1 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

1 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Haziran 1934 iaiiyeti uır.umiye, iştihasızlık ve kuvveisizlik halâtmda böyflk fayda ve tesiri görülen Fosfatlı SarkMalt Hulâsası | VAPURCULUK TÜRK ANONİM Ş1RKET1 Cumhnriyet Kullanınızı'Her eczanede satılır. ,**> SAKALINI TIRAŞ İÇİN BASİT BİR USUL * Valct » Autostrop; bütiin diinyada en miiessir t m ş makinesidir. Bıçağını kendi kendine biltdigi için her sakal için kusursuz bir keskinlik kesbeder. Bir bıçakla haftalarla oraş olabiliriniz. Sökülüp yerine konulmasma ihtıyacı olmıyan bir makinedir. Şu halde * Valet „ ten başka hiçbir makine kullanmayınjz. Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Eski L o n d r a PANORAMA A'aturka kısmı bugün açılıyor hırahanesindeki siz heyetine HER SAN'ATA ELVERİŞLÎ Denizvolîarı İŞLETMES1 Acentalan: Karakoy Koprübaft Tel. 42362 Sirkeci MOburdarzade Han Tel 22740 yeni T ü r k Hamm da iştiruk edecektir. r VALET Trabzon Yolu DiKKAT PA7dR 3 haznan S saat 20 de nhtimından kalkacak olan Safety Razor Kiralık Fabrika Binası Mahmutpasada Bezcilerde (49) No. lu fabrika binası tamamen veya kumen kiraya verilecektir. Karsısmdaki bakkala müracaat. (17108) Büyükderede L U N A P A R K (Beyaz Park) Fugün aç<lıvor. Caz ve ejflenceler islanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Miidürlüğiinıen: 1 Neşrolunan buğday koruma kanunu mucibince beher çuval yeünif iki kilo itibarile birinci ncvi unun bir çuvalmdan 150, ikinci neviden 100 ve her nevi undan mamul makarna, şehriye, irmik ve bisküvinin beher kilosundan 2 kuruş vergi almacaktır. 2 Unların veıgisi değirmenlerden unların hîni ihracında alınır. Ve vergi unu öğüttüren müşteri tarafından verilir. Kendi hesabına buğday veya un ahp öğüten değirmenciler de kanun nazarında müçteri addedilmiştir. 3 Verginin tahsili için kabul olunan esas şudur: A Muhtelif kıymette ve cilt halinde bilumum mal sandıklarile Zir&at Bankası şubelerinde bulundurulacak olan ve beheri yekdiğerinden birer zınıba ile aynlmış üç parçadan müteşekkil makbuzlar ihzar olunmuştur. Değirmenlerden un çıkarmak istiyenler, evvel emirde bu makbuzlardan bedel mukabilinde tedarik ederek değirmene gidecekler ve ihraç edecekleri beher çuval için nevilerine göre yüz elli veya yüz kuruş hesabile ne miktar vergi isabet ediyorsa o miktar makbuzun birinci parçasını degirmen »ahibine teslim ederek çuval'an alacak ve ikinci parçalannı da Maliye kontrol memuruna tevdi ederek çuvallannı mühürletecek ve değirmenden çıkaracaktır. Bu makbuzlardan kendisinde kalan üçüncü parçaları nakliye tezkeresi makamına kaim olacak ve çuvallann bir mahalden diğer mahalle nakli, behemehal kurşun mühürle oldugu halde bu tezkereleri hârail olanlar tarafından icra edilecektir. Degirmen sahipleri aldıklan birinci parça makbuzdaki malumah aynen mal dairesinden tasdikli olarak aldıklan bir deftere kayıt ve makbuzları hıfzedeceklerdir. Bu makbuzlar tabolunup Ziraat Bankası şubelerine mal sandıklanna tevziine kadar degirmen ve fabrikalardan un çıkarmak isteyenler evvel emirde varidat idarelerine müracaat edip hangi değirmenden kaç çuval un çıkaracağım ve beher çuvalın kilosunu bilrlirerek bir makbuz talep ve varidat idaresi de bunu mükellefe derhal temin edecektir. Köylerde su ve yel ile işleyen ve elek ve vals tertibatı bulunmıyan değirmenlerin yalnız köylerdeki halkın ihtiyacını temin etmek üzere öğüttükleri unlar vergiden müstesnadnr. Ancak bu istisna yalnız köylü halkm ihtiyacına inhisar edip bu değirmenlerde öğütülen unlardan şehir ve kasabalar halkına tatılanlar veya ticaret malı olanlar vergi mevzuuna dahil olacağından varidat dairelerinin haberdar edilip vergisinin verilmesi lâzımdır. Aksi takdirde cezaya tâbi tutulurlar. B Paket, kutu ve sandık içinde bulunan mamul maddeler ashabı mal sandıklanndan veya bayilerinden pul satın alarak paket, kutu ve sandıklann açılacak mahallerine bizzat yapıstırmak susetile edayı nrakellefiyet edeceklerdir. 1 NILÜFER CUMJRIESİ bir gecede Ayvalıja varacak ve Izmire kadar gidip dönecektir. (2904) Bu vapurda zamanın her tiirlü konforu, kamaralarda vantilâtör, akar su vardır. 1 inci kamara * lardaki yataklar kâmilen karyoladır. Güverte yol cuları için hususî ranzalar mevcuttur. Gidljte Zonpuidak, Ineboln Avancik, Samsnn, Ünye, Giresun, Tireboiu. Görele, Trabzon, ve Rizeye. Dönüşte bnnlara ilftveten Of ve Sürmeneye ujfravacaktır. PARK OTEL BOyük ve Feerik Taraçasında Hergün : KONSERLi GECE VE GÜNDUZ TAAMLARI Tamamen şekli tebdil ve tezyin edilen ftOMANYA HÜKÛMEri iDAREi BAHRiYESi H Te dansant MAZARiK orkestrası tm^m^m^^m^ Tabldot: 1 0 kuruş 0 ^ B ^ B ^ B Çorum Beled.ye Rtyasetinden: 1 Belediyemizce fennî tesisatla sabıkan şehre getirilmis olan Mürsel suyu bakiye sebekesinin ikmali için icap eden ameliyatı türabiyenin icrası, çelik boru ve aksamı ve sair malzemenin muba yaası, işbaşına kadar nakilleri ve ferşiyatı ve buna müteferri yirmi iki bin alh yüz yetmiş lira yirmi iki kuruş bedeli keşifli büumum işleri 22/5/934 tarihinden itibaren yirmi gün müdfMîe ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Yapılacak tek'îfler haddi lâ yik görülürse 11/6/934 pazartesi frünu taat 16 on altıda Çorum Beled ; yesinde ihalei kat'.<yesi icra edi?er<:kliı. 2 Munakasa şartnam'esi ve sair evrakı müsbiteler Ankara, H tanbul, lzmir, Samsun Belediyelerine gönderilmiştir. Her talip bu sayılan Belediyelere müracaatle munakasa sartnamesi, fennî şartname, mukavelename ve vahidi fiat cetvelini gorebilirler. Arzu edenlere Çorum Belediyesinden posta ile parasız gonderilecektir. 3 Taliplerin kanun ve talimatnamesine ve tartname ahkâmma uygun olarak tanzim edecekleri teklifnamelerini ihale saatinin hululünden evvel Belediye Riyasetine tevdi etmeleri lâzımdır. (2831) 1934 1CATI Limanımızdan hareket edecek vapnrlar R o m a n y a vapurn 4 haziran pazsrtesi saat 10 da ( Pire ve Jskenderive ) ye Prençipeza Maria vapuru 5 haziran sali saat 16 da ( Selânik ) e R e c e l e Karol vapuru 6 haziran çarşamba saat 1S de ( Köstence ) ye. Köstenceden bütiin Avrupa için hardket eden trenler'e aktarma. ıMerkezt ve Şımalî Avrupanın biitun baslıca istasyonlan için dofru bilet Romanya ve Lehistantn bütiin vjlâyetlerile Tuna limanlan için konşmento mektuplarile esyayi ticarıye sevki. Fazla fafsilât için Galata Merkez Rıhtnn Hanında kâin amutnî acentalığma müracaat. Telefon: 44828. 127) Dr. R E Ş İ T Urolog; Operatör SAMİ Idrar yol 1 an hastalıklan mütehassısı Beyoglu Parmakkapı Istiklâl Cad 61 'ÖD&KS SINEK.KA/MCA.HAMAM BOCE Ğİ VE iSair HAŞARATI ÖLDURÜR •TUbUMBfl ittE SlKlLntlZ* Cildinizi besleyiniz ÛENÇ GÖRÜNİJNÜZ = TECRÜBESİ PARAS/L= (3/r damlası bir nar/a testrtni gaybefmez. os TOifiOO ANADOLUDA BUTÜN İSTANBUL ACENTAARANIYOR. HACOPULOHHN3SS1 NA/M . ŞA«K UMUMI DSPOZITEf{l [ m Bugünden itibaren : Ç i f f l i k P a r k m d a ^ D n Kızı E F T A L Y A Hamm ez i ve Kemanf S A D I Beyle 14 kişililc saz heyetini dinliyeceksıniz. •SULTHHHAMAM » r eteroN eos2o • Istanbul Nafıa Başmühendisiiğinden Selâmiçeşme Maltepe asfalt yolunun 28/3/941 tarihine ka • dar devam edecek olan tamiratt r ütemadiye işleri pazarlıkla ve munakasa kaimesindeki şeraitle ihale edilecektir. Mukavelename ve şartnameler üç lira mukabilinde İstanbul Nafıa Başmühendisli ğinden tedarik olunabilir. Pazarhğa girmek istiyenler munakasa şartnamesindeki vesikalarla ve 30428,5 liralık teminat makbuzile 9/6/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 e kadar Istanbul Genç hayvanlann şayanı hayret Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri. (2735) bir mahsulü olan cilt «Biocel» in haricen tatbikında, cilde gençliği iade eder. TİFO ve PARATİFO AŞISI Tilo ve paratüo hastaliklarına tutulmamak için tesiri çok kati, muâfıyed pek emin bir aşıdır. Her eczane ve ecza depo'annda bulunur. Asliye mahkemrjeri ikiici yenilero* bürosundan: Halit Ziya Bey tarafından Büyüka • dada Madende YılmazHirk caddesinde 63 numarada mukim Madam Kleo • patra a'eyhine açfağı alacak davasınm yenilenmesi entasmda hâleıt ikamet • gâhı meçhul bulunan müddeaaleyhe i • lânrn tebligat icrasmaf karar \erilmîs olduğTmd?n tetkikaıhn icra kılınocaği 4/7/934 tarihine musadif çarsamba gunu saat 14 te büroda hazır bulun • ması lâzumu tebliğ makamına kaim olmak uzere ilân olunur. X 6ÜZEL ORMAN ÇiFTUGi AÇILOI Kadıköy, Acıbadem; Küçlik Çamlıca Cntna ve pazar günleri Alaturka ve Alafranga uz vardrt. Fiatler ehven ve servislör mDKemmeldir. Kanunun neşrîhde fabrika, fınh ve ticarethanelerde mevcut un ve undan mamul madde hakkmdaki muameleler 1 Kanunun neşri tarihinin ferdası günü buğday ve çavdar vmlarile makarna, sehriye, irmik ve her nevi bisküvit bulunduran toptancı mağaza, depo, dükkân sahiplerile fabrika, degirmen ve fınn işletenler ve zahire tacirleri yetlerinde bulunan bu nevi mevaddın nevi ve miktannı mübeyyin bir beyanname tanzim ederek yirmi dört saat zarfmda mağaza, depo, fınn, degirmen ve fabrikalann mensup bulunduğu şube tahakkuk başmemurluğuna makbuz mukabilinde vermeğe mecburdurlar. Bu mecburiyet, nezdinde bir çuvaldan fazla un bulunanlara da şamildir. 2 Beyanname günü şubeler gece saat yirmi dörde kadar açık bulundurulacak ve tam saat yirmi dörtte son beyanname için verilecek makbuz dip koçanmın uzerine meşruhat verilerek beyanname kabulü muamelesine nihayet verileceğinden her mük«*"«»fin bu saate kadar beyannamesini vermek hususunda istical etmesi lâzımdır. 3 Ellerinde vergiye tâbi madde bulunduğu halde yukarıda yazıh müddet zarfmda beyanname vermiven'er ile ellerindeki mnlı verdikleri beyannamede noksan gösterenlerden bu vergi iki kat olarak derhal tahsil edilecektir. 4 Beyanname ile bildirilen stoklann vergileri asağıda yazıîdığı üzere tahsil olunur. A Fabrika ve değirmenlerdeki stoklann beyanname veya tesbit edi'ecek miktarına göre tahakkuk edecek vergileri satış ve müesseseden ihracları sıresmda almacaktır. B Mağaza, depo, fmnlardakî unlarla dökum halinde çuval derunünde satılan mamul maddeler vergisi de tahaMaik memt»TÎuğunca tahakkuk ettirilecek 3^6/934 pazar eriinü mük^iefier nezdine gelecek memurlar vasıtasile vergileri tahsil ve çuvallann ağzı mühürle nerektir. C Paket. kutu ve sandıklar içinde bulunan mamul irmik. makarna, şehriye, bisiriivit sahipleri ellerindeki m*lı beyanname ile biHirdikten sonra 3/6/934 pazar güniinden evvel isbu zurufun ieinde bulunan mevaddın beher kilosuna iki kurus hesabil<" damara nuh» mubayaa ederek zarflarm açılacak mahallerine kendileri tarafından yapıstınlacaktır. 3/6/934 pazar gflnü ikinci kontrola gelecek memurlar, evvelce beyannamede gösterilen veya tesbit edilen bu mevadda pu! yanı?tınlmadığı goriildüçü takdirde vergi iki kat olarak hesap ve derhal tahsil olunur. «2912» Saionlanmız hususî zıyafetler. nişan, düjjün ve hitan merasimlerine miJsaitrir. Kadıkövden otmiis seferleri temin edılmiştir. Bursa Defterdarlıâından: Bursaya tâbi Apulyont gölünün haziran 1934 iptid&sından mayis 1937 gayesine kadar üç senelik saydiye resmile balık avlamak hakkının ve müçtemilâtmdan bulunan saydiye resminin 20 gün muddetle acilen müzayedesi neticesinde talip zuhur etmemesine mebni müzayedc 28 mayıs 1934 tarihinden 3 haziran 1934 tarihine mımadif pazar gücüne kadar bir hafta muddetle temdit edilmiştir. Talip olanlarm Bursa Defterdarlığına ve yahut İstanbul Av Vergileri müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «2902» Beyoğlunda Melek sineınası karşısında Yeşil soka&ında 22 No. da I Armutfu kaplıcaları »w* Çok şifaiıdır. Bi'enlere sorunuz. Rehberini Rahçekapı Anadola Hanı N.o 6 dan olınız. ^•Biçki Derseri Beşiktaş Dikis Yurdu müdürü Şukrü Bey tarafından nesredil miştir. tki ciltten ibarettir. BL rinci cildi kadın çamaşır ve elbiselerinin klâsik nevilerini havidir. Yüksek biçki kaideleri ismindeki ikinci cildi de kadın makastarlığına ait bütün malumatı muallimsiz öğretir. Birincisi 2, ikincisi 2.5 liradır. Taçraya posta ücreti 15 kuruştar. Yalnız Beşiktas Dikis Yurdunda sat'İJr. YENi TURKUA Z'ın çiçekli bahçesı 3 haziran na/ar eünü açılıvor. Teletnn 405Î6 Mösyö ve Madara Poüritz idaresinde Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komisyonundan: 2 Haziran Cumartesi «472» No. dan «497» No. ya kadar 3 » Pazar «498» » » «523» » » » 4 » Pazartesi «524» » » «550» » » » 6 » Carşamba «551» » » «574» » » » 7 » Perşembe «575» » » «599» » » » Fatih sulh icrasından: Karar Rumaraları yukarıda göstsrilen gavrimübadillevn yüzde 25 Tahta masa 3 adet, maaayna mer hesabile bonolarını almak üzere hizalarmdaki günlerde komisyona mer taşlı lâvmana 1 adet, yuvar'ak duvar saati 1 adet, camlı dolap 2 a müracaat etmelsri . «2919» det, yuvarlak tcncere 2 adet, hasır sandalye 4 adet. Bir deyinden dolayı tabh bacze a • Iman balâda muharrer eşyalar Küçükpazarda Kantarcılarda Kibleçeşme caddesinde 28 numaralı dükkânda 7 '6/ 934 saat 15 te bilmuzayede sahlaca • ğından talip olaniarm mahaUinde bu • hmaoak memuruna müracaatleri olunur. '59) VJyana Tıp Fakiiltesînden profesSr doktor Steajkal, cilde gençliği iade e * den çayani hayTet keşfini ilân etmekle. bötfln dfinvByı hayTetler içinde bırak • mıstiT. cBiocel» denilen bu mahsul genç hayvanlardan alınıp, mükemmel surette teksif edilmiş harikulâde bif nesiçtir. Prof. Dr. Stejskal. Bioceli 5572 yasındaki kadıniaTda, cilt bedeyici tecrübelerinde kullanmıştır. 6 haf ta zarfmda bunışukluklar tamamilo kavbolmua. (Buna ait malumatı Jour» nal MMical de Viennede okuyabilirri niz.) Tokalon möessesesi bu mahsu lün münhasıran kullanmak hakkını «a* tm almıs, Pro. Dr. Stejskalin formülu ne tevfikan «cilt gıdası pembe renkli Tokalon kremi> nde cildi besleyici diger maddeleTİe birleştirilmiştir. «Tokalon kremi> nin mutemadi surette istî • mali intiyarlanmış ve solmu» cildi sfi ratle gencleştirir, buruşukluklannı gî * derir, yüzün yumuşamıs, çSkmüş etle rini kuvvetlendirerek sıklaştıırr. «To kalon kremi» sayesinde, 50 hafta, 50 yaşındaki kadmlar, bîrcok genç kız lartn bile gıptasmı uyandıracak bir ten edinebilirler. «Glt gıdası pembe renkli Tokalon (Biocel) yeni kremi» ni akşam ya tarken kullanmız. Siz uyuTken. cildi nizi besler, gencleştirir. Ssbah'evin «cilt gıdası» beyaz renkli (yagsız) «Tokalon kremi» ni kullanınız, cildinizm genişlenmiş mesamatile «ij'ab noktalannı giderir ve pudraya mükemmel bir esas teskil eder. ZAYÎ Universitoden almış oldoğura hüviyet ciizt'anıma zayi et+im. Yenisini cıkaracağnndan eskisinin hükmü yok tnr. Trotan 764/115 No.h Ahmet Şükrfi Sahip ve Başmuharrirt Yunus Nadi Dmuml ne^riyatt idare eden Yaa iflerl müdürü: Abidin Daver Matbaactiık ve Neşriyat Türk Anontm Şirkett Istanlna KANZUK YENiDERi ; 1 MERHEMı f Ekzema, tiraş yaralan, aleiumum yanıklar, rneme çatiakianfleel ve yflzdeH deri ha talık'arını bir kaç çunde tamamen geçirir Her eczanede bulunur

Bu sayıdan diğer sayfalar: