5 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

5 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ERE ik TELİ İMA, ELİ < “ , yaparak avuç dolusu para sarfet- atla satılmaktadır. s Temmuz 1934 Binlerce liraya tah- ta bir tâk Evvelki gece matbaada çok! işim vardı. Sabaha karşı köprüyü yaya geçmeye başladım. İranlıla- rm Şahenşah Hazretleri için yap- trkları tâk, bu esnada, yıkılmakta idi. İşçiler tahtaları sökmeye ça- lışıyorlardı, | Başları olduğu © anlaşılan bir| zattan sualler sordum, İzahat al-! dım: İ — Şimdi bu çıkarılan parçalar! ne olacak?, | — Bir evin enkazı nasıl satılır. | sa, bu tâkın da ankazı öylece sa. trldr. 250 lira etti. — Peki, kaça yapılmıştı?, — Tahtaları, çivileri ve kontr. plâkları 750 lira ettiydi Tabii, e lektrik tesisatını, ressam parası- nı, boyasını, işçi gündeliğini hesa- ba katmak lâzım. Bütün bunların yekünu, dört bin liraya yakın tut- muş. Şimdi, bu dört bin liradan! ancak iki yüz ellisi geri almıyor. | — Peki, köprünün üzerindeki | belediyenin tâkı?.. Yani, Karaköy tarafmdaki?.. — Onun malzemesi daha esas- dir. Iranlılarınkine kıyas edecek olursak, beş binden aşağı çıkma- dığını anlamak güç değildir. Evvelce de, bir gazeteci arka- daşım, bu tâk için, belediyenin bu derece bir para ayırdığını söy- lemişti, Demek ki, köprünün üzerini ahşap iki yapı ile süslemek bul kadar para tutuyor. Bir de, şimdi- ye kadar nerelere kaç tâk yapılıp yıkıldığını gözönüne getirin!.. Müteaddit defalar söyledik, ge de tekrarlı si i bi vararak Böyle derme çatmm "Şiyler | mekten vazgeçelim. Misafirleri- mizi, muazzez ( şahsiyetlerimizi, mübarek günlerimizi daha başka | türlü kutlulıyalım. Eğer beheme hal tâk lâzımsa, bir meydana, di- ğer büyük şehirlerde olduğu gibi, | taştan, daimi kemerler yapalım... Bu, İstanbulun bir ziyneti olarak ! da kalır.. Her icap ettikçe, üzeri- De bayraklar asılır, projektörlerle tenvirata maruz tutulur. Böyle bir fantezi, elbette daha ucuza gele - cek ve daha şık olacaktır. Yoksa, ĞC gün duracak bir yapıya avuç dolusu para sarfetmek yazıktır, günahtır, (va-No) Yeni neşriyat Anarşism Mütercimi; Haydar Rifat Meşhur Rus anarşisti Kropat- kinin bu isimdeki tanınmış Seeri-l ni, Haydar Rifat Bey, türkçeye İ tercüme etmiştir. Altmış kuruş fi-| Bu suretle, Haydar Rifat Bey yirmi ikinci büyük kitabmı heş- retmiş oluyor. Diğer eserleri İardır: Stalin, Lenin, Musolini, Budda, Versay, Hükümdar, Bısmark, Ci. nâyet ve ceza, Sovyetişm, Bolşe- vik âlemi, Sosyaliszm, Hep vatan! için, Mevut toprak, Ölüler evinin hatıralamı, o Basübadelmevt, İk- Himler, İli aşk, Duman, Temmuz 914, Safa. Bu kadar kitabı okumak bile Suns) İ ket mümessilinin iştirakile toplana| | zedegân apartmanları kira bedel i İerinin indirilmesi hususunun mer- Tü Maaşları indiri bir toplantı yapacaklar p Fakültesinde istifalar devam ediyor dün de kimya Doçenti Saip Bey istifa etmiştir Tı Edebiyat ve Hukuk Fakültele 3 rile Tıp Fakültesine bağlı dişçi| mektebi doçentleri dün hususi özi) rette toplanarak maaşlarının art »; tırılması meselesile meşgul olmuş - lardır. Bütün Fakülte doçentleri bugün saat on sekiz buçukta müşterek bir toplantı yaparak son kararları- nı vereceklerdir. Tıp Fakültesinde) Elektrik fiyatları daha inecek mi Elekirik tarife komisyonu ed günlerde elektrik şirketi nezdinde| ki nafia komiseri Sivanşir, beledi» ye komiseri Hakkı Beyler ve şir | tak yeni tarifeyi yapacaktır. | Nafia ve belediye komiserleri,| iktisadi vaziyetteki değişikliklerin tarifeyi tesbite esas olan formülde! rözarı dikkate alınmasını teklif e- deceklerinden elektrik — fiyatında! ühim tenzilât yapılacağı tahmin | ediliyor. Bu formülde tarife için müessir! olarak kabul edilen şirket masari»| fi umumiyesi, işçilik, kömür mas- rafları ve şirket sabit (o tesisatınm amortisman bedeli, esasir bir tet- a MENE ye taallök eden cihetlerin Ankara- da Nafia Vekâleti ile şirket arasm da müzakere mevzuu olacağı vel mukavelede fiyatların lâyık oldu - ğu hadde inmesine imkân bırak - mıyan sermayenin ecnebi (parası olarak gösterilmesi gibi noktala- rın ıslahı cihetine gidileceği $öy- lenmektetdir ———— Lâleli apartmanları Istanbul Tayyare Cemiyeti vilâ- yet idare heyeti, dün Nakiye Ha- nımın reisliği altımda bir toplantı| yapmıştır. İçtimada Lâleli harik- kezi umumiye teklif edilmesi ka - rarlastırılmıştır. Kendine mahsus bir muhit teşkil eden bu yerin kıy-| meti çok mühim olduğu için bura larda santral, telefon ve daha bazı yenilikler yapılacaktır. imis İhtiyarı dövdülermi Ali Baba isminde yüz on altı yaşında Bayazıtlı bir ihtiyar Sivas-; lı Mehm: inde biri tarafından döğüldüğünü anlatan bir istidaile dün müddei umumiliğe müracaat etmiştitr. Müddei umumilik bu a- damcağızın ahvalini şüpheli bul- müş ve tıbbı adliye muayeneye göndermiştir. Yapılacak muayene- nin neticesi alındıktan sonra tahki kata başlanacaktır. A mm ie bileceği en büyük hizmetlerden» dir, Her münevverin bu eserleri kü- tüphanesinde bulundurması lâ - istifalar tevali etmektedir. Dün kimya doçenti Saip Bey de istifa ederek Sıhhat Vekâletindeki 200| lira maaşlı eski vazifesine iadesini istemiştir. Diğer bazı doçentlerin de çekilmelerinden bahsedilmek -| tedir. | Maaşlarının arttırılmasını isti- yen doçentler diyorlar ki: “— Geçen sene elli beş lira ma-| aşla üniversiteye getirilen doçent- lerin çoğunun aylıkları bu defa ba İ reme ithal edilmeleri dolayısile kı-| dem nazarı dikkate alınarak 35 li- ruya indirilmiştir. Halbuki bu do- çentler, evvelce çalıştıkları yerler- de daha yüksek maaş aldıkların- dan bu vaziyetten zarara uğramış» hrer, | Bütçenin, maaşları lâyık olduğu! hadde çıkarmaya müsait olmadığı duğru değildir. Baremle, alâkadar ların istihkaklarını temine imkân! olmadığına göre, Heyeti Vekile ka emmesi 00 iye sean sa somya üne serme Çocuğa çarptı Büyük Adada Nizam caddesin- de oturan on altı yaşında Şadan E çarparak ağırca yaralamıştır. SŞa- dan yakalanmıştır. 9 güğüm çaldı Fındıklıda tramvay caddesin- de sütçülük yapan Manol'ün on li- ra ile dokuz güğümünü çalan Niya zi yakalanmışt Kaba etinden Eminönünde kahveci Ağabala ile ortağı Mehmet, şakalaşırlarken Ağabala Mehmedi kaba etinden) yaralamıştır, Kardeşinin çocuğu Beyoğlunda Alyon sokağında oturan Madam Eleninin on iki al - tın İira ile bir altın bileziği, kardes şinin çocuğu Niko tarafından ça - İmmıştar. Anbara düştü | Alman vakayiinin hariçtea kisleri Son günlerde Almanyada vuku bu- lan hâdiseler dünya efkâr: umumiye» sini şiddetle alâkadar etmektedir. Alman işlerile bilhassa Ingiliz, Fransız, ve İtalyan matbuatı meşgul olmakta ve muhtelif mütalen serdet- mektedirler. Yalnız hemen hepsinin ilifak ettikleri bir nokta vardır: Al - | manya artık Hitlerin ende değil or - dunun elindedir. Son isyan hareketi - varile maaşları maktu ücret şekli-! nin bastırılmasındı ordunun oynadığı ne konularak fazla para verilebi-| rol mütalcayı kuvvetle teyit ede lir. Ve biz bunu istiyoruz. Üniver.! cek mi ttedir. Rus matbuatı daha ileriye gitmekte ve Provda gazetesi İ Alman mali ve sanayi erbabının ordu | ile müştereken hareket ederek, Hit - | leri fırkasınm solu müteveccih aker - sile rekiörlüğü de müracaat eden doçentleri haklı görmüştür. Kıdem leri az doçentlere 55 lira o maaş İ yüz kadar yangın musluğu yaptı» fendi dün bisikletile giderken e i İf baren yaz tarifesini tatbika başla” i otomobilleri ile dün Pragdan şeh- verilmiye imkân bulunmazsa ha- riçte daha kazançlı iş aramıya ve| üniversiteden çekilmeğe © mecbur| olacaklardır. 500 yangın mus- luğu yapılacak Tamamlanmak üzere olan ter-| kos tesisatını tetkik etmek © üzere belediye fen işleri müdürü Ziya Bey, bir kaç mühendisle dün ter- kosa gitmiştir. İ Terkosun lah programmmn tatbikatı Eylülde bitecek ve şimdi) günde yirmi sekiz bin metre mikâ- bi olan su tevziatı otuz altı bin metre mikâbına çıkarılacaktır. Bundan maada, program mucibin- ce şehrin muhtelif semtlerinde beş rılacaktır. ——— Yaz tarifesi Şirketi Hayriye, bugünden iti- mıştır, Yeni tarife matbu bir halde tanzim olunmuş ve icap eden ma- hallere talik ve tevzi olunmuştur. | Çekoslovakya gazetecileri M. Alan ve M, Bohomill isim - li iki Çekoslovak gazeteci (o hususi rimize gelmişlerdir. Gazeteciler, bu gün Ankaraya hareket edecekler ve oradan Suriye, Şam, Musul, Bağdat, Kudüs, Arabistan ve İranı! dolaştıktan sonra memleketlerine döneceklerdir. aleni Gayrimübadiller Gayrimübadiller yapılacak pa -| ra tevziatı için bütün hazırlıklar Rıhtımda bulunan Romanya bandıralı Reçel Karol vapuru tay-! falarından İskarlot Dimitri, vapu- run anbarına kazaen düşmüş ve a- İırca yaralanarak Beyoğlu hasta- nesine kaldırılmıştır. Takas suiistimali Takas suiistimalini tahkik e 7 den müfettişler heyeti, alâkadar-! lardan şimdiye kadar ifadeleri alınmamış olanları da çağırarak! malümatlarına müracaat etmek -| tedir. Bu meyanda, mülga takas| komisyonu azasından Ticaret O- | dası umumi Kâtibi Vehbi beyden | de zamanında cereyan eden mua melât hakkında izahat ur. Müfettişler heyeti alınmış - komisyon zrmdır. Bunlar, dünşadaki içti « bir meseleyken, Haydar Rifat Be-| tercüme etmiş olması, Türk ' diline bir âlim vatandaşm yapa- mai ve edebi cereyanlar hakkın- da insana çok vazıh fikirler verir-| İer. W.N) azasından başka, komisyonda ça- lışan memurlarla eksperleri de da | vet etmektedir | küçük istihkak sahiplerine tevziat i velki günle dün, Beyoğlunda ikma' edilmiştir. Tevziata Cumar- tesi günü başlanacaktır. Binde 4,5 nisbetindeki tevziatın bir o hayli süreceği anlaşılmaktadır. Evvelâ! yapılması muhtemeldir. mından ayırmıya icbar ettiğini yaz - maktadır. Alman hadiseleri en ziyade İtaiya ve Fransada derin tesirler yapmıştır. Avusturya meselesindeki fikir ve menfaat itilâflarına rağmen İtalyan si- yaseti senelerdenberi Almanyaya is « tnat etmiş ve Hitlerin mevkii iktide- ra gelmesinden sonra iki memleket a- rasındaki siyasi ve bilhassa harsi mü- nasebet daha sıklaşmıştı. Musolini bu yolda çok ileriye iş ve hattâ bir çok defalar Fransız menafii aleyhine cephe almaktan çekinmemiştir. Venedikte on gün evvel vuku bu « Jan Musolini - Hitler mülâkatı netice- lerini göstermeden Almanyanın ka - rışması İtalyan âmaline hizmet edecek mahiyette değildir. İtalyan matbuatı- nm lisanı bu mütaleayı takviye etmek- tedir. İtalyan gazetelerinin Alman ve. kayiinde büyük bir ecnebi memleke - tin - Belki Fransa « mühim bir rol oy- nadığını kaydetmeleri şayanı dikkattir. Bu son fikre Sönday Referi isminde İngiliz gazetesi de iştirak etmekte ve jeneral Şlayher,in isyandan Franı anlaştığını iddin etmektedir. Almanyayı dahilen zayıflatacak her hangi bir vakanın Fransayı memriüğ edeceği şüphesizdir. Yalnız ordunun veya mümessillerinin idare edeceği bir Almanya bu memnuniyeti kısmen ol sun tadabilecek mahiyettedir. İngiliz matbuatı ihtiyatlı bir lisan ! kullanmakla beraber umumiyetle Hit- leri ve icraatını takbih etmektedirler, Alman ordusunun ve bilhassa tayya- re kuvvetlerinin tezyidi, bir çok ikti. sadi ve mali İngiliz menfaatlerinin ha. leldar olması bu mütaleaları başlı - ca sebeplerini teşkil ederler. Vaziyetten memnun olan şimdilik bir memleket var: Rusya (Bolşevik mezhebinin en büyük © düşmanı olan Hitlerin zaafını bütün Rus matbuatı alkışlamaktadır. Alman dramı yeni başlıyor. Yakın- İ da bir çok yeni hüdiselerle karşılaşaca- ğımız muhakkaktır. Bilhassa Hitlerin ve onunla şimdi- lik birlikte çalışan askeri rüesanın ye- ni tedbirlere tevessül etmeleri muhte. meldir ki bunların başında imparator. luğun iadesi gelir, Son haberler bunu teyit edecek mahiyettedir. M.R. Necdet ———————— Sokak köpekleri Bugünlerde sokak köpeklerinin adetleri çoğalmış olduğundan be- lediyece bunların derhal itlâfı için| alâkadarana emir verilmiştir. Ev- üç yüze yakın köpek öldürülmüştür. Nemli Türk yumurtaları hakkında Ntalya hölümeti, İtalyaya gire- cek Türk yumurtalarının üzerinde Türkiye malı olduğuna dair silin-İMide, Sa: | mez mürekkeple birer damga bu-| lunmasını mecbur kılmıştır. Alâ-| kadar tüccarlar bu şekilde her yu-| murtanm damgalanmasını hemen hemen imkânsız görmektedirler. İ Ekmek fiyatı Belediye narh komisyonu oek- mek fiyatını dokuz kuruş otuz pa - ra olarak tesbit etmiştir. Bü fiyat on böş gün muteber olacaktır. — Kamplar kapandı Lise talebelerinin kampları bit- | miş, talebeler evlerine dönmüşler- dir, k ve Karaciğer rahatsızlıklarına Miyonkarahisar MADEN SUYU

Bu sayıdan diğer sayfalar: