27 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

27 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Bedava mal bulduk aldık!,, diyenler muhakeme ediliyor Vahabiler ve Vahabilik (Baş tarafı 1 nci sayıfada) Ortaya çıkan anarşi yüzünden, az kaldı, yapılan ıslah boşa gide-! cekti. | Melik Abdülâziz vaziyeti, anar- şiden kurtarmak için 1337 sene-| sinde “Riyaz,, da bir kongre top- ladı. Kongre, nihayet bu kararları verdi: 1 — Dinlerinde sebat gösteren müslüman bedevilere kâfir denil- mez. 2 — Hazarilerle bedeviler din nazarından müsavidirler. 3 — Hazartler, hazarileşmiş be devilere hiçbir taarruzda buluna- mazlar. Bu karar verildikten sonra, Ne- cit üleması halka hitaben bir be- yanname neşir ve bu kararları, herkesin anlıyacağı bir şekilde i- zah ettiler. Bu suretle anarşi bertaraf edil- di ve yapılan ıslah kurtuldu. Süut oğlu Melik Abdülâziz bu ıslahı tamamlamak için çalışmak- tadır. Onun bu ıslahı tamamladığı gün bütün bedeviler hazarileşmiş; be - deviler esaslı ve devamlı bir me - deniyet unsuru olmıya yüz tutmuş olacaklardır. Melik Abdülâziz, bedevileri yer| leştirdikten sonra, onların cehale- ti ile de mücadele ederse muhak- kak ki Arabistanın vaziyeti büs- bütün değişecektir. Vahabiliğin en büyük kuvvelW menbat bu ıslahtır. | * Kral Hüseyin, Türbede mağlüp olarak bütün ordusunu zayi ettik- ten sonra yeni bir kuvvet tedarik| ve hasmımnı bu küvvetle meşgul et- mek istedi. | Onun bulduğu kuvvet, Reşit o-| ğulları idi. Şerif Hüseyin, Reşit oğ| lum kalbini de, kesesini de açtı . Onun resmi gazetesi Reşit oğlu bakkında: “Oğlum, diyordu, se -| nin düşmanın bizim de düşmanı - mızdır. Araplığın da, islâmiyetin de düşmanıdır. Bizde dilediğin kadar silâh var. Para var. Silâh- ları kullanacak insanlara gelince, sizin diyarınız aslanlar yurdudur., Halbuki Reşit oğlu ile Süut oğ- İa umumi harp mütarekesinin ilk| senesinde barışmışlardı. Fakat bu Reşit oğlu, Mekkede büyümüştü. Silâha ve paraya muhtaç oldukça bunları Mekkeden istemiş ve bul- muştu. Onun için Şerif Hüseyinin teklifini alır almaz, kabul etmişti.! Reşit oğlunun dikkat etmediği| bir şey, Vahabiliğin bu sırada, ken di de farkında olmaksızın onun diyarında, yani Şemerde intişarı idi, Bu yüzden Şemer halkı ikiye ayrılmışlardı. Reşit oğlu, hasmı -| na karşı hazırlığa başlayınca, Sü -| ut oğlu onun memleketindeki ta -| raftarlarıma haber gönderdi ve: — İçinizden bizimle olanlar, bi- ze iltihak etsinler, Reşit oğlu ile| beraber olanlar onunla hareket et- sinler! u Si Mahmet Paşa göl kenarında dolaşırken, birdenbire, küçük bir kayığın üzerine büyük bir Beyaz ayının çullandığını gördü. Aç ayı insan avına çıkmıştı. Rus memurları BBi Ber suya dökülünce ... 4 üncü sayıfamızda İshak Ferdi Beyin yunuz, Yarın ve diğer günler, gene Ha resimli hikâyelerine devam ede MT : Dedi. Çok geçmeden Reşit oğlu, hal - kın kendisiyle beraber olmadığı - nı anladı ve Süut oğluna düşman- lık göstermekten vazgeçti, onunla müsalehasını yeniledi. Fakat ertesi sene iki taraf ara - sında gene harp koptu. Ve uzun bir zaman sürdü.. 1921 senesinin yaz mevsiminde Ingilizler Kahirede, hariciye na - zırı Mister Çurçilin riyaseti altın- da bir kongre toplıyarak Şerif Hü| seyinin oğlu Şerif Faysalı — İrak krallığına getirmeyi kararlaştırdı lar. Bu kongrenin (Kahire) de top- landığı sırada Necidin merkezi o- lan Riyazda da bir kongre toplan. dı. Ve Necit emirine “Sultan,, un- vanını vermeyi kararlaştırdı. Me- lik Abdülâziz, bu kararı İngiltere- nin İraktaki fevkalâde komiserine bildirerek Ingilterece bu şekilde tanınmayı istedi. İngiltere fevka - lâde komiseri onun talebini kabul ettikten başka Şerif Faysalın da İrak meliki seçildiğini bildridi. * « Reşit oğulları ile Süut oğulları arasındaki harp devam etmektey- di. Süudun askerleri “Hail,, i mu- hasara etmişler, 1921 senesinin teş rinisanisinde Hail sukut etmişti, Bu suretle Reşit oğullarının salta- natı yıkıldı ve buranın helki Süut oğullarma iltihak ettiler. Arabistan yarımadasının en gü zel yerlerinden biri Asirdir. Ara- bistanın çoğu beyaban olduğu hal: de Asirin dağları yemyeşildir. Bu- Müstakil Kiralık Ev | Iki odadır. Kumkapı Nişancası Havuzlu Mühre sokak No. (5) | Bitişiğindeki 7 No. ya müracaat. Satılık irat Galatada altında üç dükkânı | bulunan onüç odalı kârgir bina satılıktır. Galata rıhtımımda Selâ- nik kıraathanesinde Sabita Efen -| diye müracaat (2386) | earaamameanecrmaaaananşan | güzeldi. Fakat Asirin dağları sa -| rıdır. Asir halkı, arapların mede-| niyetten en uzağıdır. Asir halkr Vababtliğin mücssisi zamanında onun mezhebini kabul etmişti. Onun camileri son derece | sadedir. Mezarlarının üzerinde kubbeler yöktür. Asirin merkezi olan Ebha, de - nizden 3700 kadem yükseklikte « dir. Onun etrafında eskiden biri - birleriyle döğüşen kabileler ika - met ederdi. Süut oğlu Abdülâziz 1921 se « nesinde burası ile meşgul oldu ve burasını ele geçirmek istedi. Hailin sukutu ile Reşit oğulları bertaraf edildikten sonra Süut oğ- lu Faysal, 10.000 kişilik bir or - dünun başında Asire karşı hare » ket etti ve muvaffak oldu. 1923 senesinde buraları da Süut oğlu - nun saltanatına girmişti. rada, sular bol, ağaçlar çok, hava ömer Rıza bir gün sürecek olan bu hikâyesini oku tce Süreyya Hanımla (Vâ-Nü) Beyin $. Kaya B. : “Biz matbuat hürriyetini bozamayız,, diyor Glandokratin ADEMİ İKTIDARA, zafi- yeti umumiyeye vo asabi buh- ranlara karşı, meşhur Prof. Brovvn Seguard ve Şteimah'ın keşfidir. Eczanelerde 200 ku- ruşa satılır. Deposu: Istanbul Zaman ecza deposu — 16837 HABER A kşam Poatası İSTANBUL AN- KARA CADDESİ| Tolgrat Adresiz İSTANBUL HABER Telefon Yazı: 28878 — İdaret 94870 darehanesit ABONE ŞERAITI ı 3 6 12 aylık Türkiye: v0 260 480 870 Krp Eenebi: 180 875 900 1200 ILÂN TARİFESİ Ticaret Udularınm satırı 12580 Resmi DAnlar 10 kuruştur. Sahibi: HASAN RASİM Neşriyat müdürü M. Gayur Bazıldığı yer: (VAKET) Matbaası HABER gazetesi El yazısı tahlil kuponu isim . ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı Istanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret Galataşubesi Üsküdar şubesi Itimadı Millt ŞUBE kısmı: Tel: 23623 Tel: 43201 'Tel: 605890 Tel: 41937 LERI Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozüö- yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, Izmir, Ka - ramürsel, Kütahya, Mudurı nmu, M. Kemalpaşa Gala- ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir. Müsait şartlarlamevd uat, havale kabul eder. Tahsile senet alır. İkraz muamelesi yapar. Mevdu- at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti cariye satışına delâlet eder. Emniyet — İ (Itimad[ Miııî)ıl(endi sigortasıdır —_ı_ dare — Rahat ve Kolaylık isterseniz En son sistem ayariı fitil tertibatlr DEMON 144 Petrol ocaklarını tercih ediniz. Mavi alevini istediğiniz derecede ayar edebilirsiniz. Bütün kuvvetile yandığı zaman saatte 100 — gram petrol yakar. Satış yerleri: Fiatı yalnız 260 Kuruştur. Umum Türkiye için yegüâne depo- su Dejö Giyarmati İstanbulda Kuru kahveti hanında ©0. 21 ve Galatada İNo. 19 Beyoğlunda: rada DEMON ocakları satmak acrat edebilirler. Balık pazar Mahmudiye caddesi No, 24 ,, Perşembe paza: Kristal mağazası, İstanbulda istiyen toptancılar depomuza mi ürkiyede Yapıldığı Halde Hilesiz Saf ve Tab .A n “Avrupa mamulâtıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli podra, krem, lâvanta ve kolonyalarına aldanmayınız: mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren hâlis limon çiçeği HASAN kolonyasına, HASAN lâvanta ve Josyonlarına, HASAN sabunları, HASAN şürme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: