10 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

10 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURİYET 10 Mayıs 1937 Sıtma, tifo ve hastalık getirir, yemeklerinizi kirletir. SiNEKLER S i z'e aşağıdaki beş şartı temin eder., Adi gazı boya ile karıştırarak yalancı ecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar £•••• "* Yalnız F R I G I D A I R E b u n u i s p a t eder., Gellp Kanaat görUnüz .... GARANTİ FAYDA MARKÂŞINA ve MÜHÜRÜNE DÎKKAT P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: getireceksınız Aldanmayımz. Favdada gaz yoktur. Haşaratı kat'î öldürür. Kutusu 17 Vz, orta 25, büyük 45, bir litrelik 65, beş litrelik 300, biiyük tenekelerde 900 kuruştur. Büyük fıçılarda tam kilosu 50 kurujtur. Hasan deposu. 1 İdare ihtiyacı için (1150) aded pelerin kapalı zarfla almacaktır. 2 Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) lira olup, eksiltme 14/5/1937 cuma günü saat (15) te Ankara P. T. T. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları makbuz veya muteber banka mektubu, kanunî vesaik ve müteahhidlik ehliyet vesi kasile teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfı yevmi mezkurda saat (14) e kadar Komisyon Riyasetine tevdi edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda Ay niyat Şubesi Müdürlüğünden parasız verilecektir. «1052» (2386) FRIGIDAIRE GENERAL MOTORS MAMULATI 0 M u c Q ,cw DAHİLI FAYDALİ HACIMDAN ^^^M•^ HBJHB^^^ ^*^*J AZAMİ ISTIFADE Raflar ıhtıyaca göre 9 v yette konulur Bu suretle her nevı ve her büyüklükte kap1ar siğdırılır Dolap dahilinde her yerden ıstıfadesı kabıldır. Şışeler içm daha genış yer bulunur II t W I Lt DOURLA i 6in iaMdU İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: Hükmü mayıs 937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tezkerelerinin yenileme muamelesine 20/5/1937 tarihinde başlanarak 7/6/937 pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek istiyen satıcıların. tayin olunan günlerde eski tezkere ve kuntratlarile beraber birer de fotoğraflarmı alarak Kabataştaki înhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7 haziran 937 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanunî takibat vapılacağı ilân olunur. (2430) M. M. V. Hava Müsteşarlığmdan: îran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden: 5 nisan 1937 pazartesi günü ihalesi yapılacağı ilân edilen Erzurum Vilâyeti dahilinde ve Transit yolu üzerinde Horasan ile Saçtepe arasmda müteahhide ihale edilip te vakti ve zamanile yapılamadığmdan dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 17/333 kilo metre şose inşaatı ve sekiz aded ekip binasımn nevakisinin ikmali ve altı aded sinaî imalâtm tamamlanması ışlerine talib çıkmadığından pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Pazarlık 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat on dörtte Erzurum Hükumet binası içinde Nafıa Müdürlüğü odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuruştur. Evrakı keşfive, şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrakı Erzurumda Transit Yolu İnsaat Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihale günü saat on dörtte Transit Yolu EksiHme Komisyonuna müracaatleri. (2557) RIZAYI TARAFEYN İLE SATIŞ «BLUTHNER» marka kuyruklu piyano, Ampir salon, güzel yemek odası, İngiliz fotöy ve kanapeleri, diğer muhtelif eşya: (Fotöyler, sofralar. komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, aynalar, perdeler, kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen takımlan. Adres: Maçka Gözem apartımanı birinci kat No. 4 | KARYOLALAR ASRÎ MOBİLYA Mağazası Fabrika fiatına satılıyor. istanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 Diyarbekir Tayvare alayı için bir mimara ihtiyac vardır. Verilecek ücret asgarî 165, azamî 256 liradır. İsteklilerin evraklarile birlikte imtihan günü olan 20 mayıs 937 perşembe gününe kadar Hava Müsteşarlığına müracaat etmeleri. (2599) Niksar Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâletince tasdikli Hidro Elektrik tesisatı için yapılacak inşaat kısmı açık eksiltmiye verilmiştir. 2 İnşaat, mufassal proje ve keşifname mucibince yapılacaktır. 3 Bedeli keşif 6555 liradır. 4 Olbabdaki proje, fennî ve hususî şartnamesi ve evrakı sairesi mucibince 20/5/937 perşembe günü saat 15 te Belediye Encümenince teklifleri muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş açık eksiltmive çıkarılmıştır. 5 İstekliler iş bu inşaat için kavanini mevzua dairesinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve bu işe aid vesikalarmı ve bedeli keşfin yüzde vedi buçuk depozito akçesini veya teminat mektublannı yazmış olmalan şarttır. 6 îsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum kiremid ve ahşabiye malzemeleri mahaHerinde en ehven şeraitle Belediyece temin edilecektir. (2481) İstanbul İskân Direktörlüğünden: Bolu vilâyetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazdağı, Kolcukyaylası, Kalıncakonuroğlu, Taşlıyayla ve Akarağzı, Kabakpmarı deresi ormanlarmda 8417/119 metre mikâb çam ve 5451/834 metre mikâb köknar ki ceman 14068/ 955 gayrimamul metre mikâb devrik eşçardan vüzde otuz zayiatla şartnamelerde miktar ve hacimları yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikâb keres tenin ımal ve ormanlara en yakm istasyonlara sevki işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 Pazarlık 11/5/937 tarihine musadif salı günü saat 15 te Bolu Sıhhat Müdürlüğünde vapılacaktır. 3 Beher metre mikâb mamul kerestenin istasyonda vagona teslimi muhammen bedeli 26 liradır. 4 Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde hergün Ankarada İskân Umum Müdürlüğüne, Bolu, İzmit, Zonguldak Sıhhat Müdürlük lerine ve İstanbulda İskân Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 5 İlân müddeti 27/4/937 tarihinden itibaren 11/5/937 tarihine kadar olmak üzere 15 eündür. İ2483) YARINKİ İSTANBUL Eski Şehremini Doktor CEMİL TOPUZLU'nun yeni çıkan çok enteresan bu eserini îstanbulu sevenler ve bütün Belediye işlenle uğraşanlar okumahdır. Ahmed Halid Kitabevinde 25 kurusa satıhvor. Topçu ve Nakliye Okulu Komutanlığından: Halıcıoğlunda bulunan Topçu ve Nakliye Okulu için bir aşçı almacaktır. Şeraiti anlamak üzere isteklilerin Okul Direktörlüğüne müracaatîeri. «691» (2557)

Bu sayıdan diğer sayfalar: