8 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

8 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ CUMHURİYET 8 Mavıs 193? Doğanspor şehrimizde Dükün Fransaya seyahati çok heyecanlı oldu, Bugün Taksimde Beşiktaşla, yarm da Madam Simpson Cande şatosunda sabık kralı Kadıköyünde F. Bahçe ile karşılaşacak karşıladı ve kollan arasına atıldı İzmirli futbolcııların kafile reisi Galatasarayın Izmirde hâdiselerin yaptığı maçlarda çıkan sebeblerini anlatıyor muvaffakiyet elde edememiştir. T^ederasyon heyetinin aldığı tedbirler sayesinde iki maçtan azamî temin edilen 1000 lirayı biz, Federasyon heyetinin verdiği mahdud primlerin birkaç mislıle asgarî ola rak 1200 lira olarak temin etmekteydik. Maçları seyretmek için millî takım ve mıntaka şampiyonluğu oyunculan bile sahaya para mukabılinde girmeğe mec bur tutuldular. Bu yüzden tekrar ediyorum, Federasyonun İzmirdeki faaliyeti tamamile menfi intıbalar uyandırmıştır. Bununla beraber îzmirlilerin Federasyona boykot yapa cakları da kat'iyyen hiçbir suretle mevzuu Paris gazeteleri, Windsor Dükünün, bahsolmamıştır. tahttan feragati tarihindenberi ilk defa ola îstanbuldaki maçlara nisbeten zayıf bir kadro ile geldik. En mühim elemanlar rak ayrıldığı Wolfgang'daki inzivagâ dan mahrumuz. Ovuncularımızın ekserisi hında Fransaya, Cande şatosuna kadar yaptığı seyahat hakkında sütunlar dolusu tafsilât veriyorlar. Dük dö Windsor, bu seyahati, eski yaveri ve şimdiki arkadaşı yüzbaşı Groenacre ile birlikte yapmıştır. Sabık Kral, seyahatin devamı müddetınce, her müşkülü yenmiş ve nihayet emeline nail olmuş bir adam gibi beşuştu. Sabık Sekizinci Edouard'm seyahati gizli tutulmak istenildiği için Fransa toprağınm hangi noktasında trenden ineceği de işae edılmemışse de, onun Verneuil L'Etang istasyonuna ineceğini haber alan gazeteciler ve halk, saat 8,30 dan itibaren istasyon civarını doldurmağa başlamıştır. Doğansporun kajıle reisi Haydar \Vindsor Dükünün bulunduğu tren saat dokuzu yirmi iki geçe istasyona gltnin talebe olması ve imtihanların yakın laşması bizi dar bir kadro ile îstanbullu miştir. Dük, derhal trenden atlamış ve istasyonda, kendisini karşılamağa gelen kulüblerle karşılaşmağa mecbur etti. Millî küme maçlarında Fenerin birin İngılterenin Paris elçisinin, sonra da şotoci, Gencler Birliğinin ikinci ve Beşiktaşın da üçüncü olacağını zannediyorum. Fa kat birinciliği Gencler Birlığinin de ka zanması ihtimal dahilindedir. Ankarada yapılacak maçlarda ise Ankaralılann galib geleceği kuvvetle ümid edilebilir.» Doğansporlular yann Taksim stadmda Beşiktaşla karşılaşacak ve pazar günü de Fener stadında Fenerbahçe ile karşılaşacak ve pazarertesi de İzmire döneceklerdir. Millî küme maçlarına bugün ve yarın Ankara ile şehrimizde devam edilecektir Bu hafta seyahat etmek sırası İzmir ta kımlanna düşmüş bulunmaktadır. Do ğanspor takımı bugün Taksim stadyo munda Beşiktaşla yann da Kadıköy stadyomunda Fenerbahçe ile, Uçok takımı da bugün Ankarada Ankaragücile yarın da Genclerbirliğiie karşılaşacak lardır. Şimdiye kadar sekizer maç yapmış olan İzmir takımlanndan Doğansporlular Uçoklulara nazaran puvan itıbarıle daha iyi vaziyettedirler. Sırasile îzmire gitmiş olan Beşiktaş, Güneş ve Galatasarayhların sözlerine bakılırsa Üçoklular daha teknik, Doğan sporlular ise daha enerjıktirler. Doğan sporlularla ilk maçı bugün yapacak olan Sıyahbeyaz takımın da başlıca vasıfla nndan biri enerji ile oynamasıdır. Bu itibarla bu karşılaşmanm çetin bir mücadele halinde geçmesi memuldür. Geçen ayın başmda gelen Üçok takımile evvelâ Fenerbahçe karşılaşmış ve güçlükle 1 0 galib gelebildikten sonra ertesi günü Beşiktaşlılar 4 1 kazanmışlardı. Bu haftaki vaziyet aksinedir. İlk maçı Siyahbeyazlılar yapacaklar ve kazanmak için hayli yorulup ve rakiblerini yorduktan sonra Doğansporu ertesi gün Sarılâci verdlilerin önlerine bırakacaklardır. Neticeyi tahmin etmek istiyenler bugün Beşiktaşın ter ve taze bir Doğansporla yarm da Fenerbahçenin, Beşiktaş gibi bir takımla bir gün evvel karşılaşarak yorgun düşmüş, bir Doğansporla maç yapacakları bilhassa unutulmamalıdır. Ankarada maç yapacak olan Uçokun galib gelmesi ihtimallerini çok az bulanlardanız. Uçok takımınm şimdiye kadar yaptığı sekiz maçtan altısmı kaybetmiş olması galibiyet ihtimallerini kendisinde»1 uzaklaştıracak kuvvetli bir sebebdir. Ankaragücile Genclerbirliğinin Uçoku İzmir sahasında yenmiş bulunmaları ise tahminimizi büsbütün takviye etmektedir. Maamafih Üçokluların Ankarada çok ağır şekilde mağlub edilen hemşerileri Doğansporlulardan daha iyi neticeler almağa çalışacaklarını ve bunda da mu vaffak olacaklarını umuyoruz. Windsor Dükü sevgilisine kavuştu lunan bavullar derhal bahçeye çıkarıl mıştır. Bu karışık zamanda fotograf muhabirleri gelmişlerdir. Dük kendilerine son dakıkada fotografını çıkartmağı va • detmişti. Sözünü tuttu. Dün çok neş'eli idi. Gazetecilere: « Hepiniz de peşimi bırakmıyoı muydunuz? diyordu. Fotografçılardan birini tanıdı ve buna hitaben dedi ki: Daha geçenlerde benim resmimi almıştınız. Bunun farkında olmadığımı mı zannettiniz? Dük muhabirlerden Saint Wolfgau*daki ikametgâhlarından memnun olup olmadıklannı ve Schafberg dağına çıkıp çıkmadıklannı sordu. Muhabirler kendısinin harekâtını takıb etmekten eğlenmeğe vakit bulamadıklarını söyledıler. Kral Edivard'ın seyahatinden intıbalar ve nikâhının kıyılacağı kilise Montreux mukavelesi Mısırı kapitülâsyonlardan kurtaracak ve kendisine istiklâl verecek anlaşma bugün imzalanıyor [Baştarafı 1 inci sahıjede] esas metin muteber olacaktır. neticelerin Mısırın dığer devletlerle mü Müddeiumumî yabancı olacak ve iki nasebetlerinde tam bir siyasî hberalizme mua\ininden biri bilhassa sivil işlerle müdayanarak yeni bir devre açmış olduğunu kellef olmak üzere Mısırlı olarak Müd söylemıştir. deıumumının gaybubetmde ona vekâlet Mukavelenin esaslart edecek ve bir ecnebi olan dığer muavin Montreux 7 (A.A.) Montreux ceza işlerıle mukellef bulunacaktır. Müddeiumumî hapisane teftiş hakkını umumî anlaşması kapitülâsyonlann ilga sına dair bir mukavele ile on iki sene sü haız bulunacak ve bir yabancı tevkıf e recek olan intıkal devresi zarfında muh dıldığı zaman kendisine malumat verıletelit mahkemelerin adlî teşkılâtı hakkında cektır. Konsoloslar, polis nizamatına riayet bir nizamnameyi ve devletlerle Mısır a rasında mektub mübadelesi veya Mıs:r etmek şartıle, kendi tabiıyetlerinden olan hükumetinin beyanatı şeklinde müteaddıd mahpusları ziyaret edebıleceklerdir. Ecnebi şirketlerin hukuku merbutu ihtiva etmektedir. Yırmi üçüncü madde, muhtelit mah Bu merbutlar, Mısır hükumeti tarafmdan müzakeresi taahhüd edilen ikamet kemelere kadın ve erkek bütün yabancımuahedeleri akdedilinciye kadar Mısır larla hakkı kazaları millî mahkemelere daki yabancılann statülerini tanzime ma aıd bulunanlar arasmdaki hertürlü ka zalar için salâhiyet vermektedir. Bununla tuf prensipleri muhtevidir. beraber yabancı mahkemeler, salâhiyet Mukavele: hakkındaki hüküm mucibince muvafakat Birinci madde, kapitülâsyonlann ve eden bir ecnebi hakkında hakkı kazala bu esasa dayanan muahedelerin lâğvedılrını tasvib edebıleceklerdir. diğini bildirmektedir. İkinci madde, yaYirmi dördüncü madde, eski rejimde bancılann tâbi olacağı kanunların, mo ihdas edılmiş olan muhtelit menfaatli şirdern vergi kanunlannda umumiyetle kaketlerin, statülerinde hılâfı yazılı olmadıbul edilen prensiplerle gayrikabili telif ğı takdirde muhtelit mahkemelerin hakkı olmıyacağını ve bilhassa yabancılann ve kazasına tâbi olacaklannı bıldirmekte yahud mühim yabancı menfaatlerine madir. lık şirketlerin aleyhine bir fark gözetmi Muhtelit mahkemeler, keza muhtelit yeceğini teyid etmektedir. menfaatleri alâkadar eden iflâs halllermMuhtelit mahkemelerin faaliyeti de de salâhiyetlerini muhafaza edecek « Üçüncü madde, muhtelit usulü mu lerdir. hakemenin, nızamnamede tahlıl edilen Merbutat: adlî şartlar içinde, on iki senelik bir intiMerbutlar, ezcümle dinî müesseselerkal devresi zarfında muhafaza edileceğile mekteb ve hastanelerin şimdiki rejim ni bildirmektedir. altında faaliyetlerine devam edebilecek Konsüler mahkemelerin sivil ve tica leri, yabancılar hakkında intikal devreret hususlanndaki salâhiyeti muhtelit sinden sonra bilhassa vergi meselesinde mahkemelere intikal edecek ve fakat ar farklı bir muamele tatbik edilmiyeceği zu eden âkid devletler için hukuku şah hakkında Mısır hükumetinin mühim be siye bahsine konsüler hakkı kaza ihtiyari yanatından maada konsüler masuniyetiolarak muhafaza edilecektir. Bu hususta ne, teb'ide, iadei mücrimine dair beya • > Mısır hükumetine haber verilmek lâzım natı ihtiva etmektedir. dır. Doğansporluların kafile reisinin sözleri Şehrimize gelen İzmirin Doğanspor takımına riyaset eden kafile reisi Haydar dün kendisile konuşan bir arkadaşımıza Galatasaray maçı münasebetile İzmirde geçen hâdiseler münasebetile şunlan söylemiştir: « Galatasarayın İzmirde karşılaş tığı arkadaşlar ile Galatasarayh sporcu arkadaşlar arasmda şu veya bu dedikoduya sebeb olabilecek ehemmiyetli bir hâdise olmamıştır. Yalnız maçı idare eden hakemin idaresizliği yüzünden çok hassas olan îzmir halkı hakeme karşı bazı tezahüratta bulunmuştur. Bu hâdiselerin müsebbibi de Futbol Federasyonudur. tzmir fuarı münasebetile müsabakalar izmir gazetelerinin verdikleri bir ha bere göre İzmir Fuan esnasında izmirde enternasyonal spor temaslan yapılması muhtemeldir. Bu meyanda Sofya îstanbul ve İzmir îstanbul temsilî maçlarının İzmirde yapılmasına çalışılmaktadır. Sekiz kulüb turnuvası Sekiz kulüb turnuvası tertib heyetinden: Turnuvamızm dördüncü haftasına bu pazar günü şeref stadmda devam edilecektir. Alan gözcüsü Ahmed Ademdir. Birinci maç: İstanbulspor Eyüb saat 12 hakem Ahmed Adem. İkinci maç: Beykoz Anadolu saat 13,40 hakem İzzet Muhiddin Apak. Üçüncü maç: Hilâl Vefa saat 15,20 hakem Bürhan Atak. Dördüncü maç: Süleymaniye Top kapı saat 17 hakem Feridun Kılıc. Umumî duhuliye (15) kuruştur. Windsor Dükünün otomobili, saat ikiye çeyrek kala, Cande şatosuna gelmiş tir. Otomobilın önünde, Emniyet müdürlüğüne mensub motosikletli iki jandarma, arkasında gene emniyet müdürlüğüne aid bir otomobil, en geride bavulları getiren bir kamyonet bulunuyordu. Mrs. Simpson sabık Kralı şatonun merdiveninde karşılamış ve onun kollan arasına atıl mıştır. Son posta ile ingiliz gazetleri ya Yapılan anlaşmalarda bitaraflığı muzıyorlar: hafaza edebilmek için İzmirde Ankaralı bir hakemin bulunması kararlaştınlmışWindsor Dükü tahttan feragatindenken bilmem hangi sebeblerden dolayı bu beri ilk defa Madam Simpson ile görüşkarara riayet edilmemiş ve İzmirin İstanmüştür. Şimdiye kadar Dük Avusturyabullu arkadaşlarile karşılaşmasında hada Saint Wolfgang'da bulunuyordu. Karaya. oturan bir gemi kemlik gene bir İstanbulluya tevdi edilMadam Simpson'un eski kocasmdan takurtarıldı miştir. İşin tuhafı şurası ki îzmirli sporlâkı kat'iyet kesbeylediği telefonla LonBir hafta evvel İzmirde Gediz man cular İstanbullularla İzmirde yaptıkları dradan kendisine haber verilmesi üzerine sabında karaya oturan İngiliz bandıralı maçlarda hakem İstanbullu ve İzmirlileDük hemen Fransaya gitmek üzere haAry Lensen vapuru bu akşam Türk gereket etmiştir. rin îstanbulda, İstanbullularla yaptıkları mi kurtarma şirketinin Alemdar kurtarma maçlarda hakemlik gene bir İstanbullu Nikâh Fransada Tours civannda vapuru tarafmdan salimen kurtarılmış arkadaşa tevcih edilmektedir. îşte bizi Cande şatosunun kütübhane dairesinde tıı. müteessir eden de burasıdır. Madem ki Bu gemi ve hamulesinin miktan yapılacaktır. bitarafhk gayesi takib ediliyordu. HaFransa Adliye Nazırı mezkur şatonun 1,000,000 Türk lirasına yakın kıymetkemlik işi de o noktaya göre yapılmalıybulunduğu nahiye müdürüne hususî bir tedir. dı ve halkın şüphelerine meydan bırakılGelibolu karşısmda Zincirbozan mev formaliteye lüzum görülmeksizin nikâhı mamalıyd:. Kâfi miktarda hakem bukiinde evvelce karaya oturan Yunan ban kıyabileceğini telgrafla bildirmiştir. lunmaması öne sürülecekse bu da kolay dıralı Misalphos vapuru kaptanı bugüne Düke Avusturyadan hareketinde trenlıkla halledılebilirdi. Olmıyacak oyunlar kadar gemiyi kendi kendine kurtarmağa de refakat eden bir İngiliz muhabiri şu için Balkanlardan ücretli hakemler getir çalışmışsa da kurtarmağa imkân bulamatafsilâtı göndermiştir: tildiğine göre zannederim ki millî küme dığından Türk gemi kurtarma şirketine Dük Madam Simpson'un eski kocasmdan maçları için de bir iki aylık muvakkat ec müracaat etmiştir. Bunun üzerine idare talâkı kesbi kat'iyet ettiğini haber alır nebi hakem temin edilebilir ve bitarafane nin Hora kurtarma gemisî derhal vak'a aimaz Fransaya gitmek üzere o kadar neticeler daha kolaylıkla ve daha kat'î yerine gönderilmiştir. Gemi Ibrailden istical etmiştir ki traş olmağa bile vakit olarak elde edilebilirdi. Noterdam'a 6,600 ton hububat götür bulamamıştır. Madam Simpson'un ken Federasyon reisi Sedad Rızanın îzmi mekte idi. disi telefonla keyfiyeti Düke bildirmiş re gelişi de müspet hiçbir netice verme tir. İkisi sekiz dakıka telefonda görüş miştir. Gazetecilere ve bilhassa kulüb İngilterede bir tren kazası müşlerdir. mensublanna tahsis edilen az miktarda Londra 7 (A.A.) New BrunsDük telefon başından ayrılır ayrılmaz maç davetiyeleri de efkârı umumiyede wickNova Scotia hattında işliyen Ha vekilharcma derhal bavulların hazırlanaksi tesirîcr uyandırmıştır. İnzibatî ve i lifax express, SachVille yakınında bir masmı emretmiştir. Fransaya gidecek darî birçok tedbirlerin alınmasma rağ kaç furgonla çarpışmıştır. 4 ölü ve 25 ekspresin Salzburg'a hareketine çok az men Fedeıasyon heyeti îzmirde hiçbir i yaralı vardır. kalmıştı. Zaten üç gündenberi bağh bu Dük resmini aldırdıktan sonra tekrar sayh'yeye girdi, her tarafa telgraflar yağdırdı ve Avusturyadaki ikameti esnasında kendisine gbsterılen teveccüh ve muhabbete teşekkür etti. Sonra acele öğle yemeğini yiyip saat 2 de Salzburg'a hareket etti. Saat 3 te istasyona geldi. Kasaba ahalisi sokaklara dökülmüşlerdi. Hararetli teşyi yaptılar. Halk «Bahtın açık olsun!», «Mes'ud bir dönüş temenni ederiz» dıye bağırıyordu. Trenin kalkmasına daha vakit vardı. Dük otele gitti ve alelâcele tıraş oldu. Trenin hareketine birkaç dakika kaîa istasyona yetişti. Sekiz büyük bavul ve golf oyunu torbaları acele vagona atıldı. Kendisine üç kompartiman aynlmıştı. AMıster Sımpson'un evleneceği soylenen vusturya polis şefi bu trendeydi. Hususî Madam Rajfaray muhafaza tertibatı ahnmamıştı. rün elini sıktıktan sonra, yüzbaşı Gree Tren îsviçre hududuna geceyarısı gelnacre ile birlikte otomobile binmiştir. di. Sonra da tren Bal ve Zürich garlarınBütün bu müddet zarfında, istasyon mey dan geçti. danını dolduran halk derin ve hürmetkâr Yeni bir rivayet bir sükut muhafaza etmiş, sabık Krala Dük Fransaya gelirken Amerikada seyahatinde gizlice refakat eden gazete yeni bir dedıkodu çıkmıştır. Madam fotografçılan müteaddıd resimler almış Simpson'un eski kocası Ernest Simpson lardır. madamın muhibbesi Madam Jak Roffray'la evlenecekmiş, Madam Roffray her zaman Madam Simpson'un evinde misafir bulunurmuş. Madam Simpson İpsroich mahkemesind^n talâk kararını aldıktan üç hafta sonra muhibbesi Nevyorktan Ingiltereye gelmişti. Southamp ton limanında vapurdan inerken kendisini Mister Ernest Simpson'un karşıladığını gören Amerikan gazetecileri ortahğı velveleye vermiştir. Bu dedikodulara karşı Madam Roffray'ın avukatı Wagoner gazetecilere şu tebliği vermiştir: « Madam Roffray kışı Londrada geçirmek üzere İngiltereye gelmiştir. Ne kadar zaman burada kalacağı malum değildir. Madam Roffray'm Mister Ernest Simpson'la evleneceği rivayet edıliyor. Halbuki Madam Roffray'la Mister Adlî teşkilât nizamnamesi Roffray arasında henüz talâk ve iftirak Birinci madde ile, muhtelit istinaf yoktur. Yalnız karı koca geçen sene mahkemesıle Kahıre, İskendenye ve Nevyorkta ayn ayrı ikametgâhlarda ya Mansuredeki üç bidayet mahkemesi ipka şamışlardı.» edilecektir. İkinci madde ile istinaf azası adedi cn Pamuk yüklü bir çemi birı yabancı olmak üzere 18 ve bıdayet azasınm adedi de 40 ı ecnebi olmak ü yanıyor zere 61 olarak tesbit edilmektedir. Mısır Anvers 7 (A.A.) City of Tokio vapuru yanmaktadır. İtfaiye bütün kuv hükumeti, ikisi ecnebi olmak üzere üç yevetile çalışmakta ise de vapurun 7,000 ni istinaf azası ve üçü yabancı olmak uzere altı yeni hâkim tayin etmek hakkını ton olan yükünün 6,000 i pamuktur. haiz bulunacaktır. İstinaf mahkemesi yabancı azanın ve Konservatuar Harmonie'si şef Cemıl bidayet mahkemeleri de, ekseriyeti ya Dölenerin idaresinde, 9 mayıs pazar günü bancı veya Mısırlı aza teşkıl ettiğine göakşamı saat 21 de Fransız tiyatrosunda re ya yabancı ve yahud Mısırlı hâkimin bir konser verecektir. Rossini'nin Güllau başkanlığında olacaktır. Nizamnamenin ikinci maddesi dört me Telle ouverture'ü, J. Massenet'in lisan derpiş etmektedir: Arabca, ingilizScenes pittoresques [Suite] i, Mozart'ın L'enlevement au Serail [ovverture] ü, ce, fransızca ve italyanca. Hükümler a Bach'm Canon Double Fugne, Weber'ın rabca olarak ve yahud diğer bir dille veL'invitation â la Valse'ı, Gabrel Pares'in rilecektir. Tefsirde müşkülât çıktığı takdirde, hükmü veren hâkimin lisanındaki Marche Trompette'i vardır. Sanayicilerin talebler. Ankara 7 (Telefonla) Sanayi temsil heyeti bu sabah Maliye Vekilini ziyaret ederek bir saat kadar isteklerini anlattılar. Tesbit edilen dılekler tetkik olunacaktır. Sanayiciler bilhassa muamele ve istihlâk vergilerinin bir mıktar indirilmesini ve yabancı memleketler rekabetine karşı esaslı tedbirler almmasını istemektedırler. Heyetin bir kısım azası yarm İstanbula dönecek, bir kısmı bir hafta kadar kalacaktır. Konser Adliye kadrolarında yapılacak tadilât Ankara 7 (Telefonla) Adliye harç tarifeler kanununa ek noter harç tarifesi kanunu Meclise verildi ve Bütçe Encümenine sevkolundu. Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak tadilâta dair kanuna bağh cetvelde değişiklik yapan lâyiha ile Ankarada bir Tıb Fakültesi teşkili hakkındaki kanun lâyihası ve noter kanun lâyihası Meclis encümenlerinde tetkik edilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: