dair meclbi idarenin tek 3 Umuru şirketin idaresine me mur edilen aza aidafamn tayini. 4 Müddetleri hitam bulan azanm yerine intihabat icrası. 5 Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan şirketle muamelei ticariyede bulunmak üzere meclisi idare azasına mezuniyet itası. 6 1932 senei hesabiyesi için bir murakıp intihabı ile aidatuun tesbiti ve murakıbın mazereti halinde ifayi vazife etmek üzere diğer bir zann intihabı. Lâakal 50 hisseye malik olup ta mezkur içtimada hazır bulunmak istiyen zevat ticaret kanununun 371 incî maddesine tevfikan içtima tarihinden bir hafta evvel hisse senetlerini sirket merkezine tevdi etmelidirler. Bankalara tevdi edilecek hisse sene dah makpuzlan sirket merkezîne tev • diat mukabilinde olarak kabul oiuna • caktnr. Meclisi İdare ÇOCUK UNU |Çok besler Çunku madenî madJeleri, fosforu, vıtamini, çoktur Memej ieki çocuklar için yegâne bir gıdadır. îçindeki tarifeyi dikkatle okuyunu/ YILDIZ Doktor ALi VAHİT ç c İJLLJjaTıRAS \t |/VWVM>1 0 i / f\k 0 Oeposu: Hasan ecza deposudur. 0 ö 0 / • 0 0 k t L /nvoivnv,, /»K/ İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kılmaktır. İŞ BANKASI, memleket iktisadiyatınîn her sahasında olduğu gibi ipekçilik saha sında da hizmet edebilmek maksadı ile bu f abrikayı tesis etmiştir. lifi. RAiYitt iJt, Dr. A. KUTİEL HIZAR MARANGOZ ve sair işlere aıt bilumum makıneler CQt ve zührevi hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yanında 34. İPEKİŞ Mamulâtını Yakında Göreceksiniz! 150 ton yerli çinrnto pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlık 2/3/932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâ leti müsteşarlık makanıında yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş liralık teminatı muvakkate ve Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte Komisyonda bulunmalan lâzımdır. Talipler, şartnameleri İstanbul'da Haydarpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna ve Ankara'da Nafıa Vekâleti malzeme daire sine müracaatle görebilirler. Bütün dünya sporculanmn tıraş oldukları yegâne bıçak Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en muessır deva SERVOIN haplandır. Deposu, Istanbul'da Sırkecı'de Ali Rıza Merkez eczanesidır Taşraya 150 kuruş posta ıle gondenlir fzmır'de Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yenı Ferah eczanelerinde bulunur. Nafıa Vekâletinden: daıma depomuzda mevcuttur Katalogumuzu isteyiniz ! BOURLA BİRADERLERveŞ ISTANBULGALATA KISARNA liobıek, kum, \e baraak ha&tahklannın tabii ılâcıdır Buyuk ve küçuk şişelerde her yerde satılır. • LiSAN DERSLERi Vluptedıler orta \e \uk»ek uç sinıi uzenne \e haftada uçeı defa ıngılızce ve transızca sınifları devam etmektedır. ingilizce vuksek sınifta bilhassa muhabe tıcarne derslenne ehemmıvet v erılmektedır. Hiç bilmhenler için 25 subatta \enı sinıtlar açilacaktır. Kavdolmak için Utanbul Alemdar caddesı 23 ve Be>oglu Meşrutıvet caddesı 42 \menkan Lısan ve Ticaret dersanelenne muracaat Istanbul 4 üncü İcra Memurlugundan: Şaziye Hanuran Hayim Barçilli E • fendiden istikraz eyledigi paraya ımı kabil vefaen ferağ Beyoğlu'nda Feriköy Birinci Kısım Hasköy caddesı eski 11 numarah bir kıt'a tarlanın sülüs hissesi otuz gün müddetle ihalei evveliye ilâ nına konmustur. Mezkur tarla hâlen boş ve Hürriyetiebediye tepesi civanndadır. Hududu: Cephesi Darülâcezeye giden cadde iki tarafı Bulgar hastanesi bahçesi ve bazen Çiftecevizler caddesile bir tarafı Ingiliz kulübü ile mahdut olup mesaha: tahminen 17 dönüm bir evlek 182 ar şın terbiinde olup kıymeti muhammenesinin tamamı 6000 liradır. Talip olan larm kıymeti muhammenesinin sülüs bisseye isabet eden meblâğın yüzde on nisbetinde pey akçelerini müstahsiben ve 926/6300 dosya numarasile 28/3/ 932 tarihinde saat on dörtten on alfa ya kadar bizzat veya bilvekâle ve fazla malumat almak istiyenlere dosyası ita edileceği ilân olunur. tstanbul 4 üncü Icra Dairesinden: Tamamına iki bin iki yüz on altı lira kıymet takdir edilen Büyükada'da Yalı mahallesinde Pervane sokağında eski 70 yeni 6 numaralı açık artbrmıya ko nulmuş olup 8/3/932 de şartnamesi divanhaneye talik edilerek 31/3/932 ta rihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra dairesinde açık arttırma suretüe satılacaktır. Arttınmya iştirak etmek için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Müterakim vergi, Vakıf icaresi, Belediye riisumu, müsteriye aittir. îcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu senedile sabit olmıyan ipotekli a lacakhlarla diğer alâkadarlann ve ir tifak hakkı sahiplerînin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan id dialannın ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri Iâzınıdır. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit oknıyanlar sabş bedelinin paylasmasından hariç kaltrlar. Alâka darlann bu madde ahkânıına riayet etmeleri ve daha fazla malumat istiyenlerin 931/328 dosya numarasile dairemize müracaatleri ilân olunur. Türk Anonim Şirketmden: «tstanbul tdrofil Pamuk fabrikalarî Türk Anonim Şirketinin 1931 senesi hissedaran heyeti umumiyesi senelik içrimaını sureti âdiyede aktedeceğinden 1932 senesi martmın 13 üncü pazar günü saat 14,30 da şirketin merkezi i daresi olan Galata'da Omerâbit Ha mnda 3 üncü katta 4 numarah idareha • nede lâakal 25 hisseye malik olan his sedaramn heyeti umumiye içtimaına istirak edebümeleri için marbn 8 inci gününe kadar hâmil oldukları vesaiki şirketin merkezine ibraz etmeleri lâ zıradir. İstanbul İdrof il Pamuk fabrikaları RUZNAMEt 1 Meclisi İdare ve murakıp raporlarının okunması. 2 Bilânçonun tasdik ve kabulü ve meclisi idare azalaruun ibrası. 3 Temettüat hakkında müzakerat. 4 1932 senesi için murakıp taymî. MONDEXTRA dır. üzun muddet RADİUM (Made in Germany) tıraş bıçağını imal ve piyasaya sevketmış olan Rot'Buhner fabnkası bu kere evvelkı sevkıyaü yerıne MüNDEXTRA tıraş bıçağını mubterem müştenleruıe arzetmektedir Türk bira fabrikaları Bomonti Nektar TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İLÂN Ticaret kanunun 361 ve şirketimiz esas mukaveîenamesinin 47 inci maödelerine tevfikan hissedaran 12 mart 1932 cumartesi günü saat 15 te istanbul'da Galata'da Agopyan Hanındaki ya zıhanesinde âdiyen toplanacak heyeti umumiyeye davet olunur. Her yerde satılır. 10 adedi 75 kuruştur. Toptan satış mahalli: Kürkçübaşı Han, No. 4 Telefon Aipullu Şeker Şirketi Müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayritabiî tereffülerin "•"ne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl raf ine şekerlerini ötedenberi cari berveçhi ati fiatlarla satmaktadır: Küp 50 kiloluk Çuval 19,30 lîra 9,65 » Dubl rafine 100 » » P,PP 37,40 » » 100 » » NN 37,50 » » 100 » »M 37,70 » » 100 » » G 37,90 » Toptancı tacirler de sirVete vâki taahhütleri mucibince bu, seker lerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızm fabrikamîz mamulâtı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lutfen şirketimize bil dirmelerini rica ederiz. Aipullu Şeker Şirketi Ordu Vilâyetinden: Ordu'nun Keçiköy civarındaki memleket hastanesinin kalörifer tertibatına ait icra kıhnan münakasa neticesinde zuhur eden talipler tarafından sürülen peyler haddi lâyık görülmediği cihetle mezkur münakasanm 4/2/932 tarihinden 4/3/932 tarihine kadar bir müd detle temdit ve pazarlık suretile ihale edilmesi heyeti umumiyece takarrur ettiğinden zuhur edecek taliplerin Ordu Vilâyeti Encümeni Daimisine muracaat etmeleri ilân olunur. Ruznamei müzakerat: 1 Idare Meclisi ve murakıplar raporunun kıraati. 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesap * lannın tasdiki, Idare Meclisinin te • mettüünün sureti tevzii hakkındald tek' Kfi ve ibrası. 3 Idare Meclisi azalan intihabı. 4 Bir murakıp intihabı. Lâakal 250 hisse senedatma sahîp olan hissedaran ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan hisse senetlerini heyeti umumiyenin toplanma gü nünden bir hafta evveline kadar şirket merkezine veya Cenevre'de Bankü Federal'e tevdi etmelidirler. Hisse senetlerinîn depo edildiğine dair müessesatı maliyece verilecek mak buzlar hisse senetlerinin heyeti umu miye için tevdi mahiyetinde sayılıp muteber olacaklardır. İDARE MECLİSİ ilân Emet Muallimler Birliği için bir radyo ve bir sinema makinesi alınacaktır. Bu iki aletin elektiriki olmıyan bir şe hirde işliyeceği nazari itibara alınarak tekliflerin ona göre Emet Muallimler Birliğine bildirilmesi. Zayi: Eminönü Malmüdürlüğünce mukayyet 10506 numaralı maas cüzda nımla tatbik mührümü zayi eyledim. Yenisini alacağımdan hükmü olmadığı üân olunur. Ahmet Sevki ümumî neşriyatt Idare eden Yazı Igleri mudurü: Kemal Salih Matbaacilik re Neşriyat Türk Anonim Şirketi tttanbıd Nafıa Vekâletinden: Galatasaray lisesi Müdürlüğünden: Mektebimiz talebesinin mart 1932 üçüncü taksit ders ücretlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlanılacak ve bu muamele martın ilk haftasına kadar devam edecektir. Ucretlerin tayin edilen şu müddet zarfmda verilmesi lüzutnu ilân olunur. Antalya Vilâyetinde Anatlya Serik yolu üzerinde bulunan beto narme ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop Vilâyetinde Tasköprü Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza betonarme ve (29200) lira bedeli keşifli Upiroğlu köprülerinin inşaatı (evvelce ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak münakasaya konul mus İse de münakasada yapılan tenzilât haddi lâyık görülmediğinden bu kere) ayrı ayn talibine ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. Münakasa 10/3/932 ye musadif perşembe günü saat 14 te Nafıa Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimliğinVekâletınde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye den: vesikalanm sekiz gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve teklif Aksaray Keçehatun mahallesi Haseki caddesı 8 numaralı hanede ikamet eden mektuplarını, muvakkat teminatlarmı senesi içinde alınmış ticaret Lutfiye Hanımın vaki talep üzerine bilvesikalanm münakasa günü saat on dörde kadar Nafıa Vekâleti muayene tebeyyün eden matuhiyetine Müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. binaen hacrile Istanbul barosunun 883 Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar numarasında mukayyet Avukat Mus • Umum Müdürlüğüne, Istanbul, İzmir, Antalya ve Sinop Basmühen tafa Hilmi Beyin 23/2/932 tarihinden itibaren vâsi tayinine karar verîlmis oldıslıklenne muracaat edebilirler. Her köprüye ait münakasa evrakı makla alâkadaranın malumu olmak ü be? lıra bede mukabilinde Nafıa Vekâleti Levaz.m memurlugundan zere ilân olunur. ve mezkur vılâyeüer Basmühendisliklerinden satm alabilirler. (612) Köprü inşaat münakasası

Bu sayıdan diğer sayfalar: