6 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

6 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHUBfYET 6 Şubat 1938 ÜYÖK Eserler arasında ) Ahlâk Tecrübesi Insanlık borcu «Hisar» kurbanlarınm ailelerine yardım | | Mussolini ile Masaryk demirci» Hitler küçük bir memur, Mareşal ÇangKaiŞek de bir tacir yamağı olacaklardı Yazan: F. Bauh, çevlren: Pındıkoğlu Ziyaeddln Fahri, 1938 Istanbul, Devlet Basımevi Üniversite içtimaiyat ve ahlâk doçenLira Kr. 10636 16 26 ncı llstenln yekunu ti Ziyaeddin Fahri, son asır Fransız ah23 00 Topçu Atı^ okulu tarafınlâkçılarmdan Fr. Rauh.nun (Experience dan Morale) ini tercüme ve neşretti. Bu ter30 30 Deniz Ticareti ve Kılavuz[Baitaraft 1 inci sahifede] cüme iki noktadan alâka ve dikkati kenluk memurln ve müstahdu, haricî siyaset ve ekonomi üzerinde demlerl tarafından di üzerine çekmeğe değer: 1 30 Vlze Çakülı Ekokul ögretdaha büyük bir nüfuz tesis etmektedir. Evvelâ, Fr. Rauh'nun Fransada, sırf men ve talebeleri tarafınBu tebeddülâtm hareket noktası dört ahlâk sahasmda ileri sürdüğü bu «ahlâkî dan fiil» telâkkisi, bugün bütün felsefe âlesenelik plânın tahakkukudur. Bu plân 1 22 Karamürsel Merkez okulu mini meşgul eden oldukça etraflı bir tarafından bütün millete ve memleketin teşekkülleBüyük adamlardan çoğunun tercii 6 00 Mecidlyeköyü mümessili Cemeseleye bağlıdır. Başta phenomeno • rine gittikçe ağırlaşan fedakârlıklar tahmei halinde, bunlann, ebeveyninin armal vajıt&sile asrl mezarlık logie hareketi olduğu halde, birçok cemil etmektedir. amelesi tarafından zusu hilâfma bir meslek seçtiği yazılıreyanlar (Acte ruhiyatı, Würzbourg 100 00 Deniz Harb Okulu ve LiseHakikî bir muhtariyet elde etmis. olan dır ve bu kimseler, ekseriyetle, ailelemektebi, VA.) eski natüralist ve apriosi subay, öğretmen ve talerinin, kendileri için intihab ettikleri ordu, gizliden gizliye veya açıktan açığa riste felsefeye hücum etmektedirler. beleri tarafından mesleğe intisab etmemek sayesinde, bümuhalefet edenler için bir merkez hali40 00 Beyoglu Alman mektebi son Bilginin hareket noktası ne tabiat ilimyük işler görmeğe muvaffak ve memsınıf talebesl tarafından ne gelebilirdi. îktısadî sahada pek cür'etlerinin amprik mutaları, ne de tecrübe2 34 MüâA 1 lnci okul bejincl sıleketlerile beşeriyete nafi olmuşlardır. kârane yapılan yeniliklere itiraz eden den önce gelen zihnin boş zarflarından ^^ nıf talebelerl mmmmm Ve gene bunlardan birçoğunun, kü ordu haricî siyaseti, olduğu kadar din, ibaret apriori'lerdir. Fakat bilginin ir10840 34 Yekun çük yaşlannda, haylaz, avare, hatta ca edilemez, en basit ve ilk noktası «yaYahudi aleyhtarlığı ve mekteb meseleletenbel olduklan görülmüştür. şanmış tecrübe> nin, bir nevi hadsin ri hakkında takib edilen siyasetleri de Bir Avrupa mecmuası dünün ve bubize verdiği mahiyetler, yani şüur fıil tenkid edecek hale gelmişti. günün ileri gelen şahsiyetleri içinde aleridir. Bütün bilgi nazariyesi bu şüur tarafı 1 inci sahijede) Bununla beraber ordunun ıslahı i$i ilelerinin arzusu hilâfma meslek intifillerine dayanır. Tabiat ilimleri ve rasîtalyan matbuatının iddiaları henüz halledilmemiştir. Ordu, filhakihab etmek sayesinde hayatta yüksek yonel şekiller buna tâbidir. Roma 5 Giornale d'ltalia, Franmevkilere irişmi? olanlardan bazılannı Bu yeni telâkkinin 20 nci asır başın sa tarafından cumhuriyetçi tspanyaya ka, yalnız partiye sadık olan bir Harbigelişigüzel ele alarak, bunların hayatı ye Nazın ile şefler kabul ettirmek imkâdanberi Almanyada nekadar yayılmış gcnderilen silâh ve gönüllü hakkında taf nı hâsıl olamamiîür. Bununla beraber hakkında şayani dikkat bir takım taf • olduğu malumdur. Husserl'i takib eden silât vermektedir. silât vermektedir. ?örünü?e göre Goering yakında Von Max Scheler, şüur fiillerini tahlil edeBu gazete, 20 şubat 1937 tarihinde Blomberg'in yerine geçmege davet edileBALZAC: îlkönce, babasımn arzu rek bu yeni telâkki üzerine bir ahlftk sile Newille'de bir noter yanma kâtib kurmaya çalışıyordu. Phenomenologie albay Ortis, tayyare siparijleri hakkın cektir. olarak ginnlştl. Onun, günün birinde, ye göre bilgi ve ahlâkın temeli olan bu da gönderilen bir mektubun fotoğrafını Haricî siyasette de bir anlaşma husubu noterin yerlne geçeceği ümid edilişüur fiilleri Kant'm anladığından farklı ncşretmektedir. Bu mektubda, eski Fran le geleceği söylenmektedir. Yeni şekle yordu. Fakat, edebiyata karşı duyduğu bir manada aprioridirler. Çünkü amprik siz nazın Cot'un bu işle alâkadar olduğu göre von Neurath'ın riyasetinde gizli bir meylin azalmadığını gören ailesi, onu, olan bütün tabiat bilgimiz onlara isti açikça anlaşılmaktadır. Cumhuriyetçi îskabine meclisi ihdas edilecek ve ordu pek cüz'î bir para ile yaşamağa mecbur nad eder. panyaya silâh sevkiyah devam etmek meclise üç smıfa mensub şefleri murahettikleri halde, Balzac, oturduğu tavan Fransız ahlâkçısının, kendi sahasın tedir. arasında kendinl edebiyata istediği gihas olarak gönderecektir. Bu meclisin da yaptığı teşebbüsü de, bu genis fel Roma 5 Havas Ajansmm muhabi Von Ribbentrop'un tesebbüslerine mâni bi kapıp koyuvermiş ve bu sayede, is Sağda yukarıdan aşa&ı Hitler, Şangsefe hareketile (tevarüd yolile bile ol ri bildiriyor: mini tarihe geçlren şaheserlerini yarat KayŞek, Mussolini, solda yukarıdan olup olmıyacagı şimdiden kestirilemez. sa) akraba saymak lâzımdır. aşağıya Robert Tailor, Padrovskl, Ademi müdahalenin Fransa tarahn • mıştır. Orduda tasfiye Rauh, (1861 1909) bu asrın ilk seneGreta Garbo KÎPLÎNG: Meşhur îngiliz şalrl, genclerine yetişmlş bir mütefekkir sayılt dan ihlâl edildiğini iddia eden Îtalyan Berlin 5 Havas ajansının muhabiri liğinde Hindistanda, istasyon şefliğile «Arkadaşlar, artık, is içinde çalışmıya bilir. Eserini tamamile inkişaf ettire matbuatı hücumlarına devam etmekte bildiriyor: çiftçilik mesleklerinden birini intihab cağım ve ellerimi yakmıyacağım.» O meden öldü. tlk kitablarında metafi dir. zarureti karşısmda bulunuyordu. Fa nun, Çekoslovakya Cumhurreisliğine zikçi olarak görünür. Fakat çok geçmeYüksek kumanda heyetinin ıslahı, ya1936 senesi birinci kânununda ttalyan kat, o, bu iki işten ikisini de istememiş, nasıl yükseldiği malumdur. pılan birkaç tayinle tamamlanmıştır. den tecrübeci zihniyet buna isyan ettl. lejyonerleri İtalyaya gitmeğe hazırlanırSTEPHENSON: Lokomotifi icad et • gazeteciliğe intisab etmiş ve bu suretVon Reichenau dördüncü ordu grupu Evvelâ ruhivat sahasmda başladı. Son ken de îtalyan matbuatı böyle hücumlar le şöhrete iriserek, îngilterenin en bü meden evvel inek çobanı idi. Babası, ra müsbet ahlâk tetkiklerinde tenkid şefliğine taym edilmiştir. Merkezi Leip yapmıştı. uğlunun da ancak kendi mesleğinde bir yük muharrirlerinden olmuştur. lerini ve «ahlâkî tecrübe> sile asıl fikîtalyan gazeteleri o zaman beş ay ev zigde bulunan bu grupun vazifesi ordunun WASHÎNGTON: Zengin bir çiftçi o işe yarayabileceğini düşündüğü ve ona rini neşretti. vel yapılan bazı te;ebbüsler hakkında motörlü kuvvetlerini teknik ve sevkülceys, lan babası tarafmdan tahsili ve umumî daha parlak bir istikbal temin edeceğiTercümenln başında Ziyaeddln Fahmalumatı ihmal edilmis bir çocuktu. ni ummadığı için, Stephenson'u Killings rinin çok güzel izah ettiği gibi FT. Rauh malumat veren cumhuriyetçi îspanyanın noktasından yetiştirmektir. General Litz ikinci ordu grupu şefli Augustin "VVashington oğlunun, alelâ Worth'ta ocakçı yamakhğına verdi. Ço ahlâk tecrübesi, yahud ahlâkî fiil sa mümessili Los Rios'un bir mektubunu cuk, orada, günde bir şilin kazamyordu. ğine, General Bocker de ordular grupu cele bir şevler okuvup öğrendikten sonyesinde rasyoneli reele, mefkureviyi mevzuu bahsetmekte idiler. Şimdi ise ra kendi gibi çiftçi olmasmı ve işleri e Stephenson, 18 yaşma geldiği halde o vâkıâya bağlamaktadır. önce, ahlâkın hücumlara metni bir çok gazetelerde bir şefliğine tayin edilmişlerdir. kuma yazma bilmediği için, gece dersline almasını istiyordu. Berlin 5 Dün Alman ordusu yüktemeli ne eski nazariyeler gibi yalmz birinin ayni olarak çıkan imzasız bir nota lerine devama karar vermiş, kunduraBirlesik Amerika Cumhuriyetinin baakıldır, ne de ilimci ahlâklar gibi yal sebeb olmuştur. sek kumanda heyetinde vukua gelen denisi, babasımn mesleŞini bir tarafa bı cılık, terzilik, saatçilik gibi muhteÜf mz realitedir. O bu noktadan bütün Giornale d'îtalia, dünkü başmakale ğişiklik çok geniş olmuştur. Bugün Öğ rakıo kendi yolunu kendi bulmuştur. mesleklerde dolaştıktan sonra, gözleri klfcsik ahlâk nazariyelerl gibi, ahlâkî renildiğine göre, 20 si korgeneral olmak HÎTLER: Babasından dayak yer, kör olan babasımn yerine tekrar kömür yüksek i>ir temele bağlamak istlyen sinde 1937 senesinin başlangıcında Pa üzere 49 generalin yerleri değiştirilmiş ve ateşçilik yapmrç ve ırirrayet ri»t», 1936 temmuzunda Los Rios'un i&mahallenin çocuklarını peşine "takıpbiyolojik, sosyolojik ahlâkları da teri Mareşal von Blomberg ile General kırlarda polis oyunu ovnamaktan başka mühendis olmuştur. kid eder. Çünkü birinciler ahlâkî mü • lüne benzer bir rol oynadığı iddia edilen Fritsch'ten başka diğer 14 general daha ROBERT TAYLOR: Doktor olacaktı. cerred, boş bir kalib, i? (action) dan miralay Ortiz'e Giuntini isminde biri ta bir işe varamaz, sık sık mektebden kaçardı. Babası, evlâdmm ufacık bir me Daha doğrusu babası onu doktor yap uzak birer nazariye halinde bırakıyor rafından yollanılan bir mektubdan bah tekaüde sevkolunmuştur. muriyet bulursa öpüp başına koymasım mak, hem de ruh hastalıkları mütehas lar. îkinciler de ahlâkî yalmz bir vâkıft setmektedir. Bu mektubda Giuntini tay Bu tayinler on dördüncü kolordu ismile sısı görmek istiyordu. Fakat Hollyvvood derecesine indiriyorlar. Ahlâk felsefesi yare tedariki için sarfettiği gayretleri an yeni bir birlığin ihdasını intac etmiştir. söylerdi. MUSSOLÎNÎ: Annesinin muallimelik yıldızlarının şampiyonu için, ruhî has başka, ahlâkın kendisi baskadır. Asıl latmaktadır. Giornale d'ltalia gazetesi Bu kolordunun kumandanlığına General ettiği küçük mektebde, ders zamanları tahkları tedavi etmek değil, kalbleri ahlâk ancak mefkurevî bir imanın vft makalesinde diğer bazı itirafları da ilâ Von Wietersheim tayin edilmiştir. Hava nı, sıraların altma saklanıp küçük kız teshir etmek mukaddermiş! kıâlar içerisinde, onları hesaba katarak ve eylemektedir. ordusunda yapılan ıslahat neticesinde bir PADEREWSKt: yi, babası, deli ye tahakkuk etmek için yaptığı cehidler ların bacaklarmı sıkıştırmakla geçirirhava müdafaa şefliği, bir hava umum müAlicante bombardıman tdildi di. Ancak on beş yaşma geldiği zaman rine koyardı. Adamcağız çiftçi idi. Mu de, yani ilim tecrübesinin yambaşmda fettişliği ve bir de nezaret ofisi şefliği ihokuma öğrenmiş ve demirci olan baba sikiden bir şey anlamaz, oğluna da çift yer alacak olan «ahlâk tecrübesi» inde Londra 5 (Hususî) îspanyol ihtidas edilmiştir. sma yardımcı yetişmişti. Maamafih bu çilikten başka bir meslek düşünmezdi. meydana çıkar. Renouvier ilmi «işlemek lâlcilerine mensub 3 tayyare bugün Aliişe de yaramadığım gören babasından Bereket versin, annesi ve muallimleri, ve işllyerek kendini yaratmak» diye ta cante şehrini bombardıman etmiştir. BomBerlinde, Münih'te ve Brunsvig'de üç babasımn fikrinde değillerdi. Ancak, rif ediyordu. Bu fikri, ahlâk sahasına da sık sık dayak yerdi. hava ordusu grupu teşkil edilmiştir. bardıman neticesinde 30 kişi ölmüştür. ŞANGKAÎŞEK: Babası tarafından onların, Paderewski'nin musikideki bü yayanRauh'ya göre ahlâk tecrübesi de tktısad Nezaretinde ve ReichIngiltere, Franco'ya şiddetli bir bir tacir yanma çıraklığa yerleştirilmiş yük istidadını tasdik etmekle beraber, işlemek suretile kendini yaratmaktır. bankta ıslahat bu istidadın, nefesle çalınan musiki anota gönderiyor ti. Bugün, Çinin. kurtuluşunu kendisinFr. Rauh'nun ahlâk telâkkisi daha haletlerl sayesinde inkişaf edeceği kana Berlin 5 Havas ajansı muhabirin den belkediği adam, kendisinl ticaret Paris 5 Daily Mail gazetesînin b'ğyatmda müsbet ahlâkçıların hücumlan hayatma namzed kılan babasımn rızası atinde idiler. Paderewski'nin elleri fil na uğradı. En çok dokunulan nokta ah rendigine göre, Alcira'nm bombardımanı den : hilâfma, çıraklık ettiği ticarethaneyi hakika, piyanoda üstad olmasma imkân lâkı yakın (certitude morale) ile ilmi dolayısile General Franco'ya jiddetli bir İktısad Nezareti beş başlıca daire ve bir bırakıp savuşmuş ve Tokyodaki Askerî verilecek kadar ufaktı. yakm arasında yapmağa çalıştığı yak protesto yapılacaktır. îngilterenin îspan merkez dairesinden ibaret olacaktır. DokGRETA GARBO: Sinema âleminde laştırma idi. Akademiye yazılmıştır. ya sahillerinde hiçbir mes.ru abloka tanı tor Schacht'ın yerine gelen yeni İktısad MASARYK: Bir arabacınm, bir oda talihinl teerübe etmemiş olsaydı, belkl îçtimalyatçılara gore, bizzat <ahlakî madığı ve bu sebebden dolayı îngiliz ge Nazın Walter Funk 1 ilkkânunda vazide bugün bir moda evinde direktris ohizmetçisinden olan oğlu idi. Onu da, teerübe» de içtimaî vâkıâdan başka bir milerine yapılan hücumlan kabul edemi feye başlamıştır. babası, evvelS, bir demirciye çırak ver lacaktı. Danimarkalı Carl Brisson onu şey değildir. Bu tecrübeyi yapanın zihReichsbank müdürlük komitesi azasınmiştl. Masaryk, ocak körüğünü elinden ilk tanıdığı zaman, bugünkü yıldız, nindeki ahlâkî ideal, vâkıâları nekadar yecegi Franco'ya bildirilecektir. îspanya kara sulan dahilinde herhan dan Brinkmann iktısad müsteşarlığına, ikbırakıp demirci dükkânından kaçtığı Stokholm'de bir mağazada tezgâhtarlık aşarsa aşsın, gene bir kıymet hükmü olgi bir millete aid olursa olsun her gemi tısad nezareti müsteşan Posse hususî gün, bir tahtaya şu sözlerl yazmıştı: ediyordu. mak itibarile içtimaî bir hâdise teşkil tevkif edilebilir ve araştırılabilir, fakat üç vazifeler müsteşarlığına, hava generali edecektir. millik mıntaka haricinde îngiliz gemileri Loel iptidaî maddeler ve asıllarının yerini Bununla beraber onun daima kıymeîngiliz bahriyesinin himayesini taleb et tutan mahsulât endüstrisi idaresine, Genetini muhafaza edecek olan cihetlerinl mek hakkını haizdirler. ral Von Hanneken demiryollan ve elek diğer memleketlerin gemilerîne uygun bir unutmamak lâzımdır: Ahlâk sahasmda [Battarafi 1 fncf Bu protesto ile îngiltere hükumetinin trik idaresine, devlet müşaviri Schimer talara cevab verilmediği takdirde Japon Sekilde ibka etmek için son bir fırsat ve vâkıâ ile mefkureyi birleştiren ahlâkî îngilizler tarafından kontrol edilen de iktısadî tüccar ve esnaflar teşkilâtı daireyanın 936 tarihli Londra deniz anlaşması recek şekilde hesablanmıştır. Aksi takdir fiil üzerine dikkati ilk defa o çekti. Bünizyollannda gö'rülecek herhangi bir de sine, doktor Lange para ve kredi dairesine, tün ahlâk sistemleri, bizi bir nevi muthilâfma olarak yeni bahrî inşaata karar de Japonya başlıca iki deniz kategorilak araştırmasma sevkettiği ve müsbet nizaltı gtmisinin bahnlmasma karar ver binbaşı von Jagwiz haricî ticaret, döviz verdiğine hükmedileceği ve Ingiltere ile sinde kayıdsız olarak inşaata başlanma ahlâklar mutlakm bulunamıyacağım diği de General Franco'ya tebliğ olunave ihracat dairesine tayin edilmişlerdir. Amerikanın muahede ile bağlı bulunduk smın mes'uliyetini yüklenmiş olacaktır. telkin ettiği bir devirde, Nietzsche'nin caktır. Bu nota Japon hükumetine Amerika «kıymetler levhasını tersine çevirmek» lan devletlerle bilmüzakere serbestii haGöering İktısad diktatb'rü Madridin bir tebliği reketlerini muhafaza edecekleri ayrıca nın Tokyo sefiri tarafından tevdi edil ten" bahsettiği ve immoralisme'in bayGoering ve Funk yeni vazifelerini 8 Madrid 5 Estramadoure cephesinmiştir. bildirilmiştir. rak gibi kullamldığı bir devirde o bize iubatta teslim alacaklardır. fe ahlâkiyetin izafî içinde mümkün oldu cf Pennaroye mmtakasında cumhuriyetJaponya Londra anlasmannı Fransız hükumeü de Tokyoya ayni îktısad Nezaretinde yapılan ıslahat neğunu, hatta hakikî ahlâklılığm değişe çiler Salto Del Gamo mevziini düşman mealde bir nota vermiştir. tammıyor ticesinde Goering Alman ekonomisinin Tokyo 5 Bahriye Nezareti me bileceği kabul edilen kıymetler içinde dan zaptetmişlerdir. (a.a.) Nota sert bir litanla yazılmış hakikî diktatörü olmuştur. tahakkuk edeceğini gosterdi. Vaşington 5 (Hususî) Amerika murlarından bir zat Röyter Ajansının Fricn'in tevkifi asılsız Rauh'nun en çok medhe lâyık olan ci olduğunu gösteriyor. Bu sırada yazmış bugün Japonyaya sert bir lisanla yazıl muhabirine demiştir ki: Berlin 5 General Von Frich'in heti zannımca bu son noktadır. Onun olduğum kitablarda Izzet Bey zaviye mış ve Ingiltere ile Fransa tarafmdan «Japonyanm esas deniz siyasetini de yanm kalan eserini bilhassa bu bakımsinden Rauh'nun nekadar kuvvetli iz evkifi hakkında ecnebi memleketlerde Tokyo hükumetine verilen notanın met ğiştirmesi için hiçbir sebeb göremiyorum. dan neticelerine kadar götürmek lâzım bıraktığını görüyorum. îhtimal beni o dolaşan şayialar üzerine resmî bir Alman nine benziyen bir sekilde kaleme alınmış Bu siyaset neticesinde 1936 senesinde gelecektir. zaman fenomenologie'ye doğru sevke tefsirinde ezcümle şöyle denilmektedir: Japon murahhas heyeti Londra deniz bir nota tevdi etmiştir. Ziyaeddin Fahrinin tercümesi bize den de bu ilk hamle idi. «Bu gibi şayiaların ecnebi memleketkonferansından ayrılmıştı.» yeni bir perspective açması itibarile Notada, Japonya, tesbit edilen tonaj Fakat asıl işaret etmek istediğim ci lerde dolaşması pek çirkindir. Bu hususBu memur, Ingiltere, Fransa ve Ame kıymetlidir. Fakat bu tercümenin Türk het, mütereimin Fransadan döndüğü zamiktannı geçen zırhlılar veya kruvazörrika tarafından verilen notalarm tetkiki fikir âlemi içinde başka bir bakımdan mandanberi takib etmekte olduğu fikir aki haberler tamamile esassızdır.» ler inşa etmemekte olduğu hakkında bu aRoma elçiliği neticesinde Japon hükumetinin bu mesele da değeri var: Rauh'yu bize ilk defa ta plânile Fr. Rauh'da gördüğümüz istikayın 20 sinden evvel teminat vermediği nıtan Izzet Beydi. 1921/22 de onun metin ayni oluşudur. (İş) mecmuası ve Berlin 5 Söylendiğine göre, Al hakkında resmî bir karar ittihaz etmesi takdirde Amerika Londra deniz muaheRauh'ya dayanarak verdiği ahlâk ders bunun süplemanı olarak neşredilen risa manyanm Roma büyük elçiliğme, M. lâzım geldiğini ilâve etmiştir. desinin muhafaza hakkındaki ahkâmına lerini dinlemiştim. Bunlann bir kısmı eler, Ziyaeddin Fahrinin mefkure ile .Hitlerin en eski arkadaşlarından ve M. Japonya cevab vermezse tevfikan Japonyanm inşa etmekte oldutaş basma olarak neşredildi. Merhum, Londra 5 Daily Herald yazıyor: bütün fikrî hayatında bu ilk hamlenin vâkıâ arasmda kurmak istediği aksiyon Mussolini'nin samimî dostlarından doktor ğu gemilerin tonajına müsavi gemiler inköprüsünün ana malzemesini ne derece Hans Frank tayin edilecektir. Doktor Japon hükumeti deniz muahedesinde der tesirini muhafaza etti. Hegel idealizme ga etmeğe başlıyacakhr. ye kadar bu büyük Fransız ahlâkçısına Frank, Alman hukuk akademisi reisi ve piş edilen 35,000 tonluk haddi geçen doğru giden ahlâk ve cemiyet telâkki borclu olduğunu gösteriyor. Ingiltere, Fransa ve Amerika arasınAlman hukukçulan şefidır. Kendisi italzırhlılar inşa etmiyeceğine dair kat'î te sinde daima mefkure ile vâkıâmn terda teati edilen malumat neticelerinde A minat vermezse Ingiltere ile Amerika da kibini arıyordu. Hastahğmda fenome Mütereimin, bu yoldaki yeni mesai yaya birçok seyahat yapmıştır. Sanıldığısile, üstadm yarım kalan eserini ta • merikanm yaptığı bu teşebbüs Japonya mezkur haddi geçen gemiler inşa edecek nologie'ye meyletmesi, ilk başladığı nok mamlamasını bekleriz. na gore bu husus için agreman şimdiden taya daha geniş bir şekilde dönmekte ya gemilerinin hacmi ve toplarmın çapmı lerdir. HİLMl ZlYA ÜLKEN istenmiştir. ; Ailelerinin istediği gibi yetişselerdi Bütün dünyanın gözü Berline dikildi! Von Papen tspanyaya gönderilecek Paris 5 (Hususî) Almanyanın Viyana elçisi M. Von Papen bu akşam Berline hareket etmiştir. M. Von Papen'in General Franco nezdine sefir tayin edileceği haber verilmektedir. Ayrıca Tokyo ve Viyana sefaretlerine de fırka erkânından iki gencin tayin edileceği söyleniyor. Orduyu da hükmü altma alan Hitler'in tutacağı haricî siyaset, merakla bekleniyor Londra ve Tokyo elçüikleri Berlin 5 Deveran eden rivayetlere göre, Almanyanın Salamanka büyük elçisi von Stohrer, Londra büyük elçiliğine tayin edilecektir. Tolyo için ise, geçen yaza kadar Şanghav'da başkonsolos bulunan von Kriesel'in i?mi ileri sürül mektedir. Von Kriesel, M. Hıtlerin en cki ve en samimî arkadaşlanndandır ve 1923 Münih hareketine iştirak etmiştir. Akdenizde korsanlık tngiliz gazetelerinin mütalealart Londra 5 Times gazetesi başma kalesinde şöyle yazıyor: Dünkü kabine tebeddülâtı neticesinde Hitler'in nüfuzu görünüşe göre artmıştır. Yapılan değişikliğin sebebi, bakiye bir ihtimalle, Nazi partisinin radikal elemanlarile ordunun ve Berlin idarelerinin eski an'aneleri arasında kuvvet muvazenesini tesis etmek için daima tesadüf eden güçliıklerdir. Von Blumberg'in izdivacı ordunun ona karşı eski memnuniyetsizliğini son dere • cej'e götürmüştür. Ordu onu «koyu bir Nazi» olarak, Naziler de onu «koyu bir asker» olarak tanımaktadırlar. Bazı Nazi şeflerinin ıhtiraslan tahak kuk etmemiş olmakla beraber partinin ordu üzerindeki kontrolu esaslı bir şekilde artmıştır. News Chronicle başmakalesinde yazıyor: Bu işte Naziler kazandılar. Von Ribbentrop'un tayini ve Almanyada Nazi tefevvukunun tarsini dolayısile Avrupada gerginlık artacaktır. Fakât bu gerginli gın artması hâdisesinin şümulü ve devamı ju meseleye bağhdır: Mağrur Reichs wehr ne zamana kadar bu hakarete katlanacaktır? Daily Mail başmakalesinde diyor ki: Von Ribbentrop'un tayini îngilterede müsaid bi şekl de karşılanacaktır. Nazırın burada îngilterenin noktai nazarım iyice anlamak için eline en iyi fırsatlar geç * mişti. Pariste mütalealar Paris 5 Fransız matbuatı, Hitlerin dün aldığı tedbirleri mevzuu bahsederek bu tedbirlerin büyük ibr tarihî ehemmi yeti olduğunu ve gerek siyasî, gerek askerî ve iktısadî sahalarda bütün Alman millî kuvvetlerinin teksifini tazammun eyledığini yazmaktadır. Petit Parisien diyor ki: Bütün salâhiyetler Hitlerin elinde toplanmiş bulunuyor. Son alınan tedbirler Fransada yüksek kumanda heyetinde yapılan ıslahata Almanyanın cevabı mahi •< yetindedir. Journal gazetesi von Ribbentrop'un Hariciye Nezaretine tayininin Roma Berlin mihverinde bazı gevşeklikler ümid edenlere karşı kat'i bir tekzib mahiyetinde olduğunu kaydediyor. Jour gazetesi de şöyle yazıyor : Alman ordusunda ve kabinesinde dün yapılan değişikliklerden siyasî sahada ne gibi bir netice hasıl olacağı şimdiden kestirilemez. Muhakkak olan bir şey varsa o da Almanyanın komünistliğe karşı mücadelesinde nihayete kadar gitmeğe azmetmiş bulunduğudur. Japonyaya ihtar Îtalyan gazetelerine göre Milano 5 Alman hâdiselerinden bahseden Popolo d'îtalia diyor ki: Hitler tarafından dün aîınan tedbirler Alman siyasetinin bütün sahalarda tarşinini istihdaf etmektedir. Hitler Göring'i mareşal tayin etmekle imanlı bir adamın meziyetlerini mükâfatlandirmış oluyor. Von Ribbentrop'un Hariciye Nezaretine tayini hiç de hayret edilecek bir hâdise değildir. Hitler'in kendisi için hususî bir meclis teşkil etmek istemiş olması da gösterir ki Almanya bundan boyle Haricî siyasetine daha büyük bir ehemmiyet atfedecektir. (a.a.) Askerlîk işleri Yoklamaya davet J Beşiktaş Askerlîk Şubesinden: Şehrimlzde kayldli harb malullerile şehid yetlmlerinin 838 yüı için ikramlye kayidleri 15/2/1938 gununden itlbaren yapılacaktır. Yedlerinde bulunan resmî sened, rapor, maaş cüzdanı ve nüfus cüzdanlarile beraber yoklamalarını yaptırmak üzere müracaatleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: