5 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

5 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tarihinde Martini — isminde yaşlarında bir İtalyan on iki metre u £ £ E İlk canbaz İtalyoda çıkmıştır. 1785 f_ otur beş E B z — zuuluğunla iki direğin tepesine geril- miş bür tel Üstünde yürümüştür ve 18- kemlede oturarak muhtelif numaralar yapmıştır. SUROCRD ŞA TP YEÇRER A ŞAT çörER Ww—ç——wq,—c— TÇT AM e tahrik edilirdi. Her küreği dört kürek çi la bu gemilerin benzerleri vardı. | T şa n K | Cevaplı bilmeceler — | — Kalasının üstünde yürüyen şey l nedir? — — Ayakkabıya çakılmış çivi., | — Kimin bir gözü olduğu halde ara- gından göremez? | — Dikiş iğnesi.. K ÜüLe üft b — Alfabe içinde en temiz harf kan- — gisidir? — (B) harfidir.. Çünkü her | (SABUN)Jun ortasında durur... zamat | . « — Tüyden hafif olduğu halde beş — dakika tutamıyacağınız şey nedir? — Nefes... At meraklısı Muallim, at meraklısı talebesine| sordu: — Ata binmesini öğrendin mi?| — Evet hocam!.. Mükemmel biniyorum... — İnmesini de öğrendin mi? — Bunu öğrenmeğe lüzum gör- miüyorum, hocam! Çıh'ılu ben in- j | | | î Eski gemiler tihan., Kavğa, gürültü.. | ya sınıfta kalmak... Talebe yazılari: Monolog — Durun Efendim azıcık ta si- ze derdimi söyliyeyim: Geçenlerde numara İâğıdımı. babama — götür- düm ve nezaketle eline verdim, ©- kumağa başladı; rica ederim siz söyleyin, daha numaraların nihayeti anlaşılır mı? Bizim peder bey daha yarıya var « yarıya varmadan madan kâğıdı elinden attı, vay © - | fendim vay.. O ne hiddet, o ne şid- det! Kendimi alimallah mümeyyiz- | lerin huzurunda sandım. — Ay bu ne biçim numaralar? Şunların haline bak, ne fena, ne fe- na, boyun devrilsin, ben sana bu kadar emek vereyim de sen.... Lâfını yarıda kestim. azametime dokunmuştu. — Bey baba! Dedim, onları ben yazmadım ki, muallim bey yazdı, fenalığı ona nit... Vay sen misin bunu söyliyen; al sana çat.. Al sana pat.. Annem elin- Doğrusu — Yukarda resmini gördüğünüz gemi, on üçüncü asırda (M. S.) eski İspanyol İonanmasma mensup bir (Karaka) dır. Harpte en fazla muvaffakiyet — gösteren ı—ılı iki cephesinde on ikişerden 24 topla mücehhezdi. çekerdi. O devrin Türk donanmasında | Kırk dört kürek- :l Resimli bulmaca ı valadığı küçük bir köpek var.. caba nereye saklanmış? Talebenin dertleri Yaz tatili Turing klubün nazatı dikkatine İmtihan.. Bakalorya.. Bir daha im- Geçmek ve - Ve nihayet tatil. Peki amma, bundan sonra da yakamı- zı Öyle bir berakış bırakıyor ki. Mek- tepler açılıncaya kadar arayan, soran olmıyor. Avrupa talebelerinin tatil hayatla- tına bayılıyorum: — Kafile kalile se » yahatler tertip ediyorlar. Küme kü - me eğlenceler.. Gezintiler. Avrupadan vazgeçtik.. Hiç olmaz- sa, yakın şehirlere ucuzca seyahatler tertip edilemez mi? Hem güzel bir yaz mevsimi — geçii » hem yakın şehir ve kasabalarımızı tanımış oluruz. Hocalarımız istirahate çekilecek - ler.. Dinlenecekler. Haklarıdır da, fa- kat, Tuting Klüp bu işle meşğul ola- maz mi acaba? İstanbul lisesinden: M. N. | nıı'"lıııuııııııııılvıııınıl"""luıııııl""lllıııııııl"'Mııın: Kazanan 21 Haziran tarihli bulmacamızda: Fatihte Sofular, Yeşiltekke sokak 98 de Nebahat Hanım birinci gelmiş ve bir yazı takımı kazanmıştır. (Diğer kazananların isimlerini ya- rınki nüshamızda okuyunuz.) MWW'W"'MM"I—MNW—M#W D ER-SGALR den zor kurtardı amma gece dola - ba kapatılmaktan kurtaramadı. Gece oldu, ben de dolaba girdim. | Hem de Kimse işitmesin amma epeyce kork: kapkaranlık, hem de tavanda fareler Başladım sessiz ne giriş, paldır küldür. tum doğrusu; içerisi ayniyor. | sessis ağlamağa. Derken efendim, ağlarken uykuya dalmışım. Uyandığım zaman kapt vuruluyordu, hemen açtım; elinde bir çok şişeler, tüplerle (Kimya) | yanıma girdi. Az daha korkudan düşüp bayılacaktım. Bana: “Haydi yürü, seni derslerin mahkemesine götüreceğim, dedi. —Karanlıklar i- çinde epeyce gittik, nihayet koca- man bir salona girdik. Burada bü- | yük bir kürsü üzerinde dersler otu- ruyordu. Biz içeri girince şapkası | na bir çok rakamlar yazılı olan He- sap “Getirin gu tenbeli” demez mi? I Bu resimde büyük köpeğin ka- p ça (Bulduğunuz resmi boyalı kalem- İr isaTet edip gönderiniz.) Doğru halledenlerden birinciye: ÇOK ŞIK BİR SAAT İkinci ve üçüncüye büyük birer ku- | tü çukulata ve ayrıca (150) kariimi- ze de muhtelif hediyeler verilecektir (Bilmece müddeti 15 gündür) Gaz maskesi İleride olacak harpler için bütün milletler var kuvvetiyle hazırlanıyor- lar. Bundan sonra muharebeler havâ- da olacak ve zebirli gazlarla insanla- rın kolayca öldürülmesi yolları arta - caktır. Maamafih bu tehlikeye karşı tahaffuz çareleri de bulunmuştur. Yu- karda gör siyle zehirli hava mıntakası içinde sa- atlerce dolaşmak mümkündür. Sanki onun korkunçluğu yetmiyor- muş gibi, koca kafalı Minkale şap- kalı Pergel bacaklı Hendese “Geti- rin şunu karnını yarıp hacmini çelim” demez mi? Bittim efendim, bittim, korkudan tir tir titriyerek, utancımdan berliyerek ve etrafım - dan bana şafaat edecek bir hâmi a- rayarak kapının yanındaki duvara dayandım; bayılacak - bir haldey - dim. Bu esnada içeri bizim muallim bey girdi, hemen koşup ayaklarına kapandım ve bir daha tenbellik et- miyeceğime dair söz verdim. 5 <a Bir tıkırtı ile uyandım.. Terden bütün elbisem — sırsıklam olmuştu: Anneciğim dolabın kapısını açmış; sanki rüyamdan haberdarmış gibi: “Artık çalışacaksın değil mi?” Di - yordu. Ankara Kız Lisesi Saadet Tevtfik PDT Ptayygyga 3AY ayyyyyaa BÜYEE NM gy V Dayygyyyaa İ ” v ggee ggyayitl PCa ayapaPYE T ÖĞ3 y apeal A y yygo YD Köyagayyaa PF Vağayyyy e Ü gygeygyat LA eee z yaztENM M ayyy Yılanlı on günde Mekteplerde Bu sene elişleri çok mükemmeldi Bu sene mekteplerde açılan el iş- leri sergileri diğer senelere nisbetle daha mükemmel ve nazarı dikkati ca- lip eserler teşhir ettiler. Selçuk tale - belerinin iç çamaşırları işleri ve Üs - küdar Kız Sanatlar mektebinin yeni şapka modelleri cidden takdire lâyik- tır. Halkımızın bu mücsseselere iş si- pariş etmeyip te daha kötü modelleri hem de iki misli fiatle satın almaları doğrusu hayretle karşılanacak bir gal- lettir. Bu işleri kendi çocuklarımıza yap- tırmakla hem nefis ve zarif şeyler sa- tın almış oluruz, hem de paramız ya- bancıların cebine gitmez. Memleket yavrularını ve nefis sa- natları himaye edelim. Yazıktır! HABER Çocuk Sayfası Kuponu 5 Temmuz 1934 CKT ppti AYA UNo ypıgaa ÜN y ga gy gao AİEKN ae gaP AD gayyı ND yagaygarN FG gggg ayay gçN yy Havada yürüyor aki Meşhur canbaz Martini ilk defa canbazlığa başladığı zaman bir İtal - yan arabacıyı arkasına alarak, on iki metre yüksekte gerilmiş ipin bir u - eundan öteki ucuna muvaffakiyetle götürmüş ve bundari sonra meşhur ol- muştur. çocuk Avrupada son umındı yılan besle mek moda oldu. Bir çok aileler bdırık ettikleri yılanları küçükten terbiye eder ek ev içinde bunlara çocuk gibi bakmak- tadırlar. Berlinde bir çocuk yılanlarla oyniyarak para kazanmaktadır. Yılanları beslemek bir adam beslemekten daha güç ve masraflıdır. Gördüğünüz yılanlar ir tavşan vo tavuk yerler. Bunlara her gün süt banyosu yapılır. ı Faydalı bilğiler ! İ ı Hayvanlar Hayvanların yavrularına karşı gös- terdikleri şefkat hemen insanlar dere- cesinde belki de daha fazladır. En sa- kin bir hayvan — yavrusunu ünce arslan kesilir. Artık onun İ- lan hatıra gelmez. g çin ölüm tehlikesi Onun düşüncesi yalnız yavrusunu kur- tarmaktır. Hayvanların — yavrularınz karşı gösterdikleri ihtimam orlatı yata hazırlanıncaya; yani idareye muktedir olacak devreye ge- linceye kadardır. Ondan sonra ana yav- rusunu yavru da sını tanımaz yor. Bu ilk dikkat hayvanların bütün hâkim olan sevki tabil denilen bir kuv- vetin tesiriledir. Bir makineyi tahrik eden buhardan © makine nasıl bihaber ise hayvanları | idare eden sevki tabiiden de lar aynı süretle bihaberdirler. tehlikede ha- kendilerini olu- zamanlarda gösterdikleri hayatlarına hayvan:

Bu sayıdan diğer sayfalar: