8 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

8 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Mayıs 1931 CUMHURİYET Amerikada hava faciası Almanların meşhur Hindenburg Zeplini anî bir infilâkla iki saniyede tamamen yandı, 32 kişi öldü IBaştarafi l inci sahtfese] uğraşmaktadır. Facianm şahidlerinden biri, infilâkın balonun ön tarafında vukua gelmiş ve balonun topraktan 100 metro kadar yiiksekte bulunduğu sırada palamar direğine takılmış olduğunu söylemiştir. Infilâk, felâkete şahid olan kimseleri bu müthiş ateş korunun hararetinden kaçmağa mecbur etmiştir. Bununla beraber çarçabuk 3 cesed çıkarılmıştır. Bu cesedler, o derecede kömür haline gelmiştir ki hüviyetlerinin tayini mümkün olamamıştır. Yolcular arasında şu zevat vardır: Londralı Charles Symourhiggnis, Londradaki Hambourg Amerika Linlenin direktör muavini Grant, Amerikanın İsveçteki sefirinin yeğeni albay Nelson Morris. Grant'la Morris hayattadırlar. Balona îngiltere Krahnın tac giyme merasiminde hazır bulunmak üzere Londraya gitmek için 70 yolcu binecekti. felâketi kurbanlanna aid son liste: 32 ölü veya kayıb, 2 hastanede ölen, 24 kurtulan yolcu, 42 sağ ve salim olan mürettebat. Palamar kordonlan tutanlann süratle müdahale etmeleri sayesinde yaralılarla bazı cesedler ateşin içinden çekilip çıka nlmıştır. Bu kordonlan tutanlar, infilâk vukua gelir gelmez telâşa düşerek kor donlan bırakıp koşaraktan kaçmağa başlamışlarsa da biraz sonra soğukkanlılıklannı istirdad ederek hemen balonun düştüğü noktaya gelmişler ve büyük gayretler sarfederek yaralılarla birkaç cesedi çekip çıkarmağa muvaffak olmuşlardır. Hindenburg balonu, geceyansı, yani muvasalatından birkaç saat sonra Avru paya hareket edecekti. Birçokları Ingil tere Krahnın tac giyme merasiminde bulunmak üzere Londraya gidecek olan yolcular balona binmek üzere tayyare meydanına geldikleri zaman balon yeri ne onun tütmekte olan iskeletini görerek hayret ve dehşet içinde kalmışlardır. Ikisi balonun kaptanlan olmak üzere hastaneye kaldırılmış olan birçok yolcuların vaziyeti çok naziktir. Lakehurst 7 (A.A.) Son haberlere göre Hindenburg balonu kazası 33 kişinin ölümüne sebeb olmuştur. 16 yolcu, 17 mürettebat, balonda 36 sı yolcu olmak üzere 97 kişi vardı. General Ludendorf Eski Bombay Valisi ta Romaya gidiyor şehrimize geldi Papa, Alman Hariciye «Geldiğim gündenberi Nazırı Von Neurath'ı Türkiyeye karşı sempakabul etmek istememiş tim on misli artmıştır» Vatican 7 (A.A.) 14 mart tarihli Papalık tamimi hakkındaki Alman pro testosuna Vatican tarafından verilen ce vabda, Papanm Almanya aleyhinde dünya efkârı umumiyesine karşı bir beyanname neşrederek Alman katoliklerini tahrik edeceği hakkındaki iddialar reddedil mektedir. Resmî mahfiller, von Neurath'ın Ro mada bulunduğu esnada Vatican'm Al manyaya cevab vermiş olmasını Papanm nazırm kendisini ziyaret etmesini istememesinden ileri geldiğini iddia etmektedirler. Bu mahfiller, von Neurath'ın Castelgandolfo'da Papanm sayfiyesine yakın bir restoranda öğle yemeğini yediğini ilâve eylemektedirler. Dolaşan şayialara göre, Ludendorf yakında Romaya gidecektir. Barselonda patlıyan ısyan çok tehlikeli bir şekil adı [Baştarafı 1 inci sahifede] ta hidematına ve gümrüklere vazıyed etmişlerdir. Aragon hükumet erkânından anarşist Ascasn öldürülmüştür. Perpignan 7 (A.A.) Katalonya, «Generalidad» ı reisi Companys, Barcelona limanında bulunan Fransız harb gemileri kumandanından generalıtenin bürolarını himaye etmek üzere karaya bahriye silâhendazlan çıkarmalarını rica et miştir. Biraz sonra karaya 200 Fransız silâhendazı çıkarılmıştır. Fakat bu miktarı kâfi görmiyen Companys, şehri ve ecnebilerin mallarını himaye etmek ve şehirde intizam ve sükunu tesis eylemek için bir miktar daha asker çıkanlmasını Fransız kumandanından rica etmiştir. Fransız kumandanı, bunun üzerine bu babda evvelâ kendi hükumetile temas «tmesi iktiza etmekte olduğu cevabını vermiştir. Barcdona radyolan, ölü ve yaralılar miktannm mütemadiyen artmakta olduğunu haber vermektedir. Dün akşama kadar 500 ölü ve 1.500 yaralı vardı. de Brica'yı şiddetle bombardıman etmişlerdir. Asiler bu kasabayı hemen kâmilen tahliye etmişlerdir. Siguenza cephesinde cumhuriyet tayyareleri Siguenza'yı bombardıman et mişlerdir. Bilbao bir günde 11 defa bombardıman edildi Bilbao 7 (A.A.) «Havas Ajansı muhabiri bildiriyor: s > Asi tayyareleri dün 1 1 kere Bilbao il civarını bombardıman etmişlerdir. Asilerin Bermeo mıntakasında yaptıkları bir taarruz akamete uğramıştır. Eski Bombay Valisi Hâmid Ali ile refikast Bombay'm eski valisi Hâmid Ali üç sene evvel Yıldız sarayında toplanan beynelmilel kadınlar kongresine iştirak eden karısile beraber şehrimize gelmiştir. Türkleri ve Türkiyeyi çok sevdiği için bir ay kadar memleketimizde kalacak olan Hindli misafir, dün kendisile görüşen bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: « Çoktanberi Türkiyeyi ziyaret etmek isterdim. Benden evvel memleketi nizi ziyaret eden karım Hindistana av detinde Türkiyeden ve Türklerden o kadar heyecanla bahsetti ki, uzaktan sevdiğim Türkleri görmek üzere memle ketinize geldim. Mısır ve Suriyeden geçerek Ankaraya uğradım. Yeni Türki yenin merkezini bütün tahminlerimin fevkinde buldum. Çok kısa bir müddet zarfında Anadolunun göbeğinde modern bir şehir yaratmak Türk milletine vergi bir kudrettir. Ankarayı çok sevdim. Fırsat buldukça güzel merkezinizi ziyaret ede ceğim. Nakledilen mülteciler La Rochelle 7 (A.A.) «Habana» vapuru bir İngiliz muhribinin himayesinde olarak 4000 mülteci ile Bilbao'dan buraya gelmiştir. Eden tspanya meseleleri hakkında izahat verdi Londra 7 (A.A.) Dün öğleden sonra Avam kamarasında cereyan eden hararetli müzakereler esnasında Hariciye Nazırı Eden açık şehirlerin bombardımanından dolayı teessürlerini bildirmiş ve Guernica şehrinin tahribi hakkmda beynelmilel bir heyet tarafından tahkikat yapılması taraftan olduğunu beyan et miştir. Nazır demiştir ki: « Bize gelen haberlere göre bu bedbaht şehir pek şiddetli bir hava bombardımanına ve mitralyöz ateşine maruz kalmıştır. Bu gibi facialar devam ettiği ve ya daha vâsi bir mikyasta yapıldığı takdirde bundan müthiş tehlikelerin Avrupayı tehdid ettiği manası çıkanlmalıdır. Büyük Britanya beynelmilel bir heyetin Guernica'nm tahribi hakkmda tahkikat yaptığını görmekle bahtiyar olacaktır. Zannedersem böyle bir komisyona aza göndermeleri için bitaraf küçük devletlere rica etmekliğimiz lâzım gelecektir.» Eden bundan sonra Barcelona'daki karışıkhklar hakkında izahat vererek şunları söylemiştir: « Barcelona'daki îngiliz başkonsolosu 4 mayısta bu şehirde umumî nizamın bozulduğunu haber verince oraya derhal iki harb gemisi gönderdik. Başkonsolos geçen gece vaziyetin henüz düzelmediğini, çarpışmaların pek şiddetli olduğunu ve tahminlere göre ölenlerin miktan çok olduğunu bildirmiştir.» Bilbao'nun tahliyesi hakkında nazır şu malumatı vermiştir: « Biz iki muhasım tarafın uyuşmasını istemiştik. Fakat buna imkân hasıl olmadı. Bilbao'daki kadm ve çocuklan tahliye etmek hususundaki karanmız herhangi bir şekilde müdahale sayılamaz. Biz sadece insanî düşüncelerle hareket etmekteyiz.» Anthony Eden bundan sonra kontrol plânından bahsederek bu plânı mükem mel bulmadığını söylemiş, fakat alman tedbirler sayesinde artık deniz yolile îs panyaya cepane ve gönüllü sevkedilmi • yeceğini ümid ettiğini kaydetmiştir. Nazır, teknik noktasından havaî bir kontrol tesisine imkân olmadığını kabul etmekle beraber hava yolile ademi müdahaleye müessir bir şekilde tecavüz edilebileceğini zannetmediğini ilâve etmiştir. Kaza nasıl oldu? Lakehurst tayyare meydanı müdürü, balonun gerideki kompartimanlannın müvellidülma baloncuklarında garib bir infilâk vukua gelmiş olduğunu söylemiş. ve demiştir ki: « 21 senelik tecrübem var. Hindenburg'un infilâkına benzer hiçbir infilâk duymadım. Felâketin sebeblerinde her halde garib bir şey vardır.» Lakehurst 7 (A.A.) D. N. B. ajansınm muhabiri Hindenburg balonu kazası hakkmda aşağıdaki tafsilâtı ver mektedir: Hava çok fenaydı, şiddetli yağmur yağıyordu ve balon tayyare meydanı ü zerinde bir saatten fazla dolaşmak mecburiyetinde kalmıştı. Amerika saatile 19,15 e doğru, balon yere inmeğe hazırlanıyordu ve iki iniş halatı da balonun ön tarafından atılmıştı. îniş manevrası ik mal edilmiş zannedildiği bir sırada balonun arkasından bir alev çıkh ve bunu derhal infilâk takib etti. Birkaç saniye sonra bütün balon alevler içindeydi. Balon bu anda elli metro yükseklikteydi ve yavaş yavaş yere inmeğe başladı. Zeppelin Korporeyiş direktörü William Beckers, iniş halatlarından birinin elektrikiyeti sakine hasıl ettiğini ve bunun infilâka sebeb olduğunu zannediyor. Berckers'in kanaatine göre, bu elek trikin bulutlar arasındaki uçuş esnasında toplanmış olması mümkündür. 19 mayıs bayramı için hazırlık Almanyada matem tutuldu Londra 7 (Hususî) Ingiliz Kralı Altıncı George, Hindenburg zeplininin faciası münasebetile Hitler'e bir taziye telgrafı çekmiştir. Berlinden bildirildiğine göre facia münasebetile bugün bütün Almanyada matem tutulmuştur. Kaza hakkında tahki katta bulunmak üzere Almanyadan A merikaya bir heyet gönderilmiştir. Heyete Hindenburg zeplinini inşa eden mü hendis riyaset etmektedir. Almanyaya gelen telgrafları taziyet Berlin 7 (A.A.) Buraya gelen haberlere göre, Hindenburg faciası, bütün dünyada şiddetli bir heyecan uyandır mıştır. Muhtelif memleketlerden samimî taziyet telgraflan gelmektedir. Paris 7 (A.A.) Delbos. Berlin d«ki Fransız maslahatgüzan Arnal'i Almanya hükumetine Fransa hükumetinin taziyctlerini bildirmeğe memur etmiştir. Kazanın sebebi etrafında Berlin 7 (A.A.) Mezun bulunan mütalealar Amerika Reisicumhuru Roosevelt Hin Vaşington 7 (A.A.) Amerikanın denburg balonu kazasmdan dolayı Hitleyarıresmî mehafili, zeplinin uğramış ol re bir taziye telgrafı göndermiştir. duğu felâketin sebfibi balonun müvellidülHitlerin Ruzvelt'e cevabı ma ile şişmesi olduğunu beyan etmekte Berlin 7 (A.A.) Hitler, Lakehurst dirler. Bu mehafil, kumandan Eckner'in faciası dolayısile kendisine bir sempati telbalonun ilk seyahatlerinde helium istimagrafı göndermiş olan Amerika Cumhurrelini derpiş eylemiş olduğunu hatırlatmakisi Roosevelt'e bir teşekkürname yolla tadır. Kâfi miktarda bu gazden verilmemıştır. si için herşey hazırdı. Fakat Almaoya, helium satm almak için zarurî olan dövizle General Göring'in beyannamesi Berlin 7 (A.A.) Almanya Ha rin çıkanlmasını menetmiştir. Malumdur ki heliumun tabiî membaları yalnız Amerika va Nazırı General Göring, neşrettiği bir ve Kanadada bulunmakta ve sun'î olarak beyannamede ezcümle şünları söylemektedir: imali ise pahalıya mal olmaktadır. «Alman milletile Amerika milleti aKumandan Eckner, yangın tehlikesine rasmdaki hava yolunun kıymeti ve emniTağmen müvellidülma kullanmak mecbuyeti hakkındaki itimad kat'iyyen sarsıl riyetinde kalmıştır. Ticaret Nezareti tayyare şubesi kaza mış değildir. Almanya, iki memleket arasındaki hava nakliyatını daimî surette tehakkmda bir anket yapacaktır. min etmek için son tecrübelerden istifade Prag 7 (A.A.) Reisicumhur Beneş, Hitler'e bir telgraf çekerek Hinden edecektir. Amerika Birleşik devletlerinin burg balonu felâketi münasebetile sami bu işin başarılmasmda bize yardım etmekte devam eyliyeceğinden eminiz.» mî sempati hissiyatını bildirmiştir. General Göring, yeni Zeppelin*in in Vaşington 7 (A.A.) Hull, Hin denbourg faciası dolayısile von Neurath'a şaatının tesri edilmesi hakkmda da emirler vermiştir. bir taziyet telgrafı göndermiştir. Lakehurst'da bir infilâk neticesinde harab olan «L. Z . 129» Zeppelini îedrichshafen'de 1932 de yapılmağa başlanmıştı. Uzunluğu 240 metro, kutru ise 41 metroydu. İskeleti dür aluminden yapıl mıştır. Şişme kabiliyeti 290 bin metro mikâbıydı. Bidayette Helium gazile şi şirilmek üzere inşa edilmiş, fakat bilâhare bundan pahalıhğı dolayısile vazgeçilmişti. Herbiri bin beygir kuvvetinde dört motörle müteharrikti. Sefer başına dört ilâ beş bin kilo karbürant kâr edilmesi için ağır yağla işliyen motörlerle teçhiz olunmuştu. Hindenburg, vasatî ve nor mal olarak, saatte 150 kilometro katey lemekteydi. Balonun altmda üç kat üzerine kurulmuş olan kabineler, elli kişi alacak genişliği ve bütün konforu haizdi. Aynca sigara içilen yeri dahi vardı. Kabinelerde sıcak ve soğuk su da mevcuddu. Şimalî Amerikaya seyahat ücreti bin, Cenubî Amerikaya bin beş yüz marktı. Frankfurt'tan Lakehurst'a iki buçuk, Rio'ya ise dört günde gitmekteydi. Şirket, bugün en mükemmel balonunu kaybet Kazanın büânçosa miş bulunmaktadır. Halen servis halinde Lakehurst 7 (A.A.) «Zeppelin» [Bastarafı 1 inci sahifedei teşkil ettiği için, memleket vakıâyı, bu yıl, hakikî şümul ve manası dahilinde yaşat ma hususunda gerekli tedbirleri almak tadır. Bu cümleden olarak haber aldığımıza göre 19 mayısta tes'id edilecek olan genclik ve spor bayramı şerefine Bolu meb'usu Cevad Abbas Güjer 11 mayıs salı akşamı Ankara Halkevinde, saat 21 de «Bundan 18 sene evvel 19 mayısa takaddüm eden günlerde Atatürk» mevzulu bir konferans verecektir. Bu mühim konferans ayAnkaradan Izmire, oradan da îstanni saatte Ankara ve Istanbul radyolan bul a geldık. îzmirin tabiî güzelliği de tarafından neşredilecektir. fevkalâdedir, fakat Istanbula rekabet eDün Vilâyette büyük bir demez. Memleketinize geldiğim gündentoplantı yapıldı beri Türkiyeye karşı sempatim on misli 19 mayıs genclik bayramı için bir artmıştır. Hindistana dönüşümde burada program hazırlamak üzere dün Vilâyette gördüklerimi herkese anlatacağım.» büyük bir toplantı yapılmıştır. Vali MuHindli misafirler, memleketimizi iyice hiddin Üstündağın da iştirak ettiği bu tanımak üzere bir ay îstanbulda kalacaktoplantıda Maarif müdirile Galatasaray lar ve îstanbul civarım ziyaret ederek Avve îstanbul Erkek lisesi, Deniz Ticaret rupaya gidecekler, oradan da memleketve Ticaret mektebi müdürleri, Üniversite lerine döneceklerdir. Kâtibi Umumisi, Halkevleri başkanlan, Matbuat cemiyetinden bir murahhas, Beyoğlu, Fatih kazaları kaymakamlan, Federasyon reisi, Kolordudan gönderilen bir subay da hazır bulunmuştur. [Başmakaleden devam] ması imkânsız olduğunu, biz pek iyi bi Bu toplantıda 19 mayıs çarşamba gü Hükumet erkânından biri öldürüldü Londra 7 (A.A.) Barselon'dan gelen bir telgrafa göre, yeni muvakkat hükumet erkânından Antinio Sex sokak muharebesinde ölmüştür. Barselon'a gelen yeni Frannz muhribleri Paris 7 (A.A.) Maille Brege ve Cassard Fransız muhribleri Toulos'dan Barselon'a hareket etmişlerdir. Barselon'daki Fransız konsoloshanesinin muhafazası için yeniden 200 silâhendaz istenmiştir. Anarşistler Fransız konsolosunu sağ unsurlarla iyi geçinmekle itham ediyor. Tayyareler şehre uğramıyorlar Paris 7 (A.A.) Fransız hava şirketinin bildirdiğine göre Barselon'a dün de tayyareler uğramamışlardır. Tayyarelerin benzin almalannı temin için Perpignan'da bir iskele yapılmaktadır. Şimal cephesinde ileri harekâh Salamanca 7 (A.A.) Bask cep hesinde kıt'alarımız ileri hareketlerine devam ederek Anetu, Abales, Urquiobe ile Franco kuvvetlerinin en mühim hedefi olan Sollube tepesi civannda, Charola havalisinde birkaç sırt zaptetmişlerdir. Bu kıt'alar ayni zamanda Urquimendi ile Sanders'i de işgal etmişlerdir. Bask milisleri bugün yetmişi ölü olmak üzere 300 kişi kaybetmişlerdir. Aragon cephesinde kızıl tayyareler askerî bir hedef teşkil edemiyecek açık ehir olan Saragosse'yi bombardunan etmişlerdir. Mısırın millî zaferinden duyduğumuz zevk nü gündüz ve gece yapılacak spor şen likleri ve Halkevlerinde verilecek müsamereler etrafında kararlar verilmiş ve programm ana hattı çizilmiştir. Çizilen program alâkadar mekteb ve müesseselere tebliğ edilecek, o gün şeh rin bütün spor sahalarında spor şenlikleri yapıl acaktır. liriz. Hukuk talebesinin §ark seyahati Ankara 7 (Telefonla) Haber aldığımıza göre, bu sene, tatil zamanında îstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesin den 75, Ankara Hukuk fakültesi tale besinden de 75 olarak «150» genc hu kukçu talebe şark vilâyetlerinde bir seyahat yapacaklardır. Her iki fakültenin talebesi birer profesör veya doçentin riyaseti altında ayni zamanda îstanbul ve Ankaradan hareket edeceklerdir. Her iki grup Samsun da birleşecekler, deniz kıyısı vilâyetleri geze geze Erzuruma gideceklerdir. Erzurumdan Karsa ve oradan da avdetle tekrar Erzurum, Erzincan ve Sıvas yolu üzerinden döneceklerdir. Balıkesirde bir resim sergisi açılıyor Balıkesir 7 (Hususî muhabirnniz den) îstanbul Müstakil Ressamlar cemiyetinin iştirakile yarın öğleden sonra Halkevinde büyük merasimle ve bir çok davetliler huzurile resim sergisi açılacaktır. Kazanın sebebi hakkmda Eckener'in mülâhaza$t Balon hakkmda malumat Graz 7 (A.A.) Dün akşam bu raya gelen kumandan Eckener, Royter ajansının muhabirine Hindenburg faciasınm bir kundakçılık eseri olmasının pek muhtemel olduğunu beyan etmiş ve şu sözleri ilâve etmiştir: « Şimdiye kadar ben birçok defa lar imzasız tehdid mektublan aldım. Bu mektublarda bilhassa balonu Lakehurst'a yanaştırmamaklığım ihtar ediliyordu. infilâka bir yıldınmın sebeb olmasına imkân yoktur. Çünkü balon ultra modern emniyet tertibatile mücehhezdi.» Avusturyaya yapacağı seyahatten vazgeçen Eckener, bu sabah Berline müte veccihen hareket etmiştir. Lakehurst 7 (A.A.) «Hindenburg» balonunu mahveden ve içinde bu lunanların üçte birinin hayatına mal olan esrarengiz infilâkin sebebi n« olduğu bilinemez, yalnız tam infilâktan evvel dümenin yakınında anî bir kıvılcım parlaması görülmüştür. Denizyolları Fen müşaviri Almanyaya gitti Denizyolları Fen müşaviri Server, Almanyada yapılan vapurlarm inşaatına nezaret etmek üzere dün akşam şehrimizden Almanyaya gitmiştir. Kendisi Almanyada birkaç ay kalacaktır. înşaatm muhtelif devreleri hakkında izahat aldıktan sonra memlekete dönecek ve icab ederse yeniden Almanyaya gide cektir. Kendisinin buradan gaybubeti müddetince Denizyolları fen işlerine Deniz Ticaret müdürlüğü mütehassısı Setersen'le Denizyolları mütehassısı Kip bakacaktır. yalnız «Graf Zeppelin» vardır ki, on seneliktir. Hinderburg'un plânları üzerine yapılmakta olan başka bir kabili sevk balon halen Friedrichshafen tezgâhlarmda bulunmaktadır. Kardeş millet, izzeti nefsine çok giran gelen bu eski ahidlerden kurtulduktan sonra, tabiidir ki daha büyük bir inkişaf ve terakkiye mazhar olacaktır. Nil ke narlan gibi feyiz ve bereket kaynağı topraklarda yaşıyan ve Süveyş kanalı gibi mühim bir geçidin üstünde müstesna, coğrafî bir vaziyete sahib bulunan bu Akdeniz devletinin, millî hayatın hemen her sahasmda, istediği gibi hareketine engel olan bağlardan ve zincirlerden kurtulması, o zengin memlekette yeni bir itilâ devrinin açılması demektir. Kapitülâsyonlarm kalkması, Mısırda, muhakkak, yeni bir inkılâbın başlangıcı olacaktır. Nite kim, Cumhuriyet Türkiyesinin bugünkü feyizli hayata erişmesinde, kapitülâsyonların ilgası da, mühim bir rol oynamıştır. Dost ve kardeş memleketin kapitülâsyonlardan kurtulması, Türk Mısır iktısadî münasebetleri üzerinde de mühim ve mes'ud bir tesir icra edecektir. Türkiye, Mısırın istiklâl ve şerefine karşı beslediği derin hürmet dolayısile kapitülâsyon lardan istifade etmeği aklına bile getir miyen ve bilâkis kapitülâsyonlann ilgası içni ona azamî muzaheret gösteren devletti. Daha Montreux konferansı başlama dan evvel Mısırla akdettiğimiz dostluk muahedenamesi, ikamet ve tabiiyet mukavelenamesile Türkiye, Mısın tamamen müstakıl bir devlet olarak tanryan ilk devlet olmuştur. Diğer devletlerin müstesna ve imti yazlı vaziyetleri dolayısile ticarî ve iktısadî işlerde ziyan görmemize rağmen, biz Mısıra karşı takib ettiğimiz bu dürüst hak ve adalet yolundan aynlmıyorduk. Ka pitülâsyonların kaldırılması, bunlardan istifade eden devletlerle etmiyen Türkiyeyi müsavi bir vaziyete getireceği için, tabüdir ki dost memleketle iktısadî münase betlerimiz daha artacakhr. Mısmn istiklâli bakımından çok mes'ud olan bu kurtuluşun, her milletten ziyade Türkiyeyi memnun ettiğini ve Mısırlı kardeşlerimizin zaferini candan tebrik etmeği bir vazife bildiğimizi, bir daha tekrardan derin ve samimî bir zevk duyuyoruz. Ihtilâlciler Madride yeniden hücum etmeğe başladtlar Madrid 7 (A.A.) Asilerin «Fransız köprüsü» önünde yaptıklan şiddetli bir taarruz akim kalmıştır. Asiler Üni versite mahallesindeki mevzilerini ıslah edememişler ve bir miktar malzeme terkederek siperlerine dönmüşlerdir. Santander cephesinde cumhuriyet kıtalan Espinosa kasabasını zaptetmişlerdir. umhuriyet topçu k^vetleri Villeruelo Kömür Sergisine dair intıbalar Ankara 7 (Telefonla) Şehrimizde bulunan Alman meb'uslanndan doktor A. Konb, Kömür sergisini gezmiş ve intıbalarını şöyle anlatmıştır: € 1935 senesinde Brezilyada Riyo de Janeiro şehrinde de bu mevzu üzerine hazırlanmış bir sergiyi gezrniştim. Diyebilirim ki Türkiyede gördüğüm Kömür sergisi ifade bakımından onun çok fevkindedir. Serginin her köşesine ince bir zevkin mütekâmil bir kafanın bütün kudretile hâkim olduğu gö'rülüyor.» Wiener Zeitung gazetesi muhabiri enternasyonal kömür sergisi hakkındaki intıbalarım şöyle kaydetmektedir: « Türkler ilk enternasyonal sergi lerini yaptılar. Hiç güçlük çekmeden, acemilik göstermeden bu ilk eserlerini en ileri sergicilerle müsabakaya çıkabile :ek şayani hayret bir halde başardılar. Serginin her köşesi gösteriyor ki, bu iş/in hiç te amatörü değildirler. Hiç kimienin de mukallidi olmamışlardır. En :ernasyonal kömür sergisi tamamen ori. jinaldir. Bir tek köşesi bir yerden taklid edilmiş değildir ve yalnız Türk san'at kârlarının elinden çıkmıştır. Dekorasyonunun ve sergi teferrüatı nm usta bir elden çıktığı gözüküyor. Ne yazık ki Avusturya firmaları aded itibarile üçüncü ve dördüncü derecede kalıyorlar. Endüstriyellerimiz muhakkaktır ki serginin bu derecede mükemmel ola cağını ummuyorlardı. Maamafih, belki de hakları vardı; çünkü bu kadar iyi başarılmış sergi Avrupada bile çok değildir.» Ankara Hukuk Fakültesi için yeni bina Ankara 7 (Telefonla) Ankara Hukuk fakültesinin modern ve mütekâmil bir şekilde yeniden yapılması kararlaştınlmış, bütçeye bu iş için konan tahsısat Millet Meclisi encümenlerince ka bul edilmiştir. Aldığımız haberlere göre, yeni yapı » lacak bina, Cebecide, Mülkiye mektebinin yanında olacaktır. Yeni Hukuk fakültesi, 500 leylî ve 1500 neharî talebe alabilecek büyüklükte ve her türlü konforu haiz bir şekilde olacaktır. Bunun için Avrupadan, ilmin ve tecrübenin buIabildiği en son mimarî tarzlara uygun plân ve model gönderilmesi alâkadar makamlardan, Berlin, Viyana, Paris elçiliklerine bildirilmiştir. Şimdiki halde Ankara Hukuk fakültesinde, 250 leylî ve 700 den fazla neharî talebe vardır. îstenen model ve malumatm yakmda geleceği tahmin olunmaktadır. ABtD[N DAVER «Ankara» nın tamiri bitti Uzun müddettenberi havuzlarda ta mir edilmekte olan (Ankara) vapuru havuzdan çıkmıştır. Bir haftaya kadar seferlerine başlıyacaktır. İdarenin ta mir sırası gelmiş diğer vapurları da havuzlanacaktır. itizar Yazımızın çokluğundan dolayı çocuk sahifesini bugün koyamadık. Küçük okuyucularımızdan özür diler ve bunu yann telâfi edeceğimizi vadederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: