6 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

6 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PASLANMAZ 10 CUMHURİYET 6 Mavıs 1937 VE T1RAŞ BIÇAGI Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş bıçaklan yeni ve kat'iyyen paslanmaz Fatih icrasmdan: nev'ini piyasadan musırran isteyiniz. Aded Cinsi 1 Saç ocak, yemek pişirmeğe mahsus Yeni Hasan tıraş makinelerile birlik5 Tahta masa te Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa 20 Beyaz yemek tabağı 5 Duvar aynası hacet yoktur ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve 16 Tahta sandalye 2 Büyük yemek tabağı huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Bir deyinden dolayı mahcuz olup paDünyanın hiçbir tıraş bıçağmda bu meziyet yoktur ve buna ancak Hasan tıraş raya çevrilmesine karar verilen yukabıçağı muvaffak olmuştur. Markasma rıda aded ve cinsi yazılı eşyanın 13/5/ ve ismine dıkkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 937 perşembe günü saat 10 da Beyazıdkuruştur. Hasan tıraş sabunu Hasan da Cumhuriyet caddesinde 20 No. lı tıraş kremi Hasan tıraş pudrası Ha dükkân önünde alenen müzayede ile sasan tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e tılacağından talib olanlarm yevmi mezveren yardımcı ve mükemmel vasıta kur ve saatte memuruna müracaatleri lardır. ilân olunur. HASAN BEYKOZ KUNDURALARI ISMARLAMADAN FARKSIZDIR 49 5 KURUŞTAN İTİBAREN HER FİATDA ZENGİN ÇEŞİTLER YE R Lİ M A LL A R Bu şaheser güzelliği yaratan ve koruyan Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 25/5/937 cumartesi günü saat 12 de Sıvas Vilâyet Daimî Encümeninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak Vali evi iıişaatı kapalı zarf usulile 24/4/937 den itibaren tekrar eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri keşif, proje vesair evrakı Vilâyet Encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kuruştur. İsteklilerin müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bir taahhüdde en az 15,000 liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yapmış olduklarını isbat eylemeleri şarttır. İstekliler teklif mektublarını 25/5/937 cumartesi günü saat on bire kadar Vilâyet Daimî Encümenine vermeleri lâzımdır. (2402) PAZARLARI Maliye Vekâletinden: Haziran başından teşrinisani 937 nihayetine kadar muteber olmak üzere fabrikalardan gelen ve Vilâyete sevkediten levazımı kırtasiyenin iskeleden Dolmabahçedeki depoya ve depodan iskeleye kadar nakliyesi açık eksiltmive konulmuş olduğundan isteklilerin 125 lira muvakkat teminatile beraber ihale günü olan 26/5/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Dolmabahçe Kırtasiye Deposunda hazır bulunmaları. (2536) HAKİKÎ V 1 M İLE EŞYA ÇABUK ve ZARARSIZ TEMİZLENİR Satıh!ar daima yeni gibi görünüp. Kablarınızı \ıtvt maddelerle ,temizlersinir»çabuk aşını'rlar, çünkü bunlap pislilcleri lcazıyıp çıkarırlar» Satıhları yeni gibi muha* faza çden vo pisliklerj, çarçabuk çıkaran ancak: VlM'dir. Ncmli bir bet parçasının üstüne \>\r az VİM koyub Jıafifce siler* seniz yağ ve pislikten eser kalmaz. G Ö Z E N K R E M Niçin üstündür ? Çünlci: 1 îçinde mum yoktur, yumuşak ve saftır. 2 Terkibinde Hormon vardır. Hormon genc hayvanların guddelerinden elde edilir. Cildin gıdasıdır. Onu besliyerek genc ve gergin tutar. 3 Gözen krem en pahah Avrupa esanslarile yapılır. \ Gözen krem mesamatı daraltır, sivilceleri, siyah noktaları yok eder, çilleri siler. 5 Beğendirilmek için özerilerek imal edilir. 6 Tek fiatı vardır. Gündüz yağsız krem 75 kuruş, gece yağlı krem 85 kuruştur. Daha ucuza teklif edilecek olursa almayınız: Çünkü asıl Gözen krem bundan aşağı satılamaz! 7 Gözen Krem 3 4 liralık kremler cinsindendir. ima Radyolin Radyolin diş macunile günde iki defa fırçalanan dişler temizlenir, beyazlaşır, parlar, ebedî bir havata ve sihirli bir cazibeye mazhar olur. Her cins Her boy ve kalınlıkta ÇATAL BIÇAK.^AHŞAB AKSAM, PORSELEN EŞYA, BOYALf YERLER, MADENÎ EŞYA ve CAM EŞYAN1Zİ Temizlemek içln daimaiVİM kullanmız. Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 16/4/1937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak 10 smıflı ilkmektem inşaatma talib çıkmadığmdan 18/4/1937 gününden itibaren bir ay zarfmda pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradır. Eksiltme şartları ve buna müteferri evrak her zaman Vilâyet Daimî Encümeninde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikası ibraz ve bir taahhüdte en az elli bin liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklannı isbat etmeleri meşruttur. İsteklilerin 17/5/1937 gününe kadar Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri. (2266) Taklidlerden sakınınız. Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve" Eksiltme Komisyonundan: Yüksek Mühendis mektebi binasmm bulunduğu arsa dahilinde yaptınlacak €214296» lira «7> kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususî ve fennî şartlar. pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. B Mukavele projesi. C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Plân ve projeler. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı «11> lira bedel mukabilinde Mekteb idaresinden alabilirler. Eksiltme 7/5/937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki Arttırma ve Eksiltme Ko misvonunda yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «11965» lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden almmış yapı müteahhidliği ehliyet vesikası. B «50000» liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekâletince tasdikli vesika. C 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin fennî mes'uliyeti altmda işin yapılacağmı ve inşaat müddetince işin başmda bulundurulacağmı taahhüd etmesi lâzımdır. Teklif mektubları vukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki Arttırma ve Eksiltme Komisvonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2143) SOVYET Kontrplâkları D A V i D B A U E R halefi İVOR BAUER lstanbul, Kürkçü Han No 18 Tel. 22030 lstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: İdare bendiye ihtiyacı için şartnamesindeki evsafa göre almacak 600 kilo ince sicim açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 17/5/1937 pazartesi günü saat 14 te İstanbul Büvük Postane binası birinci katta lstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuruştur. Talıblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarım yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdarî kalemine müracaatleri. (2466) Yegâne satış yeri : ÜTÜ BÜTÜN DÜNYA Tıraş bıçaklarım kuüanıyor. POKER Siz de alınız. POKER PLAY markasma dikkat ediniz. Kanzuk SAÇ BOYALAR! Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 24/4/937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 14284 lira 42 kuruş keşif bedelli Koyulhisarda yapılacak beş smıflı ilk mekteb inşaatına talib çıkmamasından dolayı eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 24/4/937 den itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 10,071 lira 33 kuruştur. Proje ve keşifler her zaman Nafıa Dairesinde görülebilir. îsteklilerin müteahhidlik vesikası ibrazına ve en az 10,000 liralık bina ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat eylemeleri lâzımdır. (2403) JUVANTİN SPOR Acele ediniz. TANR1 VERDi Herkes oraya koşuyor, en büyük ikramiyeleri o verdi. Sizi de bekliyor, az gUD kaldı koşunuz, biletinizi ahnız. Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 205 Fransız tiyatrosu karşısırsda Piyango kralı TANRI VERDİ OKALMİNA Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm Kumral ve siyah olarak iki cinsi vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz, tabiî renk veren tanınmış yegâne sıhhî saç boyalandır. ingiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu lstanbul Şurayı Devlet Umumî Kâtibliğinden: Dairemizde açık olan 35 lira aslî maaşlı mülâzimlik için 18 mayıs 1937 salı günü bir müsabaka yapılacaktır. 30 yaşından yukarı olmamak. Hukuk veya Mülkiye mektebi mezunu olmak ve memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan haiz bulunmak lâzımdır. îsteklilerin arzuhal ve vesikalarile birlikte müracaatleri. (2522).

Bu sayıdan diğer sayfalar: