31 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

31 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'=gr • * J İ icıuilıliZ İ 3 . V • Cumhttriyel Hilâliabmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehir Hilâliahmer Merkez ımbannda fazla olup satılıfc» çıkarılan cşyadan (mohtelif fenerler, lâmbalar, lamba şişeleri ile 19 temmuz 934 tanhinde miizayedeye çıkanlarak verilen fiatler baddi lâyıkında görülememesme binaen ıhalesi icra olutıamayıp tekrar müzayedeye koaulması tekarrür rden ( Üstübeç, vemik. neft, çiriş, alüminyum toz boyası ) nm 1 agustos 934 çarşaroba günii saat 14 tcn 17 ye kadar açık arttırma suretile satılacağı. • Fencrler ile lâmba ve şişelerin tnuhammen kiymeti olan (29575) ve boya tnalzeınesinin muhatnmen kıymeti olan (67203) kuruşun yiizdc on nispetinde dePozito akçelerile taliplerin tnezkur ambarda miiteşekkil satiş komisyonuna möracaat eykmeleri ilân olunur. RAAT Denizyolları İŞLETMESİ Acentalan: Karaköy Koprubaşî Te!. 42362 Sirkeci Munürdarzade Haa Tel 22740 Trabzon yolu trzıınım temmuz Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu sene İstanbulda Ebe Talebe Yurduna ortamektep mezunlarından ve neş'et derecesi pek iyi olanlardan talebe alınacaktır. Talip lerin kondi elyazılarile yazılı istidalarını muvazzah adreslerile bir • likte aşağıdaki vesaika rapten nihayet eylul 1934 iptidasına kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Vekâletine gönder • meieri lâzımdır. 1 Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olduğunu natık hüviyet cüzdanı, 2 Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı, 3 Hütnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemis bulundutunu mübeyyin mahallî hükumeti tarafından tasdikli ilmühaber, 4 4,5 X 6 eb'admda iiç adet fototraf, 5 Aşağıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti »ıhhiyelerinden istihsal edilmiş bir kıt'a sıhhat raporu. Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı yer miihiir mumile ve hastane baştabipliklerinin mühürile mühürlenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar diğer evraklarile birlikte bunu Vekâlete göndereceklerdir. Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir Nümune hastaneleri ve Istanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Burta, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak için mezkur hastanelerin mensup ol duklan Vilâyetlerin Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat müracaat eyliyeceklerdir. Bu raporlar Müdürlüklere gönderilen matbu nümuneye münderiç ve musaddak ve resimli olacaktır. 6 Sureti asağıda yasjlı noterden tasdikli velileri ve velisi olmı yanların kendileri tarafından tanzim kılınmif bir kıt'a taah hüt senedi, Alınacak taliplerin yaslarmm 20 den aşağı ve 30 dan yukarı ol maması ve nıuayeneleri neticesinde tahsillerini ve ileride mecburi hizmetlerini ifaya mâni bir hastalığı ve arızası bulunmaması meş • ruttur. Bu veçhile gönderilecek istida ve evrakın alındığı gösterile cek olan adrese Vekâletçe derhal bildirilecek ve evraklarına naza ran kabul edilip edilmedikleri dahi keza adreslerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 20 de GaJata nhömmdan kalkacak. Gidişte Zonguldak, înebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizcye. Dönüşte bunlara ilftveten Sürmene, Orduya uğnyacaktır. (4236) Ayvahk yolu Bandırma Çarşamba 19 da Sirkeci nhötnından kalkacakC4300) ADA RAMATQDEQ Kırklareli Valiliğinden: VAPURCULUK tstanbul dördüncU noterine EfetMÜm: Daireninlen 14 agustos 340 tarih v 8344/1000 numara ile tasdik edilen vekâletname H« Panayot oğlu Yanko aleyhine ikante edeceğim matlubat davatından dolayı tevkil ettiğim o tarihte Kmacıyan hanm da 3 numarada mehami tstefan E fendi fl« Yeremya hanımla 18 nu marada mehami Mehmet Sırn Beyi bu kere hatbellüzum vekâletimd'en azleylediğim cihetle keyfiyeti azilden haberdar olmalannı teminen isbu aKİln«melerimden bir nü»hasınm halen Galatada Taptas hanında 20 ntunarada tsiefan Gülbali Efen • diye dijer nüshasının h*l«n mahalli ikametini bilmediğim Mehmet Sım Beye il&nen tebliğini birer nüshasuıın husulü malumat zımrunda tstanbul Tapu ve Kadastre müdikiyeti il« Muhtelit Mübadele Komis • yonu riya&etine tebliğini, bir nus hasının dairenizde hıfzını, tasdikli bir «nretmin badettebliğ tarafıma itasmı talep ve rica ederim efen • diro. tstavri kızı Marika: Kadıköyünde Ruşen sokağında 5 numarah evde. Darrede «akh athna mutabık olan bu nü»ha talep veçhile Mehmet Sım Beye tebliğ olunur. 26 temmuz 1934 tstanbul Dördüncü Notert Muhataplardaa Mehmet Sırn Beyîn rkametgâhi hazın bulunamamış olmakla işbu nüsha tebliğ makamına kaim olmak üzere berayı nexrr Cumhuriyet gazetesine gönderildi. 30 temmuz 1934 tstanbul Dördüncü Noteri 1524 Taahhütname sureti Istanbul Universitesi Tıp Fakültesine merbut Ebe mekteMnde tedrisi meşrut dersleri takip ve ikmal ederek neş'et ettikten sonra Sıhbat ve tçtimaî Muavenet Vekâletinin irae eyliyeceği herhangi bir mahalde ebeliğe azimetle üç sene müddetle tayin olunduğu «olunduğum» vazifede ifayı hüsnü hizmet etmediği «etmediğim» veya tahsil esnasında herhangi bir sebeple Yurttan ihraç edildiği «edildiğim» yahut Yurdu terkeyledjği «eylediğim» takdirde kerimesi Hanıma hükumetçe yapılan masarifin faizi nizamisüe beraber itirazsız ret ve iadesini müteahhit, zamın ve mütekeffil bulunduğumu natık işbu senedim tanzim ve müşarünileyh Vekâlete takdim kılındı. ' (3782) MEHMET KÂZIM Eczanesinden: Eczanfmizin zuhar eden vangın başlangicı dolayisile vukua gelen hasaratm tatniri ikmal tdi'difinden muvakkat bir zaman için duran faaiiyetimize tekrar haş'adıiımızı muhtereTi mü>teri!etimize arzevleriz. ( fyodopepton Kâzım Lâboratuvan ) Ziraat Vekâletinden: 1 Bu sene Avrupaya orman işletmesi stajı ve muhtelif orman cılık şubelerinde ihtısaa tahsili yapmak üzere 15 20 efendi gönde rilecektir. 2 Bu efendiler asağıda yazılı şartlan haiz olanlar arasmdan seçilecektir. A Yüksek Orman mektebinin 1931 1934 seneleri mezunlarından olmak. B Üç senelik imtihan numaralannın vasatisi 16,5 tan yukarı olmak. C Sıhhî vaziyeti müsait olmak «tam teşekküllü hastanelerden mufassal rapor almak, aşı şehadetnamesi vermek» D Yaşı otuzdan yukarı olmamak. E Avrupada staj ve tahsilini bitirinceye kadar geçecek müddet için askerî vaziyetini tesbit ve tevsik etmek. F Staj veya tahsillerini bitirerek döndüğünde Vekâletin göstereceği hizmeti göreceğine dair nümunesi veçhile taahhüt senedi vermek. 3 Bu şartı haiz olanlar gönderilecek miktarı geçerse aralarında seçme imtiham yapılır. Seçilen efendilerden tayin olunan şube lerde ihtısas yapacaklar ayrıca ihtısas imtihanına tâbidirler. 4 Staj veya tahsile gitmek istiyenler 15 r^ustos 1934 tarihine kadar bir istida ile icap eden vesikaları da iliştirerek doğrudan doğruya İstanbulda Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne müracaat etmelidirler. Fazla malumat Rektörlükten alınır. (4224) 1,500 Metre Rlik'abı Kundaklık Ceviz Tomruğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüeünden: Bu malzeme 27/8/934 tarihinde saat 14 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak üzere hergün 13,30 dan 15,30 a kadar Komisyona müracaatleri ve münakasaya girmek istiyenlerin de teminatlarını havi teklifnamelerini yevmi mezkurda muayyen saatten evvel Komisyona tevdi eyle miş olmaları. (4125) 1 Keşif bedeli «6,520» lira 23 kuruştan ibaret Kırklareli De TÜRK ANONİM ŞİRKETİ reköy yolunun 8 + 834 30 + 744 üncü kilometreleri arasında dört Istanbul Acentalığı parçada «1,936» metre tulündeki şose tamiri. Liman han, Telefon: 22925 2 Keşif bedeli «5,881» lira 93 kuruştan ibaret Babaeski • Bur • gaz yolunun 66 + 537 78 + 375 nci kilometreleri arajında «7» parçada «1,560» metre tulündeki şose esas tamiri. 3 Keşif bedeli «8,163» lira 80 kuruştan ibaret Kırklareli • Vize Beyofhı Birinci Noterine Sakarya yolunun 54 + 765 69 + 997 nci kilometreleri arasında «16» par Efendim; çada «3,133» metre tulündeki şose tamiri kapalı zarf usulile ayrı ayHer PERŞEMBE günü sau 16 Beyoğhmda tstiklal caddeMide 119 rı münakasaya konmuştur. da Galata nhtımmdan kalkarak doğru numarah perukâr dükkânında mevcut 4 Münakasaya iştirak edeceklerin bu gibi inşaatta ehliyet ve lilzmire gidecektir. Bn vapur her pazar btlcümle emval ve eşyamı dairenizce buyakatleri Başmühendislikçe kabul olunmuş olmaları veyahut mukagünü saat 16 da Izmirden kalkıp doğ günku tarihli ve 12760 mımaralı satış velenin imzası tarihinden itibaren on beş gün zarfmda bir fen me • ru Istanbula geiecektir. senedile bedeli malum ve makbuzum murile terriki mesai edeceklerine dair noterden musaddak bir taah mukabilinde Edip Arif Beye satıp teshütname vermeleri şarttır. üm etmJs olduğumdan kryfiyetinflâ• / Diş Tabibi nm uterîm. 5 Zarflar münakasa ve müzayede kanununun onuncu maddesi İMEHMET MUAMMERİ F!ruz£ğada Çelikzade apartımanı mucibince ihzar edilecektir. No. 14 Madam Despina 6 tşbu tamirata ait ihaleler 15 ağustos 934 çarşamba günü saat I Kadıköy, Moda caddesi No. 56 Foto I Servanis ittisalinde TELEFOM 6 0 6 5 3 (79) on beş, on altı ve on yedide yapılacaktır. 7 Bunlardan maada ayni tarihte saat on beş buçuk ve on altı buçukta ihale edilmek üzere «2,455» lira 83 kuruş keşifli Kırklar eli Vize yolunda kâin Usküpdere köprüsünün orta ayaklarının be ton olarak inşası işile «1,96*8» lira 93 kuruş keşifli Kırklareli • Has köy yolunun 13 + 874 14 + 334 üncü kilometreleri arasında «470» metre tulünde şose esas tamiri ayrı, ayrı açık münakasaya Eskişehir Hilâliahmer Merkez ambannda satıhğa çıkarılan eşkonmuştur. İhaleleri Kırklareli Daimî üncümeninde yapılacaktır. yadan (mukavves barakalar malzemesi) 2 ağustos 934 perşembe 8 Şartname ve keşifnamelerile taahhüt senedini görmek veya günü ve (demir boru, anahtarlar ve saire ) 5 ağustos pazar ve suretlerini almak istiyenlerin Kırklareli Başmühendisliğine veya Daevvelce müzayedeye çıkarılıp verilen fiatleri haddi lâyıkında göiınî Encümene müracaatleri lâzımdır. (4126) rülemetnesine binaen ihalesi icra olunamayıp tekrar müzayedeye konulması takarrür eden (fersude battaniyeler, ve müstamel hayvan örtüleri) 9 ağustos 934 perşembe ganü saat 14 ten 17 ye îzmir sürat yolu Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: kadar açık arttırma suretile mezkur ambarda satılacağı. Mukavves baraka malzemesinin muhammen kıymeti olan ( 614024) ve demir boru ile anahtar ve sairenin kıymeti muhammenesi olan (55914), battaniyeler ve hayvan örtülerinin kıymeti muhammenesi olan (123000) kuruşun yüzde on nisbetinde depozito akçelerile taliplerin ambarda mötcşekkil satış komisyonuna müracaat eylemeîeri i'ân o'unur. (1530) Bağ müzayedesi Halkalıda kâin tıtanbul Ziraat Mektebinde 16 donümden ibaret bağiarın üzümü 14/8/934 tarihine musadif sah günü saat 15 te müzayede ile satılacağından taliplerin şeraiti anlamak için hergün ve iştirak için de mezkur günde 100 lira teminatı muvakkate parasile birlikte tstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdinde miiteşekkil komisyona müracaatleri. (4137)] Maraş Belediyesinden: Belediyemiz için 3000 4000 adet 0,12 X 00,6 kutrunda beyzî şekilde ve 100 150 adet de 0,35 X 0,15 eb'admda mustatil şekilde sokak isimlerini ve hane numaralarım havi emaye levhalara ihtiyaç vardır. Taliplerin fiatlerini bildirmeleri ve nümunelerini göndermeleri ilân olunur (4216) Istanbul Ziraat Mektebi Alırn Liseler Alım Satım Komisyonundan: Satım Komisyonundan: Haydarpaşa Lisesi için yaptırılacak «500» adet den sırası 15 ağustos 934 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. tstanbul F.rkek lisesindeki nümunesi veçhile taliplerin sartnameyi görmek üzere mezkur lisedeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. (4176)

Bu sayıdan diğer sayfalar: