10 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

10 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Mayıs 1937 CUMHURİYET AZ EYVA Ankara Beynelmilel sergisinde büyük muvaffakiyet MİDE v* RARSAKI ARI lcnlavhlcia hosaitır İ N K l B A X I Ve ° n d a n mütevellid baş ağnlarmı defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup Ü M i u t ve B A K ^ A R L A K I kolayhkia boşaltır. | W% | \ | D * l ^ I M M A S I L A D A H A ÇABUK. LAY ve D A H A K A T ' Î tesir eder. Yemeklerden sonra alımrsa H A Z I M S I Z L I Ğ I , M İ D E EKŞÎLÎK ve Y A N M A L A R I N I giderir. M İ D E ve BARve BARSAKLARI A L I Ş T I R M A Z . Agızdaki kokuyu ve tatsıziığı defeder. M A Z O N isim ve H O R O Z markasma dikkat Küçük şişe çıkmıştır, fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton «cza deposu. İstanbul Yenipostane arkasında. No. 47 MUSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK. DAHA KO Üşütmenin, Grip, Nezle9 Baş ve Diş Ağrılarının kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan kat'î ilâcı KESKİN KAŞELERiDiR. Bahçekapı Salih Necati YUzünüzii çirkinlestiren isviçre'de webbolite A. G. in Kuyunuzun, musluğunuzun lcireçli ve acı suyunu 0 1 derecede tatlı suya çevirir. Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su; O Li D GiHAZLARI SİYAH KABARCIKLARI GİDERİNİZ; BU KABARCIKLAR NASIL TEŞEKKÜL EDER? Cild, guddeleri vasıtasile <Sebum> tabır edılen bir nevi yağ ifraz eder. Hemen ekser kadınların muztarıb oldukları «burun parlaklığı» nın husulüne sebeb olur. Ya yüzü çirkinleştiren sıyah kabarcıklan kım tanımaz? Bunu ezdiğınızde <demodex> tabır edılen beyazımtırak bir yağ habbeciği ıfraz eder. Eğer yüzünüze herhangı bir krem sürsenız, guddelerin fethalan kapalı ve «Sebum» yağı mahpus bulunması hasebile mesamatı genışletir ve siyah kabarcıklar beşerenizde yer alır. BU KABARCIKLARI NASIL GÎDERMELİ? Bu siyah kabarcıklara karşı mücadele etmek için yüzünüzü, beşereyi tasfiye eden <Sebum» denilen yağı eriten ve «Demodex> denilen beyazımtırak yağ habbecikleri imha eden GECE SİAMOtSE KREMİNÎ kullanınız. Bir defa temizlenmis. olan yüzünüz, cildin serbestçe teneffüsune müsaid kılan GÜNDÜZ SİAMOİSE KREMİNİ kabule âmade bulunur. Zira bu krem havalandınlmış ve pudrayı bütün gün sabit tutar ve burun parlaklığını izale eder. Hemen bugün tecrübe yapmız. CREME SÎAMOtSE HER YERDE SATILIR. Nasıl Muvaffak Oldum? Güzelliğim asrî zamanın bir mucizesile % 50 nisbetinde artmıştır. Erkekler nezdinde VEBOLİD: BANYODA: YEMEK ve ÇAYDA: CAWASIR ve BULASIKta KAZAN ve KALORiFERde BOYAHANELERde: Cildi ve saçları ipek gibi yumuşatır, ondülâsyonu devam ettirir, saçlann kepeklenmesine mâni olur. Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis renk ve kokusunu verir. Sodaya ihtiyac kalmaz. elleri tahribattan kurtanr, sabundan % 60 tasarruf temin eder, camaşırların yıpranmasına mâni olur. Kazanlann kireç tutmasma ve borulann zamanla tıkanmasma mâni olur. i Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, lâboratuar, mekteb, otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve müskirat imalâthanelerinde ve berber salonlarmda mutlaka lâzımdır. ı Tazyikli ve tazyiksiz su ile işler Saatte 250 litre tasfiye eden portatif cihazlar Cihazların tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabilyesinde blr değlsiklfk yapmadığı CUIhane As. ve Zürih Hıfzıssıhha enstftüsü tarafından tevsik edilmiştir. Tazyikli ve tazyiksiz sıcak ve soğuk su ile işler ve saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. Sipariş'er posta ücreti alınmaksızın gonderilir. Taleb üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe yapmak üzere adresinize gönderilir. Telefon: 44507 VEBOLİD LİMİTEO istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi tstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 4 0 4 2 Galata îzmir: Şifa Eczanesı Adana: Feyzi Dural Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi Aydın: Emniyet Eczanesi Kütahya: Ihsan Şerif Eczanesi Malatya: Mahmud Nedim ve Biraderi tnebolu: Salâhaddin Çelebi Sıvas: Yusuf Unsalan Trabzon: Faik Harunoğlu ve Oğulları Biga: Zühtü Zeren Kastamoni: Mustafa Nuhoğlu Taşköprü: Turkmen Kardeşler Daday: Eşref Tiftik Bursa: Behçet Yancı Merzifon: Larlar Kardeşler M. Akhisar: Hilmi Faiz Kayseri: Mustafa Diri Edremit: Ali Riza Karagözoğlu Edirne: Azız İşbilen TokadPerı Kardeşler. 25 T. lirası Bütün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlar Kuvvetli varlıklar En büyük hızlarını kendi iç cevherlerınden alırlar. Variığım iç cevherinden. alan 125 liradan Cildim, hemen yarı ölmüş bir halde idi. Buruşmuş, solmuş ve ıhtiyarlamıştı. Maamafih karakterim henüz gencdi. Dansı seviyordum, fakat hiç kimse beni dansa davet etmiyordu. Bugünün erkekleri, gencliği arıyorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile istişare ettim. Dedi ki: Cüdimin «Biocel» i cildi terü taze tutan kıymetli cevheri azalmıştır. Fen, son zamanlarda «Biocel» i genç hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyTelerinden istihsal çaresini bulmağa mu vaffak olmuştur. Tıpkı cildinizin «Biocel» i gıbidır. Bu cevher; şimdi cildinizi beslemek ve gençleştirmek için matlub nisbet dairesinde Tokalon kreminin terkibinde mevcuddur. Vakit kaybetmeden bunu tecrübe ettim ve resimlerde görüldüğü gibi memnuniyetbahş neticeler elde ettim. Sonra, bir miknatisin çeliği cezbettiği gibi cilde son derece yapışma hassasını veren hususî ve kıymetli mad deleri üıtiva eden yeni ve gayet ince bir pudra kullandım. Hemen hemen gayrimeri olup sudan, yağmurdan ve tagayyüratı havaiyeden kat'iyyen müteessir ohııadığı için banyonuzu ahrken veya sı cak bir salonda dans ederken terleseniz bile yüzünüzde sabit kalır. Bu yeni pudranın şayani h a y ret ve orijinal renkleri vardır. Bu cazib keşif pek büyük ve malî fedakârlılarla Tokalon müessesesi tarafından temin edilmiştir. Ve Tokalon pudrasına kanştınlmıştır. Her yerde Tokalon krem ve pudrasını arayınız. Krem Pertev Kendine benzemiye çalışan müstahzarlann daima fevkinde kalmıştır. Bunun da sebebi, başkasuıı taklide özenmemesinde ve yarattığı kıymetin sahibi kalabilmesindedır. Dikkat ediniz ki: TAKLİD daima (benzer) idir, hiçbir vakit asd olamaz. Anadolu, Surîye, Irak ve Iranm başlıca şehirlerinde sabş yerleri aranıyor. Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Niksar Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâletince tasdikli Niksar Hidro Elektrik tesisatı projesinde 1937 senesinde yapılacak kısımlar olbabdaki projenin fennî ve hususî şartnamesi, evrakı ve sairesi ve münakasa şartnamesi mucibince 20/5/937 perşembe günü saat 15 te Belediye Encümenince teklifler muvafık görüldüğü takdirde ihale vapılmak üzere 31 gün müddetle açık eksıltmiye konmuştur. 2 Eksiltmiye konan işler şunlardır: A Cebrî boru. B 72 beygirlik Fransız Türbini Regülâtörü ile birlıkte montajı dahii. C Bir aded üç safhalı 60 K. V. A. lık alternatör 400/231 voltluk «irti« bat nakıllerıle birlikte montaj dahil» D Ana tevzi tablosu 3 levhadan mürekkeb «montaj dahil» şebekeye bağlanarak işletılecektir. S Bedeli keşif 9300 liradır. 4 İstekliler işbu tesisat için ihale gününden evvel kavanini mevzua dairesınde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve vesaiklerile birlikte Be ledıye Encümenine vererek makbuz almalan ve bedeli keşfin vüzde yedi buçuk depozito akçesini veya teminat mektublarmı yazmış olmalan meşruttur. 5 İstekliler projeyi ve bu babdaki evrakı saireyi bedelsiz olarak Niksar Belediyesinden veya İstanbulda Bankalar caddesinde Selânik Bankasında dördüncü kat 67 inci numarada Mühendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 6 Taliblerin birkaç yerde muvaffakiyetle tesisat yapmış olmalan şarttır. (2480) Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanlarm müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıymetli delillerdir: (Krem ve pudralannızı kullanmak suretile yüzümü zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm. Bu hal ar • kadaşlanmın bile nazarı dikkatini celbetti.) M. F. S. M. Bursa (Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok istifadesini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralarınız sayesinde düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) Z. B. M. H. O Fatsa Mektublann asıllan dosyalarımızda saklıdır. Gönen Beledivesinden: 1 Gönen kasabasınm hali hazır haritalan Nafıa Vekâletinın matbu fennî şartlan dairesinde yaptırılacaktır. 2 Haritalan yaptırılacak saha «150» hektar meskun «50» hektarı gayrimeskun olmak üzere «200» hektardır. 3 Muhammen bedel meskun yerlerin hektarı «18» liradan gayrimeskun yerlerin hektarı «13» liradır. 4 Açık münakasa ile ihale 15 mayıs 1937 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. (2397) I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları I I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları [ Depozitosu T.L. 143 Büyükada, Meyandros 1 Voli 83 Yeri yukarıda yazüı voli 13 sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhale 15/5/937 cumartesi günü saat ondadır. îsteklilerin şubemize gelmeleri. «479» (2514) Esas No. Yeri No.sı Nev'i Kocaeli Vilâyetî Daimî Encümeninden: Vilâyet dahilindeki bataklıklan kurutmak için iki aded Ekskavatör maMnesi satm alınacaktır. İhale haziranm onuncu perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usulile Vilâyet makammda yapılacaktır. Muvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranın yüzde yedi buçugu (2625) liradır. İsteklîlerin bu miktar temmat mektubu veya banka makbuzile teklif mektublarmı 2490 numaralı kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesinde ihale günü saat on beşe kadar Vilâyet makamına vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak teaahhür nazarı dikkate alınmaz. Şartnamesi Vilâvet Encümen kaleminden parasız alınabilir. (2308) Harb Akademisi Komutanlığından: Ordu filim çekme merkezine üç lira yevmiye ile bir ressam alınacaktır. Güzel San'atlar Akademisinden mezun olması ve resim işinden başka harita yapabılmesi ve güzel el yazısı olması şarttır. İsteklilerin imtıhanları yapılmak ve diğer şartları anlamak üzere 15 mayıs 1937 tarıhine kadar Yıldızda Harb Akademisinde Ordu Filim Çekme Merkezine müracaat etmelerL (2379) 1 Kuzguncuk Surm Lusavoriç Ermeni kilisesi 2 Üsküdar Sürp Haç Ermeni kilisesi 3 Usküdar Surp Karabet Ermeni kilisesi 4 Beykoz Sürp Nigagos Ermeni kilisesi 5 Kartal Sürp Nişan Ermeni kilisesi 6 Kandilli Sürp Arakelos Ermeni kilisesi 7 Kadıköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi 8 Kadıköy Rum cemaati 9 Büyükada Rum cemaati 10 Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 11 Heybpliada Rum cemaati 12 Kınalıada Panaiye Rum kilisesi 13 Kandilli Hiristos Metamarfozis Rum kılı14 Çengelköy Ayayorgi Rum kilisesi 15 Üsküdar Profit İlya Rum kilisesi 16 Paşabahçe Aya Konstantin Rum kilisesi 17 Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 18 Burgazadası Hiristos manastın 19 Büyükada Ayanikola manastın 20 Heybeliada Aya Tirvado manastın 21 Büyükada Hiristos manastın 22 Heybeliada Aya Yorgi manastırı 23 Kınalıada Hiristos manastın 24 Heybeliada Rum Ruhban mektebi 25 Büyükada Heybeliada Yetimhaneleri 26 Haydarpaşa Musevi Sinagonu 27 Kuzguncuk Musevi Sinagonu Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı vakıflara 2762 numaralı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 21/5/937 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürüğüne alelusul müracaatleri ilân olunur. <2513> ^ Pans Darülfünunundan mezun I Cagaloğlundan îstanbul B e l e d ı y e s J 1 karşısına nakletmiştir. * " " * * MEHMED RiFAT I Diş tabibi Sahtb ve iiaşmuKamrtı Yantu Nadt Dmumi netnyatt idare eden tazt /jiert MüdUTÜ: Hikmet Münit Cumhurtı/et matbaast

Bu sayıdan diğer sayfalar: