21 Ocak 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

21 Ocak 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURIYET 21 Tkincikânun 1938 Pamuklu mensucatta ucuzluk Kaput bezi satışı fiatları tesbit edildi karıdaki fıkralarda yazılı tüccar kâr ve masraflarının azamî fiat üzerinden hesab edilmeyip fabrikalann ucuz satışı üzerinden hesab edilmesi meşruttur. 5 Fabrikanın bulunduğu şehir haricindeki satışlarda toptan fiatlara ayrıca nakliye ücreti zatn edilir. 6 Ambalâj masrafı müşteriye aittir. Ambalâj masrafı hakikî masrafı tecavüz edemez. Bu masraflar fabrikanın bulunduğu şehir Ticaret ve Sanayi Odosı tarafından tesbit ve tasdik olunur. Insanlık borcu Kış sporları Bursah talebelerden mürekkeb kafileler, her hafta Uludağa çıkacaklar Bursa (Hususî muhabirimizden) Son yıllarda Bursaya hususî bir kıy met ve büyük bir ehemmiyet daha kazandırmış olan kar sporlarını daha geniş ölçüde yaymak için vilâyet ve Bursa Dağ sporlan kulübü yeni bazı tedbirler almıya başlamıştır. Yurd müda faasında, yurddaşın sağlığında büyük bir yer alan kar sporlarile buradaki mektebli genclerin de mevsim boyunca muntazaman harekte getirilmeleri ve alâkalandırılmaları takarrür etmiştir. Bu karara göre, alınan tedbirler şun lardır: Bursada mevcud kız ve erkek ortamekteblerden her hafta birer talebe grupu dağa çıkarılacaktır. Bunların dağ malzemeleri, Dağ kulübünden ve rilecek, Kirazlıyayladaki Hususî Mu hasebe otelinde ücretsiz yatınlacaklar, iaşe masraflarını mekteb idareleri verecektir. Talebe gruplannm başında biri beden terbiyesi muallimi olmak üzere en aşağı iki veya üç muallim buluna caktır. Bu gruplan ve haricden iltihak edecek dığer kayakçıları bir kafile ha linde Kirazlıyayladaki Dağ oteline go türmek, ertesi gün bu acemi kayakçıları orada çalıştırmak ve Bursaya dön dürmek üzere her hafta münavebe ile Bursa Dağ sporları kulübünden birer kılavuz muallimle iki yardımcı dağcı vazifelendirilmiştir. Kafilenin hareke tinden, pazar günü akşamı Bursaya donüşe kadar bütün mes'uliyet ve icabma göre hareket, geniş salâhiyetle tavzif edilmiş olan bu kılvuzlara aid olacaktır. Mektebler için dağa çıkış günleri ayn ayrı olarak tesbit edilmiş ve bugünler kendilerme tebliğ edilmiştir. Vilâyet ve C. H. Partisi kanallarile bütün bu mukarrerat mekteb idarelerine tebliğ edilmiştir. Siz de bu kremden şaşmayınız! «Hisar» kurbanlarının ailelerîne yardım 22 nci liste 9339 76 21 inci liste yekunu 1 35 Anadolukavağı talebeleri tarafmdan 5 Şal tüccarı İsmall ve İbrahlm biraderler 5 Türk Ticaret Bankası İstanbul şrubesi müdurluğü 25 KefeUoğlu Sıtkı 20 Yedikule iplik fabrikası 2 İş ecza deposu ortakları 5 Kuştüyü fabrikası sahibi Ömer Bali 2 Çakmakçüarda Isparta pazarı 1 Kristal ipek fabrikası 1 Akşehirli Mehmed Ata 64 15 Usküdar Amerikan kız lisesi 9471 26 Yekun Toptan satışlarda tüccar ve fabrikatorlarm riayete mecbur oldukları hükümler alâkadarlara bildirildi Ankara 20 îktısad Vekâletinden: Endüstriyel mamulâtın maliyet ve sabş fiatlannın kontrol ve tesbiti hakkındaki 3003 numaralı kanunun birinci mad desinin verdiği salâhiyete istinaden: 12938 tarihinden itibaren mer'î ol mak üzere Türkiyede dokunan ve metre murabbaları 125300 gram arasındaki kaput bezi satış fiatları fabrika teslimi ve peşin satışlar için asağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: BALSAMİN KREMİ Bütün cihanda elli senediı daima üslün ve eşsiz kalrmştır. KREM BALSAMİN Büyük bir bilgfi ve azun bir tecrübe mahsulü olarak viicude getirilmiş vegâne sıhhî kremlerdir. KREM BALSAMİN Adana ve Mersin vilâyetleri dahilinde bulunan fabrikalar için o. Tip 75 cm. jjenişliğinde 36 m. lik bir topun satıj fiatı Kuruş 870 635 705 670 VII. 640 705 VIII. 650 IX. 625 30 X. 645 30 XI. 32 XII. 655 35 760 XIII. 33 XIV. 835 XV. 670 ' 32 \n.dana ve Mersin vilâyetleri dahin^e bulunmtyan fabrikalar için IV. V. VI. III. I. II. 780 725 7 Gerek tüccar ve gerekse fabrikaBeher 5. cm. lar depolannda stok olduğu halde, müen farkı Için bayaa için müracaat eden müşterilere satop fiatına ilfi/e farkı tış yapmaktan istinkâf edemezler. Ancak Kuruş satılmış olan stoklar bu hükümden ha 42 riçtir. 38 8 Gerek tüccar ve gerekse fabrika42 Ianmıza veya satiş bürolanna, komisyon 30 ve masraflannın ilâvesile tanzkn edecek33 leri bazı satış fiatlarını mahallî Ticaret 32 Odalanna tasdik ettirdikten sora, umumun 31 görebileceği bir şekilde ve nihayet tarihi 34 ilânden itibaren 15 gün zarfındoa talik 30 etmeye mecburdurlar. 9 Fabrikalar bir balyadan ek sik olmak üzere bir topa kadar müşteri talebini reddedemezler. Ancak bu tak dirde yukanki fiatlara azamî yüzde 2 zam yapabilirler. İhracatımız Normal bir inkişaf seyri takib ediyor Yeni yıla girerken haricî ticaretimizin ne şekilde gittiği yolunda yapılan bir tetkik, ihracat işlerimizin çok düzgün gittiğini göstermiştir. îhrac mevsiminin en faal aylanndan biri sayılan birincikânun ayında birçok stokların mühim bir kısmı erimiş, bu da müstahsile ferahlık vermiştir. Yılbaşında buğday fiatlarımız, dünya piyasalarında fiatlann çok düşmesine rağmen o kadar sarsılmamış bulunuyordu. Bunun için geçen ay haricden yapılan talebler karşılanamamış ve birincikânun ayında cenub vilâyetlerimizden Almanyaya 2,000,000 kilo buğday ihrac olunmuştur. Arpalarımız hakkında Italya ve Belçikadan talebler devam ebnektedir. Beynelmilel piyasalann hararet lenmesi yüzünden dahilî çavdar piyasaları da sağlamlaşmış bulunmaktadır. Kuşyemlerknize Almanya. Danimarka, Birleşik Amerika ve İngiltereden eskisinden bir misli fazla talebler yapılmakta ve karşılanmaktadır. Bakla ve diğer kuru sebzelerm ihracına devam olunuyor. Ege mıntakasındaki bakla rekoltesinin dörtte üçü ihrac edilmiştir. Kuru meyvalanmızdan incir ve üzüm ve fındık ihracab, normal seyirlerini takib etmektedir. a. I DİKKAT: KREM KREM BALSAMİN BALSAMİN Günd Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafının Londra, Paris, Berlin. NevYork Güzellik Enstitülerinden vüzlerce krem arasında birincilik mükâfatınj kazanmıs olmakla isbat etmiştir. halıs acıbadem kremleri olarak dört ^ *?*" yagsız, gece için yağh ve nev'i vardır. nnda satüdığı gıbı son defa sureti mahsusada imal ettirdigimiz gayet şık ve beraber tasımağa elverişli hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven olduğu kadar pek kullanışb ve zarif olan ötedenberi tanınmış hususî vazola KREM bulunur. BALSAMİN fö Pleri ıtriyat bütün nevilenle tanınmış, ecza ve tuhafiye mağazalannda İNGÎ1İZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU tSTANBUL Harb Akademisi Komutanlığından: Harb Akademisinde biri alaveralı diğeri yalnız verici iki yangın tulumbası pazarhkla tamir edilecektir. Tulumbaları görmek jstivenler her gün Daire Müdürüne müracaat etmelidir. îstekliler Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatırılacak 15 liralık teminat makbuzile 24/1/938 pazartesi günü saat on birde Akademide Satın Alma Komısyonuna müracaatleri. (333) No. Tip 75 cm. genisliğinde 36 tn. lik bir topun satış fiati Kuru; Atina 20 (Hususî) Hükumet gaze tesile bugün neşrolunan bir kararnamede Yunanistanda öliim cezasının tat bikına dair bazı tadilât yapılmaktadır Toptan satışlarda tüccar ve fabrika Bu tadilâta göre ölüm cezası kat'iyet kesbettikten sonra af için yapılacak mütorlann riayete mecbur tutulacaklan hü racaate iki ay cevab çıkmadığı takdirkümler: de hüküm, kurşuna dizilmek suretile 1 Fabrikalar için asgarî bir balya, hemen infaz edilecektir. tüccar için asgarî bi. top satış, toptan saAmerika helium gazi bş sayılır. satmıyor 2 Toptan sataşlarda tüccarlar kâr ve masraf karşılığı olarak ilân edilen fi Vaşington 20 Dahiliye Nazın atlara azamî yiizde 3 fark ilâve edebi Icks, Amerika hükumeta lüzumu kadar lir. Fabrikacıdan perakendeciye kadar stok tedarik edinciye kadar helium ga kaç elden geçerse geçsin, toptan satışuı zının sablmasmı meneden nizamlann daki bu fark ceman yiizde 3 ü gecemez. Roosevelt tarafından tasvib' edildiğini 3 Fabrikalar başka şehirlerde, sa bildirmiştir. hşlarmı sabş mağazası veya büro açmak Bu gaza aid siparişler, Kansas, Colo suretile bizzat yaptıkları takdirde o şehir rado madenlerinin Amenka hükumetine lerde açacaklan satış mağazası veya sablmasmı derpiş eden anlaşmanın tatbibüro masrafı olaralc fiatlara azamî yüzde kına kadar kabul edilmiyecekta'r. iki fark ilâve edebilirler. Fridericchafen'de inşaatı bitmek üzere I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. 820 760 905 44 655 31 730 34 690 33 665 32 730 35 670 31 645 31 660 31 670 33 775 36 710 34 690 33 Yeni hükümler 10 Fabrikalar bütün memleket veya muhtelif şehirler için inhisar halinde bir veya birkaç jnüşteriye satış hakkı Beher 5. cm. veremezler. en farkı için too fiatına 11 Fabrika iplik veya bez sabşınUâve farht da müşteriye kendi mamulâtlarından her Kuruş hangi birinden bir miktar almıya mecbur 44 edemezler. 39 ' 2 Her pazartesi günü çıkacak mahallî gazetelerle tesbit edilen azamî fiatları geçmemek şartile fabrikalar kendı satış fiatlarını malıallî ve Ankara veya Istanbul gazetelerile ilân edip birer surerini îktısad Vekâletine yollıyacaklar dır. Ankaraya gidecek futbolcuları davet Yunanistanda idam cezasının §ekli degiştirildi T. S. K. îstanbul bölgesi futbol ajanlığından: Ankarada yapılacak temsilî maçlara iştirak etmek üzere seçilen aşağıda esamisi yazılı futbolcularm 21/1/938 cuma akşamı saat 18.30 da Haydarpaşa ga rında bulunmaları tebliğ olunur: Fenerbahçeden Fikret, M. Reşad, Esad, Naci, Necdet. Galatasaraydan: Bülend, Haşim, Ejfak, Necdet. Pamuk piyasasındaki durgunluk kalkGüneşten: Cihad, Faruk, Reşad, Mumış, fiatlarda istikrar hasıl olmuştur. rad, Melüı. Yeniden Romanya, Polonya ve Italyaya Vefadan: Muhteşerru ihrac imkânlan bulunmuşkır. Beykozdan: Bahadır. M Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, romatizma İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I îdaremiz ihtiyacı için otuz beş ton kadar anason alınaeaktır. Anasonların yüzde üçten aşağı esansı ihtiva etmemesi ve bu sene mahsulü olması şarttır. Eleme neticesinde yüzde beşten fazla zuhur edecek fire miktardan tenzil edilir. Satışa talib olanların fiat tekliflerini havi mektublarıle 25/1/938 tarihine kadar Inhisarlar Umum Müdurluğü Müskırat Muamelât şubesine müracaatîeri ilân olunur. (355) Kızıltoprak Halkevinin bir cevabı Geçen pazar günü Bakırköyünde yapılan Kızıltoprak Halkevi Barutgücü maçınm tafsilâtmı verirken Kızıltoprak Halkevi takımında yer alan bütün oyunculann Fenerbahçe A ve B takımlanna mensub bulunduklarmı yazmıştık. C. H. P. Kızıltoprak spor kolu başlıklı ve Sadri imzalı bir mektub aldk. Bun da takımlarında Fenerbahçeden başka Galatasaray ve Altınordulu oyuncula rın da bulundugu bildirildikten sonra Bakırköy sahasında Barutgücü takımı nın her çareye başvurarak galib gelmeğe alışık bir teşekkül olduğu üâve edilmektedir. Kızıltoprak Halkevi takımı Barutgücünün davetini kabul ederek uzun bir 4 İlân edilen fiatlar azamî oldu olan yeni Zeplin için gaz almak üzere seyahat ıhtiyarile Bakırköyüne gittığiğundan fabrikalar tesbit edilen fiatlardan bir Alman vapuru Amerika limanmda ne göre Barutgüçlülerin de mukabil bir daha ucuza sahş yaptıklan takdirde yu beklemektedir. (a.a.) davet vuku bulduğu takdirde Kadıkö verdiği cevabı işitmediği için: Nasıl? diye sordu. İstediğimi yapmağa muvafakat ederseniz... Doris, Vanderfelt'b tekrar ettiği bu sözü işitince kulaklarına inanamadı. Bu teklif, onun senelerdenberi karşılaşbğı yılışık tekliflerin en bayağısı, en yüzsüzcesıydi. Anlıyamadım, dedi. Dinleyin Dorına. Catskill'de bir paviyon kiraladım. Önümüzdeki cuma günü oraya gidip pazartesiye, yahud salıya kadar kalacağım. Tabiat ortasında, sade bir hayat. Balık avlamak filân gibi şeylerle vakit geçiriyorum. O gün oraya beraber gidelim. Orada, sizin uğursuz Bazil hakkında ne yapmak kabil olduğunu müzakere ederiz. Doris, bu teklife kat'iyyen inb'zar etmiyordu. Hayır, imkânı yok, dedi. Bu daveriniz ciddî bir teklif değil. Niçin ciddî olmasın? Başkalarından daha az ciddî miyim ben? Teklifimin kabul edilmemesi için nerem eksik? Sizinle beraber, basbaşa bir hafta tatili geçiremez miyiz? Hayatmızda ilk defa olarak böyle birşey yapmış olacak değilsiniz. Fakat, Roy, siz Bryant'ın en samimî dostusunuz. Size karşı kat'î bir itinadı vardır. Söylediğiniz şeyin nekadar im yüne kadar giderek bu ziyareti iade edeceklerini zannedıyornz. Bu itibarla Kızıltoprak Halkevlılerine, meseleyi gazete sütunlarmda münakaşa etmek tense Barutgücünü Kadıköy stadyomuna davet ederek hesablannı er meyda nında tasfıye etmelerini tavsiye ederiz. Bayanlar ! Dişlerinizin sür'atle beyazlanmalarını isterseniz!.. îngiltere Almanya maçı için tehalük Alman Futbol Federasyonu, 14 ma yısta Berlindeki Olimpiyad stadyo munda cereyan edecek Almanya Î n giltere maçınm biletleri için daha şımdiden iki yüz bin taleble karşılaşmış tır. Federasyon, spekülâsyonlara mâni olmak için tertıbat almış ve herkesten evvel kulüb mensubinine bilet satmağı kararlaştırmıştır. Artacak biletler, talibler hakkında tahkikat yapıldıktan sonra satılacaktır. kânsız olduğunu görmüyor musunuz? Onunla beraber yaşamış, ihtiyarlamışsınız. Hergün bizim misafirimizdiniz. Bu fikre na»ıl saplandınız? Napoleon, yahud bir başkası, harbde ve aşkta herşeye cevaz vardır, demiş. O, bu sözü söylediği zaman, Doris, içinden, büyük bir isyan dalgasının coşruğunu hissetti. Neredeyse parlıyacakh. Fakat gene kendini tuttu. Sade: Evet amma, ben sizi sevmiyorum ki... Dedi. Vanderfelt yerinden kalkh, onun yanına kadar geldi: Hayır, diye haykırdı, beni sevmiyorsunuz. Bunu biliyorum. Kâfi derecede ispat ettiniz. Esasen, sizden böyle birşey istediğim de yok. Ben hissiyata inanmam. O kadar çok çifti birbirinden ayırdım ki... Ben, sadeee sizi istiyorum. Size sahib olmak istiyorum. Meselenin açıkçası bu. Roy, bir saniye, sükunetle beni dinleyin. Hastayım, ağır hastayım. Doktor Williams'la konuşrum. Bu sefer artık kurtuluş yok. Doktor o kadar az bir zaman daha yaşıyacağımı söyledi ki, bunu düşünmeğe bile cesaret edemiyorum. Benden ne istersiniz? Yan yarrya ölmüşüm, Ijer nefes alışta ısbrab çekiyorum. Artık metres olamatn. Yanlış yola sapıyorsunuz, kendinize gelin. Bazil'le azıcık Diş macunile fırçalamağa başlayınız. Ne çabuk beyazlanmış ve göz kamaştıncı bir parlaklık almış ol duklarını görecek ve bu hale imreneceksiniz. Başka bir macumm veremiyeceği bu güzelliği KOLYNOS size hemen temin eder. Çok az bir zamanda dişlerinizin birkaç derece beyazlandığını görmek arzu ederseniz bugünden itibaren dünyada milyonlarca Bayan ve B&ylarm severek kullandığı K O L Y N O S diş macununu istimal ediniz. K O L Y N O S tamamen teksif edilmiş olduğu cihetle kuru fırça üzerine bir santimetre koymak kâfidır. Kullanışı çok lâtıf ve ekonomiktir. Fiatı: 42 Kr. bir zaman olsun birlikte yaşıyayım. Simdiye kadar hayatım bir gölge gibi geçti. Başıma, hep istemediğim şeyler geldi. Sonradan, kendinizin de nadim olacağınız bir»maceraya beni sürüklemeyin. Ben neşeli bir hafta geçirmeğe yarar bir insan değilim. Yanmızda ölüveririm diye korkmuyor musunuz? Doris, söze başladığı zaman hafif sesle konuşuyordu; fakat gitgide sesi yükselmiş, çabuk çabuk söylemeğe başlamıştı. Sesinin, gitgide daha kuvvetle çıktığını görerek memnun oluyordu. Ağlamağa muvaffak olamamışb; fakat istediği sahneyi yoluna koymuşru. Söyliyeceği sözler bitince, ellerile yüzünü kapadı. Vanderfelt, müstehzi bir gülümseme ile: Komediye lüzum yok, Dorina, dedi. Ben bunlan yutmam. Yalandan ağlamak için gözyaşı guddelerine nasıl basıldıgını, meslek icabı, bilirim. Sekiz senedir ayni mavalı okuyorsunuz. Bu sayede, ihtiyar Bryant'dan kucak dolusu para çektiniz. Beni kandırmak için başka birşey icad etmeniz lâzım. Doris, yüzünü elleri içinde saklamış, bu yeni hakaret yağmurunu dinliyordu. Bu adamm kendisinden niçin bu kadar nefret ettiğini bilmiyordu. Vanderfelt mağrur bir adamdı; belki de, bilmiyerek, bir gün onun gunırunu incitmişti. Ellerini yüzünden çekti ve masanın üstünde, ikisinin arasında duran kutudan bir sigara aldı. Dumanı, meydan okur bir tavırla hasta ciğerine çekerken, Vanderfelt onu seyrediyordu. Doris düşünüyordu. Kendi kendine «Bazil mevzuubahsbr, dryor» du. Bu adamm istediği şey ehemmiyetsiz; gene ucuz sayılır.» Bryant'ın kansı olduğunu düşünüyor^ du. Fakat, sahnedeki muvaffakiyetlerinden sonra biraz nefes aldığı ve şimdi de evli bir kadm imtiyazına sahib olduğu halde, Bryant'ın, onu icinden çekip çıkardığı hayattan kurrulamamıştı. Eskî mesleğinin haysiyet kırıcı muamelelerile tekrar karşılaşıyordu. M. Wallert gene karşısmdaydı. Bugün Bazil mevzuu bahsolduğu gibi, o zaman da Bazil mevzuubahstı. Kendisini, Wallert'e, otuz dolar mukabilinde Bazil için sahnışü. «Pekâlâ, öyle olsun, diye düşündü. Vakit kaybetmiyelim.» Sonra sigarasmı söndürdü: Bansalım, dedi. Simdi ihtiyacı olmadığı halde, gözyaşları kendiliğinden akmağa başlamışb. Vanderfelt senelerdenberi biriken hakaretleri savurmus, ferahlamıstı. Doris'in elini tuttu; eldivenini çıkardı ve öptü. Sonra, gülümsiyerek Doris'e baktı: Ne karar verdiniz? Diye sordu. Doris başını salladı, eldivenini tekrar takta: Peki, dedi... Sizinle beraber balık avuıa gelmeğe hazırım. 'Arkası vtr] KOLYNOS Vİckİ BAUM Yazan: Hamdi VAROCLU Çevlren: 80 Size kat'î surette güvenmişb'm, diye ilâve etti. Sizden her zaman dostluk görmüştüm... Bilmecburiye... Vanderfelt, bu cevabı veıdikten sonra tekrar yerine oturdu ve önündeki kâğıd üzerinde sekiller çizmege başladı. Du vardaki Lincoln, sabit nazarlarla ona bakıyordu. Doris, muntazam beyaz el divenler içindeki terli ellerini uğuşturu yordu. Bana bir sigara verin. Dedi. Sigaranın yakılması bir müddet sürdü. Doris: Evet, sonra? dedi. Sonrası bu! Âşıkmızı hapisten çıkartmamı istiyorsunuz. Niçin çıkarta yım? Sorarım size, niçin? Onu oraya sokmağa, hem de vicdanî kanaat hasıl ederek, çalışan benim. Şimdi en samimî bir dosrumla evlenmiş bulunuyorsunuz. Üstelik de, Bazil hapisten çıkar çıkmaz bin türlü müşkülâtın meydan alacağını biliyorum. Şu halde ne diye ugraşayım? Ve bu işi niçin hassaten ben deruhde ediyorum? Bundan ne istifadem olacak? Param olmadığmı biliyorsunuz Roy. Aynldığımız zaman Bryant'ın bana ufak bir irad tahsis edecegini zannediyorum. Fakat, ne de olsa, Bazil'in tahliyesi için para sarfetmesini ondan istiyemem. Vanderfelt, hiddetle bağırdı: Fakat benden istiyebilirsiniz değil mi? Benden çekinmeğe lüzum görmezsiniz değil mi? Doris, çok müteessir bulunmasma ragmen gülmekten kendini alamadı. Yavaşça mukabeh etti: Evet amma sizinle evli degilim Roy! Kendi kendine öfkeleniyordu. Her söylediği sözün kof, kuru, tesirsiz olduğunu görüyordu. Halbuki nasıl konuş mak, nasıl hareket etmek lâzım geldiğini bümiyor değildi. Gözyaşları, istirhamlar, dizçökmeler, hulâsa tam bir opera sahnesi lâzımdı. O esnada Vanderfelt'in

Bu sayıdan diğer sayfalar: