8 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

8 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Mayıs 1937 Dikkat ve İYÎ H A Z I M ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden CUMHURÎYET yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bühassa içki içenler midelerini tahriş ederler ve EKŞİLÎrC, H A Z I M S I Z L I K , ağırhk, baş dönmeleri hissederler. AZO N EYVA TUZU Havalar ısınmağa başladı H A Z I M S I Z L I Ğ I , M İ D E EKŞİLİK ve YANMALAR I N I giderir, İNKIBAZ1 D E F E D E R . Bugünden bir şişe M A Z O N alınız. Hiçbir mümasil müstahzarla kryas kabul etmez. M A Z O N isim, Horoz markasına dikkat Deposu M A Z O N ve Boton ecza deposu, Istanbul Yenipottane arkasmda. No. 47. Beyoğlunda Galatasarayında LİONMELBA Birleşik fabrikalarmın yeni müessesesinden Nurlanan çiftler VOG9a medyun Modern çikolatacılığm en son SiPESIYALiTELERiNl Isteyiniz MiLKA, Sütlü ve süt kaymaklı ÇİKOLATA NUTiNA, Sütlü ve fındıklı ÇİKOLATA AMANDİNA, Sütlü, bademli ve ballı ÇiLOLATA ORANGiNA, Sütlü ve portakallı ÇİKOLATA İNDİANA, Sütlü ve Hindistan cevizli ÇİKOLALA VANiLA, Kakao tereyağlı ve Yanilyall ÇİKOLATA BİTRA, Ariba (Acı) Kakaolu ÇİKOLATA KREMLiNA, Şantiyi kremli ve m y a ÇİKOLATA ev l El, ayak, koltuk terlerini kesen Âlim 18 Avrupa profesörünün gencnahoş kokuyu gideren yegâne lere, ihtiyarlara, nur veren yeni keşifleri dünyayı hayrette bırakmıştır. Avsıhhî pudradır. rupada, Amerikada genclerin üıtiyar t N G İ L Î Z K A N Z U K eczanesi lamamasma ve güzelleşmesine, ihtiyar8u müessesede, en mükemmel metodlarla hazırlanan ve daima ların gencleşmesine yardım eden (Genc BEYOĞLU İSTANBUL taze oiarak her nevi çikolataları kilo ile satıldığı gibi, salon hayvanattan) istihsal edilen VOG (Madçikolatalarımn envaı, fantezi karamelalarının muhtelir spesiyalidei müessiresi) yağlı pembe VOG KREÎLÂN Mİ, yağsız beyaz gündüz VOG KREMİ teleri, en mükemmel toz kakao da kilo ile veya kutu ile safalır formülüne girmiştir. VOG KREMLERÎ Kadıköyünde Nakil sokağmda 9 nugüzellik, beyazlık veren bir harikadır. maralı evde mukim Yehaskiyel kızı RefVOG PUDRASI krem köpüğünün ku ka ile Kadıköyünde Yeldeğirmeninde rutulmasmdan yapılmış olması cilde kaBolu Belediyesi için altmış beygir Efektif normal takatta iki cereyanlı, dife gibi yumuşaklık ve beyazlık verir. Süreyya aparümanında 6 numaralı daikompavunt, kuru buharlı, sürşoför kondensalı, reşoförlü bir lokomobil ve. Cildi besler. Bugünden itibaren memle rede oturan Avram oğlu Yasef Ovadia, 470/2 = 235 volt, 104 amper, 48 kilovat. Takriben ahize 55,5 kilovat kompavunt ketimizin maruf ıtriyat mağazalarından aralannda akdettikleri evlenme ile birlikmağnet bobinden maada yardımcı kutupları havi mütemadi cereyanı teşaubi te mallannın sureti idaresi hakkında mal bir jeneretris almacaktır. Bunlar yeni veya kullanılmağa yarar müstamel ola ve eczanelerinden araymız ve bir tec rübe yapınız. Mutlak VOG KREMÎ, aynlığı, cihaz usulünü tercih ve kabilir. İstekliler yalnız lokomobil veya dinamoya talib olabilir. VOG PUDRASInı kullanınız. 18 profe bul eylediklerine dair dairemde mu1 Eksiltmiye konulan iş: Ispartada yapılacak Halkevi binası inşaatı İhalesi 28/5/937 cuma günü saat 16 da Boluda Belediye Encümeni huzurile yapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde te sörün keşfinin ehemmiyetini görecek kavele tanzim ve tesçil ettirmiş olduk €4008327» kuruş bedeli keşifli. 2 Bu işe aid evrak şunlardan ibarettir: minat akçeleri ve kanunen ibraza mecbur oldukları evrakla birlikte bizzat bu siniz. lan cihetle keyfiyet alelusul ilân oA Plân, projeler, betonarme hesabatı, lunmaları vevahud teminat ve lâzım evrakı pullu teklif mektublarına rapten B Keşif cetveli, lunur. ihale saatinden evvel Belediye Encümeninde bulundurmaları lâzımdır. Şart C Tahlil fiat cetveli, namelerini görmek istiyenler Bolu Belediyesinden parasız oiarak istivebilirler. Istanbul Beşinci Noteri D Fennî ve hususî şartname, (2485) E Baymdırlık işleri genel şartnamesi. İstiyenler bu evrakı Isparta Parti Başkanlığında görebilirler. Dünyada birinciliği kazanan 3 Eksiltme 28/5/937 cuma günü saat 15 te Isparta Parti Başkanlığında HiSSEDARLARINA İLÂN yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 22 nisan 1937 tarihinde toplanmış olan 7625 kilo ıskarta yamalık çul, Ahırkapı deposunda 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3007 lira teminat vermeleri 7 aded hurda baskül, Üsküdar Depolar Grupunda hissedarlar umumî heyetince 1936 senesi ve bundan başka atideki vesikalan haiz olmalan lâzımdır: 7500 kilo Nikotin istihsaline mahsus toz tütün Üsküdar Depolar Grupunda A Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası. 14300 Nikotin istihsaline mahsus toz tütün Boğaziçi Depolar Grupunda için hisse başına safi oiarak tevzii takarB Ticaret Odası vesikası. 4800 Nikotin istihsaline mahsus toz tütün Cibali Depolar Grupunda rür eden 65 kuruş hissei temettü tevziatı6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveli5C000 Nikotin istihsaline mahsus toz tütün Cibali Fabrikasında. ^. t0,t na 17 mayıs 1937 tarihinden itibaren başne kadar Isparta Parti Başkanlığma verilmiş ve mukabilinde numaralı mak595 Eski çinko parçalan Baharive deposunda buzu alınmış olacaktır. lanacagı îstanbul Türk Emlâk Şirketi Eski evrakı matbua Kabataşta nümuneleri üzerine 1000 Posta ile gönderilmiş mektublann üçüncü maddede yazılı saate kadar İskarta kanaviçe 4025 hissedarlarına ilân olunur. gelmiş olması ve mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. 5156 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2499) Hissedarlar, hisse senedlerini şirketin 2259 » çul 584 » kınnap Ahırkapı deposunda Beyoğlunda, Taksimde Valdeçeçme so356 » etiket bezi Cibali deposunda saatleridir. kağında kâin merkezi idaresine ibraz edeYukarıda cins ve miktarlan yazılı ıskarta malzeme Cİ7/V/937» tarihine raslıyan pazartesi günü saat onda pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları cekler ve kendilerine yapılacak tediyat Bolu Vilâyetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazbağı, Korcukyaylası, Kagörmek üzere hergün hizalarında gösterilen mahallere, pazarlık için de tayin hisse senedlerine bir damga vurmak sure155 birinci mükâtat. lıncakonur oğlu, Taşlıyayla ve Akarağzı, Kabakpınarı deresi ormanlarmda olunan gün ve saatte % 15 güvenme paralarile birlikte Kabataşta înhisarlar 8417/119 metre mikâb çam ve 5451/834 metre mikâb köknar ki ceman 14068/ Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müraca tile gösterilecktir. 955 gayrimamul metre mikâb devrik eşçardan yüzde otuz zayiatla şartnameAçık arttırma ile satış atleri ilân olunur. (2515) îdare Meclisi 1937 mayısm 9 uncu pazar günü sa lerinde miktar ve hacimleri yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikâb keresAcele ediniz. I Şartnameleri mucibince 100000 300000 yüzlük ve ellilik tuz çuvalı bah saat 10 da Nişantaşında Valikonağı tenin imal ve bu ormanlara en yakın istasyonlara sevki işi pazarlıkla yap • pazarlıkla almacaktır. caddesi aşağısmda Çınar sokağmdan gi tırılacaktır. II Pazarlık, 13/V/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Ka2 Pazarlık 11/5/1937 tarihine musadif salı günü saat 15 te Bolu Sıhrilen Güzelbahçe sokağında Dr. Kenan bataşta Levszım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Piyango kralı Tevfiğin Femina hastanenin karşısmda hat Müdürlüğünde yapılacaktır. İII Şartnameler parasız oiarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. TANR1 VERDi 3 Beher metre mikâbı mamul kerestenin istasyonda vagon tesliml Hüsnübey apartımanının 1 numaralı IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme Herkes oraya ko dairesinde mevcud ve muteber bir şah muhammen bedeli 26 liradır. paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2603) şuyor, en büyük sa aid mükemmel kübik eşyalar açık art4 Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde hergün Ankaikramiyeleri tırma ile satılacaktır. 9 parçadan mü rada îskân Umum Müdürlüğüne, Bolu, İzmir, Zonguldak Sıhhat Müdürlüko verdi. rekkeb eben kaplama gayet zarif kübik lerine ve îstanbulda îskân Müdürlüğüne müracaat edebilirler. bir yemek oda takımı, yepyeni ve bir 5 İlân müddeti 27/4/1937 tarihinden itibaren 11/5/1937 tarihine kabekliyor, e kübik divan ve iki kübik koltuktan mü dar olmak üzere 15 gündür. «1130» (2540) az gün kaldı. koşunuz, biletinizi rekkeb en son model bir salon takımı, ahnız. Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 205 Fransız tiyatrosu karşısında beş parçadan mürekkeb diğer bir salon divan takımı, üç kapıh dolab, tuvalet, İstanbul asliye 6 ncı hukuk mahke karyola ve komodinoları havi limon kap mesinden: lamalı ve bronzlu gayet zarif yatak oda 1 Çarşamba ovasının kurutulması ameliyatmdan olmak üzere Abdal Nazmiye tarafmdan Aksarayda Babaırrrağmm ıslahı için projesine göre yaptırılacak ameliyat ve inşaatın yapıl hasanalemi mahallesi Kırıktulumba cad takımı, salamandr soba, yepyeni çuha .. , ması kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş ise de talib zuhur etmediğinden desi Bosnova Darülhadis medresesi 11 perdeler ve mavi storlar, 67 parçadan Cinsi Dönümü Ot 600 Nakkaş köyünde Harkaltı, Harküstü ve Koyustu çayırlarının yeniden 26/4/937 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve ayni usul ile ek numarada iken ikametgâhı belli olmı mürekkeb Çekoslovak tabak takımı, 33 1937 senesi otu. siltmiye cıkarılmıştır. yan kocası Ali aleyhine açılan boşan parçadan mürekkeb kristal su takımı, Nakkaş vakıf çavırlarımn otları 1937 tarihine tesadüf eden perşembe günu 2 Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcud evrak ma davasmda: Müddeaaleyhin ikamet iyi bir Goden sobası. ceviz yazıhane, esaat 14 te ihalei kat'iyesi icra olunacağından isteklilerin o günü Çatalca Vaşunlardır: gâhınm meçhuliyeti hasebile dava ar lektrik lâmbalar, muşarabi paravan kıflar Memurluğuna müracaat etmeleri ilân olunur. (2602) A Ameliyat ve inşaat resimleri zuhalinin on gün zarfmda cevab ver Nauman otomatik dikiş makinesi, hasır B Keşif ve hulasai keşif cetvelleri mek üzere ve on beş gün müddetle ilâ koltuklar, döner kütübhane, hezaren C Baymdırlık işleri genel şartnamesi nen tebliğine karar verilmiş ve arzuha sandalyeler, lâke karyolalar ve somyeD Hususî şartnamei fennî 3 Ikinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabüinde Samsun Su îş lin bir nüshası da mahkeme divanhane divanlar, sigara masaları, portmanto, istanbul ikinci iflâs memurluğundan : sine talik kıhnmış olduğundan 937/1854 mutfak takımları ve sair ev eşyaları, Aleri Sekizinci Şube Mühendisliğinden tedarik edilebilir. 4 Eksiltmiye girmek için Nafıa Vekâletinden bu gibi işleri yapabi dosyasına ilân tarihinin ferdasınden iti nadolu ve Acem halıları. (32509) Bir müflise aid olup Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Sakarya sineması «eski baren on gün zarfmda cevab verilmesi leceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikasına malik olmaları lâzımdır. Elhamra» ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilen 5 Eksiltme 27/5/937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Sam lüzumu tebliğ yerinde olmak üzere ilân sunda Su Iş]eri Sekizinci Şube Mühendisliği binasında toplanacak eksiltme olunur. Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mühürlenmiş olan zarflarını Su İşleri gube Mühendisliğine makbuz mukabilinde vermiş bulunmalıdırlar. 10 mayıs 937 pazartesi gününden itibaren perakende suretile saülacakbr. SaBu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak tehirler nazan itibara almmaz. tstanbul 3 üncü icra memurluğundan: hş sabah saat 9 dan başlayıp akşam 1 9 a kadar devam edecektir. 6 Bu ameliyatm muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 7 İşi üzerine alan müteahhid Yüksek Vekâletçe ihalenin tasdik olduğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde muvakverile halı, gardrob, büfe, dikiş makikat teminatını kat'î teminata iblâğ ve ayni zamanda müddeti içinde mukavenesi ve saire açık arttırma suretile 18/5/ Dr. ihsan Sami Göztepe mahallesinin eski Çukurçeşme yeni Kadirga sokağmda kâin eski leyi noterlikten tescile mecburdur. . (2588) 937 tarihine musadif salı günü saat 12 10/11 yeni 11/11 sayılı ev mutasarrıfı binbaşı Tahsinin 608 lira 47 kuruş borISTAFILOKOK AŞISI den 13 e kadar Büyükada Nizam caddesi cundan dolayı mahalli mezkur müzayedeye vazedilmiştir. tstafilokoklardan mütevellid (Erİhalei kat'iyesi 14/5/937 cuma günü saat 14 te icra kılmacağından talib genlik. kan çıbanı, koltuk altı çı mevkii çıkmasında Çiçek bahçeleri öolanların % 7,5 pey. akçelerile birlikte Kadıköy Kaymakamlığı îdare Heyetine İstanbul Büyükpostane binası Postahane kısmı servis aralığmda yaptırıbanı, arpacık) ve bütün cild hasta(2585) nünde satılacağmdan kıymeti muham müracaatleri. lacak bazı tamirat keşifnamesi dahilinde pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 11/ lıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır 5/937 tarihine musadif salı günü saat 14,30 da Istanbul Büyükpostane binası menesinin %75 ini bulmadığı takdirde Divanvolu No. 113 birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Saikinci arttırma 25/5/937 tarihine musatım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 306 lira 50 kuruş, muvakkat tedif salı günü ayni saat ve mahalde sa minatı 22 lira 99 kuruştur. Talihlerin keşif ve şartnamesini görmek ve muvakSahto ve liaşmunamn: Yunus Nadt kat teminatlannı yatırmak üzere hergün mezkur Müdürlük İdarî kalemine Omumi neşrtyati idare eden Yaa /}len tılacağından talib olanların mahallinde ve pazarlık gün ve saatinden evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğünden bu işi yaBelediyemize 100 lira ücretle diplomalı bir fen memuru almacaktır. 1BMüdürH: Hlkmet Münif hazır bulunacak memuruna müracaat pabileceklerine dair alacaklan fennî ehliyet vesikasile birlikte Komisyona mütekli olanların vesaik ve evrakı müsbite asıl veya örneklerile bizzat ve yahud leri ilân olunur. (32475) racaatlerı, (2595) yazı ile Belediyeye başvurmaları ilân olunur. (2287) Cumhurtyet matbaast Bütün bu çeşidlerin buzlu Çikolataları Beheri 5 kuruştur. Bolu Belediyesinden: ı Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Isparta Parti Başkanlığmdan: I înhîsarlar Urnnm Ivfnrlürliîâünden Tiirk Emlâk Şirketi ISTANBUL Her yerde arayınız. İskân Genel Direktörlüğünden: SPOR Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Nafia Vekâleti Samsun Su İşleri 8 inci Şube Mühendisliğinden: TANRI VERDİ Babanakkaş Vakfı Kaymakamlığından: İFLAS SATIŞI Dr. A. K. KUTiEL Karaköy, Topçular cad. 37 YÜNLÜ, İPEKLİ ve PAMUKLU MANiFATURA EŞYASI ve KADIN ÇORAP ve ÇANTALARI Üsküdar Bölgesi Tahsilât Direktörlüğünden: Istanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Diplomalı fen memuru aranıyor Mudanya Belediye Reisliğinden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: