21 Ocak 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

21 Ocak 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 İkincikânun 193S .CUMHURÎYET Kışın faydası FAYDAH BtLGıLERj Odun petrolü Ingilterede bütün dünya oduncula nndan mürekkeb bir kongre teşekkül etmiş ve odunun sade yakılmıya, kâ d, sun'î ipek, yün yapılmıya değil, ÇİNLİNİN YELPAZESI Bir yıl, kışın havalar Yaz gibi sıcak gitmiş !.. Çimen dolmuş ovalar, Çiftçinin işi bitmiş !.. Japon istilâsı başSormuslar: famadan çok evvl Hava sıcak, Güneş de açtı caba !.. di. Şanghay'dan Odun istemez ocak, Pekin'e giden trenin Fena mı çiftçi baba ?„ içinde çok şen, çok * neş'eli görünen ıki Demiş: yolcu vardı. Biri ço Kar dizi bulsun, cukluk devresinden Ne zarar çıksın ayaz !.. delıkanlılığa geç Ne yaz gibi kış oLsun, Ne de kış gibi bir yaz!.. mek üzere.. Dığeri de yaşlıca.. Genc aÇiftçinin cok hakkı var, dam saatıne baka Bu sözü doğru demiş: rak: Çünkü bütün ağaclar K"»vrulup verrnez yemiş !„ Pekin'e yaklaştık zannederim! Tomurcuklanır dallar dedi. Sıcakta birdenbire. Sonra da ilâve Kışın esince rUzgâr, hastalığına tutulmuş ve Hepsi dökülür yere!.. etti: * Babacığım, çok güzel bir seyahat | memleketini oğluna da göstermek arzuVarsm kar çıksın dize, yaptık, değil mi? Zaman ne çabuk geç ıu buna ilâve olunca hemen yola çıkmışEtmivelim aldınş. ti. Bana, daha dün Paristen çıkmışız gi* ardı. Maamafih bu seyahat onun kazanc Faydası vardır bize, bi geliyor. I noktasmdan da işine yanyacak, mağazaHer sene olmalı kış. Muhterem Bay Şang Yu gülerek ve sına yeniden bazı antika eşya toplayıp N.R. götürecekti. Marsilyadan kalkan büyük başuu sallıyarak cevab verdi: Benim için zaman o kadar çabuk kapurlardan birine binmişler, birçok iskegeçmedi amma oğlum, gene yaptığımız elere uğradıktan sonra Şanghay'a gel yolculuktan memnunum.. Hey gidi hey!. mişler oradan da trenle Pekin'e müteOtuz senelik bir aynlıktan sonra memle eccihen yola çıkmışlardı. Orada kalaAcuzenin dişleri ketime dönüyorum.. Pekin'den ayrıldı :aklardı. Çünkü ŞangYu'nun doğduğu Geçenlerde Tokğım zaman henüz on beş yaşında idim. per, Çinin bu eski payitahb idi. oda Bayan Togu*** Şimdi ise kırk beşimin içindeyim. Yanımava isminde yetda da senin gıbi koskoca delıkanlı bir oğErtesi sabah, FuJi babasını erkenden miş yaşında bir Jalum var!.. uyandırdı. Şehri görmek, temaşaya lâ pon kadmı birdenİngiliz ordusuuun en küçük askeri bir baçuk yaşında Jacqueline Nelson Tren, birbirinin ayni hududsuz sahra ık mahalleri seyretmek için sabırsızlanı bire çene kemikle lardan geçmekte devam ediyordu. Ara /ordu. Binaenaleyh bir dakika bile va rinde müthiş ağn ar hîssetmeğe başsıra bu manzarayı yıkık kuleler, enli ve kit kaybetmek istemiyordu. amış ve müracaat ettiğı bir dışçi kendibasık evler biraz değiştiriyor, bütün hat ŞangYu bu uyandırılıştan pek de sine dişlerinin yeniden çıkmak üzere boyunca da siyah renkli kalın bir duvar memnun olmadı. Çünkü henüz vücudü olduğunu haber vermiştir. Hakikaten iyice dinlenmemiş, uzun seyahatin yor * uzanıp gidiyordu. bir müddet sonra Bayan Togugava'mn Birden lokomotif süratini fazlalaştırdı. junluğu tamamile çıkmamıştı. Fakat oğ ağzında 17 dişin birden sürdüğü görülKatar Hatamen kapısından geçti. Bu uğunu çok sevdiği için ters bir lâkırdı müştür. Bu hususta fikirlerini aldığımız rası Pekin'in en eski kapılarından biriy söylemedi. Sağa sola dönerek yatakta bir mütehassıslar hâdisenin dünya üzerindi. Şiyen Men istasyonunda durdu. Di~ müddet daha kalabilmek için FuJi ile. de emsali cereyan etmemiş bir vak'a öteden beriden havaî mevzular üzerinde şeklinde olduğunu söylemektedirler. konuştu. FuJi: Püro tiryakisi maymun Aman babacığım, dedi. Haydi alk artık..Günümüzü nasıl geçireceği mize dair bir program yapalım, hemen de tatbikata girişelim! ŞangYu gerinerek cevab verdi: Oğlum acelen ne.. Sanki hemen bugün donüp gidecekmişiz gibi sabırsız Bilmeceyı doğru çözenlerden bize fo da Bursalı Suna Özler. oğraf gönderenlerin resimlerini bas 5 Kırklareli tuhafiyeci Recai Sevik. anıyorsun. Önümüzde günler, haftalar 6 Kadıköy 8 inci ilk okul 326 Mehmıya devam ediyoruz. Fakat burada var.. Ne maraklı, ne canı tez şeysin! Kenresmi çıkmak mutlaka hediye kazan med Kuğuoğlu. dıni hâlâ Avrupada mı sanıyorsun.. Çinmış olmaklığa delâlet etmez. Mükâfat 7 Kütahya Ziraat Bankası muhasedeyiz evlâdım, Çinde!. Bu diyarda kazananların ismi her ayın ilk haftasm becisi oğlu Mehmed Sönmez. acele işe şeytan karışır!.. Ben yıkanıp tuda neşrolunan büyük listeye yazılır. 8 Beşıktas 19 uncu ilk okul 439 thvaletimi yapmcıya kadar sen otelin en üst Soldan sağa sıra ile: san. taraçasına çık.. Bütün Pekin'i gözünün 1 Beyoğlu 44 üncü ilk okul 29 Ne 9 Üsküdar 20 nci ilk okul 249 Fa önüne tabak gibi serilmiş bir halde görür, Londra hayvanat bahçesinde henüz zahat Bekiroğlu hamet Erdem. biraz avunursun.. Ben de bir çeyrek son yedi aylık Goomy isminde bir maymun 10 Malkara Smhat eczanesi A1L 2 Kırklareli Kültür Direktörü Cera oraya gelirim.. vardır. Bu, Borneo adasmdan getirilmiş mal Ataç oğlu Metin Ataç. 11 Malkara camii karşısında berbir Şempanze yavrusudur. Muhafızlarm Peki babacığım! 3 Ağm öğretmen Reşad kızı Ergö ber Osman güngör. Diyen FuJi bir hamlede odadan dı ona şaka olsun diye verdikleri pürolara nül Yıldız. 12 Gazı Osman Paşa orta okulu şanya fırladı, merdivenleri ikişer, üçer müthiş alışmış ve fevkalâde bir tiryaki 4 Bursa Meydancık Adıgüzel 15 No. 276 Mustafa. ğer yolcularla beraber bizim baba oğul kesilmiştir. Şimdi, Goomy günde aşağı da trenden indiler. Garda müthiş gürültü çıkarak otelin en üst kat taraçasına ulaşyukarı on beşle yirmi tane arasmda püve kalabalık vardı. Otel tellâllan, hamal tı. Gördüğü manzara hakikaten pek en ro içmekte, kendisine sigara verilmedıği lar, dılenciler bar bar bağrışıyorlar, öteye tresandı. Gök mavi, masmavi idi. Gözü takdirde müthiş bağırıp çağırmakta, kamaştırmıyacak şekilde koyu ve donukberiye koşuşuyorlardı. hatta ağlamaktadır. Bay Şang Yu ile oğlu FuJi bu ka Hı. Güneşin ziyası onun içinde fazla akislabalığı güçlükle yararak istasyonun dı ler yapamıyordu. Şehir, buradan, bütün dıren otomobile binmek istemediler. îkisi şma çıktılar ve birer Rikşaw'a insanların teferrüatile görünüyordu. Pekin, bu hadc ayrı ayn birer Rıkşav'a kuruldular. çektiği iki tekerlekli araba kuruldular. lıle büyük bir bahçeye pekâlâ benzeti lebilirdi. Çünkü her tarafta ağac ve ye FuJı'nin sevincine hudud yoktu. Şehir, Bay Şang Yu: ( tasavvur ettiğinden çok daha güzel ve esr şillik son derece boldu. Pekin oteline! FuJi o kadar dalmıştı ki, bir aralık rarh idi. Genc bundan fevkalâde bir guDiye emir verdi. Bozuk yollarda sarrur ve iftihar duyuyordu. Kendisi de busıla sarsıla, olur olmaz yerlerde lüzum babasmın yanına yaklaşhğmın bile far rayı kuranların ırkına mensub bir Çinlı suz duraklar yaparak ve bunlara sebeb kına varmamıştı. ŞangYu elini oğlunun değil miydi? cmzuna koyarak: clanlara hafıften küfürler savurarak, yor O gün ve onu takib eden günler Pe Güzel, değil mi? gun bir halde otele vâsıl oldular. Dedi. Gencin hal ve tavnndan, gözle kin'in muhtelıf mahallelerini gezdiler Kendilerine güzel ve her türlü kon " rındeki manadan memnuniyetini zaten Parlak bir maziye sahib olan şehrin bazı foru havi bir oda verıldi İlk işleri banyoya girip yıkanmak ve uzun seyahatin sez.mişti. Onun için cevab beklemiyerek kısımlarmm çok gürültülü ve hareketli olmasına mukabil bazı kısımlan son devücudlerinde biriktinniş olduğu tozu top ilâve etti: Sağa bak!. Orası Çin hükümdarla rece sakin ve cazibeli idi. Avrupa şehirrağı gidermek oldu. lerinin asrî manzara ve tertibatına alışmış Bay ŞangYu tam bir Çinli idi. Tipi rınm ve maiyetlerinin köşklerinin bulun>lan FuJi bazan hayretten hayrete düşbumı pekâlâ gösteriyordu. Boyu kısaca, duğu mahalledir. Duvarlar kırmızı renktüğü gibi, arasıra da teessüf ve yese karengi san, gözleri çekik ve saçlan simsi te.. Pagod'laruı ve mabedlerin saçakları pılıyordu. Nasıl oluyor da birçok oriji yahtı. Yüzüne, haline, tavnna bakılınca hep altm yaldızlı.. Ötede kalın ve siyah nal ve güzel şeylerin yanında ihmal ve derhal menşei anlaşılıyordu. Yalnız uzun duvarlarla çevrilmiş görünen Türk ma pislik neticesi mide bulandıran vaziyetlemüddet Avrupada yaşadığı için bir kıhallesidir Buraları hep dolaşıp yakmdan nn hasıl olmasına müsaade ediliyordu? sırr. harekâtında garblılık hâkim olmıya seyredeceğiz. Lâkin, her şeyden ewe' Ekseri günler, baba oğul, iki dost gib başlamıştı. Oğlu FuJi ise hemen hemen kendimize iyi bir ev bulmamız lâzımdır konuşa konuşa Çinin eski payitahtının sohiç Çinliye benzemiyordu. Çünkü ken Pekin'de otel hayatı çekilmez.. Hem bir kaklarında uzun uzun dolaşıyorlardı. disini doğurur doğurmaz ölen annesi bir Çinlinin kendi memleketınde otelde oturOtelde daima ayni şekilde devam eFransızdı, çocuğa, kumral saçlar masını kimse iyi nazarla görmez. Onun için büyükçe bir konak tutmak, çocuklu den hayat onlan sıkmıya başlamıştı. O bcyaza yakın bir renk miras bırakmıştı Yalnız şakaklanna doğru hafifçe uza • ğumdanberi uzak kaldığım millî an'ane radaki gürültüden, kalabalıktan, garson nan gözleri bu Avrupalı tipe orijinal bir mize uygun bir hayat yaşamak istiyorum! lann, hizmetkârların girip çıkmalanndan ifade veriyordu. Onun da boyu baba Bu sözleri söylerken ŞangYu'nun ses yaka silkiyorlardı. Bazan yolları ecnebilerin oturdugu sından ancak biraz daha uzundu. Faka titriyordu. Bir müddet gözlerini ufuklara mahalleye de düşüyordu. Orada muhte vücudünün yapıhşı ince ve zarifti. dıkip durduktan sonra: Gel FuJi, dedi, tahayyül ettiğimiz lif tarz ve üslubda binalar kurulmuş, he: ŞangYu Pariste antika ticaretıle meş bırinin kapısında bir milletin bayrağı sal gul olmuş ve bu işten hayli para kazan evl bulalım! Baba, oğul otelden çıktılar. Kapının lanıyordu. mıştı. Saint Honore mahallesi civarm Arkasi var da büyük bir mağazası vardı. Bir gün önünde duran ve ecnebi seyyahlan gez pek yakın istikbalde benzin ve petrol erine kullanılacak maddeyi de çıkar mıya yarayacağı mevzuu üzerinde kolusulmuştur. Demek, otomobüler, tankar, denizaltı gemileri ve saire bundan ;onra odun petrolile yürüyebilecekler. Işin garibi, kongre murahhaslarından »iri de odundan pek ucuza mal olacak >ir gıda maddesi istihrac edilebileceğini de ilâve etmistir. merakh $eyler| Neler yemiş? Almanyanın şarkî Prusya ahalisi, 8edenberi iriyarı adamlardır. Yemele ıne, içmelerine çok dıkkat ederler, ij« ahlan yerindedir. Içlerinden biri, Bay Hermankopf, pek küçük yaştanberi yemiş olduğu gıda maddelerinin hesabını Bilmeceyi çözenler utmustur. Geçenlerde 60 yaşında ölen u adamm karısı tarafından tuttuğu urnal neşredılmi^ ve 50 sene zarfmda 7,600 kilo gıda yemiş olduğu meydana ıkmıştır. Yapılan hesab neticesi, bu mıktarın 22 vagonluk bir hamule teşkil ıttiği anlaşılmıştır. Bu arada mayi olaak Bay Hermankopfun ayrıca 60 bin ıtre bira içtiği de mukayyeddir. Fakat bazı vatandaşları, buna rağmen hâlâ avallı adamm yaşadığı müddetçe adamakıllı yeyip içmediği kanaatinde imişer. Posta paketi gibi gönderilen çocuklar Şu gSrdüğünüz iki yavrunun dünyaa gelışleri henüz on ay olmuştur. Baba, anne demesini bile bılmiyorlar. Fakat Atlas Okyanusunu yalnız başlarına büyük bir vapurun içinde geçmişlerdir. Amerikadaki babaları tarafından pos • YAZISIZ HİKÂYE taya verilerek Silezya'daki annelerinirt yanına gönderilmişlerdir. Anneleri, bir hastalık neticesi evvelce yola çıkmış, babaları da fazla meşguliyeti dolayısile onlara arkadaşlık edememiştir. Sütlerine ve sair hususlanna bakmayı vapurun hastabakıcısı deruhde etmiştir. Saj* ve salım annelerinin yanma kadar gelmişlerdir. ( ikineıkânun bulmacası ) Yukandaki her dört köşe bir sayıyaj delâlet edıyor. Birbirinin ayni olan 4 kö j şeler ayni sayılardır. Ona göre sayılariî yerlerine koyarak bu hesab meselesini hallediniz. Bu meseleyi kolayca çözebilmek için bilhassa dört köşelerin hangi» lerinin birbirinin ayni olduğuna dikkat etmelidir. Birinci ve ikinci satır hallol < du mu meselenin ötesi kendiliğindea ortaya çıkacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: