3 Ağustos 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

3 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Agüstos 1933 Çumhuriyet' CUKLA [meraklı »şeyler BİZÎM MEMLEKETTE C0ÇUKLAP •CIK FAYDAH BÎLGÎLER | 35 günde devriâlem Alelâde nakliye vasıtalanndan istifade ile iktifa ederek, yani tayyareye, balona binmeden, sırf vapur ve şimendiferle seyahat eyliyerek en az zamanda dünyayı dolaşma rekorunu bir Japonyalı kırmıştır. Bu adamın ismi Sute maru Şingudur. Bütün cihanı 35 gün 7 saat 35 dakikada gezip bitirmiştir. Sutemaru Şingunun söylediği • ne nazaran işin bukadar uzaması muhtelif merkezlere vâsıl olan ve oralardan kalkan vapurların, şimendiferlerin saatlerinin yekdi ğerine uymamasındandır. Yoksa saatlerce beklemeden birinden inilip hemen ötekine binilse dün yayı 30 günde dolaşmak kabil oIacaktır. Sutemaru Şingu kendi rekorunu ker'i kırmak üzere ya HiKAY ÖIü bir balina üstünde Su aygırlarına hastane Köpekler için mezarlık yapıldığını, bazı hayvanlar için has taneler mevcut olduğunu bili yorduk ama sırf su aygırlarına mahsus bir hastane bulunduğundan haberimiz yoktu. Cenubî Afrikada Blömfontayn şehrinde zensrin bir elmas taciri, Mösyö Volf Kronsen bu işi yapmışhr. Kronsen yirmi sene evvel oradaki çiftlik'erden birinde hizmet • kârmış. Bir gün bir su aygınna rasgelmis, onu yaralamış. Hay van yaralı yaralı kaçmağa baş lamış, Kronsen de arkasmdan. Su aysnrı nihavet kendisini kumluk. cakıllık bir yere atmış. Tabiî Kron«en gene peşini bırak roamıs. Fakat Kron«en orada ne görse beğenirsiniz. Yığınlarca elmas. Mösyö Kronsen birkaç gün Izmir gttrbüzlerinden şlrin bir hamm fnz oe oyancaklceti 1 Hamdi Efendi Umumî Harpte Alman donanmasında çalışmış Türk bahriyelilerindendi. Ingi • lizlerle Almanlar arasındaki meşhur Iskajerak muharebesine iştirak ederek büyiik yararlıklar göstennisti. Fakat mütareke olunca Türkîye ile Almanya arasında gidip gelme itilâf devletleri tarafın «dan yasak edildiği için orada kaldı, memlekete dönmedi. Boş oturmak obnaz ya.. Çah • şacak, karnını doyuracak, hayatmî kazanacakti. Düşündü: Ne iş yapabilirdi? Hiç şüphesiz kendi mesleğine ait bir şey.. Tuttu Şimal denizinde ve lcu füplara doğru balina avlıyan ge milerden birine tayfa yazıldı. Vafeıâ bu ofclukça tehlikeli bh* hiz tnetti. Yüzde doksan ölümü göze almak tâzimdı. Lâkin kazancı da çoktu. ı Bir mevsim gene balina avına çikmışlar, fakat kutuplara yakın bir noktada gemilerini buzlar sıInştırdığı için geri dünememiş lerdi. Herkes hastalıktan bitkin bir fiale gelmişti. Taze yiyecek bu lamadıklan için hepsi iskorpit 'denilen diş illetine uğramışlardi. Bünyesinin sağlamlığı dolayısile tek ayakta kalan Hamdi Efendi Idi. " f * Nitekîm birkaç gün içinde kaplan Müller de dahil olmak üzere hepsi 5lüp gitmişlerdi. Bizim eski bahriye kurdu $ag Kalmîşti ama hiç şüphesiz bir müddet sonra da onun sırasî geîecekti. Çünku bu berbat hava larda oralardan ne bir gemi geç mesi, ne de buzlar arasmda avlahılıp karîn dovurulması ihtimali mevcut deŞildi. i Maamafih malum ya, eceli gelmiyen ölmez, yaşamakta devam eder. Hemen o crün birkaç f ok görundü. Hamdi Efendi bunlardan birini kargîsile öldürüp Eskimolu!ar gibi etini çiy çiy yemek sure lile bir zaman geçindi. Kurtulmak ümidi artık fazla • laşmîş gibiydi. Lâkin ajı bir jgeçse... *•* Hamdi Efendi Ker zamanki gibi bir gün gene bir bayrak bir vapur hayali görmek için ufku tarassırt ederken ileride kımıldıyan büyük ve azametli birşey gördü. O tarafa doğru yaklaşınca bunuri yaralı bir balina olduğunu gördü. Hiç şüphesiz balina avcıları ta rafından yakalanımıyarak elden kaçîrilmıştî. Heyhat, ne işe yarar? Koca bir balinadan istifade etmek için bn beş yirmi kişilik bir kalabahga ihtiyaç vardı. Yalnız o ande Hamdi Efendinin aklına başka mühim bir nokta geldi. Ekseriyâ balinalarin barsaklarî arasînda amber bulunurdu. Bu da dehşetli pahalı bir şeydi. * ** Hamdi Efendi haftalarcâ çek tiği ukmtının mükâfaü olarak hiç olmazsa şöyle beş on bin li • ralık bir kazanca kavuşmak için ise girişti. Baltası ve kargîsile dev gibi ölünün sırtından kar nına doğru bir kuyu kazmağa başladı. Saatlerce çalıştı. Daha yanya gelmemişti ki tepesinden bir insan gölgesinin baktığını his«etti. Orada o vaziyette bir hem cinse rasgelmenin verdiği heye cani, sevinci düşünün. Hamdi Efendi hemen bu arkadaşm boynuna sanlmak için dışan fırladı. Fakat adam sert bir çehre ile Hamdi Efendiyi göğ sünden iterek apaş tngilizcesî ile: Herkesin mahna kon, bir de üstüne onun boynuna sanlmağa kalk, nerede bu bolluk! Dedi. Hamdi Efendi kimin karşısında bulunduğunu pek güzel anladı. Üç dört senelîk balina avcılığı esnasında ingilizceyi de öğrenmiş ve pek çok adam tanımıştı. Muhakkak bu bir hay • duttu. Hamdi Efendinin gözünü korkutup amberlere kendisi ka vuşmak istiyordu. Fakat akıllı Karadeniz uşağı hiç böyle kuru gürültülere papuç bırakır mı? Bir kişi bir balinayı yaralıyamazdı. Söylediği yalandı. Sonra av • cılık kaidesinde böyle kaçmış balinaya evvelâ kim tesadüf ederse onun malı sayılırdı. Bırakın ki tatlı bir lisanla ortakhk teklif et»e, hatta hayvanın kendisine terk?nî istese gene razı olacaktı. Zıddına giden küstahlığı olmuştu. Binaenaleyh ayni sertlikle cevap verdi:' Hemseri yanlış kapı çalıvorsun, bana baksana sen, her kuşım etî yenmez! Hamdi Efendi cumlesini henüz bitirmişti ki meçfcul adam teca vüre geçti. Onu belinden yaka layip denize fırlatmak istedi. Lâkin Hamdi Efendi tam zamanında ihtiyth ve atik davranmış ti. Aralarinda kanlı bir mücade1e başladı. Belki on defa suya düşüp çıktılar. Bıçak bıçağa, boğaz boğaza geldiler. Artık takatleri kesilmiş, her biri bir yanda serilip kalacak vaziyete girmiş lerdi. Hamdi Efendinin son de nize düşüşte eline bir tahta par çası geçmiş, onu arkasında saklıyarak haydudun uzerine yürü müştü. Haydut, gene bogaz boğaza gelmek tehlikesini göze alamı yarak denize dalmak istedi. Lâkin o anda da tahta hızla kafasîna indi. Artık işi bitmişti. * * * Hamdi Efendi ölünün evvelâ üstiinü başını aradı. Sonra bir çukur kazıp cesedi gömdü. Belin • den çıkan kâğıtlarda kendisinin bir Îngiliz asker kaçağı, ayni zamanda arkadaşlarini para için ele veren bir korsan olduğu anlaşıhyordu. " * Hamdi Efendi bir iki gun yaralarînî tedavi ettikten ve dinlen • dikten sonra tekrar kuyusunun sına döndiit Jam yirmi kilo Hediye kazananlar Temmuz bilmecemtein halll tCum huriyet» idl. Dognı halledenler arasında birtnci mükâfat 5 lirayı Beyazıt Kcska fınn karşısında 66 numarada Saime Hanım, İş Bankası tumbarasını Konya Gazl Paşa mektebi talebesinden askeri orta mektep flzlk muallml Talât Bey oğlu Kemalettin Bey, Foto Etemde resim çı kartmayı Büyükdere merkez memuru Eşref Beyln oğlu Feridun Bey kazandı lar. Semiha, Büyükadada Nerlme. birer para çantası kazananlar: Gedikpasa Amerikan mektebinden Güner, 44 üncü Uk mektepten Mustafa Beytur .Maltepe askeri lisesinde 2207 Bahmi, Pozanti Bürücek Muzaffer Şahin, Çanakkale Uk tedrisat müfettsi Fikret Bey vasıtasüe Nüzhet, Davutpaşa orta mektebi 200 Orhfan. Beyoğlu 18 inci Uk mektep 82 Fuat Behçet, Adapazan sulh hâ kimi k m İsmet, Bursa Beyhanpasa ilk mektebi Hacı Etem Bey kızı Nimet. Es Birer ş'şe kolonya kazananlar: kişehir istasyon posta memuru Baha Sey Kandllli Abut Eîfendi yalısında Feza baldızı Münevver, 25 inci ilk mektep Beklr, Beylerbeyi Çengelköy caddesinde Ayşe, Nişanfesı İngliz erkek mektebi 160 Plkret Hüsnü, Elektrik şirketi hukuk Vedat Sedat, BUecik telgrafçı Süreyya kalcminde Mehmet Bey kızı Füsun. NuEfendi vasıtasUe Mes'ude, Edirne Mimar ruosmanlye caddesinde 68 numarada OsSinan caddesi Değirmen sokağı 1 Cel&I, man, İstanbul Uk mektep talebesinden Geyve istasyonu posa müdürü kızı Neclâ, 26 Ahmet Turhan, Saatçizade birader ler vasıtasile Ahmet Talât, Beyoğlu 13 ün B»yazıt 6 ıncı mektep Handan Fevzl, Beykoz 40 inci ilk mektep 274 İzzet, İnecü Uk mektep 186 Hurşit Kemal, Firuzagöl Osmaniye mahallesi Şabboy sokağı 5 ğada Çellkaade apartımanmda 6 Fikret, numarada orta roektep talebesinden Üsküdar Evliyahoca mahallesi 41 Ab Mehmet, Üluköyde Seyfettin Mekki. dülkadir, Beykoz Şahinkayada Hayret tin, Fatih 19 uncu ilk mektep Fatma, Birer düzine kurşun kalem ka • Ebüssuut caddesi Marifet matbaası Abzaranlar : durrahman Efendi oğlu İsmail, Fatih Karaisalı telgrai müvezzti oğlu Faruk Valipaşa caddesi 16 Kâzım, Kadıköy Yümaz, Samsun Yenl Kırbaç mahallesi Güngör Cezmi, Çamdıca Kısıklı 58 nu Bostan çıkmazı 5 Yüksel, Mudanya Mermarada sabık meb'uslardan Emin Bey divenli sokak 2 Sabih, Tokat Kolordu kızı Mediha. İstanbul 54 üncü ilk mek kumandam kızı Feriha Hüseyin, ZUe tahtep Yazar, Kadıköy Atıfet sokağı 1 Rem sü memuru Lutfi Bey oğlu Kâmil, Sul zet Necip, Beyoğlu 11 lnci ilk mektep 494 tain Selim Çumhuriyet orta mektebi Ahmet, Yedikule Neriman Rüştü, Bey Vehibe Osman, Mersln Çankaya mek lerbeyi No. 1 Yusuf Cengiz. tebi son sınıf talebesinden 354 Orhan, Çorlu Ziya Cezzar Beyin lnzı Gülen ZlYartmşar düzine mendil kaza ya. BUecik tütün ve müsklrat bayii Ömer nanlar: Efendi oğlu Uğuz. Manisa agırceza reisi Pangaltı kızlar mektebi GoharUc To Rasim Bey oğlu Sacit, Konya KalecUc masyan, Bayburt ilk mektep dördüncü mahallesi Toroğlu sokak 32 Müzeyyen, sınıf Lebip, Bandırma zahire lirketi Zonguldak Ereğli şirketi Osma kömür müdürü İzzet Bey kıza Makbule, Geyve ocağı muhasiıbi Reşat Bey oğlu Servet, Akhisarında Uk mektep birinci sınıf Çorlu merhum tapu memuru Btaha Bey Mehmet Abbas, İstanbul muallim mek oğlu Mustafa, Dörtyol pargali Resul Ağa tebi 339, Kurtuluş Bozkurt caddesi 112 kızı Samiye, Gazi Antep lise kâtibi CevFUtret Tahsin, Karagümrük Kabakulak det Bey vasıtasle Orhan, Viranşehir hu25 Zehra, Kabataş erkek lisesi 374 Ömer dut taburu 3 üncü bölük kumandanıyüzHamdi, Türk Ali mahallesi Camgöz sobaşı Faruk Bey oğlu Süleyman, Yalova kağı 9 Ercument, Karagümrük Rende Uk mektep 24 Leman Zekl, Gazi Antep cUer sokağı 17 Orhan Tahsin, Unkapanı lisesinde Selim posta kutusu 24, Pertev12 lnci Uk mektep 101 Cevdet, Erenköy niyal erkek lisesi 242 Celâlettin, Galata Yeniyol doktor Hayri Ömer Bey kızı Güsaray lisesi 1049 Ahmet Ali. 2dn, Divanyolu Biçkl yurdu Turgut Ba hattin, Feyziye lisesi 248 Perihan Avni, Hediyeler pazarbesi gününden itabaren Bakırköy Tayyareci Sadık sokağı Türdağılmağa başlıyacaktır. İstanbuldbki kân Osman, Eyüp yuzbası Recep Bey oğler kendUeri gelip alacaklar, başka yer lu Kenan, Yalova Kadı çiftliğl basmual deküer tarafmuzdan gönderUecektlr. llmi kardeşi Kadriye, Rize İyidere ilk [Birer kitap kazananlartn iaimleri mektebi Kemal Sabri, 42 lnci lk mektep gelecek haftaya"] sonra milyoner olmuş ve ken • disine bu serveti temin eden su aygınnın hemcinslerine bir hastane yaptırmış.. Maamafih şimdiye kadar bu hastaneye tek hasta bile yatmamt«. Baş baytar ve altı asistanı senelerdenberi maaşlarım alıp oturuyorlarmış. kında yeni bir devriâlem seya • hatine daha çıkacaktır. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiftııtıııttıı Bilmeceyi halledenler Sun'î yağmur Fazla yağmur da ziraatçiler için fenadır ama, hele kuraklık tarlalara ve bostanlara bir belâ dır. Bazı memleketlerde kurak lıktan kurtulmak için yağmur duasina çıkarlar. Çinde su mabut larına yalvanrlar. Fakat Hollan SoMan a r a üej 1 Kabataş Lrass g ü S k t e 875 ö mer İbrahim. 2 Trabsson Gazipasa caddealndto Bizim sekercl vasıtasile Muzaffer. 3 Samsun Çocuklar bahçed İlk mektebi 20 Nebahat. 4 İstanbul 46 ıncı mektep 17 Salt. 5 Beyoğlu 42 inci ilk mektep 104 İbrahim. 6 Gazlantep Suyutmaı köyu mefctebi mualliml Cemil Bey kızı Periasr. f Ağustos bulmacası 1 daklar herkesten daha pratik davranmışlar, kimyakerlere müracaat etmişlerdir. Geçenlerde Züvirderze üzerinde mühim bir tecrübe yapılmıştır. Bir tayyare 2500 metre yükseğe çıkmış ve küçük küçük parçalar haline getirilmiş 100 kilo buzu yerin 800 metre üstünde geçmekte olan bir bulutun üzerine serpmeğe başlamıştır. ~* Fakat bu buz parçalan bil • diğimiz buzlardan daha katı bir hale getirilmiş sıfırdan aşağı 180 derece soğukluğunda idi. Buz parçalan buluta temas eder etmez onun soğuyarak toplu bir hale gelmesine sebebivet vermis, bi raz sonra da 3 kilometrelik bir hudut dahilinde yere hafif bir yaemur yağmağa başlamıştır. Bu tecrübeyi di?er bir takım tecrübeler daha takip edecek, muvaffakiyet hâsıl olduçu tak dirde dünya kuraklık tehlike sinden kurtulacaktır. Çocuklar ve hayvanlar Çocuklar hay vanlan büyük • lerden ziyade severler. Hay vanlar da ço cuklardan da ha fazla hoşl~nırlar. Küçük kuTİarım bnı sakın kendile • rine karşı bi: nezaketsizlik manası çıkar masınlar. Ço cuk ile hayvan amber çıkardı. Biraz sonra da bir arasında «kı Alman balıkçı kayığile Hamburbir münaseb«t ga döndü. Amberleri satıp zen vardır. Henüz t.ekâmül etmemiş gin oldu. insan yavrusu düşünce ve hare • Hamdi Efendi şimdi memle • kât itibarile diÇer mahlukata büvüklerden daha yakındır. Tabiî ketimizdedir ve meşhur tacirler hayvanlar da kendilerine yakın den biridir. Boş hanelere öyle harfler koyunuz ki gerek soldan sağa, gerek yukarıdan aşağı okunduğu zaman şu kelimeler çıksın: 1 2 3 4 5 Bir harf Ona kayıksız gidilmez. Bir vilâyetimiz Evlât sahibi Bir harf Doğru cevap gönderenlerden birinciye 5 lira, ikinciye bir tş Bankası kumbaras>ı, fiçüncüye Foto Etemde 6 kartpostal 1 ağ • randisman yaptırma hakkı, di • ğer yüz kişiye muhtelif hediye ler verilecektir. ola.nl an severler. Londrada hayvanat bahçesin deki bir fokla büçük bir Îngiliz çocuğu arasındaki şu dostluğa bakın! Cevaplar 1 eylule kadar «Çumhuriyet Çocuk sahifesi muharriri» adresine gönderilmeli ve mutla • ka gazetede çıkan cetvel uzerine doldurulmalıdır. Bu şartlara riayet etmiyenler mükâfat kaza • namazlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: