11 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

11 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Millî Müdafaa Vekâleti Tekaüt şubesinde işi bitenler Muameleleri Tekaüt Şubesince ikmal edilerek resmi senetleri Mtıntazam Borçlar Müdürlüğüne gönderilenlerin listeleri: Tekaat zabitler Yüzbası Lutfi B. Beşiktaş enrvalinden resmî senedi 34/16464 No. 29/5/934 Kâtip M. Nuri B. Ankara emvallnden resmî senedi 34/13285 No. 29/5/934 Çarkçı blnbaşı Mehmet B. Beşiktaş emva linden resmî senedi 34/13991 No. 29/5/934 İmam M. Cemal B. Boyabat emvallnden resml senedi 34/15358 No. 29/5/934 Güverte mülâzim Ali B. Eminönü emva llnden resmî senedi 34/15547 No. 29/5/934 Yüzbaşı Nurettln B. Üsküdar emvallnden resml senedi 34/15564 No. 29/5/934 Çarkçı mülâzim M. Refet B. İzmit emva linden resmî senedi 34/12908 No. 29/5/934 Cumhuriyet SERBEST 11 Hazlran Soy adı hakkında bir mütalea Soy adı kanununnn Büyük Millet Meclisi ruznamesine ahndığım gazetelerde gördüm. Bu münasebetle afağıdaki noktalan millet vekillerimizin dikkat gözlerine sunmağı vazife bilirim. 1 Görüfüme göre kanuna soy adı demektense boy adı demek daha doğru olur. Erbabmca malum olduğu veçhile eski Türklerde ailenin dört derecesi vardı: Boy, soy, türkün, bark. Yeni kanunda kasdolunan aile derecesi boydur. Soy mefhumunu bütün akraba zümresine »amildir. Amcazadeler, dayızazadeler, teyzezadeler, halazadeler ayni soyu teşkil ederler. Soyda hem ana cihetinden hem baba cihetinden akraba olanlar dahildir. Eski Türklerde ana •oyuflebaba soyu kıymetçe birbirine müsavi idi ( 1 ) . Soy kelimesinin bugünkü kullanı* tarzı da bunu gösterir. Soydan gebne, «soysuz» denildiği zaman kanunda kasdolunan ailenin mabdut çerçevesi değil, genif ve fümullü bir akraba ve şecere zümresi murat olunur. 2 Yeni kanuna türklestirme ga yesinin tahakkukuna yardım edecek bazı ahkâm koymak mümkündür. Bu cümleden olarak yeni kanuna föyle bîr madde Uâve olunsa iyi olur: «Türk diline uygun olmıyan soy (boy) atlan alâkdarlann müracaati üzerine Türk diline uygun atlarla değiftirilir.» Bu »urele filen turklefmek arzusunda bulunan zümrelere meıuup olup Türk mekteplerinde terbiye görecek, Türk muhiüerinde büyüyecek, ve irade ve zihniyet itibarile Türklüğü U • mamHe beniımiyecek olan yeni nesfl çocuklarmın tamamile millî birlik camiasına girmelerine yardım edilmiy ol • maz mı? ttalya Versay tuBı muahe • de» mucibmce ilhak ettiği eyaletlerde sakin ahaliyi tamamile italyanlashrmak maksadile soy atlaruun ttalyan d/line uygun şekillere ircaı için hususi ka • nunlar çıkarmıshr. Bn kanunlann hü»nü tesirleri yeni eyaletlerde fimdiden belli oluyor. BERLiTZ' de YENİ AÇILAN LISAN KURSLARI Tilrkç», franszca, lng> izce, almincs, italyanca, ispanyolca V. S. Kayit muameiesi başlamıştır. Meccar.en bir tecrtibe dersi alınız. 1 hazirandan 15 ağustosa kadar yaz TARiFESi Karilerimize hizmet M.M.V. Tekaüt şubesinde işiniz varsa v e bîze bltlclirirâz, takio intaç ederiz Şu cetveli doldurarak gönderinîz : 1 Müracaat eden zatın muvazzah adresi: istanbul373, siklâl cacHesi Ankara» Konya cecfdesl Hava makinist mcktebi Kaydi kabul şeraiti 1 tkinci maddede yazıh fartlan haiz olanların istida ve Iftzîm olan vesikalarla haziranın birinci gününden ağustosun on bes<nci gününe kadar Yeçilköydeki mektep müdürlüğüne muracaat etme leri Iâzımdır. lstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri mektebe giris şeraitine uygun olanların da lâzım olan vesikaları mektep mü • dürlüğüne göndermeleri ve alacakları cevaba göre hareket etmeleri icap eder. 2 Mektebe giris şeraiti ve lâzım olan vesikalar: A Türk olmak nüfus tezkeresi. B On yedi yaçını bitirmiş ve yirmi yaşinı bitirmemif olmak. C Ortamektep (sekizinci smıf) tan mezun olmak. (Ortamektebi bitirenlerle daha fazla lahsil görenler mektebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malul, asker ve san'atkâr çocukları ve yabancı dil bilenler tercih olunur. Mektep kadrosu ortamektep tahsilini bitirenlerle dolmazsa daha az tahsil görmüş olanlar usulü veçhile yapılacak müsabaka imti hanile alımrlar.) Mektep çehadetnamesi veya tastiknamesi. E Sıhhî halleri hava kıt'alannda makinistlik yapmağa elveriçli olmak: (Buna dair mütehassıslan tam olan askerî hastane heyeti sınhiyesindcn rapor almak Iâzımdır. lstanbul haricinde bulunanlarm ma hallî askerlik şubelerine aıüracaat etmek suretile muayeneye sevkoIunurlar. Tam tesekküllü heyeti sıhhiyesi bulunan «ehirlerde en büyük askerî makama müracaatle muayeneye »evkolunurlar.) F Ahlâkan mazbut olmak ve hiçbir suçla maznun veya mahkum olmamak: (Buna dair mahallî polisçe tastik edilmiş hüsnühal varakası ibraz etmek l&z'mdır.) D Mektebe kabul edilecekler gedikli kücük zabitler . hakkındaki (1001) numaralı kanun mucibince muamele görürler. Mektebi ikmal edenler hava kıt'alannda ve müesseselerinde (12) sene müddetle hava gedikli kücük zabiti olarak vazife göreceklerini taahhüt etmek. 3 Tahsîl müddeti (2) senedir. 4 Mektep leylî ve meccanî olup askerî lise talebeleri gibi iaşe ve ilbas edilir. Talebelerin ders levazımı mektepçe verilir. 5 Mektebi ikmal edenler sekizinci »ene nihayetinde başgedikH oiurlar. (12) sene nihayetinde ise arzu edenler terh'.s edilir. Kalmak arzu edenîer (20) seneyi ikmallerinde tıpkı zabitan misüllü son aldıkları maaş üzerinden tekaütlükleri yapıldığı gibi ayrıca (500 • 700) lira da ikramiye verilir. 6 (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracaklar ise ajT<ca (2) senede bir maaşı aslilerine (100) kuruş zam yapılır. 7 (12) seneyi ikmal edenlerin maaşı (100) ve (20) seneyi ik mal edenlerin maaşı da (120) lira tutar. 8 Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka ayrıca her u • çu» s*ati için (3) lira uçuş zammı alır. 9 Maluliyet halinde (1500) lira ikramiye ve mülâzim rütbeîiTe tekaütlükleri yapılır. Vazifeten tayyare ile uçuşlarında vukua ge 'ecek kazalar ayu.en tayyareciler için tatbik edilen ikramiye kanunu aynen yapılır. 10 Mektebe girecekler kabiliyetlerine göre (tayyare telsiz • elektrik makinisliğile yetişeceklerdir.) 11 Pilot olmak istiyenler Eskişehir Hava Mektebi Kuman • danlığma muracaat etmelidirler. 12 Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden birinci ve ikinci çıkanlar askerî lisenin onuncu sınıfına nakledilerek ikmalden sonra Almanyaya mühendirlik tahsiline gönderilir. (2950) IBJHH^PBHIHI^BHIİHIIMPHBİHIMİ Zabit yetimleri Muşir Kampfhövner Pasa ailesi Ankara emvalinden resmî senedi 34/16660 No. 27/5/934 Mlrliva Agâh Paşa ailesi Ankara emvallnden resml senedi 34/16814 No. 28/5/934 Miralay Tevfik B. ailesi Üsküdar emvalinden resml senedi 34/16426 No. 29/5/934 Kaymakam Abdi B. ailesi Fatlh emvalinden resmî senedi 34/12814 No. 29/5/934 Kaymakam Sami B. ailesi Fatih emvallnden resmî senedi 34/16320 No. 29/5/934 Yüzbaşı Fazıl B. ailesi BeycÇlu emvallnden resmî senedi 34'15100 No. 27/5/934 Yüzbaşı Salâhattin B. ailesi Kadıköy emvalinden resmî senedi 34/15968 No. 27/5/934 Kolağası Nurettin B. ailesi Ankara emva llnden resmî senedi 34/14620 No. 29/5/934 Yüzbaşı Himmet B. ailesi Polatlı emvallnden resml senedi 34/14388 No. 29/5/934 Mülâzim Emrullah B. ailesi İnegöl emva llnden resmî senedi 34/8620 No. 27/5/934 Kâtlp M. Halil B. ailesi Üsküdar emva , llnden resml senedi 34/15749 No. 27/5/934 Cerrah Süleyman B. ailesi Kadıköy emvallnden resml senedi 34/15925 No. 29/5/934 San'atkâr Abdullah B. ailesi Ankara emvalinden resmî senedi 34/15799 No. 27/5/934 Güverte binbaşı M. Münlr B. ailesi Fatlh emval'nden resmî senedi 34/16988 No. 28/5/934 Çarkçı yüzbaşı Mehmet İzzet B. ailesi Beyoğlu emvallnden resml senedi 34/15474 No. 29/5/934 Mızıkacı gedikli zabltl Halil B. ailesi Beyoflu emvalinden resml senedi 34/15675 No. 29/5/934 Binbası Arif B. ailesi Bakırköy emva llnden resmî senedi 34/16452 No. 2/6'934 Binbaşı İdris B. ailesi Artvin emvalinden resmî senedi 34/16519 No. 2/6/934 Binbaşı Şemsettin B. ailesi Beykoz emva linden resml senedi 34/16144 No. 4/6/934 Kaymakam A. Avni B. ailesi Bakırköy emvallnden resml senedi 84/16701 No. 4/6/934 Binbaşı M. Nuri B. ailesi Üsküdar emva linden resml senedi 34/16328 No. 4/6/934 Miralay M. Nuri B. ailesi Kadıköy emva linden resml senedi ?4'iff732 No 4/6/934 Kaymakam Vell B. ailesi Beyoğlu emva linden resmî senedi 34/16570 No. 5/6/934 Yüzbaşı Sallh B. ailesi Bolu emvalinden resml senedi 34/16816 No. 2/6/934 Yüzbaşı Bekir Sıtkı B. ailesi Üsküdar emvallnden resml senedi 34/16329 No. 4/6/934 Yüzbaşı Ali B. ailesi Eskişehlr emva llnden resmi senedi 34/8447 No. 4/6/934 Yüzbaşı İbrahim Ağa ailesi Fatih emva linden resmî senedi 34/17196 No. 5/6/934 Mülâzim M. Ali B. ailesi Kastamonu emvalinden resmî senedi 34/16642 No. 4/6/934 Cerrah Hasan Nuh B. ailesi Edremlt emvallnden resmî senedi 34/16270 No. 4/6/934 Cerrah İbrahlm Etem B. ailesi Kadıköy emvallnden resmî senedi 34/15671 No. 4/6/934 Çarkçı yüzbaşı Mustafa Asım B. ailesi Beşiktaş emvalinden resml senedi 34/15671 No. 4/6/934 2 Niçin muracaat edildiği: 3 Muracaat evrakımn ilk kayıt numarası ve'terihi nedir? 4 Evrak son defa olarak hangi makamdan, hangi tarih ve nınnara ile tekaüt şubesine gönderilmistir? 5 Zabit ise sicil veya kayıt numarası, smıf ve rütbesi nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edilmiştir: Malul neferler Ahmet oğlu Sabri Edirne emvallnden resml senedi 34/16418 No' 4/6/934 Mehmet oğlu Mustafa Ankara emva linden resmî senedi 34/14505 No. 4/6/934 Ali oğlu Arif Anamor emvalinden resmi senedi 34/13820 No. 4/6/934 Şemsl oğlu Muharrem Bursa emvalin den resml senedi 34/14567 No. 4/6/934 İbrahim oğlu Mustafa Turgutlu emvalinden resmî senedi 34/11073 No. 4/8/934 Şevkl oğlu İbrahim Fatih emvalinden resml senedi 34/13070 No. 4/6/934 Ali oğlu Recep Rize emvallnden resmi senedi 34/13249 No. 4/6/934 İsa oğlu Nusrat Beyoğlu emvallnden resmî senedi 34/15471 No. 4/6/934 Mehmet oğlu Ahmet Eminönü emvallnden resmî senedi 34'15726 No. 4/6/934 Ahmet oğlu Ali D. Bekir emvalinden resmî senedi 34/7347 No. 5/6/934 Ali oğlu Hüseyin Muğla emvallnden resmî senedi 34/15311 No. 5/6/934 Mustafa oğlu Ali Bursa emvallnden resml senedi 34/14506 No. 5/6/934 Halil oğlu Mustafa Slnop emvallnden resmi senedi 34/14431 No. 6/6/934 H. Bekir oğlu Ali Maraş emvalinden resmî senedi 34/13819 No. 6/6/934 Mustafa oğlu Mehmet Mudanya emvalinden resmî senedi 34/16082 No. 6/6/934 Mustafa oğlu Abdurrahman Muğla emva linden resmî senedi 34/16096 No. 6/6/934 AU oğlu Mehmet Mllâs emvalinden resmî senedi 34/16747 No. 6/6/934 Ömer oğlu Mehmet Ş. Koçhlsar emvalinden resmî senedi 34/17133 No. 6/6/934 Nefer yetimleri Mehmet oğlu İsmail ailesi Sungurlu emvalinden resmî senedi 33/40286 No. 27/5/934 Ali oğlu Mehmet ailesi Bursa emvalinden resml senedi 33/40286 No. 27/5/934 Şaban oğlu Mehmet ailesi Tosya emvalinden resml senedi 34/4661 No. 27/5/934 Mehmet oğlu Bekir ailesi Bandırma emvalinden resmî senedi 34/11982 No. 27/5/934 Mehmet oğlu Halil ailesl M. Kemal Pş. emvalinden resmî senedi 33/39514 No. 27/5/934 Ali oğlu Tevfik ailesi İnebolu emvalinden resml senedi 34/14557 No. 29/5/934 Hüseyin oğlu Mehmet ailesi Çankın emvalinden resml senedi 34/15245 No. 29/5/934 M. Ali oğlu Tevfik ailesi Şarkışla emvallnden resmî senedi 34/11269 No. 29/5/934 Ömer oğlu Hasan ailesi Ankara emvallnden resmî senedi 34/10788 No. 29/5/934 Esat oğlu Halil ailesi Orhaneli emva linden resml senedi 34/1727 No. 29/5/934 Halil oğlu Musa ailesi Manavgat emvallnden resmî senedi 34/8814 No. 29/5/934 Mehmet oğlu Halil ailesi üşak emvalinden resmî senedi 34/11069 No. 29/5/934 İsmail oğlu Mehmet ailesi Çankın emva llnden resmi senedi 34/7671 No. 29/5/934 Mehmet oğlu Süleyman ailesi Karaisalı emvalinden resmî senedi 34/1545 No. 29/5/934 Hasan oğlu Ali ailesi Çorum emvalin den resmi senedi 34/16046 No. 29/5/934 Mehmet oğlu Hakkı ailesi Nallıhan emva linden resmî senedi 34'5228 No. 29/5'934 Sallh oğlu M. Salih ailesi Bursa emvalinden resml senedi 34/9810 No. 2° ^ 3 4 Halil oğlu Mehmet ailesi Aksehır emvalinden resmî senedi 33/41466 No. 29/Ü/934 İbrahim oğlu Süleyman ailesi İnegöl emvalinden resmî senedi 33/41587 No. 29/5'934 Kasım oğlu Ahmet ailesi Çubuk emvaLnden resmî senedi 34/5108 No. 29/5/934 Ömer oğlu Sallh ailesi Elmalı emva llnden resmî senedi 34/2458 No. 31/5/934 Mehmet oğlu İlyas ailesi Ayancık emvalinden resmi senedi 34/12732 No. 31/5/934 Mustafa oğlu Feyzullah ailesi Kırşehir emvalinden resmî senedi 34/15063 No. 31 '5/934 Yusuf oğlu Muharrem ailesi Maraş emvalinden resmî senedi 34/8653 No. 31/5/934 Hasan oğlu Nazım ailesi K. D. Ereğli emvalinden resmî senedi 4286 No. 5/6/934 Mustafa oğlu Ahmet ailesi İnegöl emva Bu güliine oyunu oynıyan acaba? kim TEKİN ALP (1 ) Ziya Gök AIp türkçiilüğün esaslan sahife 1 46 linden resmî senedi 34/10856 No. 5/6/934 Emin oğlu Recep ailesi Kırşehir emvallnden resml senedi 34'8988 No. 5'6'934 Ahmet oğlu Ali a'lesi Beysehir emva llnden resml senedi 34/9190 No. 5/6/934 Mustafa oğlu Mehmet ailesi Yıldızeli emvalinden resmi senedi 34/9665 No. 5 '6/934 Osman oğlu Ali ailesi Orhaneli emvalinden resmî senedi 34/277 No. 5/6/934 Ahmet oğlu Hüseyin ailesi Çankın emva linden resml senedi 34/3831 No. 5/6 '934 Murat oğlu Aziz aîlesi Ereğli emvalin den resmî senedi 34/15919 No. 5/6/934 Hasan oğlu Vakkas ailesi Kırşehir emva linden resml senedi 34/10687 No. 5/6/934 Halil oğlu Mahmut ailesi Haymana emvalinden resmî senedi 34/9210 No. 5/6/934 Kalender oğlu Memiş ailesi Kırşehir emvalinden resml senedi 34/2521 No. 5/6/934 Talistan oğlu Mustafa ailesi Havza emvalinden resmî senedi 34'8692 No. 5'6/934 İbrahim oğlu Hüseyin ailesi Ayancık emvalinden resmî senedi 33'35123 No. 6'6'934 Mehmet oğlu Halil ailesi Gönen emvalinden resmî senedi 33/15504 No. 6/6/934 Osman oğlu Mehmet ailesi Kadınhan emvalinden resmî senedi 34/13789 No. 6/6/934 Abdurrahman oğlu Ali ailesi lsparta emvalinden resmi senedi 34/16008 No. 6/6/9/34 Davut oğlu İsmail ailesi Kırşehir emvalinden resmî senedi 34'10036 No. 6/6/934 F?kat bu i$i pek mübalâğalı şekilde yapmıs. Demek failîn kim olduğu hak kinda hiçbir fikriniz yok. Evet yok. Bakalım Madam Mortîmer bu i şe ne diyecek? Söyleyim de yatağını zı deffistirsin? Hatta boş bsşka oda varsa orasmı size tahsis etsin. Bn pi« koku btvadan çabuk çabuk çıkmaz. Mi* Brigerland odsma döndu. Banyosunu yaph. Sonra bahçeye inerek ağaçlar albnda kitap okuyan bab'sını bu'du. Hiçbir mukaddemeye luzum gormeden: Ben projelerimi deflstırdim, de • di. Mister Brigerîand go'iuklerinin u zermden kızına baktı. Hayretle sor • du: Prpjelerini de£î«tfrdin nai? Bu ne k'rarsız'ık! Seninle doğru duriist bir iş görüiemiyecek. Evet desısb'rdîTn. T.on*rava dönmek istiyorum. Tabiî sen de beraber geleceksin. Harbiye Mektebi Kumandanlığından: 1 Bu sene Mektebi Harbiyeden zabit vekili çıkacak efendilere nümunesi komisyonda mevcut kumaş evsafında kaput yaptın Iacaktır. 2 Şartnameeini ve nümunesini görmek istiyenler zevalden ev vel hergün, münakasayasma iştirak etmek istiyenler de haziranm 18 inci pazartesi günü saat 17 de mektepteki komisyona müracaatleri. Londraya doneceğiz ha? Hsni yılmıyorum. Geliri yainız aldığı maaştan ibaret. Çahianna kad^r ipotek e • dilnrş iki malikânesi, bir de nnvanı var. Kupkum unvandan ben ne an!3 rnn. Ben demokrat bir kızım. Unvan • lara metelik vermem. Sonra bu Staber dediğin adam hayvandır. Tekrar «ustular. Sonra siikutu ilb bozan gene Mister Brigerland oldu: Şu genç avukahn Lidyaya tut • kun olduğunu zanneder mîsin? Jak Gloverin mi? Evet. ö y l e zannederim. Bak e Lort Staber gîbî değfl, doğrusn çok hosu • ma gidiyor. Zeki, işgüzar... Onu ha • kikaten «evebîleceğimi zannediyorum. Belki o da seni sever. Kaf iyyen. Benî tevmek şSyîe dursun darağacma götüruldüğümu görse sevmcmden belki çıldınr. Lort bir kaz kadar Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi Ne olacak, yatacağı yatağı snsıklam ıslatmtflar. Mis Brigerland kaşlarını çatb. Hiddetle tekrarladı: Yatağraı ulatmrçlar, ha! Evet tenekelerle su dökmüfier. Üstelik fena kokulu bir jişe ilâç ta boşalbnıslar. Şişeyi masanın üstünde bulduk. Peki Madam Meredit geceyi aerede geçinmş? Bitifik odadaki kanapenin üs • tönde. Neye kiınseyi çağırmamış? Rahatsız etmek ntemedim, diyor. VaDahi bflmem. Herhalde çok fena bir»ey. Hizmetçîlerin hiç biri böyle birşey yapmağa cesaret edemez. Mis Brigerland kahvaih eimeden yataktan fırladı. Terlklermi giyerek Lidyanm odasma kostu. Lidya giymiyordu. Mîs Brigerland! onun neş'eli neş'eli şarkı soylediğini ! şitti. Odasma girdi. Vaziyeti anlamak için bir defa bakmak kâfi geldi. Ma sanm üzerfnde duran antisentik mayi şisesi biçbir şüpheye mahal bırakmı • yordu. Madam Meredit, bu ne hal?"O damza ne olmuş boyle? Vah... vah... Lidya biraz müteessir bir eda ile cevap verdit Vallahi bumı ben de anlamak istiyorum. Bn işi kimin yaphğını öğrensem çok mernnun olacağım. Anlası • lan bahçrvanın çocutpınun eiçeğe tu tulduğunu duyan vehimli bir zat be • nim odamı dezenfekte etmek Uternis. sen bir ay daha burada kalacağız di • yordtm. Diyordum «ma şîm'îi bn söıüm • den caymayı daha hayırlı buluyorum. Bana bir sisrara ver. Al. Bugünlerde çok sı'gara içiyorsun. Evet. Sinirlerine dokunacak diye korkuyorum. Korkma. Smirlerim her zaman • kinden kuvvetli. Sigara dümanı bana daha iyi düsünmek imkânmı veriyor. Londraya ne diye dönmek isti yorsnn? Mis Brigerland cevap vermedi. Bir çeyrek kadar ikisi de sustul»r. Niha • yet Mister Brigerland kendi kendine konusuyuruıu* gibi mırddandı: Bu içten vazgeçmi? olsak iyî olmaz mı? Ne dersîn, ha? BiL'yorsun ki Lort Staber senin !çm baydıyor. Doğru fakat ben onun için ba • Neier geldi? Birsey mi var? " ~ Evet dün gece... Çabnk anlatsan a kız! BirİM Madam Meredite çirkin bîr oyun oynannf» M» ohnaş ? {Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: