22 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

22 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•Ctnnfiartyet 22 Temmuz ÇEKEN BİR TEN Nasıl edînmeli Yolda size rasgelen erkekler dura caklar, gözlerile sizi takip edecekler. Kadınlar size gıpta edecek'er. Bu yeni ve harikulâde tenleT Paris, Londra, Berlin ve Nevyorkun gece eğlentisi yerlerinde, en neş'eli kabare ve barla nnda büyük bir raârbet kazanmışlardır. Evvelâ, bir sişara kâğıdmı yüzünüzün bir tarafı üzerine 3 dakika kadar bırakarak, kuru veya yağlı ciltli olduğunu ru deneyiniz. Bunu iyice aniıyabilmeniz için iktiza eden tafsilâtı, talimatı meccanen göndeririz. Ondan aonra, cildi niz kuru ise «Tokalon Petalia pudra #ı» nı tatbik ediniz; bu pudra cildinize rıoş bir serinlik duygusu bahşeder. Cildiniz yağlı ise «Tokalon Pero pudrası» nı tatbik ediniz. Cilt mesamatınm ifraz ettikleri yağm fazlasmı masscder ve genişlenmiş olan bu mesamatı sık laştınr. Her iki yeni pudra çok yapw kandır. Rüzeârda, yağmurlu havada veya, fevkalâde ısınmış balolarda, dansın döktürecejfi tere rağmen, cilde ya pışık kalır, dökülmez? «Tokalon Pe Herkesin bakışını taiia pudrası» nda cildi sıklaştırarak gençliğini iade eden hususî kuvvetlendirici maddeler vardır. Hangi pudra yı kullansaniz, kadın arkadaşlannızı hayTete düşürecek, gıptalannı uyandı racak nasihatlerimizi almak için Ke • men bugün bize yazınız, siz gezerken, teninizj güzel bir şarkı okuyorcasına, sevinç alâmetleri gösterece^ni görünüz. Müfettiş namzetliği müsabaka imtihanı Türkiyç Ziraat Bankasından: «6» müfettiş namzeti alınmak üzere 11/8/1934 cumartesi gü • nü saat 9 da Ankara ve tstanbul Ziraat Bankalarında bir miisa baka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek Iktısat ve Ticaret» mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından a şağı, otuz yaşından yukarı olmamalan lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. tki senelik stajdan sonra yapılacak meslekî imtihanda muvaffak olanlar «175» lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. Imtihan programını ve sair şartları havi matbualar Ankara da Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve Istanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazıh vesikalan bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7/934 perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmahdıriar. (3776) ULUDAG MADEN SUYU Mide, barsalc, böbrek, karaciğer ve kum hastalıklarına karşı en tesirli ve en şifalı maden suyu • dur. Abone kaydolanların mahallerine kadar hu susî arabamızla su gönderilir ve ayrıca büyük ten zilât yapıhr. Taşralarda acentalık aranmâktadır Deposu: Sirkeci. Demirkapı. Nöbethane caddesinde Yüksek Mektepler Mubayaa Komisyonu Riyasetinden: Yüksek Muallim Mektebinin 934 malî yılına ait mekulât, mahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazıh günlerde saat 14,30 da başlamlmak ve 17 ye kadar devam etmek üzere sıra ile ve açık münakasa usulile ihaleleri icra kılınacaktır. Taliolerin şartnameleri görmek üzere Be yazıtta üniversite arkasında Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak için ihale günlerinde Fındıkhda Güzel San'at • lar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasipliği dairesinde müte • şekkil Yüksek Mektepler Mubayaa Komisyonuna müracaatleri ve muvakkat teminatlarmın ihale tarihinden evvel Yüksek Mektepler Muhasipliği veznesine yatırmaları ilân olunur. (3779) 28/7/934 cumartesi : «Ekmek Et Yaş sebze Odun Mangal kömürü, kok kömürü • Kıriple maden kömürü» 29/7/934 pazar : «Pirinç Tuz Beyaz peynir Kaşar peyniri Kuru fasulye Nohut Siyah ve kırmızı mer cimek Kuru bezelye • Kuru barbunye fasulye ve pirinç unu» 30/7/934 pazartesi : «Un lrmik Makarna Şehriye Sadeyağ • Zeytinyağ Zeytin Sabun Şeker Yumurta» KARYOLA Lâke, bronz nikeî ve çocuk karyo'alarmın envaı çeşidini ucuz fiatle Istanbul Rızapaşa yokuşuDda 66 No. Asrî Mobilya Mağazasında bulabilirsiniz. Telefon : :34C7 AHMET FEVZI Istanbul Emnîyet Müdürlüğünden: Üniforrcalı zabıta memurları için satın ahnacak 2042 adet beyaz ceket teklif olunacan fiat haddi lâyik görüldüğü takdirde 6 ağustos 934 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzere kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 537 Hraiık teminatı muv^kkate ile teklif mektuplarını yevmi mezkurda saat 15 te Vilâyet Muhasebecilik dairesinde teşekkül eden Satınalma Komisyonuna vermeleri ve nümune ve şeraiti öğrenncsk istiyenler Müdiriyete müracaatleri ilân olunur. <"3942) Adapazan icra memurluğundam Adapazan Tiirk Ticaret Bankasma borçhı Metozade Hüseyin Efendinin isbu borcuna mukabfl mahçuz ohıp sahlmasına karar verilen Adapazan ntn Garipler mahallesinde ve Kundu • racdar çarşısmda vâki ağustos 931 daimî tarih ve 126, mükerrer 117 numa ralı tamamı 1500 lira kıymetli mağazanın tamamı 2376 sehim itibarile 808 sehminin 3 te 1 inin 24 te 20 hissesi, ayni mevkide ayni tarih ve 118 nu • maralı tamamı 1000 lira kıymetli, 73 arşından ibaret bir bap kârgh* mağazanın 3 te 1 inin 24 te 20 hissesi ve Pabuççularm istasyon mevkiinde ayni tarih ve 119 numarah tamamı 2500 lira kıymetli 300 arsm üzerine mebni 1 bap hanenin 18 de 9 hissesinin 3 te birinin 24 te 20 hissesi, ayni tarih ve 120 numarah ayni mevkide 50 arşın özerine mebni, tamamı 1200 lira kıymetli samanlığın 18 de 9 hissesinin 3 te 1 "nin 24 te 20 hissesile tamammm 18 de 9 hissesinin 18 hisse itibarile 4 hissesinin üçte biri, 24 sehim tertibile 20 hisse si, ayni tarih, o yerde 121 numaralı 1 dönünft 1 evlek 148 metre murabba mdan ibaret, tapuda 1250 arşın ka • yitli ve dönümü 60 lira kıymetli bah çenin 18 de 9 hissesinin 3 te 1 i 2 4 te 20 hissesî ve Karaosman mahallesinin Cihadiye mevkiinde ayni tarih ve 122 numaralı ve tamamı 434 lira 60 kuru» kıymetli evvelce maabahçe bir bap hane simdi arsanın ve hâlen tarlanın 1256 sehimde 448 hissesinin 3 te 1 i 24 hissede 20 hissesi ve Pabuççular ma • ballesinin Safrancık mevkiinde ayni tarih ve 123 numaralı ve tamamı 5 5 6 lira 32 kuruş kıymetli her nekadar tapuda 19 dönüm kayilli ise de hudut dahilinde esnayi vaziyette 1 dönüm • den ibaret bittetkik anlaşılan tarlanm 3 te birinin 24 te 20 hissesi ve Kara osman mahallesinin Cibadiye mevki inde ayni tarih, 124 numaralı, tama • mı 434 lira 60 kuruş kıymetli mukaddema müştemOât bir bap hane simdi arsa hâlen tarlanın 2376 sehimde 360 hissesinin 3 te 1 inin 2 4 te 20 hissesi ve ayni mevkide mukaddema maamustemilât 1 bap hane şimdi arsanın ve hâlen hududu kadimesi üzerinde 500 lira kıymetli bir bap hane ile 4 3 4 lira 60 kuruş kıymetli tarlanın 2376 hisse itibarile 360 hissesinin 3 te 1 i 24 te 20 hissesi, 7190 arşın murabbaı ma hal ile Sardivan Arabacıalanı mevkiinde tapunun 127, 128 numaralannda mukayyet ve tapuda 3, 12 dönüm kayitli, yekdiğerile birlestirilerek hâlen tahminen 100 dönümden ibaret, her 1 dönümü 5 Kra kıymetli tarla Pabuççular mahallesi derunünde 129 numa • ralı, 556 lira 32 kuruş kıymetli tarla nın 3 te 1 inin, 24 te 20 hisseyi hâvi gayrimenkuller bugunden itibaren a • çık arttırma ile satışa çıkanlmış, arttır ma şartnamesi herkes tarafından görülebilmek üzere 2 5 / 7 / 9 3 4 tarihinden itibaren icra divanhanesine talik küm mış olacaktır. Birinci arttırma ile satış 2 1 / 8 / 9 3 4 tarihine musadif salı günü saat 16 da Adapazan icra dairesi ta • yin kılınmışbr. Arttırma günü art • tırma bedeli gayrimenkule tahmin o • lunan kıymetin yiizde 7 5 ini bulduğu takdirde en son müsterisi üzerine ihale olunacaği, aksi takdirde arttıranm ta • ahhütleri bâki kalmak şartile arttırma 15 gün müddetle uzatılarak 6 ' 9 / 9 3 4 tarihine rnusadif perşembe günü ya • pılacak ikinci arttırmada arttırma bedeli gene gayrimenkule tahmin cIunan kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tak • dirde arttıranm taahhiidii bâki kal mamak şartile satış 2280 numaralı kanuna tevfikan 5 sene müddetle tecil olunacak, o tarihten itibaren 1 sene sonra alacaga bilumum masraf ve faiz uave olunarak tahakkuk eden para 5 musavî kısma aynlarak 5 te birinin teci • line karar verildiği tarihten 1 sene sonra, yürütülecek yüzde 7,5 faizile birlikte tediye, diğer tekasit birer sene ara ile tediye olunarak herhangi bir tak • sit müddetinde verilmediği takdirde tecil düşerek alacaklınm talebi vuku unda tekrar satısa çıkarılacak gayri • menkuller satısa çıkanlarak en çok arthranın üzerine bırakJacaktır. Gayri menkuller tecil olunmayıp ta ihale o Iımduğu takdirde müşteri ihaleyi talc'p eden 7 gün içinde ihale bedelini defa ten tediye etmesi, aksi takdirde 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 133 üncü maddesi dairesinde muamele ifa olunacaktır. Alacaklan tapuda kayitli olmıyan alâkadarlarla s*ir alacaklıla rtn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı, hususile faiz ve masrafa dair iddialannı ilân tarihinden 20 gün içinde icraya müracaatle evrakı müsjite lerini ibraz ve kaydettirmeleri, aksi takdirde alrcaklan tapuda kayitli o! mıyan alacaklılartn sahş tutannın paylaşmasmdan mahrum kalacaklardır. Yüzde 2,5 tellâliye indelicap mesaha, teslim, feraŞ masraflan müşteriye ait olacaktır. Taliplerin kıymeti muham menelerinin yüzde 7,5 nisbetinde pey Para. her kilidi açan bir anahtardır! L Sizde ÎŞ BANKASI9 ndan birkumbara alınız Iş Bankasından kumbara a'an on binlerce vatandaş, bİriktirdikleri para ile bir kaç sene içinde, birer sermaye ve iş sahibi o'muşlardır. Istanbul Üniversitesi Mubayaat Komisyonundan: TİFO ve PARATİFO AŞISI Tifo ve paratifo hastalıklanna tutultnamak için tesiri çok kat'I, muafiyeti pek cmin bir aşidır. Her eczane ve ecz.a depolannda bulunur. (793) Düzce icra ve iflâs dairesinden: Sekizde yedi hissesine yeminli üç ehli vükuf tarafından 3300 lira kıymet takdir olunan Düzcenin Camiikebir mahallesinde ve tapunun 7 numarasmda mürakkam 12 oda 3 salon ve bir mırtfak ve 3 kattald tavanlarmın kabili tamir ve bir buçuk dönüm miktannd?ki bahçeyi müştemil bir bap hane ile kexa tekizde 7 hissesine 4 5 0 lira kıy met bırakılan ve mukaddema bahçe ve samanlık veri olan ve elyevm bir oda ve bir tofayt hâvi bulunan hanenin a • çık arttırmaya çıkarıldığı ve 2 / 8 / 9 3 4 tarihinde şartnamesi divanhaneye ta • lik olunup 2 2 / 8 / 9 3 4 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadaı Düzce icra dairesinde paraya çevril mesi mukarrer bulunduğnndan arttır maya iştirak etmek istiyenlerin yuka nda 7KB1\ kıymetin yüzde 7,5 nisbe • tinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu tevdi etmelerî lâzımdn. Kıymeti muhammenenrâ yüzde 75° i bu 3k arttırmada teklif olun mazsa en son pey sahibinm taahhüdü bâki kalmak sartile arttırma 15 gün daha temdit edüerek 6/9/934 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar arttırması icra edilecek ve en yüksek teklifte bu • lunan kimseye ihalesi yapdacaktır. Kıymetin yüzde 75 mi bulmadığı takdirda satış 2280 numaralı kanuna tevfikan 5 sene tecü olunacağı ve 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı mad desine nazaran da ipotek sahibi ala • cakhlarla diğer alâkadarlann gayrimen kul üzerindeki haklannı, hosasile faiz ve masrafa dair olan iddialannı 20 gün içinde evrakı müsbitelerile icra daire sine bildirmeleri ve bu ihtarra irtifak hîkkı sahiplerine de şamH olduğu ve aksi halde haklan tapu sici'.lile sabk olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç bırakılac?klan, ve alâkadarlann işbu mSddeti kanuniyeye göre hareket etmeleri icap eder. Müterakim vergi, ihale, karar pulu, tellâliye ve sair masraflann müşteriye aidiyeti ve fazla ma lum?t almak istiyenlerin 934/388 numaralı dosyamıza müracaatleri ilân o • lunur. (1276) tstanbul Üçüncü Noterliğine Braverman ve Dimitresko Efendiler tarafından tstanbul tkinci Noterliği huzurunda tanzim ve ita kılman 826/22672 numarah 5 kânunuevvel 928 taribli vekâletame ile bana ve • rüen vekâleti umumiyeden istifa eyle diğimi ve artık mumaileyhimanm ve • kili bulunmadığımı arz ve beyan ile keyfiyetin Cumhuriyet, Milliyet ve Vakit gazetelerile ilânını rica ederim e fendim. Adres: Tütün Gümriigünde 71 nu • maralı mağazada tüccardan tsak Fintsi Efendi. Sahip ve BaşmuharrİTi Yunus Nadi Vmumî nefrîyatt idare eden Yazı iilert Müdürü: Hikmet Münif Matbaactlık ve Neşriyat Türlg Anonltn Sirketi . Istanbvl ür. IHSAN SAMI (1) Tıp Fakültesi Adlî tıp binasma kalörifer kazanı vaz'ı (2) Universite merkez binasındaki su kulesinin tamiri (3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin işgal ettiği Zeynep Hanîm ko • nağının su tesisatı (4) Universite merkez binasînın kurtunlannîn tamiri. Yukarıda mahalleri yazıh dört kalem iş 22/7/934 pazar günü i hale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Taliplerin Universite Mimarhğından alacaklan vesaikle Mubayaat Komisyonuna müracaat edip hergün şartnamelerini tetkik edebilirler ve ihale günü saat 15 te teklif edecekleri fiatin yüzde yedi buçuk teminatlaril? Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. (3566) iÇNELERi ve O T E L i İçme ve tren fiatlerinde mühim tenzilât yapılmıştır. Hergün köprüden 6,30 7,35 8,05 9.50 II 13,15 15,10 Haydaroaşaya giden vapurlann tretıleri içmelere piderler. TUZLA Karaciğer Mide Barsak Taş • Kum hastalıklanna 16,45 te Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: ' Mubayaagina Iüzum hasıl olan 3 m/m kutrunda 39 ton sert bakır telle 1,5 m/m kutrunda 1 ton yumuşak bakır tel ve 3 m/m lik 5000 adet bakır manşon kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mezkur mevaddın 28/7/934 tarihinde ihalesi icra kıhnacağmdan taliplerin şartname ahnak için hergün, teminat ve teklifnamelerini ihtiva e • decek zarflan tevdi için de mezkur tarihe musadif cumartesi günü saat 14 te Beyoğlunda Posta Telgraf merkezinin üçüncü katında Mubayaat Komisyonuna müracaatleri. «3610» Kibrit ve Çakmak Inhisarı Malî Komiserliğinden: Kaçak takibatma tâbi olan çakmaklar, resmi odenmemiş dam gasız çakmaklardır. Halk elinde mevcut evvelce resmi ödenerek yuvarlak bronz veya uzun nikeî pullarla damgalanmış olan çakmakların kullanmasında tereddüde mahal kalmamak üzere key • fiyet ilân olunur. (4008) t S A T İ E , , Vantilâtörieri i •Veresiye Serinlik' fevkalâde tediye şartları sayesinde I ARMUTLU KAPLICALARI . çok şifalı, Isranbula .3.5 saattir. Rehberini Bahçekapıda Emek ecza deposundan almız. Cuma günleri Tophaneden tenezzüh vapuru da gider ve gelir. akçesi depo etmek sartı ile arttırmaya iştirakleri, satış günü muayyen saatte icrada hazır bulunmaları, fazla malu mat almak istiyenlerin icra dairesmin 933/3256 dosya nnmrrasile müraca • atleri Iiizumu ilân olunur. (1294)

Bu sayıdan diğer sayfalar: