11 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

11 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•Camhuriyet İtalyanlar galip Edebi roman Yazan: MUAZZEZ 24 TAHSIN Feriham, evlendiğimiz zaman, görüşmek istemediğimiz kimselere «vimizi kapayacağız. Sen hiç üzülme, güzel gözlerm, böyle manasız «ebeplerle solmasm! tçime sonsuz bir emniyet yerleşti. Gözyaşlarından sonra gelen hafiflik ve nes'eyi buldum. Seninle ta Maslağa kadar yürüyelim Refik. YoWa bana bugünkü hastalanndan bahsedersin, olur mu? Korktuğuma uğradım. Dün gece Fatmalarda içtima vardı. Annem, ablam, Refik ve ben oraya gitmiştik. Biraz sonra Nermin de geldi. Muhteşem Nermin, zengin Ner min! Kürk mantosu, elmas ve incileri ortasmda bir kraliçe güzelliğile hemen davetlilerin hep«ine hâ • kim oldu. Ne sihirli bir hali vardı yarebbi! Kadınlı erkekli herke»in gözleri ona bağlandı. O, mağrur bir prenses gibi herkese yüksekten bakıyordu; f akat v«kit vakit onun birisinA vaklasıp sokuldugunu, bir çocuk saffet ve sadeliğile konuştuğunu göcenler: Göründüğü gibi mağrur değilmi*! diyorlardı. Bir ara yanıma geldi. Aramızda biçbir sey geçmemiş gibi yanaklanmdan öptü: Ferihacığım, seni burada gordüğüme çok sevindim. Nişanlını bana tamtsana... Karşıdaki uzun boyIu. sivah gozlü genç doktor değil mi? Tebrîk ederim, pek yakışıklı bir •dam. Uzun kîrpiklerinin arkasında bir kuyu gîbi derin ve esrarh ba • kışları var» Bihnecburiye Refiği çağırdım. Nermin çok samimî, çok bararetli bir arkadaş gtbi onun el<ni sıkh: Refik Bey.. Feriha benitn kardeşimdir. tzin verirseniz size sadece Refik diyeceğim. Ferihayı nekadar sevdiğhfîi bilemezsinîz. Onunla bütün çocukluğumuz beraber geçmiftir. Size benden bahsetmemiş olması kabil değildir. Bunun iç'n bana karşı soğuk durmayınız. Beni bir kızkardeş gibi kabul ediniz. Zaten başka türlü yapmanızm imkânı yoktur. Siz benden kaçsamz da ben sizi bırakmıyacağım. Refiğin dürüst, ciddî, ne soguk, ne de lâübali halini pek beğendim. Ona kar«a içimde bir miımet ve teşekkür duydum. Fakat biraz sonra onlann bîrlikte dan» ettiklerini görünce kalbim burkuldu. Nerminin bir yılan gibi ele avuca sığmıyan vücudünü Refiğin kollan arasında göırmek, bilmem neden, beni müteessir etti: Halbuki şimdiye kadar onun yüzlerce kadınla dans ettiğini çok tabiî gozlerle görmüştüm. tlk defa ola • rak: «Keske dansı oğrenmesi için Refiği teşvik etmeseydim!> diye düsündum ve gene ilk defa olarak bir erkeğin, yabancı bir kadınm belini kollarile dolamasını ve bir kadınm da, bir sarmasık gibi, erkeğin omuzlanna doğru tırmanmasını manasız ve giilünç buldum. Eve dönerken Refiğe sordum: Nermini nasıl buldun? Güzel kadra! Fakat güzelli ğinde şeytanî birşey var. Cazip ve sevimli değil mi? Hayır yavrum, onun güzelliği gözleri ve sinirleri çekiyor, kalbi değil. Refik, gizlemek istediğhn bis Ierimi anladı mı bilmem? Adımla • rmı ağırlaşhrdı. Sokağm karanlık bir yerinde, dudaklarımdan delicesine öptü: Benim için dünyada cazip ve güzel kadın yalmz sensin, benim bir taneciğhn! *** Gene Nermin! Birdenbire hayatıma bir aksırga dehşetile giren bu güzel kadından korkuyorum artık... Dün aksam biz yemekte iken geldL Annem ve babam onu görmekle çok memıum oldular; bele babamm ona karsı olan yanm baba sefkati bâlâ bakil Onlann yanında nasıl eski ma >um Nermin tavırlannı takmdı? Ba yapmacık balleri nereden buldu? Annemle eski günlerden ve ablamdan, babama, ölen babasından yana yana babsetti. Refiğe müşterilerini sordu. Bana romanımı. Hepimizle oçk alâkadar gîbi goründü. tlk görüstüğümüz günkü hoppa, ablâksiz Nermin o değildi sanki! Giderken, bu aksam için evinde hazıaladıği davete annemle bera • ber gideceğimiz hakkında bizden söz aldı da oyle gitti. Hepimiz biraz onun cazibesine tutulmus gibi bü yülenmiştik. Gece, apartımanına gittik. Mükellef, muhteşem bir ev doğru su! Nermin bu kadar güzel şeyleri boyle bir zevkle bir araya nasıl getirmiş? Onlan birbrrinin içine nasıl boyle yakısan ve gözleri ok • sıyan bir buluşla yerleştirmiş? Bü • tün ev, odalan, sofralan, salonlan ve kütüpanesile nefis bir sergiye benziyor. Yeni ve eski şeylerin bir arada, koyun koyuna yaşayrp nefes aldıklan bir sergi! Kıymetli vazolar, heykeller, balılar, perdeler ve bunlann yanında bir hiç, bir lüks olan binlerce ufak tefek eşya! Nermîn, evinîn bizhn üzerimizde yaptığı tesiri anladı ve muzaffer bir kumandan gururile: Mubarrire hanım faknrhanemt nasıl buldular? diye sordu. Sesinin alay ediyor gibi, meydan okuyor gibi tiz aherngi omuzlanmdan arkama doğru ürperen bir soğuklukla beni üşüttü: Evinin çok, çok güzel olduğunu pekâlâ biliyorsun Nermin. Güzel intihap ve zevkin îcm seni tebrik ederim. Zengin ve lüks yuvanda çok me*'ut günler gecirirsm mşallah. Son cümlemle kastettiğim manayı anladı. Dudaklanm ısnarak ya • nımdan aynldı. Fakat giderken Refiği de beraber poker masaaına doğru sürükledi. Yalnız kendimm okuyacağım \m defterden, kendi kendimden nîçin saklıyayım? Refik, Nerminle b«ra • ber giderken o kocaman salon basımın içinde dönüyor, karanyor sandım. Oturduğum kanapeden dü • şeceğhn sandım. (Mabadi var) Dünya kupası maçlannda son oyun dün oynandı Roma 10 (Hususî) Dünya ku pası maçlannda ttalya Çekoslovak • ya takunlan finale kalmıslardı. Bu müsabaka bugün yapıkh. Müsabakada 65,000 seyird bulunmustu. Btrind haftaym sıfn, sıfıra bitti. tkhıd haftaymin 25 md dakikasmda Çeklerin sol açığı oyunun bitmesine 7 dakika kala bir gol attu Bundan sonra ttalyanlar Çekleri fevkalâde bir şiddetle «kışhrdüar ve itaU yan sol açığı beraberlik sayumı yapb. Nizamî müddet beraberlikle bittikten sonra oyun on dakika temdh edfldi. Ba maddet zarfmda ttalyanlar bir gol daha atarak gaUbiyeti temin ettfler. cDost Iranın iktısadî Iktısat Işleri 11 Hazîran 1934 RADYO Bu Droerram tSTANBUL: 18,30 fransızca ders . 19 konferans « 19,30 Türk musiki neşriyatı (Ekrcm, Ruşen, Cevdet, kemanl Cevdet, Şeref, İbrahlm Beyler, Vecihe, Belma Hanımlar) ' 21,20 Ajans ve borsa haberlerl 21,30 stüdyo orkestrası, hafif musiki ve solo. VtYANA: 17,15 iklndi konseri . 18,25 piyano M taganni konseri . 19,05 tlyatro tenklt . leri 20,15 Salzburg köylülerinin sarkı lan 22,50 Avusturya kaplıcalan 23 aksam haberleri ve propaganda neşriyatto 23,20 dans havalan, BUDAPEŞTE: 18,05 musahabe . 18,35 orkestra lcon J »erl . 19,35 konferans 20,05 Dresden operasmdan naklen «Rosenkavaller» operası, sonra Çingene orkestrası 23,20 gramofcnla konser: Muhtelif parçalar. VARŞOVA: 1 17,25 piyano konseri 18,05 çocuklara mahsus zaman . 18,20 cazbant . 19,20 taganni konseri 20 san'at naberleri ve muhtelif 20,45 gramofonla askert sar« kılar 20,55 spor, musahabe, tefrika 21,17 gramofonla caz havalan 22,05 koni ser: Richard Strausstan parçalar . 23,25 edebi tefrika 23,38 konserin devamı. PRAG: 18,15 şarkılar 18,35 konferans 18,50 keman konseri 19,15 ziral musahabe . 19,25 almanca neşriyat 20,05 haberler, radyo tefrikası . 21,30 Brünnden nakil 21.45 konser 22,15 Brünnden nakil 23.05 son haberler . 23,35 gramofon konseri. BÜKREŞ. 19,05 Romanya halk müsüdsî 21.20 keman ve piyano İle Richard Straussun eserleri 21,50 konferans . 22,05 Richard Straussrm şarkılannı taganni 22,35 Serenat 23,05 radyo gazetesi, sonra mu . slkl. LONDRA (Regional)ı 17,05 mllll program 17,45 tskoçya or S kestrası 18.20 çocukların zamanı 19.01 haberler 19,30 mllll program . 19,40 Mldland Regional programı 20,35 ta gannl konseri 21,05 orkestra 22,05 komedi 23,35 dans havalan TULUZ: 20,35 haberler, Viyana orkestrası . 21,01 melodiler, havaiyen gitar 21,35 operet parçaları, askert bando . 22,05 operet: Kornevilin çanlan 22,35 orkestra, musikill komedi parcalan 23,05 salon orkestrası . 23,35 operet havalan • 24.05 konser, dans havalan 1,05 naberler, radyo fantezisl, salon orkestrası. ve roalî vaziyeti ihracat ve ithalât, bütçe vaziyeti, yeni yapılan fabrikalar. demiryolu inşaatı. bankalar [Düne kadar istibdat idaresinin elinde âdeta müzmahi] bir halde çırpınan aziz komşumuz lran, nihayet Rıza Şah gibi itıyakâr bnr miiceddi de kavuştu. Rıza Şahm kullandığı usuller mernleketi kısa zamanda re faha ulaştırdı. fktısadî ve malî membalar ıslah ve tanzim edildi. Harict ticaret muvazenesi temin olundu. Ondan sonra lran mütevazin bir bütçe ile çahşan bir memleket haline geldi. Bu mühim isleri izah eden bir yazryı aşağıya dercediyoruz. ] 23 haziran 1931 21 haziran 1932 seneleri zarfmda, tranın ecnebi memleketlerie olan ticareti yekuna 2,405,193,890 riyaldir. Bu miktarm 669,220,558 riyali Hh?Iât ve 702,094,375 rivali de ihracattır. Anglo Persan Oil Company sirketinm mraç ettigi madenî yağlaria muhtelit şirket tarafmdan Hazer denizinden çı • kanlan balık masulâtı bu yekuna da • hil değHdir. 669,220,588 ithalât ye kânu dahi sefaretler ve imtiyazlı muhtelif ecnebi müesseseier için trana gümrSkten serbest geçirilen esyamn kry • meti olan 37,857,579 riyMi ihtiva et • mektedir. Şu halde hakikî ithalât ye kâna 631,363,009 riyalden ibarettir. Bir Fransız frangmm vasatî kıyme • ti 0,81 riyal olduğuna gore, bir sene zarfmda t 779,460.504 lthalftt . 866.788.179 İhracat 1,846,243.68» vekun Fransrâ franpî Ba miktar 137,186,973 Bra rutmaktadır. man, Isfahan ve Meshette dokuma fabrikalan tesisi için şirketler kurulmu» ve bu fabrikalardan bazıları işe baçlamıstur. Tahran civannda, Devletabat koyünde 1933 senesînde, muazzam bir çimento fabrikası da yapılmıstır. Bu fabrika 24 saat zarfmda 100 ton çimento çıkarmaktadır. Bu çimento demiryollarmda, köprü ve tüneller için sarfedilmekte olup kücük bir kısmı da hususî insaat için sa • tılmaktadir. Su sporları kulübü Deniz mevsiminin başlamasını tes'it etti «tstanbal sa sporlan kalabS» geçen cnma günü deniz mevsimînm baslangıcmı merashnle tes'it etmiştir. Kalüp azası otuzdan fazla kotra ve motorlere binerek saat 10 da Moda • dan hareket etmisler, füo balinde muntazam gidişle öğieye doğru Çamlima • nma varmışlardır. Çamlimanmda akşama kadar yelken ve yBzme mSsabakalart yapıldıktan sonra akşam geç vakit ayni montazam yürüyüsle Modaya donülmüstür. Gençliğin bedenî ve terbiyevt sahada mkisafmı temme cabşan ve hali hanrda iki yüz elli azası bulunan kalBp tarafmdan bundan sonra haftada bir gön denizde denizin hayat uzermdeki tesirleri hakkında konferanslar da ve • rilecektir. Bankalar Yeniden açılan tran Millî Ban kasının sermayesi 115 milyon 751 bin riyaldir. Bunun 19 milyon 499 bin 900 riyali kâğıt paradır. Bütün sermaye devletin olmak üzere 20 milyon riyallik bir Ziraat ve Sanayi Bankası kurulmustur. Bu nun 8 milyonu ödenmistir. Eski tran bankasinın sermayesi bu bankaya devredflecektir. Ayrıoa, millî emlâkin satılması suretile elde edile • cek 50 milyon riyal de 10 sene müddetle Ziraat ve Sanayi Bankasma emanet suretile tevdi olunacaktır. Banka 10 sene zarfmda ziraat er • babına 350 milyon riyal borç para verecektir. Bütçe 1933 bütçesi mütevazin bir sekfl arzetmektedir. Masraf: 506,044,460 Varidat: 506,912,227 riyaldir. Son itilâf mucîbince Anglo • Persan petrol sirketinden almacak iki boçuk milyon tngiliz lirası hesaptan hariçtir ve bu para Avrupaya yapılan askerî siparislere aynlmıstır. Bütçede varidat temin eden bilvasıta vergiler gümrük ve inhisarlar dır. Varidat bütçesmin % 6 8 ini bilvasıta vergiler, mütebakisini ise bilâvasıta vergiler teşkil eder. Masraf bütcesinm en mühim kalemi jandarma bütçesini de ihtiva eden Harbiye bütçesidir ki, umum bütçenin % 4 2 sini teşkil eder. Evvelki seneden 27 milyon riyal fazla kaydedümektedlr. Maarif bütçesi büt çenîn % 8 ini almakta ve 10 sene zarfmda takriben 5 misli artmıs bulunmaktadir. 1934 varidat bütçesi: 621,413,417 riyaldir. Masraf büt • çesi ise: 621,282,665 riyaldir ki, takriben 52 milyon Türk lîrası eder. Son senelere kadar bir bütçedea mahrum olan tran için böyle mütevazin ve memleketîn umran ve iktısat işlerini mümkün mertebe gözo nünde tutan ve halkm kudreti fevkinde olmıyan bir bütçe meydana getirilmesi haddi zatmda sayani takdir bir hâdise ve tran için yeni bir mtibah ve tarakki eseridir. Dagcılık kulııbünOn tertip ettigi yürüyüş Dağcıhk Koluba tarafmdan Alem • dağma bir yürüyfif tertip edumistir. Cuma gSnS yapılacak olan ba tenez • zBhe elli kisiUk bir kafüe istirak edecektîr. Tark lran ticareti 1931 32 senesi zarfmda trana lthalftt İrandan lhracat 268,585,534 250.953.300 Rusya 11« 110,322,007 87,147,000 Hlndlstanla 281,531 33.493,706 Törtive He Ba rakamlara g3re, V"»n TSrkiye • ye 3 3 milyon 212 bin 175 riyallik fazla ihracat yaprmştır. Neft ve yağlar 1931 • 3 2 senesinde Anglo Per • •an OO Company muhtelif ecnebi memleketlere 1 milyar 17 milvon 948 b?n 566 riyal kıymetinde muhtelif madenî yağlar ihraç etmiştir. Hitler Musolini mülâkatı (Birinci gahifeden mabat) Wr iltisak tesis etmek surefale kaPî bir rol oymyabüeceği kanaatindedir. Fransa Hariciye Nazın M. Bartn, ba mülâkata istirake davet edflmisse de, ba davete icabeÜ muhterael değildir. Lâkm mumaileyhm temmaz ipti • dasmda M Makdonaldı ziyareti, Fransız tngfliz münasebatmm tecdidi için m&saH bir fmat telâkki edHmektedir. Vapurcu'uk şirke%n almaktan vazneçtipi varur Vapurculuk Türk Anonim Şirketi tarafmdan tngilterede Dominika isminde büyük bir posta vapuru satm almdı • ğı, vapurnn haziranm ük günlerinde Iimammıza geh'rilerek (Aksu) ismi ko • mılduktan sonra Karadeniz hattma tah> sis ohmacağı yazılmışh. Bilâhare ba vapuru teseüüm etmek üzere tngiltereye giden heyet gemiyi tefkHc etmiş ve posta vapuru evsafmî haiz olmadığmi gorerek tesellümden imtina eylemiştî. Bundan evvel gemi mubayaası için tnsriUereve Rİden ilk hevetm ba vaDuru Cenubî Amerikada seferde bulunduğu icîn görmeden, yalnız plânlarmı tetkîk ederek satm al » dı&ı anlpşılmıştı. Vapar kampanyasma Dominika vapuru için pesinen veriien 5000 Ingiliz l<rasmm istirdadı kabil olamamışfar. Bu gemiyi tesellüm etmek üzere gi den heyet ve mürettebat sehrimize donmüşlerdir. Balık mahsulâti (l men 2 kl logramdır) 5,130,796 riyal 1,771,538 taze ve buz İçinde balık. 8,894,582 > 1,228,652 kuru, tuzlu *üme balık, 6,604,983 » 178.739 havyar 15,930.361 3,178,929 yekun Kıymet Slklet men POLISTE Bir cocuk kuyuda bosuldu DSn saat 16 da Şehremininde Uzunyusuf mahaDesinde Lalezar sokağmdaki bostanda fed bir kaza olmustur. Ba mahallede otaran Emm Efendinm oğ • lu 2,5 yaşmdaki SSleyman kosarken bostanm kuyusuna daşnıüstSr. Çoco • ğun koyoya dSştSğS vakttnde haber a • Imamaıms ve biçare yavrn derin ko • ytn^a bo8 ulmuştur. lran gumruUerinin varidati Şoseler 1932 senesinde tranda mevcut soselerin tulü 16,740 kilometredir. Mezkur tarihten sonra memleketin muhtelif yerlerinde yeniden birçok şose ve köprüler daha yapılmışhr. Amerikada müthiş bir kasırgaj Nevyork 10 (A.A.) Salvador comburiyetim altüst eden kasırga kurbanlarmm çok fazla olduğu anlaşılı • yor. Ancak, memleket dahilinde gidip gelme güçlüğünden dolayı bu sayıyı kaf iyetle tespit etmeğe imkân yok tur. YoIIardan, ancak yaya olarak geçmek mumkündür. Demiryollan tamamen harap olmustur. Ve iki aydan evvel tamir edilemiyecektir. Libertad Iimanmm vaziyeti gemilerin buraya girmesme mânidir. Rio Lenta nehri taş mif, birçok köyler sulann altında kalımşfar. Yağmur durmadan yağmakta dır. Kanh basur veya t:fo mımması salgımndan korkuluyor. Belçika kabinesi Brüksel 10 (A.A.) Royter ajanımm bildirdiğine göre BaşvekO Kont dö Brokvfl, yeni kabinenin teskilini icmal etmisse de, yarmdan evvel ilân etmek taraftan değildir. Basvekfl, sabık Hariciye Nazm M. Himansa adliye nezaretini teklif etmiş, fakat kabul ettirememistir. LJberalle rin, nezaretlerin tevzii hususunda m ü f kiilât çıkardıklan söylenmektedir. Hamalfar arasında kanh bir kavqa Ingjlterede bu sefer de b r nehir canavarı meydana çıkt Edmonton clngiltere» 10 (A.A) Batay nehrinde bu defa bir tatlı su canavarı bulunmuştur. On metre fcoyunda ve bası ile boynu da vücudü gibi gayet ince olan bu canavan birçok kimseler göcdüklerini söy lemektedirler. 22 milHmetre çapmda bir tüfekle atılan kurşunların hayvana islemedifi ve hayvanın saatte 25 km. lik bir süratle kaçhğı, kaçarken de sulan köpük içinde bırakbğı görül müştür. ; Evvelki gece Galatada hamallık ya» pan Mostafa ile hamal Adnan Yenisehhde Hasanaktnra meyhanesmde rakı fçtikten sonra Beyoğhraa çıkmağa ka • rar vermişler, yolda Necati bmmde bîrine rastlamnlardir. Konasurlarken Sultanahmet uçüncu sulh hukuk mah aralarmda kavga cıknriş, Necati derhal bîçağıra çekmis ve Mostafayî ağır sa • kemesinden: rette yaralamıshr. Yarah BeyoSln hasMukaddema Kumkapıda Şehsüvar tanesine kaldınlmıs, Necati yakalan > bey mahallesinin Pided sokağmda 3 mısfar. numaralı hanede mukhn ve elyevm ikametgâhı meçbul, Ziraat Bankan sabık memurlanndan Hasan Orhan Beye: CEM M. Turhan Beyin eseri SULTAN Tarîh gîbi bir roman, roman gibi bir tarîh Fiati; 75 kuruş. Ziraat Bankası namma vekili Zîya Bey tarafmdan, aleyhinize açılan 18147 kurusluk alacak davasmm 66934 celsesinde, ilânen vaki tebligata rağmen, mahkemeye gelmediğinizden, bakkımzda gıyaben muhakeme icrasma karar ittihaz ve davaa tarafmdan, üç kıt'a senet ibraz edilmis oldugundan, seneUerin tevdünden bahisle ve on bef gün müddetle ilânen tebligat icrasma ve muhakemenin de 7 temmaz 9 3 4 cn • martesi saat o buçuğa talSdne karar verilmiştir. Yevmi mezkurda mahkemeye gelmediğiniz takdirde, davacının Jddialannı kabul etmis addolunacaguuz ve bir daha muhakemeye kabul edil • miyeceğiniz malumunuz olmak üzere ilânen tebligi keyfiyet olunur. ( 3 1 6 ) Bir Yunan seyyar sergisi geliyor 31 mayuta Pireden hareket etmis o* lan bir Yunan seyyar sergisi tskenderi • ye, Kıbns ve Rodosa ağradıktan son • m 13 hariranda tzmire ve 15 haziran* da da tstanbula gelecektir. Sergiyi hâmO olan vapor, tstanbal limanmda bir hafta kadar kalacaktır. Seyyar sergide Yunan ihracat emti • asmm her nev'i bulunacaktır. Bura • dan mubayaa edflecek esyalar istisnat bir kararla kontenjana tâbi tutulım • yacağı gibi almacak ithal resmi bir seküde istifa olunacaktır. Temmuzun ilk haftasmda da bir Arjantin seyyar sergisi lim^nımız^ gele • cektir. de, kolayhk olmak üzere vapurda pratik Safl hasılftt Senesi 60,191,226 1922 23 231,371,560 1931 . 32 Geylân eyaleti gümriik hâsılâtı bi • rinci derecededir. Sonra sırasile Hu • zistan, Kirmansah, Azerbaycan, Busir eyaletleri gelir. tran 931 32 senesin • . de 25,769,734 riyal kıymetmde hah ihraç etmiştir. Haricf ticaret mhisarmın kabulun • denberi iki sene zarfmda ihracat mal • lanmn kıymeti dusmekte devam et • miş ve hâlen terakkiye yüz gostermistir. Bilhassa yfin ve pamuk bir derece* ye kadar kıymetlenmiştir. Amerikan dolarmm sâkotondanberi de hali pi yasasmda hissedilecek bir fyüik var • dır. Sovyet ticaret müessesatînîn tâbi olduğu asal dolayısile tran ticareti bazı esaslı müşkülâta ağramıştır. Fakat ta • rafeyn arasmda müzakere edilmekte olan bu meselenin kat'î bir neticeye bağlanması merrruldür. Memleket d?hilinde sanayun teves • sfiü ve demiryolu inşası gibi menfaati umuma ait olan isler iktısadî hayata mkisaf getirmiştir. Bütün ba teşebbüsa • fan bsşlıca sermayeleri devlet tarafm • dan tedarik edilmektedir. Demiryollan Şeker imalâti tranm başlıca varidat kalemlerinden biri şeker olduğu için, devlet seker fabrikalan tesisine tevessül etmis ve kuru • lan kereç ve kehrizek fabrikalan ba • gün istihsalâta baslamıshr. Tahranm şeker sarftyatmm yakmda yerli istihsa • lâtla korunması mümkün olacaktır. Mevcut iki seker fabrikasmdan başka devlet Çekoslovakyanm Skoda müessesesile tranm muhtelif yerlerinde daha altı fabrika kurması için mukavele yap mışbr. Şimal demiryolu 131 kilometredir. 1931 den itibaren islemektedh*. Cenup demiryollan Şahbur is kelesind'en Salihabat mevkime kadar 250 kilometre islemeğe açılnmtır. Salihabattan Tahrana doğru 50 kilometrenin tesviyei türabiyesi bitmistir. Hazer denizini Acem korfezme bağlryacak demiryolunun insasma ciddiyetle devam edilmektedir. Bu yolun bitmesi için hükumet tsveç ve Danimarka sirketlerile bir mukavele yapmıştır. Mezkur şirkete müte • addit kumpanyalar dahüdir. Mu kaveie mucibince şimal kısmı döVt senede, cenup kısmı ise 6 senede Tahrana bağlanacaktır. Demiryol insaatı raıntaka mıntaka ve münakasalaria yapılmaktadır. Simal ve cenup inşaatmda açılan münakasalarm ekserisini ttalyan şirketleri kazanmıs, bir kısmını da yerli mües seseler deruhde etmiştir. Azerbaycan demiryollan: TebrizCulfa hattı 145, Sofiyan Şerefhane hath 53 kilometredir. Demiryol inşaatı masarifine medar olmak üzere ş*ker ve çay üzerine fazla bir vergi konmuttur. Asrl mezarlık Şişli ile Zincrrlîkuyu arasında yeni tesis edilecek mezarlığın etrafına çevrilecek ihata duvan insaatı ihale edilmiş, insaata başlanmıştır. Sonbahara kadar gerek duvar insaatı ve gerek mezarlığın tanzimi isi brtmiş olacaktır. \ KAR1LERIMIZE KOLAYLIK Aylık abone Hasosfle vOâyetlerdeki bir çok karOerimiz gazetelerini munta • zaman kendi adreslerine alabfl • mek içm bizden bazı kolayhklar is temektedirler. Ba aziz karilerin arzalanm yerine getirmek üzere Cumhuriyet için aylık abone usulu ittihaz etmeğe karar verdik. Ay • ük abone bedeli yalnız Bakırköy bez fabrikası Bakırkoy bez fabrikasınm ıslah ve tevsii için hazsrlanan programm tarbikatı ilerlemektedir. Fabrikanın esas bmasına ait insaat bttmis gibidir. Bir taraftan bina inşaah devam ederken diğer taraftan peyderpey gelmekte olan makineler de kurulmaktadır. Fabrikaya ilâveten tesis edilmekte olan kazan dairesi en son sistem tesisah ihtiva etmektedir. Sümer Bankm yeniden tevsian ku • rulmakta olan bu fabrikasının resmi küşadı bu yaz içinde yapılacakbr. 150 kuruş.. tan ibarettir ve tabH pesin olarak gönderilmek îâzımdır. Ba asul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu için abonelerinin inkıtaa ogramamasını istiyen karüerâmznı paralartnı idareye vaktinde yeti şecek veçhile göndermekte devam etmeleri iktiza edecektir. Dokumaeıltk Dokumacıhk ve iıolikçilik sanayii tranda mühim tarakkiler idr?k etmiştir. Busir, Şiraz, Yezt, Kir •

Bu sayıdan diğer sayfalar: