27 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

27 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SK Ü. — e T S e Üü İ ' | WMilliyye,, de, “Cümhuriyet, te -. e- öz Türkçeyi böyle anlıyorum! —Baş tarafı 8 üncü sayfada— zar olarak — tanınmışlarımız için başbaş yapılacak iş, türkçenin ek- İıııilııiııi. böyle, arapçanın “bap,, ları gibi işlek, kullanışa yatkın bi- çime sokmaktır. Bunların birçokları, şimdiden pek elverişlidir: Gönlünüzün dile- diği söz kökünün sonuna bir “en - an,, ekleyin; bellibaşlı bir duruşta, bir kımıldanışta bulunmaklığı dü « tünceye getirir: “Yatan, koşan, ça İşan, yürüyen,, gibi.. 'Türkçede, bu türlü eklentiler Yüze yakındır. Kötülüğe bakınız: Bunların topu birden, “an - en,, &ibi her sözün ardına eklenmiyor. Örnek diye “gan - kan,, eklen- tilerini göstereyim: “Çalışkan, ya- Pışkan, isırgan,, sözleri, “Çalışan, Yapışan, sıran,, dan - ayrıdır. Bi- rinciler, çalışmayı, yapışmayı, 1 » 7 27 Mayıs 1934 A ar (Baş tarafı 1 nei sayıfada) Dedi. diğini bilmeden cevap veren bu a- damın sözü piyasadaki zihniyeti göstermeye kâfidir. Kahve ihtikârı hakkında tica - ret müdiriyetine müracaat ettik. Ancak bize salâhiyetle cevap ve - recek kimseyi maalesef bulama - dık. Her halde en küçük bir havadis ten istifade ederek ihtikâr yolunu tutan toptancıların ve tüccarların hakkında cezri hareket edilmesi - ni alâkadar makamlardan bekliyo rTuz. Romanyada kralla kabine arası açıldı (Baş taratı 1 nci sayıfada) mülâkat esnasmda M. Tataresko iktidar mevkiini — muhafaza için sırmayı iş edinmiş, bunlara alış- miş demektir. İkincileri işitince ise, “İş edinmeği,, “alışmağı,, dü- tünmeyiz; yalnız o sırada - çalış- wwu- isırmiş birini (bir ) düşünürüz!.. “en « an,, eklentileri, bütün köklere ne türlü yapışabiliyorsa, bunlardan belli başlı bir düşünce doğuyoran, işte, “gan - kan,, eklentileri de o işlek- liğe, o oynaklığa sokmak: yolunu bulmalıdır. Arapçanm “bap,, ları- ni duyunca, bunlara, düşüncemiz- de, biçimler verdiğimiz gibi, “koş- gan,, “yatkan,, “uçkan,, diye işit- tik mi, şaşıp kalmamalıyız; “koş- mağı, yatmağı, uçmağı iş edinmiş, bunlara alışmış!,, birinden, bir — Mesneden konuşuluyor diye kestiri-| Vermeliyiz. K “yolunda - çalış- Mmayı böyle anlıyorum. “Hakimiye- . N, Beyin (Eskiden “Toplu İğ- ne,, takmaadını kullanan Mehmet Nurettin Beyin) Öz Türkçe örne-, ği olarak yazdığı aşağıki - sözler, kulağrma, düşünceme de aykırı, tırmalayıcı geldi: “Yer yüzünde kurduğu - şenlik, Bayılması baş döndürecek kadar güç, yıllarca eski bir budunu bo- Zük düzen kalgayların clinde kö- - İ& olur gibi iken oğanara yaraşır bir atılışla kim yeniden bay etti? Geçmişin boş düzensizliği yuzun den depreşir gibi olan süngümüzü | Ege kıyılarında geçmişin görmedi Bi bir parıltı ile balkıtan kimdi?.,, Şimdi nerede olduğunu unut- tum; bir gün, bir yerde, şöyle bir Yazı okumuştum: Ayrupada, bilgi araştırmaları Yyinde çalışan büyük bir dernek, Yıllarca çabalıyarak doğru iz üs - tünde yürüyen, aradığı neyse Bulabilen adama değerli değerli Armağanlar verdiği gibi, çı) den mi?. çıkmazı kendi deneme - iyle öğrenerek başkalarını ta- Tıttığından ! : Bana kalırsa, Mehmet Nurettin Beay, bir bakıma böyle bir çıkmazı ak bizlere gösterenlerdendir. lan dolayı kendisini - kutlul-- Tız! Alışılmamış, anlaşılıksız söz- i gelişigüzel kullanmakla Öz Tı'k-n yardım edilemiyeceğini, bu yazılardan bir nesne ;.' l"“"!lüîmı (Dahası da var: Urttaşların korkacağını, yılaca - İt Öz Türkce budur sanarak iş- p o iyacağını) arkadaşımız - oluy oruz. (Va-Nüâ ) krala bazı şartlar dermeyan et - miştir. Bu şartlardan başlıcası M. Tatareskonun mevcut hoşnutsuz. Tuklardan başlıca mes'ul addettiği anlaşılan harbiye nazırının çekil - mesi talep olunmuştur. Fakat har- biye nazırı, kralın himaye ettiği bir zat olduğundan, kral dünkü mülâkat esnasında M. Tataresko » nun talebini derhal kabul etme - miş ve miştir. Buhran ciddi görünmekte ve M, Tatareskonun istifasının ö- nü almamıyacağı zannedilmekte- || dir. Buna delil o'arak Tataresko - yu istihlâf edecek zat jle kral ara- sında şimdiden görüşmeler oldu -| ğu temin edilmektedir. — Mareşall|i » s:0xho'm —ax | x Bankmar 27 -| Avereskonun başvekâleti alacağı ç.kı.î' (kap. sa., 16) — söylenmektedir. Pa Lomdra G0— Je Stoklülm — 3803 ra İ & Netyork öromssle ;ı,:';ı .uwıı 206- |* Ma : Slludlln Oğıu San,a :;:ı'lıl'lu luıso * Berlin A | . . € ö » Brüksel — x3088|6 Vatşova — sans ) * s|* Bu; e A,G308 | üzerine>-ilerliyor B: a sasanlimz eli | —Baş taratı 1 inci saytadam || * s:;’l:_m"_ "ş’" g ıılnws lerde her iki tarafın kat'i bir neti- ce almak azmiyle çarpışacağı mu- hakkak görülüyor. Emir — Faysal kuvvetlerinin pek yakında San'a- ya girecekleri tahmin edilmekte - HöRsmumyoy nama ç SAa ZOH TP kip edilmektedir. ... deden bildirildiğine göre Emir Faysal, kıtaatına San'a — üzerine yürümek emrini vermiştir. Yemenlilerin dağlardaki mev- zilerine karşı şimdiden taarruz başlamıştır. eşsizdir kokusudur. » Heryerde yt HABER'den telefon edil- İ cevabmı ver -(| - arasındaki bu harp endişe ile ta » | Kahire, 26 (A.A.) — Hüdey - » Güzellik Kremi « mmmumuu Yüzdeki buruşuklara karş 1 “MASK-RU J,,pudrasız akiki güzellik tılsımıdır “MASK- RUJ,, Parfümü ko- kuların en güzeli, güzellerin “FARDSMASK-RUJ,,— güzelliğini gençliğini korumak istiyen hanımlar 'Lague Carminde Carancine,, ile yapılan FARDS-MASK -RUJ kul- lanmalıdırlar, teni her mevsimde korur HABER — Akşam Postası D ı_ T5 x edi sene evvel| Tarihten bir — Almanya yeni har” öldürülen kadın Dün Eminönü merkezine şaya- nt dikkat bir müracaat vaki olmuş ve bundan yedi sene evvel yapılan bir cinayetin kurbanı olan bir ka- dmın iskeleti bulunmuştur. * Yapılan ilk tahkikat şu netice- leri vermiştir. Bundan 7 sene evvel Rumeli - den muhacir olarak gelen Zehra hanım isminde biri, şimdi (Anı - dolu - Şumnu) oteli olan Sirkeci . deki bir otelde parasıma tamaan öldürülmüştü. O zaman zabıtaya bu şekilde bir müracaat vaki ol - duğu halde yapılan tahkikat müs pet bir netice vermemişti. Dün otelin lâğamı kazılırken bir insan iskeletine tesadüf edil - miş ve yapılan tetkikat neticesin - de bunun Zehra hanıma ait oldu « ğu anlaşılmıştır. Zabıta bu eski cinayet hakkın - da tahkikat yapmıya başlamış ve beş kişiyi nezaret altına almıştır. BORSA i (Hizalarında vildiz işareti olanlar üzer | |lerinde 26 Mayısta muamele göreoler- | dir.) Rakamlar kapanış Hatlarını gösterir. , -| * Viyana « Nevyork — (128, —| © Madrit * Pa 168. SO| 4 Berlta « Milâao tiR, —| « Varşora — ©i * Brüksel WW —| « Badapeste *7, — * Atina ©4,30| © Bükreş 19, - * Cetevre * Belçrat 5, - »| * Yokokama 34 — 1 07 ŞErgan! istikran 935004 Asadolu /— 4*13 yaprak — Dst tarafı ö inci sayfada— Ve huzuruna getirilmesini emret- | ti, İmparator haddi zatinde iyi ve adil bir adamdı, Kendisinden bir kaç misli daha kuvvetli — orduları kolaylıkla mağlüp — edebilen bu kahramanı belki de affedecek ve- ya cezasını azaltacaktı. Zaten im- parator kumandanlara kendisini yakaladıkları takdirde — işkence yapmamalarını ve kendisine insa- ni hareket etmelerini emretmişti. Halbuki haris ve fena yürekli Çin kumandanları bunu yapmamışlar, ve gayri meşru bir şekilde ellerine geçirdikleri bu kahramanı — akla gelmedik eziyetleri yapmışlardı . Şimdi imparatorun — huzuruna çıktığı zaman bütün bunları söyle- mesi ihtimali de vardı. Kuman - danlar, buna mâni olmak için ka- bu. günü Cihangir — hana zaçyağı içirdiler, Cihangir han bunu içer içmez derhal dili tutuldu, lâkırdı söyleyemez oldu. — Bu halde iken kendisini imparatorun — huzuruna çıkardılar, Imparator gayet mülâyim dav - ranarak kendisine bir çok - sualler sordu. Fakat bunlarım hiç birine cevap alamadı. Çünkü büyük kah-|İ ramannı dili ve ağzı ateş içinde bulunuyor ve hiç bir cevap vere- miyordu, İmparator Ta — O— Kvang bu- nu biltizam yaptığını zannederek kendisine fan halde kızdı. Bu es - nada Cihangir de daha fazla ta - hamül edemiyerek yere düştü. Ağ- zından kanlı köpükler dökülüyor- du, Muhafızların sırtına çok insaf- H | sızca vurdukları tel kamçıların da biç bir faydası görülmiyordu. Bu- nun üzerine büyük rütbeli Çin ku- mandanları tekrar üstüne atıldı - lar. Ve bu kahramanın vücudunu hançerleriyle parça parça etmek suretiyle kendisini öldürdüler. Ve sağ iken almağa cesaret e- demedikleri intikamlarını bu Ba- | tur Türkün ölü cesedinden aldılar. bince şirketimiz, 26 Mayıs- 19298 MU A — fo| Anadota M 4410 tan 31 Mayıs 1934 tarihineı h Xo Mümesdli A TöZS ĞÜĞ Va bütün müşterilerinin saatlerini kıraat ettirmek- le mükelleftir. , | | i © terem ahaliye bildirmekle | | Kanunun emrini yerlnc,ş getirerek müşterilerin sa- atlerini okuyabilmek için # şirketimiz memurları sa-z İ bah erkenden akşam geç: vakte kadar çalışmaya mec? 3 burdurlar. ğ Kanunun icabatını muh-ç beraber vakitsiz taciz edile-îî bilmeleri ihtimalinden d(r) layı şimdiden müşterileri-£ | mizden özür diler ve me-if murlarımıza vazifelerini i-£ fa ederken kolaylık göster-g melerini rica ederiz. : "amanz $ $ f İstanbul, 26 Mayıs 19&1? Arayınız « ( Müdiriyet i CA T LAR eli be hazırlanıyor —Üst tarafı 8 inci sayfadame şıyabilir. Ve Almanyada spor tay- yarelerine varıncıya kadar inşa e- dilen tekmil tayyareler çok az bir zamanda ve çok kolaylıkla harp tayyaresine tahvil olunabilir. Bir harp vuküunda Almanya - nin bir hafta içinde cephelere en son sistemde olmak — üzere 2000 harp tayyaresi göndermesi — işten | değildir. Ve tayyare fabrikaları ©o şekilde kurulmuştur ki- — bütün kuvvetleriyle çalıştıkları takdirde bir kaç ay içinde bu adedi 5000 e çıkarabilirler, Buna rağmen Hitler hâlâ hava tehlikesinden bahsediyor.,, MW_ Elektrik şirketi abonelerine ilân Elektrik istihlâk resmine! dair yeni kanun mucibince şirketimiz, 26 Mayıstan 31 (H Mayıs 1934 tarihine kadar (# tekmil müşterilerinin . 87 bin elektrik saatini kıraat ettirmekle mükelleftir, Kanunun emrini yerini getirerek müşterilerin sa- atlerini okuyabilmek - için vakte kadar çalışmıya mec- ? burdurlar. Kanunun icabatını muh- terem ahaliye bildirmekle H î—â beraber vakitsiz taciz edi- lebilmeleri ihtimalinden do- layı müşterilerimizden özür # diler ve memurlarımıza va: zifelerini ifa ederken ko- laylık göstermelerini rica $ KA Gözlüklü adam — |© €deriz. —e e ğ . ::ı:::ı.... ı:_:: * (_İlı::ııu 23 ı::: wn."ı-ıu.....ııııııııııııı'ııı.ıımıııııın"ıııı.,'mııııı.ı?:g. İstanbul, 26 Ma.YT.S 1934 | Reji 445| — Ünyon Değ —.00 | <. lli Müdiriyet $ir. Haysiye — -*.C0| — Sark Det --;I £ Istanbul ve Kadıköy : L_ Merkex Bapkası --.0O| — Balya - 8 KU L S Şark m. -00 || ) 3 3 İstanbul asşli; | Uti gose| S eee SÜİT Havagazı şirketi abo L h'ııo biğkam altıncı hukuk istikrazlar — tahviller | nelerine ilân î : î;ıihı hını: tıınfı::.â Yeşil - irk Bor.l 29701 “Rlekti -00 Kd a ; öyde Bamya tarl2sm üvercin .l.")î". Toııı' Ş Ş y El"r'ı.ıı;'v,:v -.00 Hİ Ha_vagaz[ istihlâk tcm-ğk sokağında İbrahim ağanın hane - lDan S| Rhüm — S0 İ(fmedair yeni kanun mi ! şinde sakin Süleyman ağa aleyhi- İstikrâzıDahil | 213004 Azadola! — 4818 ne açılan boşanma davasının mer- tine binaen davetiyenin 15 gün müddetle tebliğ edilmiş olmasma rağmen yevmi tahkikat olan 24/ 5/934 perşembe saat 10 da ispatı vücut etmemiş olduğundan ve da- vacı isticvap edilmiş bulunduğun - dan hakkınızda gıyaben muhake» | menin devamına ve 15 gün müd - trine ve tahkikat 8 - 7 - 934 pazar günü sa2t 10 a talik kılındığından yevmi ve vakti mezkürda mahke- meye gelmediğiniz takdirde ve bir güna itirazda bulunmadığınız tak- dirde şahitlerin istima kılmacağı ve tahkikâtın gıyabınızda icra ve ikmal kılınacağı malüm olmak ü- zere keyfiyet ilân olunur. (2457) ASN M ü Mahçuz ve paraya çevrilmesi mukarrer oda tıkımı ve masa 30/ 5/934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 den 12 ye kadar Us- küdar Salacak iskelesi İmrahor — mahallesi 58 No. lu hanede açık — arttırma suretiyle satılacağından — İ İ talip olanların mahalli mezkürda K hazır bulunmaları ilân ounur, aa kumun ikametgâhınımn meçhuliye - — det'e muameleli gıyap kararı tas - —

Bu sayıdan diğer sayfalar: