10 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

10 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

U L | | | B | , ; ; » .__Jğlıın 1934 Sözde sekiz saat çalışanlar... _Hıc_ böyle şey işittiniz mi? İşit- tiniz se Allah aşkına söyleyin... Ş.r demirci ustasını, bir dükkân sahibi, Pazarlıkla tütmuş: | — Sana günde bir lira verece- Sim, sekiz saat çalışacaksın... Ra- zi mısın?... *demiş. Adam, buhran var diye razı ol- muş. İşe başlamışlar, Fakat, demir hane sahibi, elinde krono! e bir saat, beklermig, Usta, çekici örsün | üzerine dan dan vurdukça: e —lUç dıı—k'.ı.. çalıştın, beş daki- îl l'(!hn-—. diye hesaplarmış. e ..Aü“' bazan demir soğur, oca- urxr'ck yeniden kızdırmak — lâ- zım gelırmig_ U sefer, ik sefer, mücssese sahibi, artık tötlerini sözlerini Saatten ayırmış: K —d Şimdi çalışmıyorsun - ki.... .ı!t Uuruyor, _l:_ı.-kll)-orıunı.. Demir, Ş $te, %ıendı kendine isınıyor... €en, çekiçle örse vurmuyorsun... H::Iu Vur... Sekiz saati doldurmak için ne kadar daha çalıştığını o za- man heıaplıyıyrmm Böylelikle —sade kol dakikaları alt alta kıydı:eı::'îı | sekiz saali doldurmuş, Fakat, de- mirci ustası, neticede, on altı ’."ı iş başında kalmış bulunurmuş... Hiç böyle sekiz saat iş işittiniz | mi? : İşitmedinizse bu tarzın tramvay sirketi tarafından biçare biletçilere ve diğer işçilere tatbik edildiğini | haber verelim. .Trımvıy tirketi, işçilerini, dai- în ve yedek diye ikiye ayırmıştır. r'.:îiıı:uı:;un seneler çalışanlar bi - ahi €ye nail — olabiliyorlar. v ı,h;n Fı!ı!mı zamanları herke- Udiği gibi, kâ'—lnı)fuıluıı hesaplanıyor. îrrlnrmin hali ise, yukarda anlattı- Simiz demirci ustasınınki gibidir: An?:fîdabbekliymlır... Yedek işçi çılışı;ıı Yaba harekete geldiği vakıt tinde, depliyor. Depoya avde - kıvdlol terine bu çalışma zamanı sef:m :'lıuınr. ve adam, müteakıp re mılh.e ırşl îbekliyo"" Ale.(c' y ei YYa, intizarda olduğu Za- hlar, çalışmamakta addedili- başından — sonun: Yor... O adam işte imiş gibi hesap- | lanmıyor... Tekrar ne zaman sefe. re çıkarsa, mesai saati, onüç on dört kuruştan işlemeğe başlıyor... Neticede, bir Türk amelesi, sekiz saat işin karşılığı olan yüz küsur kuruşu kazanmak için, uyandığın- dan uyuyacağı zamana kadar, on saatten çok daha fazla, şirketinin *Mrine kendini hasretmek Mecbu- TiYetinde kalıyor. h D“ny&daki buhranı, memleket. le"hki işsizliği fırsat bilerek intan art bu tarzda çalıştırmağa kalkı!. m. : Haa B a AYı nasıl tavsif edeceğimizi bile- | Miyoruz, Nafia Vekâleti, belediye, sıhhi- X.. İş kanunu Viedan, hulâsa, '_dki ne kad h ;ı, bu halkı Nüne Röçe; l*dbirle:î malıdır, insaf, merhamet, memleketin sıyanet bu tarzda yıpratmanın cek en cezri, en zecri lmak üzere seferber ol- —it gi Siğ (Va-Nü) Yolların Sesi U güzel aylık mecmuanın 16ncı 81 zengin mündercert ile çık- Miş'ır, 5 di Okuyucularımıza tavsiye e- Sayı ar kuvveti varsa, hep- | Türk gemi — kuratrma anonim | şirketi heyeti umumiyesi dün Ga- latadaki merkezinde, —mütekait am'ral Vasıf Paşanın riyasetinde senelik toplantısını yapmıştır. Sirket hissedarlarından Sinop meb'usu Yusuf Kemal ve Kalk> | vanzade Riza Beyler mazereleri dolayısiyle bu içtimada hazır bu- | lunamamışlardır. * MYEĞEUSAR bee aa Sune aa r a ee SrcerNs İ örasasasene İki otelci tevkif | edildi | orıîî,nd'"in-i genç Türk kızlarına eli ı:mıy_le tanıtarak Pera. | De götürüp iffetlerini kirleten ':"İm_ sürmüne — alet olan otel ı;ıll'ı:erı Aram ve Boğos ta tevkif vi ;:ıtıılr;nn .fou ote.lde bir çok edildiği .nl...;m::ıl.î.mm V Muhacır malları Mühacir ve mültecilerin birlik- te getirecekleri — eşyalar, mallar ve hayvanların bir defaya mah- sus olarak gümrük resminden mu- afiyeti hakkındaki kanun vilâyete | bildirilmiştir. | Romanyalı seyyahlar | - Paskalya yortuları münasebeti- le Romanya posta ve telgraf me- | murlarından bir grup şehrimize ! gelmiştir. | İmtihan neticesi Geçenlerde adliyede yapılan | Beş münhal zabıt kâtipliği imtiha- Nina ait evrak bugün adliye me- Murin encümenince tetkik edile- ctk ve ayrılacak memurların han- Fisi olduğu — perşembe günü ilân olunacaktır. Nazım Bey Tünel ve Rıhtim şirketleri Na- Jfı_kom.îuri Nazım Bey Beyazıt | “Hâyeti nafia ser mühendisliğine | tayin edilıniçli. Kâzım Bey Nafi- a vekâletine verdiği — cevapta ra- h'_"fıl'ğmdln bahisle affını iste- miştir. Paris dişçi mektebi profesörle- rinden M. Furke, M.Pont veM. Roye şehrimize gelmişlerdir. Pro- fesörler dişçi mektebinde könfe. ranslar vereceklerdir. ; İki profesör İ | Üsküdar kaymakamı | E..ki Üsküdar kaymakamı İz- | Zettin _Bey. Trakya — ikinci umümi | :üfîîyqliği umumru tahririye mü- ürlüğüne tayin edilmiştir. Ölüm n Mülga darülfünun müderrisle- rım'ien Ali Reşat Beyin hemşire za- desi askeri mütekaitlerinden Çor. | Iulı_ı Sadık Bey dün gece kalp sek- tesinden ölmüştür. Sadık Bey istibdat devrinde | Rumelide bir çok inkılâp ve hürri- | yet faaliyetlerinde bulunmuştu. Cenazesi bugün, öğle | Beyoğlunda Ağa camisinden | dırılacaktır. üzeri | kal- | blânçosunun kâr ve zarar hesap- | | tır. | bakkal Yasefin dükkânında 50 ki- | miş ve kendisi de ihtisas mahke- Şirket sermayesinin yüzde yet- Mişinin sahibi olan hazine nımrna Beyoğlu maliye mürakıbı Kâzım ve İktisat Vekâleti namına komi- ser olarak İstanbul Deniz ticareti müdürü Müfit Necdet Beyle içti- maa iştirak etmişlerdir. Celse ekseriyet karariyle açıl - | mış ve idâre meclisinin raporu o- kunmuştur. 1 Rapor gazetelere verilmemekle beraber öğrendiğimize göre, şirke- | tin tesiş edildiği 16 hazirandan itibaren 933 senesi nihayetine Ka- | dar geçen altı buçuk aylık zamana | ait bâlanco zararla kapandığından hissedarlara temettü tevziine im- kân görülmemiştir. Zara yüz bin lirayı mütecaviz- | dir. Fakat rvaporda bunun, şirketin ilk senesi olmak itibariyle yapılan tesis masraflarından ileri geldiği, bir sene zarfında kurtarılmış olan | yedi gemi için alınacak paralarla zararın kapanacağı ve şirketin bu sene daha iyi bir vaziyete geleceği ileri sürülmüştür. Raporu müteakip 1933 senesi ları tetkik ve tasdik olunmuş, ida- re meclisi ibra edilmiştir. 934 senesi şirket mürakıpliğine eski mürakıp — Cemil Behçet Bey tayin olunmuştur. /_ı * C" 150 lirası gitti Beyoğlunda Sait —Efendinin 150 lirasiyle bazı — eşyasını çalan, evlâdı manevisi Zeynep yakalan- mıştır. Baca tutuştu Sirkecide Yorginin fırınının ba- cası tutuşmuşsa da — itfaiye tara. fından söndürülmüştür. Dursunun paraları Muzaffer adlIı bir yenkesici dün Galatadan geçen Dursun isminde birinin içinde dokuz lira bulunan cüzdanımı çalarken yakalanmış | tır. Otomobil çarptı Şoför Hamidin — idaresindeki 1776 numaralı otomobil dün Bey- oğlundan geçerken yolculardan Osman isminde birine çarpmış ve | yaralanmıştır. Şoför yakalanmış- | Kaçak şarap Ortaköyde Bahçe sokağındaki lo kaçak şarap ve 400 gram kaçak ispirto bulunarak müsadere edil- Mesine verilmiştir. Daha bitmedi Fındıklıda yeni Beyin apartrmanının kurşun boru- larımı çalan sabıkalı Ali yakalan- Mıştır. Afyon bulundu Taksimde Karakol sokağında Miçonun kahvesinde oturan Hiris tonun üzerinde 25 gram — afyon bulunmuş ve kendisi adliyeye tes- lim olunmuştur. yapılan Adil grereyermane saLan Kesilen ağaç tarihi Türk gemi kürtarma şirketi altı ayda zarar etti 'Şirketin”zararı 100000 lirayı mütecavizdir. Hissedarlara| temettü verilmemiştir. Bundan sonra hesabın kârla kapanacağı ümit edilmektedir Şirkete ait gemilerden Kalka - van zade Rıza Beyin Adalet vapu- runun satın alınması meselesi de görüşülmüş ve henüz resmi mua- melesi tekemmül etmemesi dola- yısiyle bu iş talik edilmiştir. Müteferrik masraflar hakkında | idare meclisinin teklifleri kabul edilerek içtimaa nihayet verilmiş- | tir. ve « değilmiş Silivrikapı haricinde kesilmek- te olduğu dün esefle — yazdığımız tarihi ağaç hakkında belediye recis muavini Nuri Bey şunları söyle - miştir: “— Benim bildiğira bu yol ü- zerinde kesilen — ağaçlar servi a- gaçlarıdır. Bu yolların yapılma- a1 hasebiyle inşaata mâni olan on beş servi vardır ki bunların kesil- mesi zaruridir. Bu ağaçlar kesil- dikten ve yol yapıldıktan sonra burada sıra ile ağaçlar diktirece- ğiz. Kesilen ağaçların birinde bir hazine mevcudiyeti hususundaki dedikodu yalandır.,, , Hususi mektepler İlk ve hususi tedrisat müffettiş- leri dün öğleden sonra maarifte Haydar Beyin toplanarak hususi mekteplerin ta- Kimatnameleri üzerinde görüşmüş- lerdir. Bazı hususi mekteplerin idari vaziyetleri sıkıntılı leri görüşülmüştür. Kapanma saatleri Şehrimizdeki ticarethanelerin Avrupada bir çok şehirlerde oldu- ğu gibi muayyen saatte açılıp ka- panması etrafında bir cereyan u- yanmıştır. Ticaret odası bu hu- sustaki noktai nazarını vekâlete bildirmiştir. Mücadele İstanbul mıntakası içinde Mart içinde yapılan muzır hayvan av- ları neticesinde 90 yabandomuzu, 8 kurt, 22 tilki, 17 sansar, 2 ya - ban kedisi, 9 çakal, ve 484 karga öldürülmüştür. Tepebaşı bahçesi Tepe başı bahçesinin yakım bir zamanda açılmasını — çalışılıyor. Tesisat yapılıp bittikten sonra her sınıf halk bu bahçeye girebile- cek ve şehir — tiyatrosuna mensup artistler gelerek numarılar yapa- caklardır. Türkiye - Ispanya seferi Türkiye — İspanya arasında ilk seferini yapan Erzurum vapu- rundan başka Yelkenci zadele -| rin Vatan vapuru da bu hatta | tahsis edilecektir. Vatan vapuru cumartesi günü ilk seferine çıkacaktır. Erzurum yapuru o güne kadar seferden dönmüş olacaktır. reisliği altında | olduğu | ve tedrisata ehemmiyet vermedik- | Derdi- ne? Yunanistandan gelen haberler Mösyö Venizelosun Balkan paktı | hakkındaki itirazlarını hâlâ kesme miş olduğunu bildiriyor.'YuMıı li- beral fırka reisi misakın — ayanda tasdik edilmesine müsamaha gös- terdikten sonra hükümetin beyan - namesi ile misak arasında uygun- suzluk olduğu iddiasını ileri sür- meğe başladı. Mösyö Venizelosun Balkan misakını bir türlü hazme- dememesi dikkate değer bir keyfi- Si protokolun ü- çüncü maddesine takılmış, bu mad denin tayyı veya değiştirilmesi için olanca gayretini sarfediyor. Venizelosu bu kadar endişeye düşüren bu üçüncü madde de aca- ba ne gibi bir kayıt vardır?. Met- ninin gizli tutulması bu bapta kat'i bir fikir yürütülmesine irakân ver- memekle beraber Venizelosu dü- şündüren noktanın Sırbistan hudu- duna taallük ettiği tahmin edilebi- lir, Sırbistanın ilerde İtalya ile ola- cak bir müsellâh ihtilâfında Sırp— Yunan müşterek hududunun Yu- nanistan tarafından tekeffül edil- mesinin Yunanistanı harbe sü- rükliyebilmesi ihtimali var mı? Mösyö Venizelos neden böyle bir ihtimal görüyor. Bizce Mösyö Venizelosun gös - terdiği endişe ihtiyar siyasinin faz la vesvesesinden ileri geliyor. Ev" velâ: Sırbistan ile İtalya arasında bir çok uzlaşılmamış noktalar var- sa da, mevcut ihtilâfların harbe sü- rüklemek ihtimali pek azdır. Ve günden güne azalmaktadır. Şu sı- rada bütün Avrupada, arasıra or « « taya altılan galeyanlı haberlere rağmen büyük bir sükün ihtiyacı vardır. Mutantan nutuklar ancak milletlerin moral'ini yükseltmek için sarfedilen bir ilâç mahiyetin - dedir. Küçük İtilâf bloku Fransız siyasetine istinat ettikçe İtalyanın Küçük İtilâf ile harbe yanaşmıya- cağı muhakkaktır. Duçenin dediği 'gibi Faşizm yeni bir cihan harbine sebebiyet verecek olan hareketi yapmaz ve yapamaz. Âyni suretle Blgrat hükümtinin de bir ikinci ci- han harbi mes'uliyetini üzerine al- ması tasavvur edilemez. 1914 ha- ilesinin — tekerrürü — neticesinde Sırp — Hırvat — Sloven - saltana- | tınım yerinde yeller eseceğini ihata eder. Saniyen misakın sırf Balkanla- ya ait olması da Mösyö Venizelo- sun endişesine mahal olmadığını gösterecek mahiyettedir. İtalya ile Yugoslavya arasında müsellâh bir ihtilâf zuhur etse bile bu - ihtilâfın hal sahası Dalmaçya ve Hiırvatis- tan olmak lâzım gelir. İtalyanın Arnavutluk yolu ile kuvvet gönde- rerek Sırp kuvvetlerini çevirmek is temesi beynelmilel büyük ihtilâfla- ra sebebiyet vereceğinden Roma hükümtinin bu yolu tutmıyacağı muhakkatkır, Arnavutluk ile Sırbistan arasın- da zuhur edecek bir müsellâh ih - tilâfa İtalyanın müdahalesi mese- lesi de başkaca tetkik — olunabilir. Fakat böyle bir ihtilâfın zuhuru da hemen hemen imkânsızdır. Arna- vutluk dahili vaziyetini ıslah ile meşguldür. Küçük krallığın kom - şuları ile mücadele yolunu tutaca- ğına hiç bir emmare yoktur. Bal - kanlar bu vaziyette bulundukça Balkan hudutlarının dört devlet tarafından mütekabilen tekeffülü ancak Balkanlarda asırlarce ya- M. Gayur ( Devamı 7 nci sayıfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: