1 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

1 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhariyet' 1 Haziran 1934 Yeni vergiler bugünden itibaren tatbik ediliyor (Birinci sahifeden mabat) lâznn gelen hazırhklara başlamışlar ve diin icap eden tertibatı almışlardır. Dün birçok ttepo ve fabrika sahipleri maliye idarelerine müracaatle kanun hakkında malumat alroak istemişlerdir. Bugünlerde ayrıca bir talimatnamenin de tebliğine intizar edilmekteâ'.t. Istanbol tahakkuk müdürü Talât Bey dün bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: « Buğdayı koruma kanunu Resnıî Ceridede intişar etmiştir. Bu kanuna göre buğday ve çavdar unlannın birind nev'inin beher çuvalından 150, ikinci neviden 100 ve ber nevi undan mamul makarna, şehriye, irmik, piis • küitin beher kilosundan 2 kurus vergi ahnacakhr. Bu vergüer unlann de ğirmenlerden, fabrikalardan hini ihracında öğüttürenlerden istifa edilecckir. Kendi hesabına buğday ve yahut çavdar alan ve yahut öğüten değirmenciler de müşteri addedileceklerdir. Kanunun nejrinde ticarethanelerde, fınn ve fabrikalarda mevcut olan unlarla undan mamul maddelerin sahipleri tarafından beyanname ile varidat idarelerine bildirihneti mecburidir. Bu hu«usta nasıl beyanname verileceği ve tahakkuk edecek vergilerin sureti tah • silini mübeyyin ilânlar gazetelere gönderilmiştir. Halk bu ilânlan okuyarak cereyan edecek muamelâta muttali ohcakbr. Verilecek beyannameleri kabul et • mek için yarınki cuma günii saat yir • mi dörde kadar biitün tahakkuk »ubeleri açıktnr ve her memur vazifesi başındadır.» vardır. Bunlardan başka 11 un fab rikası ve 3 motörlü değirmen mevcuttur. Bu depolann kısmı mühimmi fırınlara aittir. Halen ekmekçilere ait olanlan müstesna olroak üzere stok olarak 25000 çuval un bulunmaktadır. tstanbulda hergün ekmek için sar fedilen un miktan 2800 çuvaidır. Buna nazaran şehrimizde hergün yeni verği için yalnız fırmlardan 4200 lira alınacakbr. 1 20 '10 20 20 20 20 1 20 1 istanbul Eorsası kapanış fiatleri 3 1 5 934 NUKUT bterlin Dfılaı frransız ft. [.ireı Belcıka tr. Drahmı Isvnre fr. Lev^ rlorın (,ek kronu lsvec krnno Avusturya şil. heçeta Mark ^loti Lev Djnar Koble Yeu Turk altını Mecidiye Ranknnr Os. P. 634 123,50 Uti.M) 209 114 23 50 813 22 8! 96 31 22 16 45 21.50 25 18 53 32 924 35 2İ5 «3*^ 125,50 168.50 212 117 24,50 817 24 83 1(0 33 i4 17 47 23 27 19 55 34 S25 3t> 237 800 Ton Çelik Demiri alınacaktır Fikir Hareketlerî Hüseyin Cahit Hfiseyin Cahit Bey tarafm dan neşredilmekte olan «Fikir Hareketleri» mecmuasının 32 nci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda; benim anladığım faşizm Hüseyin Cahit, Alman faciası: Fikri buhran, kültürün istik • bali hakkında konusma'ar, e debî hatıralar, ferdî haklar ve ictimaî icaplar, Romada neler «ör^üm? Basl'klı yazıîar vardır Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkimli gmden: Bakırkoy emran akliye hastanerin de tahfa tedavide bulunan SalâhaHn Efendiye Kzıltoprakta Kuyubaşmda 22 numarah hanede mukime validesi Fethiye Hf>.nım vâsi tayin edilmiş o] duğundin keyfiyeti tavme alâkadara nın tarihi rttıiadan Hbaren on gün zarfında itiraz edebilecekleri ilân olo • nur. (17096) Askerî Fabrikalar Ticaret Kaleminden: Yukandaki malzeme pazarhkla 16/6/934 tarihinde saat 15 te alınacaktır. Taliplerin şartname için her gün öğleden sonra Ticaret kalemine ve pazarlık için de o gün Askerî Fabrikalar Satınalma komisyonuna müracaatîeri. «2861» Diğer vergiler Bugünden itibaren diğer yeni ver gilerin de tatbikına başlanacaktır. Maamafih istihlâk vergisi kanunu henüz tstanbul maliyesine tebliğ edilmemiş • tir. Yalnız damga kanunu tadilâtı bildirilmiştir. Bugünden itibaren verilecek istida • lara, noter kâğıtlarına ve maaj bordrolanna yapifbrüacak pullara dikkat edilmesi lâzundır. Bunlar yeni kanunla artmlmıştu. 2( ) 2: t 1 1 I Sivas Fırka Satınalma Komisyonundan: Sıvas ve Zaradaki lataatın dört aylık ekmeklik ihtiyacmın temini için 350,000 kilo un kaoalı zarf usulile munakasaya konulmustur. lhalesi 26 haziran 934 tarihine rastlıyan salı srünü saat 15 tedir. lsteklilerin şartnameyi anlamak için her gün ve munakasaya itsirak edeceklerin de ihale günü teklif zarflarile Fırka satınalma komisyonuna müracaatîeri lüzumu ilân olunur. «2897» ÇEKLER Lomlrd , Nev>ork Harii Mılano ! Bruksel 1 Atınd Ceru vre Jıofva Amsterdam ı raı: Mokholm Vıyana Madrit Berlın Varşova Budapeşte Bukrt^ * Belnraı Yokohama Moskova Açılıs 6S9,.'5 0.794217 l2,0t> 9.341 3,40)8 »3,475 2,4455 67.6995 1,1/36 19,04 3,035 4,3379 5.bU4 2, 337 4,21 3.İ47 79.5675 34,9767 2,631 ! 091,25 kapanış 639İ 0,794 12.06 9,3438 3,4^25 83.475 2.44*5 67.9995 1,1742 19.09 8,0375 4..H375 S.8163 2,0.^45 4,21 3,947 7M.5675 34 9)67 7.631 ! 091,25 ı ' i ı I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden | A Çamaltı tuzlası için: Listesi mucibince «25» kalem malzeme; saat «14» B Sulha tuzlası için sartnamesi dairesinde bir adet elektrik tulumbasi saat «15» Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere «13/6/934» çarşamba günü her birinin hizasında gösterilen saatte Cibalide Levazım Idfresi alım, satım komisvonuna müracaatîeri. «2900» Ekmek f ati iki kuruş arttı Buğdayı koruma kanununun bu • günden itibaren tatbikına baslanacağı ve yetmiş iki kiloluk bir çuval una yüz elli kuruş resim Uâvesi lâzım geldiği için ekmeğin kilosuna altmış para zamme dilmesı ırap etmektedir. Belediye tk • tuat müdiriyeti dün bu esas üzeripe yeni nerbi tesbit etmiştir. Fakat diğer taraftan son günlerde fiatlerin yüksel miş olma»ı da aynca ekmeğe yirmJ para ilâvesini icap ettirdiğinden bugün den itibaren ekmegin kilosuna iki kuruş zammolunmuştur. Bu suretle ek meğin kilosu dokuz kuruş otuz para olmuştur. Kilosu on iki kuruş olan francalaya da yüz on para ilâve tur. edilmiş, «ST. MR. KUMANDANLIG! SA. AL. KU. 'UNLARI Merkez Kumandanlığma mer • but kıt'a ve mücsseseler icin 83 bin kilo süt ve 66 bin kilo yoğurdun pazarli^mda verüen fiat pahah görüldüiünden 4/6/934 oazartesi günü saat 14 te paz«rlıkla alınacaktır. Taliplerin belli sa» atte Merkez Kumandanlığı îa tmalma Komisyonuna gelmeleri. «1199» (2787) 1 ; I i tSTlKRAZLA Açılıs 193« Türk boroj tahvill 1 *933* ikramiyell Istikrazı Istikrazı Uahlll 29,10 R kapanış 29 i Zarafet, Metanet, Ucuzluk Yiyana usulü 93,25 93,50 Erkek ve kadm terzihanesi Süleyman Bey Bölükbaşı Beyo?Iu, A^malımescit, Sofvalı sokak: 22 •« * Merkeze merbut kit»at ve müessesat için 200 bin kilo yuMm pazarhğındaki fiat pahalı görüldüğünden 3/6/934 pazar günü saat 14,30 da pazarhkla alına • caktır. Taliplerin belli saatte Merkez Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «1200» (2790) Harp Akademisi için 5000 kilo sığır etinin pazarlıgında talip çıkmadığından 5/6/934 salı günü saat 14,30 da pazarhkla alı • nacaktır. Taliplerin belü saatte Merkez Kumandanlığı Satınalma Komisyonuna gelemeleri. «1206» . «2871» ^ ^ M. Turhan Beyin eseri ™% Tarih gibi bir roman, roman gibi bir tarih Fiati: 75 kuruş 1 CEM SULTAN 1 1 1 1 Istanbulda nekadar un var? Yaphğunız tahkikata nazaran U tanbulda 800 ü mütecaviz an deposu 1 bu da on dört kuruş otuz para ounuş 1 Bergama Belediye Reisîi?indenî Bergama Belediyesinin elektrik makinesi için lüzumu olan «30.000» kilo motorin ile «2,000» kilo makine yağı tstanbul Belediyesinde mevcut sartnamesi mucibince bir ay zarfında ve pazarlık suretile mubayaa cdîleceğinden talip olanlann 19 haziran 1934 tarihine musadif sah gününe kadar Bergama Belediyesine müracaatîeri ilân olunur. . «2830» Sabık Bulgar Başvekili neler söylüyor? Sofya 31 (Hususî) Birkaç gündenberi Rusçukta istirahat et • mekte olan sabık Başvekil M. Muş&nof, orada gazetecilere beya natta bulunmuş ve demiştir ki: < Bulgaristan, büyük devlet lerin olduğu kadar komşulannın da muhabbet ve itimadını kazanmıştı. Benim takip ettiğim siyaset herkes!• sulh ve anlaştna siyaseti idi. Devlet reisleri ve mes'ul rical arasında yapılan mülâkatlardan aonra mu • allâk meselelerin halline geçildL Benhn bu siyasetim biitün Bulgar milletinin siyaseti olup bugün de memleketin siyasetini idare eden ler tarafından benimsenmektedir. Fırkamız bugürtkü idareye işti • rak etmiyor. Bir dereceye kadar kurbanı olduğum fırkacılığa daima düşmandnn. Ortaya atılan inkılâplarm birçoğu kanunu esasinin çerçeveleri dahilinde tahakkuk etti • rilebilfr. Devlet, milleti müdafaa v« ona yardım eden bir teşkilâttır. Yeni hükumetin yaptıği inkılâbın çok nazik bir mesele olduğunu zannediyorum. Çünkü bu inkılâplar kararnamelerin mahsulü olacak tır.> Elktro Montör aranıyor Anadoluda büyükçe bir elektrik santrale bir başmakînist muavini alınacakbr. Taliplerin aşağıda yazüı evsafı olmalıdırs 1 Bir sanayi veya fen mektebinin elektrik kısmmdan mczun olmak. 2 Askerliğini yapmış olup bir ilisiği kalmamış olmak. 3 Yası otuzdan yukan olmamak. 4 Türk olmak. Bu evsafı haiz olmıyanlar kabul ediimiyeceğinden bunlan haîz ol?nlann mektep şebadetnamesi, çalıstığı yerlerden aldıklan vesikalar ve nüfus tezkercleri suretlerile ve bir fotoğraflarile ve talep ettikleri ma?.ş miktarmı bildirerek ni • h&yet 10 gün zarfında tekliflerini B. S. nimuzile tstanbul posta kutusu 176 nu maraya göndernvleri ilân olunur. (76) lsianbul Belediyesi ilânlan \ Darülâceze için bir sene zarfında lüzumu oaln et, 7000 kilo sabun, 18,000 kilo pirinç ayrı ayrı kapalı zarfla munakasaya konulmustur. Talıp olanlar şartname almak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, munakasaya girmek için de teklif edilecek bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 21/6/934 pcrşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. «2915» Sipahi Ocağı İdare Heyetinden: Ocağımızın senelik kongresi 8 haziran 1934 cuma gunü saat 14,30 da ocak binasında toplanacağından azalarm teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. (55) İstanbul Ticaret Borsasından: Borsamız mtibayaacılarından Fuat Tevfik Beyin vukuu istifas'na mebni Borsa ile alâkası katedilmis olduğundan Borsaya müteallik muanıelâttan dolayı mumaileyhle ihtilâfı olanlann on gün zarfında Borsamıza müracaatîeri ilân olunur. «2910» .Dr. HORKORUNi I Eminönü Valide kıratanesl I yanında ^ ^ 1 6 5 1 3 ^ ^ Gaip aranıyor Çarşamba akşarm Beyoğlunda Ağa • camra civannda arkadasile gezmirken yanından aynlarak bir daha avdet etntiyen 18 yaşlannda Bozöyüklü Kasır oğlu tbrahimin nerede olduğunu bilen ve görenlTİn lutf en zirdeki adrese ma • lumat vermeleri insaniyet namrna ri • ca olunur. tstanbul Tahtakale Şeyh Davut hanmda odrbaşı Mehti. (63) tstanbul 2 nci iflâs memurluğund?n: Bir muflise ait kunduracıbic 6 malzemesinin pazarlık suretile satılmasma karar verilmiştir. Satışa haziran 934 çarşamba günü sabah saat dokuzdan itibaren başlanack ve yevmi mezkuru müteakıp gün lerde satışa devam edilecektir. Talip olanlann tstanbulda Mercanda Tığcılar caddesinde 43 No. lu mağazaya müracaatîeri ilân olunur. (80) ğe çahşh. Fakat Meredit bu aşka mukabele etmedi. tşlerini düzeltmek üzere Afrikadan yeni gelmişti. Sert tabi • atli, üzleti sever, avcılıktan başka birşeye heves etmez bir gençri. Tabiî o biçarenin feci akıbetini siz de benim ka> dar bilirsiniz. Hepsi bu kadar nu? Benim yaptığım tahkikatla oğ • rendiklerim bu kadar. Fakat Briger • landlann kahramanı olduklan vakayüo bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Ne yapmaklığımı istiyorsunuz? Hiç... Hakikaten hiç. Mademki ben:m fikirlerime iştirak etmiyorsunuz, ne isb'yebilirim. Şube müdürü ayağa kaDcarakı Herhangi bir meselede muave ' nete ihtiyacmız olursa maalmemnuniy* yapanm, dedi, fakat Mis Brigerland gibi saf ve masum bir kıza hatırınız içia roücrim diyemem; beni mazur görfi nüz. Izmîr Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: 1 fztnir Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerile San'atlar mektebi • nin bir senelik ihtiyacı olan 539 kalem. ilâç ve 118000 kilo ek • mek, 46350 kilo koyun ve kuzu eti 24/5/934 tarihinden 13/6/ 934 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. 2 Münakasaya konulan erzak ve ilâcm münakasasına iştirak edeceklerin bir zarf deruniinde teminat mektubu veya makbuz ve bir zarf deruniinde de teklifnamesini ve bu iki zarf bir zarf derunüne konularak Bstii muhürlenerek zarfın üzerine de r»angi iş için munakasaya iştirak edileceğinin derci ve sarih adres" ve isim yazılması. 3 lhale günü olan 13/6/934 çarşamba ffünü saat dckuzdan on bire kadar lzmir Vilâyet Encümenine müracaatîeri. 4 Taliplerden şeraiM ögrenmek istiyenlerin Ankara ve fstanbul Sıhbat ve tçtimaî Muavenet MüdP»''"!îlcrine müracaat etmeleri. I Emlâk ve Eıjtam Bankası ilânlan | Haziran başından itibaren kabul edilecek olan mütekaidin eytam ve eramil eylul, teşrinievvel ve teşrinisani 934 maaşlarına ait ku ponlar mezkur ayın altısından itibaren numara sırasile tediypye başlanacaktır. Maaş sahiplerinin kendiJerine tahsis edilen günden evvel müracaat etmemeleri rica olunur. Maluliyet vesikasile mıi racaai edenlerin maasları günü gününe iskonto ediiecektir. (2834) Buzhane ücretferi Ticaret Odasınm buzhane ücretlerinin pahalılıği hakkundaki şikâyetler üzerine başladıği tetkikat devam etmektedir. Buzhan« sahiple • ri bugün için Odaya çağınlmışlar • dır. Kendilerinden tekrar izahat abnacaktır. Edirne Vüâyelî Daimî Encümenlncıen: Kapah zarf usulile munakasaya çıkarıldığı halde talip zuhur et • miyen Edirne Mmtaka San'at mektebi üzerine ilâve edilecek 20980 lira bedeli keşifli bir katın inşası 6/6/934 çarşamba günü saat 15 te pazarhkla ihale edileceğinden taliplerin plân ve şartnameyi 50 lira mukabilinde Edirne Vilâyeti Daimî Encümeninden, Ankara, tstanbul San'at Mektebi Müdürlüklerinden a'arak muayyen gün ve sa atte teminat akçelerile Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri ilân olunur. (2707) gin bir Avusrralyalı ile um?U. Epeyce yaşlı olan bu Avustralyah Mis Bri • gerlandı sevdi ve onu ze ıgia etti. Derken günün birinde ansuın öiüverdi. Polis şube müdürü: Evet fazla miktarda veronal almı;b. Yapılan derin tahkikat bu ne ticeyi verdi, dedi. Onun bu ilâcı ku] • lanmayı itiyat edindiğini birçok delil • lerle anladık. Siz Avustralyah katledildi demek istiyorsunuz, değil ml? Se bep ne? Onun Mis Brlgerlanda topu tapu bir milyon frank bıraktığı meydana çıkmadı mı? Evet una Mis Brigerlandla babası bütün serveti ele geçirmeyi umuyor • lardu Bu iddia kavlünücerretten iba • Sonra Br:gerlandlar garbe gîdip rettir. Geçelim. yerleştiler. Orada Mis Brigerland Kunsburi ishnli bir adamı tanıdı ve bu a dam da Avustralyah gibi ona tutuldu. Kunsburi çok maruf bir tüccardu Evli idi. Çocuklan vardı. Fakat Mis Bri • gerlanda o derece âşık olmuştu ki bankalardan bütün parasını çekti. Emval ve emlâkini nakte tahvil ederek Fran saya müteveccihen yola çıkta. Mu Brigerlandla Pariste buluşmayı evvelce kararlaştırmıslardı. Fakat biçare Pari se kadar gitmeğe muvaffak olamadı. Vapurdan denize atılarak intihar ettiği söylendL Cesedi bulundu. Berabe • rinde götürdüğü muazzam servete ge lince o bir türlü ele geçirilemedL Şube müdürü: Bu da esassız bir iddia! dedi. Filhakika Mis Brigerlandın bu adamla sevişb'ği muhakkak. Fakat genç kız onun ölümü gecesi Londrada bulun • duğunu gayrikabili itiraz bir şekilde ispat etti. Bu suretle vak'anın bir intihar vak'ası olduğu da anlaçıldı. Âlâ... Devam ediyorum. Mis Brigerland bir sene sonra pederi he • nüz vefat etmiş olan genç Mereditin karşuma çıktu Kendini ona sevdirme )\%\ İBLİS s. u£un: aagar Valıas Tercüme eden: Ömer Fehmi 33 görmediğimi de bUdirmekten çekinmem. Yüz, kalbin aynasıdır, derler. Mister Glo ver. tnsanm bu melek gibi kıza bu kadar ağır cürümler atfedebilmesi la vehham olması lîi™*1. Glover homurdandı: a genç kızm bu kadar cüret kâr, bu kadar korkunç bir cani obnası mümkiin değildir. Ben Mister Briger iandı da, kızuu da tanınm. Bu kız kadar masum ve temiz çehreli bir k&dm Ben vehham değilim. Mis Bri • gerlandın güzelliğinin methini işite işite de bıktun, usandım. Eğer siz bu kızm güzeüiğini benim sÖzlerimi cerh için bir delil addediyorsanız bu delilin pek cürük olduğunu söylememe müsaade için, iftira tabiî mevzuubahs değil, biraz faz ediniz! Onun kahramanı olduğu vakayi şüphe götürecek şeyler değildir Id ret için delil arayalım. Şube müdürü istihfafkâr bir eda üe: Söyleyin bakalım şu korkunç vak'alan! dedL Glover bağua bağıra anlatmağa bafladı: Mister Brigerlandın, Mis Mere • ditle, yani Mis Brigerlandın validesile evlendiği zaman beş parasız bir adam olduğunu bütün Londra bilir. O Mis Mereditle kızı zengin zannederek evlendi. Fakat bu zanmnda aldanmıştı. Zengin olan Meredit ailesinin diğer efradı idi. Her ne ise... Mister Bri • gerland cenapları gene kendi kazanç • larile yaşamağa mecbur kaldılar. Bir kızlan oldu. Bu kız on beş yafına gi rince Mister Brigerlandın ifleri de büsbütün bozuldu. Kansı ölmüstü. Ülingde küçük bir evde oturuyor ve ev kirasını daima vaktinde vermeğe muvaffak o • lamıyordu. tşte tam bu sıralarda zen •

Bu sayıdan diğer sayfalar: