4 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

4 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Maıİ 1932 Ctmthttnyet S ON TELGRAFLAD Tasarruf kararları Mefruşat, inşaat, demirbaş eşya masrafları nasıl yapılacak? Ânkara 3 (Telefonla) Malî kovelce bildirdiğim gibi hali hazır bütçesî üzerinde meşgul olmaktadır. misyon 932 bütçesi hakkındaki tetkikaHeyeti Vekile dünkii içtimaında mevtına devam etmektedir. Komisyon bütcut bütçede tasarrufat icrası için mühim çenin varîdat ve masraf kısımlarını tamamen etüt etmiş, 932 senesinm tah • kararlar vermiştir. Bu meyanda mefruşat, demirbaş esya, silât ve masrafları hakkında tam bir inşaat, elektrik tesîsatı ve saire masfikir sahibi olmuştur. Komisyon halen raflarımn ancak Heyeti Vekile kararile bütçenin tevzini için icrası elzem tasaryapılabilmesi kararlaşhnlmışhr. Bundan rufab ve buna ait esasları kararlastır başka alelumum masraflardan yalnız maktadır. müstacel olanlarının yapılması tahtı kaKomisyon gelecek hafta içinde merara ahnmıstır. saisini ikmal edecek, tetkikat neticelerini Bu sayede bütçede ehemmiyetli taayni zamanda Fırka reisi olan Başvekil sarrufat yapılacağı tahmin olunmaktaİsmet Paşa Hz. ne bildirecektir. dnr. Münhal memuriyeüere kimsenin tayîn edümemesi hakkındaki tasavvurdan şhndilik vaz geçilmiştir. Diğer taraftan Heyeti Vekile de ev • 6 yerinel2kuruşa ekmek Bu, yalnız ((bugün» ü değil, ((yarm)) ı da temin edecek esask bir tedbirdir! herkesin yediği ekmeğin üzerine nak ledilerek bütçeyi bu suretle 180 mil • yon liraya çıkarmak mümkün ola • caktır. Türkiye'de çiftçi himaye olunduğu zaman buhranm yarıdan fazla bir nisbetle halledileceğine şüphe yok • tur. Çünkü Türkiye'de buhran köy lünün satın alma kudretinin azalmasından ileri geliyor. Köylüyü ikdar ettiğimiz zaman memleketi hayırh bir hareket ve faaliyete getirmiş olacağız. IHEM NAL1NA MIH1NA l Gümrük Kapıları Hususî bir komisyon tetkikat yapıyor Fakabastırmak Buna derler! I Heyeti Vekilenin kararları Lindberg'in Ihtiyat Zabitleri Balkan Konferansları Kaçırılan çocuğu Bir haydut çocuğu buîana 10,000 dolar verecek Devrelere devam ede Konferansların siyasetle miyenlerin vaziyeti uğraşmaması kararlaştı Ankara 3 (Telefonla) Meclisin cumartesi içtimaında münhal encümen azalıkları için intihao yapılacaktır. Bundan başka iki lâyiha da mü zakere olunacaktır. Bunlardan birisi ihtiyat zabitleri ve askeri memurlan hakkındaki kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrasırun ta diline dair olan lâyihadır. Muaddel fıkra şudur: « 3 öncü maddede yazıh hizmetler arasında talim ve tahsil devrelerinden her hangi birine kanunî bir mazerete müstenit olarak üçte birinden fazla müddet devam edemiyenler tefrik ve müteakıp senede devam edemedikleri devtenin tamamma iştirak ettirilirler. Ancak devam edilmiyen müddet devrelerin nihayetine rastlar ve fasılasız olursa müteakıp sene devresinde yalnız devam edilmiyen müddetin ikmal etti • riimesi 3e iktifa olunur.» Atina 1 Tevf ik Rüştü Bey ile M. Mihalakopulos ve M. Marinkoviç mülâkatında Balkan konferansları mes'ele«i de görüşülmüştür. Uç hariciye nazırı Balkon konferanslannın siya setle meşgul olmamalan hususunda mutabık kalmışlardır. Resmî siyaset alâkadar hükumetler tarafından tesbit edilmektedir. Üç nazır cenubu şarkî Avrupa memleketlerinin mukarenetini ko • laylaştıracak diğer bir çok mes'eleler mevcut olduğunu, Balkan konferanslannın bu mes'eleler ile iştigal edebileceklerini, bu hususta verilecek kararlarm alâkadar hükumetlerce kabu! edileceğini söylemişlerdir. Uç nazır İstanbuFda bir Balkan harsî mukarenet enstitüsü tesisini de kararlaştırmışlardır. Bu enstitüye memur edilecek alâkadar memleketler profesörleri, âlimleri Osmanlı imparatorluğu ve elyevm mevcut Bizans asarı ile hazinei evrakını tetkik e • decekler, halk için yapacaklan neşriyatla Balkan milletlerinin çok eskî tarihlerdenberi do»t yaşadıklarım bildireceklerdir. Umumî kadmlar Hakkmda Hîr tamim Ankara 3 (Telefonla) Sıhhiye Vekâleti vilâyetlere şu tamimi göndermiştir: «Bazı vilâyetlerce mıntakaları dahiKnde bulunan umumî kadınların veya şantözlerin şüpheli zührevî hastalık musabı oldukları veya fuhuş icra ettikleri ileri sürülerek her hangi bir bahane ile civar vilâyetlerden birine sevkedilmekte bulundukları cereyan eden muhaberelerden anlaşılmaktadır. Fahişelerin tâbi tutulacakları muamele hakkmda sarih ahkâ mı muhtevi kanun ve nizamnameler mevcut olmasına rağmen bunların civar vilâyetlere teb'idine kalkışılması hem insanî, hem de kanunî noktai nazardan tecviz edilemiyeceğinden bu gibi hareketlerîn men'i lüzumu s tebliğ olunur. > Romanya'da bir şehir Buzlar arasında kaldı Bükres 3 (A.A.) Tuna deltasmın bir kolu üzerinde bulunan Sulina şehri, hali hazırda buzlarla abluka edilmis ve etrafla alâkası kesilmistir. Sehirde kıtlık vardır. Bir romorkor, şehre yanasmak iste misse de mnvaffak olamamışhr. Şehirdeki ahalinin muzayakası, bütün o havalide hüküm sürmekte olan siddetli soğuktan dolayı, büsbütün artmıstır. Mezkur havalide hararet derecesi sıfınn altmda 26 dereceye düşmüştür. IBaşmakaleden mabatt] kik ve halledilmek üzere şu esası koyuyoruz: Türkiye'de ekmeğin okkası 67 kuruş yerine şimdilik 12 kuruşa çıkarılabilir. Başka memleketlerin fiatından üçte bir noksan olan bu f iat asla ağır bir şey değildir. Bu fazla Ankara 3 Gümrük ve İnfiabn hasılı bize senede 50 ile 70 mil. hisarlar Vekâleiinde Muhafaza yon lira arasında bir para verir. Bu Umum Kumandanın da iştiraparanın yarısı hakikaten köylünün kile içtimalar yapdmaktadır. cebine girecek veçhile buğday f iatıBu içtimalarda hudutlardaki nın yiikselmesine tahsis edilir ve diğer yarısı ile de haznenin boşluğu gümrük kapıları kaçakçdık kadoldurulursa bu seneki mes'elemiz nununa göre tesbit edilmektehalledilmekle beraber gelecek senedir. Dahüiye, İktisat, Gümrük Ier için de sağlam bir yola girilmiş | ve İnhisar Vekâletleri bu husus olur. Haznenin kuvveti de gene çiftta mutabık kaldıktan sonra son çinin menfaatinedir, ve zaten bütün memleketin menfaati onun kuvve |» vaziyet ilân olanacaktır. rindedir. Mevctıt varidatla 150160 milyon liralık bir bütçe tanzim edilebilmek için uğraşıp durduğumuz şu sırada ehemmiyetle nazari dikkate alına • cak mes'ele bizim arzettiğimiz buğ « day siyaseti mes'elesidir. Hatta bu yolda yürüyerek maaşlar üzerinde her hangi bir suretle yeniden oyna mak şöyle dursun, belki buhran vergisi namile ihdas ettiğimiz vergiden sarfı nazar etmeğe bile muktedir oNevyork 3 (A.A.) Füâdelfiya luruz diye düşünürüz. Çünkü vergi gazetelerinden birisine, Lindberg'in oğlunun şehadetnameli bir sütnine tara fından bakılmakta olduğu telefonla söylenilmiş, fakat bundan sonra telefon muhaveresi kesilraistir. M. Lindberg, oğlunun öğle vaktin den evvel kendisine teslim ve iade edi • leceği kanaatini izhar etmistir. Meksika Harbiye Nazırı M. Calles, Şehrimize gelen malumata göre hudut boyundaki askerî erkâna çok sıkı bîr müddettenberi Paris'te, hâmil bir nezaret tatbik eylemeleri emrini verlerle Düyunu umumiye mes'elesi etmiştir. raf ında temaslarda bulunan eski MaMeşhur kaçakçı Al Kapone hapisaliye Vekili Saracoğlu Şükrü Bey, öneden bir tebliğ neşrederek, Lindberg'in oğlunu sağ ve salim bulana ve kaçırannümüzdeki hafta içinde şehrimize lann tevkiflerine müsait olacak haberleri gelecektir. Şükrü Bey, buradan Anverene tesviye edümek üzere on bin do kara'ya giderek şimdiye kadar ce lar mükâfat vermeği vadetmiştir. reyan eden müzakeratın safanatı Nevyork 3 (A.A.) NewJersay hakkında hükumete izahat verecek matbaa hurufatile yazümış ve Lind • ve talimat alarak tekrar Paris'e giberg'in adresine gönderihniş olan bir decektir. kartpostalda küçük oğlunun sağ ve saSaracoğlu Şükrü Bey ile hâmiller lim olduğu bildirilmekte ve âtiyen vearasında geçecek bu son ır<üzake rilecek talimata harfiyen riayet edil relerde düyunu umumiye mes'elesi ümesi ilâve olunmaktadır. zerinde tahaddüs eden ihtilâf kat'î Postanenin tasnif memuru, bu kartı surette hallolunacaktır. görmüş ve hemen polise tevdi eyle miştir. Nevyork 3 (A.A.) NewJersay Valisi, Lindberg ile vaki olan telefon Bursa 3 (Hususî) Meclisi umükâlemesi üzerine verileceği ilân edimumî içtimaı bitti. Vilâyetin 932 len 10 bin dolar mükâfatın kaldmldığını bütçesi (963,169) liradır. Encümen bildirmiştir. azalıklarına Hulusi, Hüsnü, Tevfik ve Hafız Ahmet Hamdi Beyler se çildi. Ankara 3 (Telefonla) Takas Nasd yapmalt? Buğday üzerinde yapılacak bu ameliyenin muhtelif şekilleri için elde başka memleketlerin misaİleri bu Iunduğu gibi onlara kıyasen kendi memleketimize has şekiller de bulunabilir, ve ezcümle: 1 : Bütün borsalarda f iatlar resmî bir teşekkül ile istenilen seviyede tanzim olunur. 2 : Buğdaylar değirmenlerde un olarak fırınlara giderken muayyen bir resme tâbi tutulur. Ekmek fiatının bizde 12 kuruş olması asla fazla değildir. Bu yalnız bugünü değil, yarını da temin edecek çok esaslı bir tedbirdir. YUNUS NADİ Sa. Sükrü B. Talebe Yurdunda Müfettişler tahkikata devam ediyorlar Tıp Talebe Yurdunda çıkan hâdise etrafındaki tahkikata devam olun maktadır. Sıhhiye müfettislerinden Bürhanettin ve Sabri Beyler dün de bazı talebelerin ifadelerini almışlardır. Talebeler, hâdiseye disiplin kaygu • sunun değil, hakaret kastinin sebep olduğunu anlatmaktadırlar. Gene müfettişlere söylendiğine göre yurdun kapanma saatleri ile fakülte tedris ve tecrübe saatleri arasında uygun suzluk vardır. Talebe fakülteden saat 18 de çık tıkları halde yurtta bir çeyrek saat sonra yoklama yapılmaktadır. Müdür Tevfik Bey vazifesine devam etmektedir. Yurtta yabp kalkan 300 talebenin verdikleri istidalar Vekâlete gönderilmiştir. Bir hafta sonra gelecek ve tekrar gidecek Aferin Ali Yaver Beye! Doğrusu, Telefon Şirketine oynadığı enfes oyuna bayıldım. Allah razı olsun! Şirketin İskoçya'lı müdürü, meşhur İngiliz «İntelligence Service» teşkilâtının bile takdirini celbedecek kadar mahirane olan bu «cürmü meşhut> yahut tabiri âmiyanesile •rfaka bastırma» keyfiyetine bilmem ne der? Telefon memurelerinden biri bu fazla mükâlemelerin nasıl yazıl dığını anlatmıştı. Bunun iki şekli varmış: 1 Ya, aboneler, memureleri paylıyarak hiddetlendirirlermiş, o zaman küçük hanımlar veya matmazeller: « Al sana, al sana!» diye abo nenin hesabına bir sürü fazla mü kâleme kaydederlermiş. Bu gayri resmî fazla mükâleme kaydetmek usulüdür ki miktarı, memurenin hiddetinin derecesine ve insafına kal • mıştır. 2 Şirketin emrettiği nisbet daîresinde, muhtelif numaralara, ihsan dağıtır gibi, fazla mükâleme kaydedilirmiş. Onun içindir ki Ali Yaver Beyin telefonu, miihürlü olmasına rağmen, bir sürü mükâleme kaydet miş! Ben Telefon Şirketi müdürünün yerinde olsam, bu vaziyeti şöyle tefsir ve izah ederdim. Burası şarktır. Şarkta cinler, periler ve iyi saatte olsunlar vardır. Ali Yaver Beyin telefonile onlar konuşmuşlardır. Yahut ta: Telefonlarunız otomatiktir. Oto matik, raalumu âliniz, kendi kendine îşliyen demektir. Bizim makinelerimiz otomatik oğlu otomatik olduk ları için işte böyle kendi kendilerine de konuşurlar. Bizim bu işte güna hımız yoktur. Kim cevap verebilir? Tahtası eksik bir adamcağız, para basmıyor, diye Devlet matbaasınm kıymetli müdürü Hamdi Emin Bey aleyhinde dava ikame etmiş ve evrak cevap vermek üzere Hamdi Emin Beye gönderilmiş. Bana kalırsa bu evraka Devlet matbaası müdürü değil; ancak Maruf Bey cevap verebüirdi. Fakat o da rahmeti rahmana ka vuştu. Hamdi Emin Bey, evrakı Mazhar Osman Bey vasıtasile Bakırköy'une gönderirse, oradan niçin pjıra basmadığına dair hayii mukanna ce vaplar gelir. tşi başından aşkın ol • duğu şu sıralarda bir de neden para basmadığını izah mecburiyetinde kalmaz. Bursa Meclisi Umumisi Senede 50 milyon lira! Dün geceki baloiaı Takas komisyonunda Vapucular heyetinin faaliyeti Ankara 3 Millî Vapurcular namına buraya gelen heyet, Millet Mecliai Riyasetine ve Başvekâlete birer arîza takdim etmistir. Bu arizaların suretleri meb'uslara da dağıtılmıştır. Arîzada deniz nakliyatı hakkmda fktisat Vekâletince ileri sürülen tasavvurların zararlı olacağı anlatıl maktadır. Mr. Grev geliyor Ankara 3 (A.A.) Müttehidei Amerika'nın Tokyo sefaretine tayin edilmiş olan Ankara büyük elçisi Mr. Grew bu akşamki trenle şehrimizden müfarakat etmiştir. Türkiye'de ifayi vazife ederken çok sevilmiş ve iyi intibalar bırakmış olan müşarünileyh istasyonda B. M. Meclisi Reisi Kâ zım Paşa Hz. ile, ta Lozan konfe ransındanberi kendisi ile tanışan ve arkadaş olan Başvekil İsmet Paşa Hz. ve refikaları Hanımefendi, Ha riciye Vekâleti Vekili Şükrü Kaya Beyefendi, Hariciye Müsteşan Nu man Rifat Bey, şehrimizdeki sefirler ve sefaretler erkânı ve Hariciye Vekâleti müdürleri tarafından teşyi e dilmiştir. Komisyonu bürosu faaliyetine devam ediyor. Bu husustaki Heyeti Vekile kararı alâkadar dairelere tebliğ o lunmuştur. Alâkadar daireler 15 gün zarfında mayıs nihayetine kadar Avrupa'dan mubayaa edecekleri eşyayı şartnameleri ile birlikte komisyona bildireceklerdir. Komisyon azaları alâkadar vekâletler tarafından he nüz tefrik olunmamıştır. Azaların tefrik muamelesi bitince komisyon faliyete başhyacaktır. isveç gurupu ile mözakere bitiyor Ankara 2 îsveç grupu ile yapıIan müzakerat bugünlerde bir neticeye iktiran edecektir. Grupa tediye edilecek taksitlerin müddeti uzatıla • caktır. izmir rıhtım şirketi tahkikatı İzmir 2 Sabık İzmir Rıhtım şirketi komiseri Emin Beyin yedi senelik memuriyeti zamanmda muhtelif vesilelerle 440,000 lira rüşvet aldığı söylenmektedir. Rıhtım şirketi tahkikatı ile meşgul olan Halit Ziya Bey Ankara'ya gitti, üç güne kadar avdet edecektir. Bulgar'lara satılan tarih! evrak Ankara 3 Manisa meb'usu Refik Şevket Bey Millet Meclisine verdiği bir takrir ile Bulgar'lara satılan tarihî evrak mes'elesini sormuştur. Maliye Vekili bu takrire yakında cevap verecektir. (Birinci sahifeden mabait) Fikrimce un veya ekmek üzerine resim koymaktansa buğdayın satış mahalli olan borsada buğday üzerinden Dün gece Tokatlıyan otelinde Gabir satış resmi almak, borsa resimleri latasaray balosu verilmiş, Maksim'de ni ona göre artırmak daha kolay olur. Güzel San'atlar Birliğinin 6 ıncı devri Esasen bugün buğday muamelesi gösenevisi dolayısile bir eğlence, GarBursa 3 (Hususî). Bursa'da et rülen borsalarda bir borsa resmi a den Bar'da da Darülfünun dis taba • lımnaktadır. Fakat bu resim borsala bet şubesi talebesi tarafından bir fiatları birdenbire ucuzladı. Koyun rın idarî masraflarına tahsis olunudanslı toplanb yapılmıştır. eti (70) kurustan (50^ p ind^ Bu^^ yor. Eğer resmin meselâ okkada beş sebep bir iki tüccarm Konya'dan bîr kuruş olarak tesbiti her hangi bir kakaç surii koyun getirerek diğerlerile nunla taayyün ederse bu resimleri rekabete başlamış olmalarıdır. Halk cibayet edecek ortada bir devlet mübundan pek memnun'iur. Maamafih essesesi vardır: Borsa... bütün kasaplar şimdi koyun etini Mülâhaza olarak denebilir ki, ya (50) ye veriyorlar. köylü satarken satın alandan bir vergi alırız, yahut buğday imal edilip te satıhrken, yani ekmek haline geldikten sonra sablırken müstehlikten bir resim alınır. Teklif edilen şekil bu ikisinin arasında olan tüccardan alHalife olmağı fturan bu cdam mak şeklidir. Bilâhare bu müstehlike in'ikâs eder. kimdi? Bütün pazara çıkarılan buğdayın Halife olunca neler yapacaktı? miktarı aşağı yukarı bellidir. 14 milKabinesini kimlerden teşkil yon nüfus senede birer kentaldan 14 edecekti? milyon kental istihlâk eder. İstihsalât 28 milyondur, nısfı piyasaya çıkıyor «tcmai Ümmet» meclisi ne demektir. Tevzi merkezleri: yapacaktı? Bu aşağı yukarı bir milyar okkaKadıköy iskelesinde Bu suallerin cevabını bütün dır. Okkada beş kurustan, elli milyon Kemal lira eder. Vazolunacak yeni borsa tafsilâtile pek yakında resmile bu elli milyon lirayı müstehBabıali'de Orhan Bey Hanında likten alarak 9,5 milyon köylüye zemin kat vermiş oluruz./ Bursa'da et fiatları Hayat s Ansiklopedisi Halife olmak istiyen Meclisi Meb'usan Reisi uncu cuzu " Yeni 6ün „ de okuyacaksınız CVMHURÎYETin edebî tefrikast : 21 MEZAR KAZICILAR Mezarcı Mahmut Ağayı evinde buldu. Ustasmın selâmını söyledi. Sepeti uzattı. Başka mezar kazıcılarm kanları gelmiş, kimi tahta siliyor, kimi ortalık düzeltiyordu. Sünnet düğünü için hararetli bir emece vardı. Mahmut Dayı kızkardeşine seslen • dL Sepeti uzattı ve tafsilât verdi. Sepeti düğün yorganının üstüne bo şalttılar. Bütün kadınlar sevinçle haykırdılar. Ah, ah! Öksüz yavrunun kısmelî açıkmış, sünnet yatağı Vali Paşa çîçeklerile donanacak... Anacığı sağ olsaydı da bu mü rüvveti gorseydi. A kız! Tak bakayım şu karanfili başına! Vallahi yaraşti. Aman da «man! Şu kayısı gu • Dayı Hasan'a sordu: Sizde iş var mı iş? Günde, günaşırı bir, iki.. Avradım sattığımın dünyası; bir haftadır ellerimiz bomboş! İmamın kaynatası ölüyor dediler. gözleMüellifi: AKA GONDÜZ dik, gözledik gelmedi. Bu ölüm de ne acaip şey, canı isterse gelir, is lüne bakınız! Yapmayın canım! Belki bozu • temezse gelmez, keyfine uyacağız, başka çaresi yok. Halbuki ben l'ep lur. imamın kaynatasına giiveniyordum, Sünnet yatağını fırdolayı «üsbizim ihtiyar Mehmet Dayıya inme liyelim. Sarı Dede'den Allah razı olsun. indi, evlere şenlik bir tarafı hiç tut Bizim mezarlığa böyle zen • muyor. Oradan beş on para alsay dım, yarısını Mehmet Dav^a oönde ginler gömülmez ki. recektim. Zavalh pek perişan, eski Benim kızm gelinliğinde de hastaneler ne iyi idi, akşamdan haSarı Dede'nin iyiliği dokunmuştu. ber gönderirlerdi: Yarına şu kadar Bilmem hangi paşa kızınm tabutunmezar hazırlayın, diye. Yeni dok dan kalma limon çiçekleri ile du torlar ne acayip, ölüme karşı gel vağını ariyeten göndermişti. Yavrum mek için ne edeceklerini, ne yana Zehra'cığım öyle sevinmiş, öyle se caklarını bilmiyorlar. Sırası gelince vinmişti ki... kendilerini feda ediveriyorlar. Benîm Neyse, zavalh paşa kızı ölmüş çocuklusumda dünyada bir temsil gitmişti ama duvağını çiçeklerini tak: vardı: ölümün öteki adı hek n^ir, mak gene bir kıza nasip olmuştu. derlerdi. Şimdi, dirimin öbür adı HeOnlar söylenip dururken Mahmut kim oldu. Hasan; bari senin elin, aklın işe yattı mı? İki seneyi geçti ağam, öğren mez olur muyum? Ha göreyim seni? Kişi işine sahip olmalı. Esnof kısmının gözü dileği dısııda gerekmez. Çalış, usta ol. Kimseden kimseye fayda yok, bu zamanda. Arınla, namusunla çalış, kimseye kem gözle bakma, kötülük etme. Ekmek parası buldun mu, bin şükret te keyfine bak. Allah herkese ölümü, bize de ölüleri nasip kılmış. Yeter ki insan arlı, karlı, vicdanlı ola. Biz şreldik gîdiyoruz, esnaflığımızı siz koruvacaksınız, siz körletmiyeceksiniz. Biz bir cemiyet kurduk, îdare edemedik, çünkü eski kafalıyız. Siz yeni yetişiyorsunuz. Bizim zamanımızda böyle günler nerdeeee! Ben Karacaah met'te çıraklığa başladım. Rahmetli ustam mezar başına iki çil kuruş verirdi, öyle sevinirdim ki. Bu iki çil kuruşla üç kardeş, bir ana, bir kötürüm baba beslerdim, çok şukür şim di de pek tok değilsem de aç ta deşıyacağım. ğilîm. Esnafın esnafa yardımı gerek Haydi selâmetle Hasan. Ağana oğlum, bunu hiç aklından çıkarma1 çok selâm söyle. Eksik ohnasın. Per> Hasan bunları dinlerken gözleri şembe akşamı mutlaka beklerim. Metahta silen bir kadına ilişti, baktı, zar kazıcı Rahim'in kaynı da saz kadınm gözlerini Minnoş'un gözla çalacak. öksiizümün mürüvvetinde rine benzetir gibi oldu, içi kabardı, Sarı Dede'yi de görmek isterim. Sen gözlerî karardı, Minnoş'tan ayrılalı de gel. Hay sağhcakla.. daha yarım saat olmamıştı. 3oyacı Hasan, yolda dişlerini gıcırdatı çocuklarına gıpta etti. Onlar Min yordu. Yirmi saattenberi düştügü noş'un hem kendisini, hem resmini dertten kimsenin haberi yoktu. Eıher vakit görebiliyorlardı. Bir bo naf Yıldızı Minnoş onu bitirmişti, yakyacı kutusu alıp yanlarına katılmağı mıştı. Hele göğsü.. düsiindü. İrkildi. Minnoş onu esnaftan Hasan'in içinde maddüikle mane» biliyordu, boyacı olarak görürse sıt vilik karmakarışıktı. Bir anda plâ» ki sıyrılacak, a; boyacı parçası imiş! tonik bir hisse düşüyor ve bir anda, Diyecekti. Boyacılık gururuna dokun birdenbire hırs, ateş, şehvet, vahset du. öyle ya, Minnoş'un yanına gi kesiliyordu. derken, onun yemenilerini boya > Dün akşama kadar yaşadığı âlem mışlardı, o kimsenin pabucunu fırbaşka bir âlemdi; dün geceyarısın • çalamamıştı. Baskaları mezar kazı dan sonra girdiği âlem de bambat • cılığını iğrenç görüyorlardı ama işte ka... ondan daha küçükleri de vardı. İkisinin arasındaki farkı, münase • Bu, gururunu okşadı. beti. değişikliği anlıyacak halde de Bana izin Mahmut dayı! Büyük ğildi. Mabadı var yengeye gideceğim. Biraz su mu ta

Bu sayıdan diğer sayfalar: