13 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

13 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Ûstte: Mauren O'SuUivan, Tforma Shearer, Katerin Aleksander <Elızabet Baretin ajfeı» füminde, sağda: tBtraktn tevişsin . ler\> fümini çevirerek büyük bir muvaffakiyet kazanan yenl yüdalardan Ann Solthern Tarilıî filimler modası Fiîİm yapanlar tarihî mevzuları întihap etmekte devam ediyorlar; şimdi de sıra şairlere geldi Geçen sene filim roevzulannda ta rihî mevzuları yasatmak müthis bir moda halini almısh. Greta Garboya ts • veç kraîiçesi «Kristin» «Norma Skearer» e kraliçe «Elizabet», «Ka terin Hepburn» a, «Marie Aontoinette» çevirtildL Büyün Katerinanm hayatı ise Hem Amerikada, hero de tngilterede ayn ayn filme çekildi. Amerkadakini Marlen« Dielrich, İngilteredekini tna ruf Alman artisti Elizabet Bergner oynadı. Geçen senenin bu kraliçe moda • sına mukabü bu sene ortaya filim mevzularında meşhur sa'r ve çaireferin hay&tlanm tesbit etmek merakı basg<>3terdî. Diğer taraftan tngüiz sairlerinden Ro • bert Brovmingin maruf hassas ve hasta sevgilisi Elizabet Barrettle geçirdiği sevda maceralan da bogünlerde filme çekilmek üzeredir. Robert Browning Kraliçe Viktorya devr'nin meşhur ka* lem erbabındandır. Üslubu îphamla dolu olmakla beraber eserleri halkın biiyük bir rağbetine mazhar olmuçtur. Defineler adası Vaktile gazetemizde tefrika ediJen bu eser Anerikada filme çekiliyor Macera romanlanndan çok meraklı bir eser vardı ki vaktile bu, gazetemizde de tefrika edilmijti. Eserin adı «Defineler Adası» muharriri de tngiliz romancılanndan «R. L. Stevenson» dur. Bu eser şimdi Holivutta filme çekilmektedir. Bastanbasa heyecanlı korsanlık vak'ala rile dolu olan roman filme adapte edilirken tabiî en mühim mesele oradakı muhım sahsıyederi temsil edecek aktorleri seçmekfa*. Fakat bumm için fazla müskülât çe • kilmemis korsan Jhon Silveri yasatmak NVallace Beerye, hikâyenin çocuk kahramam Jim Hawkinsi yaratmak ta Jackie Coopere düsmüstür. tstanbulda bütün seyircilerin gözlerini yaşartan «Şampiyon» füminde bu iki artist facia temsilindeki kudretlerini hepimize teslim ettirmişler di. Bunlarla beraber hain Billy Bonesi Lionel Barrymore, kaptan Smoletti Levis Ston, gemideki doktonı da Otto Kruger yaşatacaklardır. Filmi rejisör Victor Fleming idare edecektir. Bu çesit filimler eğer ayni zamanda hem çocuklan ve gençleri, hem de büyükleri alâkadar edecek tarzda yapılacak olursa çok muvaffakiyet kazanır, yalnız bir taraf dü sünülerek vücude getirilirse &rzu edilen neticeyi vermez. tste sahne vaziinin bu noktayı düşünerek kordelâyı ona göre tertip etmesi lâzımdır. Meselâ vaktile seyrettiğimiz «Emil ve Detektif» filmi • ni birçoklan ismine bakarak sade çocuklan alâkadar ede • cek bir mevzu üzerine yapılmıs zannetmişlerdir. Halbulâ filmi görenler bu kordelânın küçükler kadaj yashlan da hem eğlendirecek, hem de düşündürecek bir eser oldugu • nu takdir efiler. Sonra keza rKamçılı Medeniyet» ismi altmda gösteri • len «Tom Amcanm Kulübesi» eseri roman olarak sade çocuklan ve gençleri heyecana düsürmüs bir mevzudu. Mahır bir rejisor bundan bütün dünyayı alâkadar eden bir filim çıkannca is değisti. «Kamçılı Medeniyet» her mem lekette o zamanki bütün filimlerin fevkinde bir rökor kırdı. Acaba «Define'er Adası» da böyle bir mazhariyete nafl olabilecek mi? • llllllllltlllllllllllllllllltlllllllMIIHHIHH*1"""11* Şimdi bir asır sonra bu macera bü • tün teferruatile bir kordelâ haline ge tirilmek isteniyor. Norma Shearer, Elizabett Baretti, Fredric March *a sair R. Browningi temsil edeceider, Elizabetin müstebit babasını maruf fa cia artisti Charles Laughton yasatacaktır. Filimde Mauren O.Sullivan, KateMeselâ, Amerikada meşhur Fran • rin Aleksander gibi sevimli artistler de si2 sairesi «Gerorge Sand» m Alfred mühim roller deruhde edeceklerdîr. de Musset ve Chopin gibi mubtelif roaruf şahsiyetlerle yaşadığı âsıkane ha yab canlandırmak mevzuubahistir. Fakat bu hassas kadını kim yasatacak? diye fil;m amilleri ve sahne vazılan uzun uzun düşündüler, acaba onu beyaz perdede Jean Karlovr, Mae West tin:nde bir kadm mı, yoksa trene Dunne, Kay Francis yarahlışında bir kadm mı canlandırabilir? Yahut bu mühim rolü Greta Garbo ve Marlene Dietrichten birine mi vermeb'dir? Derin müzakerelerden sonra bu san'atkâr takarrür etti. George Sanda ilâhî Greta can verecek. Bunlarm arasında size en meçhul görünen Katerin Aleksanderdir. Ka • terin evvelâ Brodwayda söhret kazandıktan sonra sinemaya intisap etmiş, Uk filmini Lionel Barrymorla çevirm'ştir. Sinemada bilhassa Fredric March'a birlikte oynadığı «Azrafl dinleruyor!» fle Marion Davis ve Gary Cooperle oynadığı «13 numaralı operatör!» filimIerinde muvaffakiyet gostermiştir. Kor: delânın sahne vaziliğ ni Norma Shea • rerin kocası trwing Thalberg yapacak, rejiyi Sidney Franklin idare edecektir. Haftanııı sinema haberîeri Almanyada Abdüihamidin havatını tasvir eden bif film yapılacak, baş rolü Fmil Yanings oynıyacaktıı * Abdüihamidin hayahna ait büyük bir filim hazırlanmaktadır. Abdülha mit rolünü Emil Yanings temsil ede • cektir. * Dağ filimleri çevirmekle maruf AIman yıldızı Leni Reifenstahl tspanyada yenî bir filmin haricî manzaralan alı ntrken hastalanmıstır. Filim durdurul muş ve Leni Madritte bir hastaneye yabnlmışhr. * Lee Daryy bir otomobil kazası neticesi feci surette yaralanmıstır. * Dorothy Yordanın kocası Merian C. Cooper kansile birlikte Avrupaya gelmiştir. Bu büyük filim amili «Pom peinin Son Günleri» filmini sözlü olarak vücude getirmek için bu seyahati yapmaktadır. Filim renkli olactk ve basrolö Dorothy Yordan oymyacaktır. * Jean Harlow üçüncü kocası ope • rator Hal Rossondan, Ruth Chatter • ton üçüncu kocası George Brentten, Katerin Hepburn birinci kocası Mister Smitten aynlrmslardır. * Richard Diks sinemayı terketme • ğe karar vermîstir. Rosoz dağlan arasındaki malikânesine çelrilecek ve o rada sehir hayatının gürühülerinden uzak bir ömür sBrecekb'r. Richardm köskü on sekiz odalı olduğu için sık sık misafir kabul edecektir. Veda mera • simi münasebetile gerek aktör ve san'atkârlar, gerekse filim amilleri ve direk' törler kendisine birçok bediyeler vermJslerdir. * Almanyanm maruf artistlerinden Maks Pallenberg bir tayyare kazası neticesi Karlsbatta ölmüstür. Maks Pallenberg meşhur operet san'atkân Friçi Masarinin kocası idi. * «Ekmekçi Kadm» filmini vücude getiren sahne vazii Rene Sti, Paul Fevalin meşhur eseri cKambur» a filme çekmege karar vermîstir. * Nana mümessili Anna Stenin A merikadaki kuntratosu bes sene daha temdit ed'lmiştir. Kumpanyn ayni za manda «Grand Otel» muharriri Viki Baumu da Anna için senaryolar yaz mak üzere angaje etmiştir. * Buster Keton (Malek) Avrupaya gelmek üzere yola çıkmışbr. Pariste ilk fransızca sözlü filmini çevirecektir. * Amerikanm en meşhur ve en îh tiyar kadm artisti Mari Dressler has • talanmıshr. * Laura Laplant yeni bir kocaya var mış ve tekrar filim çevirmeğe basla mıstır. * Jean Kipura ve Marta Egert bal aylarmı geçirmek üzere Fransanm ce • nup sahillerine gelmişlerdir. * Amerikan filim amillerinden Adoll Zukorun kansının 120 bin 'iralık mu • cevherah çalınmıştır. An'.amalı ne çok kazanıyorlar. Maurice Chevalier Kay Fransis ile evleniyor Bir vakit Amerikalı bir kadm «er • kekler sanşınlan tercih ederler» diye bir roman çıkarmıs ve bu kitap fev • kalâde rağbet kazanmıçb, Anlasılıyor ki nazariyat hiç te tatbikata uymuyor. Çünku geçen sene kansı tvon Walled« aynlan Maurice Chevalier Holivut taki binbtr yıldızm içerisinden nibayet gene eski kansı gibi bir esmeri Kay Francîsi tercih etmiştir. Kay bütün dünyada oldugu kadar memleketimlzde de maruftur. Şimdiye kadar belki yinn den fazla filmini gordük. Hassas kadm sahsiyetînî çok güzel yaratır. B'lhassa geçen mevsimde «Muztarip ruhlar» ismmdeki fîlmile seyircilere bediî heye canm en yüksek nsertebesini yasatrmş • tı. Bu, nasıl Mauricein ikinci izdivacı ise. Kayın da dördüncü izdivacıdır. Bun dan evvel üç defa daha evlenmis ve aj nlmıstu Bakalım, bu da Holrvuttaki diğer iz» divaçlar gîbi birkaç ay mı sürecek, yoksa iki yıldızm saadeti uzun müddet devam mı edecek? Ortada: Hoiivudıın sporv çok seven yüdiz larından Muriel Evan$ «e Fİortn MaJt Kihey Amerikanm futibol dan birisile birUkte, Aşağıda: Wallace Beery ve Jeaki Cooper *Defineler adası» füminde

Bu sayıdan diğer sayfalar: