5 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

5 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Temmuz 1934 HABER — Akşam Postası Çi e Bir Bulgar çetesi hududu geçti ! Avrupada karşılıklı mü- zaheret misakları.. Fransa Hariciye nazırı Londrada, lngılteıeye bu easası kabul ettirmiye çalışacak Londra, 4 (A.A.) Fransa, hariciye nazırı M. Bartu, bu haf .| ta sonunda Londraya gidecektir. Pazar günü orada bulunması mu- karrerdir. Mumaileyhin İngiliz nazırları ile mülâkatı umumiyetle halihazırdaki Avrupa mesailine| tealluk edeceği tahmin olunuyor. M. Bartu, Salı günü Parise dö- necektir. Paris, 4 (A.A.) — Havas ajan- s1 bildiriyor: Hariciye nazırı M. Bartu dün İngiliz sefiri ile mü- lâkatta bulunmuştur. Bu mülâkat| esnasında ÂAvrupanın vaziyeti ve M. Bartunun yakında Londraya yapacağı seyahatin mahiyeti hak- kında görüşülmüştür. Bir konfe- rans veya müzakere mevzuubahs | değildir. Bu ziyaretin gayesi İn- giliz nazırları ile Avrupa mesele-| lerinin heyeti umumiyesini iki memleketi birleştiren dostluk his- lerile tetkik etmektir. M. Bartunun bu ziyaretten mak- | sadı, beynelmilel — müsalemeti, | mefruz bir mütecavize karşı ko-| rumak üzere, Fransanın muhtelif MESANYUKERARRRE KA KUNERAR ARR KA U REKERAN devletlerle aktetmek istediği kar-| şılıklı müzaheret misakı hakkın- da İngiliz kabinesinin noktai na - zarını istimzaç etmekten ibarettir. —— İngiliz kabinesi şimdiye kadar bu hususta son derece teenni — ile davranmıştır. Ancak, halihazır - da orta Avrupada hakim bulunan | karışık vaziyeti nazarı dikkate a- larak, M. Baldvin ile rüfekasının, Fransanın takip ve kabul ettirmek istediği sulh siyaseti lehine sebep- ler bulunduğunu tasdik etmeleri memuldür. Şark misakı Prag, 4 (A. A.) — Meb'usan | ve âyan meclisleri, Küçük İtilâf | devletlerinin Fransa, Balkan iti - lâfı devletleri ve Sovyet Rusya ile milletler cemiyeti fikirleri dahi - Tinde teşriki mesaide bulunarak bir şark misakı akti hususunda M. Benes tarafından verilen izahatı tasvip etmişlerdir. Yalnız milli de mokratlar Sovyet Rusya ile mü - narebat hususunda kuyudu ıhtıu— ziye dermeyan etmişlerdir. Terfi ilntihanlarında ka- zanan polis Ankara, 5 (Hususi) — Merkez memurluğu için açılan müsabaka-| da kazanan birinci komiserler: Hulüsi (Ordu), Yusuf Ziya (Kayseri), Tahsin (Ankara), Ya- şar (Trabzon), Ali (İstanbul), Tevfik (Eskişehir), Hulki, Musta- fa (Ankara), Tevfik (İzmir), Mehmet (İstanbul), Cavat (İstan- bul), Hâmit (Mardin), Şevket| (Kayseri), Ahmet (İçel). İkinci komiserler: İsmail Hakkı (Malatya), İzzet | (Kastamonu), Ferhat (İstanbul), | Salim Naci (Bursa), Sırrı Süreya (Kayseri), Muzaffer (İstanbul), Cigar ve Hulki (İstanbul), Şaban Kadri (Ankara), Mustafa (Gü - müşhane), Abdullah (İstanbul), Muvaffak (Eskişehir), Bahattin (İstanbul), Sami (Konya), Saim Cemil, Rifat, Nail, Hakkı, Tev- fik (İstanbul) Beyler, İkinci komiserler: — Şerafettin| (Ankara), Hayri (İstanbul), Ma- hir, Mahmut Nedim, Niyazi (Ay- Yugoslâvyadan tazminat alacak Türkler Ankara, 4 (Hususi) — Son tas- dik edilen Yugoslavya itilâfname»- sinden kimlerin istifade edecekle- ri henüz belli değildir. — Aldığım habere göre Balkan harbinden e| vel ve sonra gelenler istihkakları nisbetini alacak, — itilâftan sonra gelenler tazminat alamıyacaklar - dır. Yugoslavya bu sene yedi, ge- lecek sene 10 milyon dinar tazmi- |o zamanımız iktisadiyatında moda olduğu memurları dın), Tahir, Alâettin (Istanbul), Tahsin (Ankara), Hayrettin, Lüt- fi (İstanbul) İzzet (Ankara), Şev- ket (Kars), Alişan, Mahmut, Hik- met (İstanbul), Naim, Sait İstan- bul, Hamdi (Gaziantep) Beyler. Emniyet memurluğuna terfi e- denler: Kemal (İzmir), Süleyman Naci (İstanbul), Cemal (İstanbul), Şükrü (Ankara) Beyler. Terfi eden memurlar yeni dere- celerinin maaşlarımı cümhuriyet bayramından itibaren alacaklar, kazandıkları numara sırasile mün hallere tayin edileceklerdir. Sabah gazeteleri ne diyorlar? CÜMHURİYET — Büğün — başmakaleyi Abidin Daver Bey yazmıştır, “Almansa piya-| sası tütünlerimize kapanıyor mu?,, Mevzuu- wU tetkik ediyor. Daver Bey, Alman tütün tetkik enstitüsü müdürünün bir — raporunu| naklederek Almanyada tütün yetistirme fan- liyetittrini anlatayor, ve şöyle diyor: “Almari- ya pek yakında bol bol tütün yetiştirccek ve re hariçten tütün almıyazak keadi (6 le kendini idare edecektir.., Daver Bey Almun yanın İşine karışılmaması gayet tabli bulun- duğunu İsarvl etlikten sonra diyor ki: “Bu Vaziyet karşısında hükümetten Türk tütöncülüğünü koruyacak tedbirler alınması- v İstiyocoğla.,, MİLLİYET — Başmokale — sütunlarında (N.) imrzaslle Berlinden yazılımış bir mektup vardır, Mektüpta — hâdiseler anlatıldıktan sonra şöyle deniliyor: * Fırkanın ve onün aakeri küvveti elan SA | teşkilâtinin baş şeti olan Hitler, siyasi haya-| ae yenl bir devresine giriyor, Hitler, ken - disine en yakından arkadaşlık etmiş olan kimselerin bazısını bizlat teykif etmek — ve bazısını çağırıp apoletlerini sökmek — süretile kudreti elinde tutan tek adam olduğunu güös- termek İstemiştir. Tevkif edilen şeflerden be- sılarıma daha dün gibi yakın bir mezlde yı’ı-l Tan;coşkun tezahürlere şahit olmuştuk. Oo -İ © /Adliye sarayında î Çete 'Yunan ınüfreıeleri-l nin muhasarasında| Atina, 4 (Hususi) — Dün hu - dudu geçen bir Bulgar çetesi Yu- | nan müfrezesile çarpışmıştır. Bu - raya gelen son malümata göre çe- te, dört taraftan muhasara altına alınmıştır. İZ;dnada bomba patladı Viyana, 4 (A.A.) — Röyter a-| jansımdan: Adliye sarayında patlıyan ma- kineli bir bomba, büyük hasaratı| mucip olmuştur. Viyana, 4 (ALA.) -- Viyana hallerinde yangın çıkmıştır. Yan » gin derhal itfaiyeye haber veril - miş ve icap eden tedabir alınarak, süratle söndürülmüştür. Hasarat ehemmiyetsizdir. Yalnız bir han- gar yanmışlır. Viyana, 4 (A.A.) — Avustur -| yanın kral taraftarı mahafilinde Alman başvekil muavini M. von | Papenin Romada bulunduğu es » nada Avuıturyı krılıyel mahafili ile münasebâla giriştiğine dair ya-| pılan ithamlar katiyetle tekzip o - lunmaktadır. Bu mahafile göre mezkür ithamlar von Papenin va- ziyetini daha ziyade ağırlaştırmak için uydurulmuş bir şeydir. — * Açlık grevi Belgrat, 5 (A. A.) — Dünden- beri Slovanyadaki kömür maden- leri amelesinden dört maden idaresinin ücretleri arttır- ma karrını protesto etmek üzere| kuyu diplerinde açlık grevi yap .l makta ve kendilerini dışarı çıkar- mıya ikna için sarfedilen gayret -| lere rağmen yiyeceksiz ve ıçecek—) siz kuyularının dibinde bekle- mektedirler. Diğer amelenin de bugün kendilerine iltihak etmesi ihtimal dahilindedir. yüz kişi, ların bu akibeti, Almanlara — manılmıyacak gibi geliyor. Fakat inkılâp ve ihtilâllerin çe-| şitlerini geçiren bizim gibi tecrübeli bir mil letin ferdine bu hâdiseler pek aykırı değildir. Şu filirdeyiz: Almmzaya işinin bir tekâmii- Yü olacaktır. Şefin yağındakilerden bir. kasr hiyanetten dölayı uzaklaştırılıyor. — Yarım ger bir Yaşmua fikir ihtilâfından uzaklaştırılı- gaktır. Fikir intlâfı, Hiyanetter — vahimi Bugün şef kudretli görünüyor. Yarın şef, tan mühaceme karşısında, küdeeti elde tuta. bilccek midir * Mesele dünüp delaşın, yella kudreti noktu- ada toplanıyor. Şo suzl, yalnız - Almanya için değil, tekmil memjeketler için sorulabi. lr: Baş şef, önünde eğilinilen ve Ikna rden bir deha madır, yeksa mihaniki bir otorlteye malik ve ikna edemez geçlei bir vasat nümu- ne midir? Türkiye Kgibi bir. kaç memleket baş şof tecrübesini yapınış, aradığını bulmu; ve candan ona bağlanmıştır. Alımanyada / br toerübe henliz açik dürüyor.,, ZAMAN — Tmzasız. olun bu makale “Şir- ketler meselesi,, nden bahaediyor. elektrik şirketi işinl esaslı surette halletmeğe karar veren Nafia Veklil AN Beyin bizmetle- Yinl hatırlatarak diyor ki: “Bu memleket kendini Ddi bileli bühassz (Hit-manta umumiye şirketleri) denllen eene- HHYWM!İWMM Ull— *Zaman, şinci maddesi hükmünün değişti- | rilmesine yapı ve yollar kanununa >| derscesi hakkanda. Ko -| Miş olmak için şunüa söy *Mıllet meclisinde ordu teşekkür edildi Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizi yaptıkları muvaffakıyetli tatbikat takdir Ankara, 4 (A.A.) Büyük Millet Meclisi bugün saat 14 te re- is Kâzım Pasa Hazretlerinin reis-| liğinde toplanmış ve iki celse akt| etmiştir, Birinci celse Hakimler kanunu cezaya müte- allik olup encümenden gelen 88 in-| ci maddesi ile diğer iki maddesi ve evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçe kanununun be-| bir madde ilâvesine, Isparta vilâ- yeti hususi idaresi tarafından ya- pılacak istikraza, vilâyetler hususi | idarelerinin borçlarına ve 1934 | mali senesi bütçelerine, Maarif Ve. kâletine bağlı mektep ve müesse- selerde kullanılacak yabancı dev-| lot tebaasından muallim, mütehas- stş ve ustalara, ceza mahkemeleri usulü kanununun baz: maddeleri- nin değiştirilmesine, polisin vazi -| | fe ve salâhiyetlerine, hudutta zu- hur eden ihtilâfların tetkik ve hal- line müteallik Türkiye Cumhurj - yeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuri yetleri ittithatdı arasında 6 ağus-| olundu Başvekil Paşa Hazretlerinin hü zurları ile kara, deniz, hava kil atı ve müessesatınca yapılan tü bikata ve geçit resimlerinde ord muzuün bakımı ve talim ve terbi yesi için yerinde sarfedilen em€ lerin muvaffak olduğu, muhterel 1 Başvekilimizin muhtelif vesilelel vaki beyanatından da anlaşılm olduğundan Millt Müdafaa V. letine Büyük Meclisin takdir | teşekkürlerinin iblâğının tahtr İf rara alınması hakkında müşter€ | ken verdikleri takrir okunmuş alkışlarla, müttetfikan kabul edi dikten sonra, Milli Müdafaa Ve kili Zekâi Beyefendi kürsüye 8 miş ve şu beyanatta bulunmuştu “.— Yüksek heyetimizin ordu h kında izhar buyurduğu yük takdir, ordusunu, zabitanını kahraman efradımı, Büyük Med sin ne kadar muhabbetle ve ne dar takdır ile muhafaza ve hirti ye ettiğinin yüksek tezahürü olf rak telâkki ederim. Milli Müdafaa Vekâletini ve kâletin mesaisinde, teşkilâtını başlıca mühim âmil olan Bü; Erkânı harbiyeyi, yüksek gT tos 1928 tarihinde aktolunan mu-|da heyetini ve zabitan heyetini kavelenamenin yeniden altı ay temdidi hakkındaki protokolun uıdik_ınl, ,Suriyedeki Türklere ait emlâk ile Tür lilere ait emlâke dair prutukolunW altı ay daha temdidine ait kanun! lâyihaları müzakere ve kabul e- | dildi. "elı Surive-! ikinci colse Celsenin açılışını müteakip, reis! Kâzım Paşa Hazretleri Kastamo- nu mebusu muhtar Beyefendinin vefat etmiş olduğunu Meeclisi âliye haber vermiş ve merhumun hatı- rasına hürmeten bir dakika süküt edilmesini toklif etmiştir. Bir dakika sessiz ayakta durul-| muş ve bunu mütcakip Tı:kiıdağ;l mebusu Cemil Beyle, Gireson ve| Diyaribekir mebusu İhsan ve Kâ-| zım Paşaların ve Diyaribekir meb- usu Halit Beyin, İran Şehenşahı Âlâ Hazreti Humayunun Türkiye-| yi teşrifleri münasebetiyle de muh-| telif yerlerde Büyük Gazinin ve | hayet halkm dertlerine candan alâkadar olan ve bu dörtleri kökünden İzale etmeğe karur vermiİş bulünan bir sahibi hünmet — görünce onun Yoraatımı büyük takdirler ve teyviklerle Kkarşlamağı kendine bir. vecibe middetmekte- dir. Şirketler meselesi hnddi zatinde halledilme- İ en güc bir meseledir. Bumun — güçlüğünün mize bir ölçü ver « elim, ki h yirmi beş sen: . idari, letimni pek mkıtâbatı mühimme yapılımış İken şir- T meselesini osaslı sürette — halletmeğe bir türlü çare bulunamamıştır... Zaman, şirketler meselesi karşısında şim- diye Karbur ishar edllen nacarlığı haklı gük- termek için Heri kürülen sebopler başılda ce- nebi sermayosini korumak endişesi bulundu- Baru yozdıktan sonra şöyle diyor: *Türkiye mumüsivle, nseçru kazancıyla İş sürmek Hliyen blo bir sirkete en ufak müs - KTNAt cekaracak bir tek hükümet ndumu yek-| ter. Binaenalevt sirketler meselesini halle- derken, ikkde birde ortava sürülen ha vavan. köhne kddinvr nararı WHiharya alıa ta zanf irile- termek kat'a erir detitdir. Dessen Nafia Ve- Kti Bovin de bürte vaht JAdis'ası — Hnlçın ©a. Kirişmiş elduğu haller hismat ofmdan zerve kıiır saşımıyacağı ınııhıldmlılu'—. şrutiye- | vaffak eden daima yüksek | tinizin büyük teşvikleri ve takd leri olmuştur. Bu teşvik ve t& | cirleri ordunun kahraman cirat na, Zabitanıma ve yuneck L da heyetine ve Büyük Erkânırıî biyeye arzedeceğim. 1 Şüphesiz bu takdirler, ordun! mesaisini arttıracak ve vatanı W | dafaa etmek hususundaki yük kudret ve kabiliyetini çoğılııc4 tır. (Alkışlar) Bundan sonra vergi bakayas! nın tasfiyesinde ve mükellefl bazı kolaylıklar gösterilmesine, razi vergisi kanımunun üçül maddesine, tahsili emval kanu na bir madde ilâvesine, 2502 fi maralı kanunun üçüncü maddöf nin değiştirilmesine dair k"j lâvihbaları müzakere ve kabul © miş ve perşembe günü saat 14 toplenilmak üzere ce'seye mhı)4 verilmiştir. Şehınşah Hz. Gıl İ müşaneye vardıla Gümüşane, 5 (Hususi) — Ş henşah Hazretleri dün, saal 13 Gümüşaneyi şereflendirmişlerd 'Trabzondan itibaren 48 kili metreden başlıyarak Zigana | aşıldıktan sonra 69 uncu kilom' reye kadar sıkıntılı kalın bir j tabakası içinden geçilmiş ve inci kilemetreden sonra yarım at süren şiddetli bir yağmur mıştır. Gümüşaneye girmeden vel hava açmiş ve çok güzel güneşi altında İranın kükümdarına sevgi ve saygıl sunmak için bekleşen halkım kun tezahüratı altında (.'.uınuı'I ne girilmiştir. W ——— | Averof zırhlısı Atina, 4 (Hususi) — Kadro rici çıkarılmış olan Averof zır bahriye nazırının emrile faal kadroya ithal edilmiş ve ral gemisi ittihaz edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: