20 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

20 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ğazi Fz. | Elâzize gidecekleri söyleniyor Reisicümhur Hazretleri dün akşam Boğaziçinde motörle bir gezinti yapmışlardır. Ankara, 19 (Hususi) — Elâziz treninin işletme küşadı 30 A- gustosta yapılacaktır. Küşat resmi nin Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından yapılması muhtemeldir. Gazi Hazretlerinin Ağustos sonla- rında Elâziz taraflarına gideceği söylenmektedir. İstanbulda zelzele İstanbul, 19 (A.A.) — Temmu- zun 18 inci çarşamba günü gecesi saat 22 yi 3 dakika 20 saniye geçe oldukça şiddetli bir zelzele kay - dedilmiştir. Reçfelerin âlete tesiri bir santten fazla şürmüştür. Epi - centr'ın İstanbuldan mesafesi 500 kilometre olduğundan ve ciheti de cenuba yakın bulunduğundan ha - disenin bir gün evvelki gibi Muğ - la mımmntakasında vaki olduğu tah - min edilmiştir. Gelen haberlere göre Zelzele Londra ve Panamada da hissedil- miş, bilhassa Panamada — mühim zararlara sebep olmuştur. —C<cv<s— Şarkmisakına biz de! giriyoruz Atina, 20 (Hususi) — Londra da çıkan The Ecovonomste gazete- #ine göre, akli mukarrer olan şark | ' mişakı - tevsi edilecek ve Türki- ye ile Yunanistan da bu misaka alı nacaktır. Yugoslâvya - Yunanistan misakı Akina, 19 (Hususi) — Yuna- nistanın Paris sefiri M. Politisin beyanatına göre Yunan hükümeti, pek yakın bir zamanda, Yugoslav- ya hükümetiyle —Türk — Yunan misakına benzer iki taraflı bir mi- sak aktedecektir. AĞi Rüştü bey gitti Dört gündenberi şehrimizde bu- lunan Maliye Vekâleti nakit işleri müdür muavini Rüştü Bey dün Fransaya gitmiştir. Rüştü B. Paris te İzmir-kasabahattının satın aİm-| ma işile meşgul olacaktır. —HLO— , Eczacı mektebinde islahat| Eczacı mektebinin islâhı etra- fında Farmakoloğlar birliği tara- fından bir proje hazırlanmaktadır. Bu projede, ikinci derecedeki ders lerin konferans şeklinde verilmesi, tahsil müddetinin bir sene arttırıl- ması ve daha bazı hususların te- min edilmesi teklif edilmektedir. Daha bazı mühim esasları ihtiva eden bu proje yakında Üniversite ve Maarif Vekâletine verilecektir. ——— Mı güne kaldı Gebze, Darıca ve civarında ho- şuna gitmiyen adamları öldürmek ten suçlu Kara Ali ve arkadaşları nmm muhakemesine dün ağır ceza mahkemesinde devam edilmiştir. Dün bazrt şahitler dinlenmiştir. ölüm, kıtlık, ve sari e A hastalıklar heyulâsı! Yüz milyon -Amerikada Bir vali dolar Amerika grevinin maddi zararı bu kadardır Vaşington, 19 (ALA.) — San' 10 hükümet dahilinde ölüm, ket-! | Bir felâket mınta- kası var Nevyork, 19 (A.A.) — Missow- Fransisko ihtilâli hakkında hükü-| lik ve sar? hastalıklar — heyülâsı metleN.R.T. —muhterizane bir hattı hareket takip etmektedirler, Bununla beraber teneral Johnson, şiddetle umumi grev bulunmuş ve bu — grubu. “Dahilt| harp,, diye tavsif etmiştir. Mu - maileyh bu grevin hükümete ve ahaliye karşı tevcih — edilmiş bir tehdit olduğu mütaleasında bw hunmaktadır. Mesai nazırı Mis Perkins ise bilâkis amelenin göstermiş olduğu itidali medhüsena etmiş ve amele ve paltronlar tarafından gösteri: len anlaşma zihniyetini takdir ey- lemiş ve nakdi yardımları kesmek suretiyle seyrisefain kumpanyala- rr üzerinde bir tazyik icrası husu- sunun mevzuu bahsedilmesini mu- vafık görmüştür. San Fransisko, 19 (A.A.) — İhtilâfın hakeme tevdii teklifleri üç gündenberi San Fransisko şeh- rinde hüküm süren grevin halledileceği ümidini doğurmuş- tur. Müfrit teşekküller, bu teklif-! lere muhalefet etmektedir. Fakat!| grev komitesi geçen gece yedi saat süren hararetli münakaşalardan sonra bu teklifleri kabul - etmiştir.| Bununla beraber grevin — bitmesi için müfrit teşekküllerin de bu ka- rarı kabul etmesi icap etmektedir. aleyhinde| gede 117 fahren hait takriben göl- gede 55 santigrat derecesidir. Sanayi 27 gündenberi durmuş- tür. Malikâneler metruk veya ha- rap olmuş vaziyettedir. İnsanlar ve hayvanlar, tasvir edilemiyecek ıstıraplar- duymaktadırlar. Kansas City'de hiç bir vakit bu kadar çok hayvanın, mezba- halara götürüldüğü görülmemiş- ti. En iyi meralar, kurak çöller mahzarası arzetmektedir. * Oklahâma City'de 600 hayvan ıstıraplarma nihayet verilmek ü- zere, üzerlerine ateş açılarak — öl- dürülmüştür. Birçok yerlerde yiyecek mad- deler vesika usulü ile verilmekte- dir. Kansas City'de işler durmuş mektepler kapanmışlır. Sıcaktan beş kişi ölmüştür. Diğer yerlerde de birçok kimselerin öldükleri bil “dirilmektedir. — Tennesses'de — fır- tınalar olmuştür, -Bir yıldırım bir kişiyi öldürmüş, 18 kişiyi yarala- mıştır. Ağaçlar köklerile beraber sökülmüştür. Telefon muhaberatı durmuştur. — Kandilli rasathanesinin verdi- ği malümata göre dün şehrimiz- deki sıcaklık derecesi saat yedide 21,5, 14 te.27,5, en çok sıcaklık Yeniden 50 lokanta açılmış, ka-| 28,5, en az 18,5, derece kaydedil- saplarla sebzecilerin bir gün için| miştir. satış yapmalarına müsade edilmiş- tir. Rüzgâr ekseriyetle yıldızdan esmiş en çok sürati saniyede 7,5 — Seattlede grevciler, polisin hi-| metreye çıkmıştır. mayesinde çalışan ve sendikalara dahil olmıyan işçilere hücum et- mişlerdir. Polis mutaarrızları ağ- latıcı bombalar kullanarak püs- kürtmüştür. ——— — ——— —— — leri tekzip etmesine rağmen, gre » vin şiddeti azalmıştır. | Yavaş yavaş umumi hizmetler- de faaliyete başlanmakta ve yeni- den yiyecek maddeleri gelmekte- San Frtnsisko, 19 (A.A.) — | dir. Son grevden dolayı San Fran- Rıhtım işçileri reisi M. Ridges'in| siskonun zararı yüz milyon dolara VAKIT — Bugünkü makalesinde "Memle bPotiminde osanlı surette halli lcap eden me selelerden biri de Cümhuriyet Halk Fırkası teşkilâtiyle hükümet teşkilâtına muvazencoli Bir gekil ve mahiyet vermek — meselesidir... diyen Mohmet Asım Bey, bunu — şöyle izah ediyor: "Bugünkü Türkiye tek — fırkalı hir devlet vaziyetindedir. Bu tek fırkanın Büyük Şefi aynl zamanda Devlet Reisi olan — Gazi Hazretleridir. Hükümet telsimilz de fırkaya riyaset eder. | Bu İtibarla bükümet — teşkilüti ile fırka| töşkilüte şeklen biribirinden ayıt — olka ıu.; muayyen direktifler dalresinde ahonktar Ir[ Sürelle çalışan mürüseselerdir. Bu müsescsn- | lordün berbiri. diğerinin tamamı — demektir. | Binaenaleyh biridirlerinin — faaliyetlerini ik- mal etmeleri, biribirinin — mesalsme zarar| vetmemesi lhzundir.,, Asım Bey işaret edi- yör Ki, bazı vilâyotlerde valilerle Tırka e- isleri arasında nüfuz ve salâhiyet mücade- deleri olmaktadır. Bu sebeple İKi - teşkilat | arasındaki tahiri ikiliğe bir nihayet vermek | Marmdır, Asım Bey diyor Ki "Ascak çok- tanberi duyular bu lüzümü temin — İçin ne yapmalıdır. Hu nokta — üzerinde fikirler be- nüz tamamiyle olgün hale gelmiş değildir.., ! (Üçüncü sayıfamısın birlaci sütununda buj maye,, bahsine meseleye dalir fıkrayı okuyunuz.) umumi grevin bittiğine dair haber-| baliğ olmaktadır. OÜMHURİYET — Yunus Nadi — Bey bu> gün ”Deniz banyolarımın sıhhat — üzerindeki gifalı tesirleri,, ni anlatıyor. Yünua Nadi Bey denlz banyolarının bin bir faydasını misal- lerle saydıktan sonra şüyle diyorı "Acaba çok mebsül ve besdedara alduğu için midir ki gafil Insanlar bu kolay ve uçsuz — bucak- siz nimetten alabildiğine İsilfnde — etmiyor. Tnt fi MİLLİYET — N, A imzalı makalede, "Almanya haricinde çıkan — muhalif Alman guzeteleri,, nin fualiyetinden bahkodiyor. Ma- kalede bü — güzetelerin — nerede — çıktıldarı, isimleri urun uzadıya — anlatıldıklar — sanra vöyle deniliyor: "Düşünlülebilir: Acaba şim- diki Alman rejimi, Hitler'in dediği yibi yüz- lerce yıl #üfecekse, bugünkü Mmültecilerin ev- lâtları da yarın bu nesriyata devam ede- vekler MmeET. Görünen şudur ki, Almanya'ya müarrz ba- z devletlerin rindAR Çok faz- elndeki Alman matbüâtı yapmıya — namaet bulunuyar.,, ZAMAN — Ebüztiyazade Velit Bey bu- gün, "Sanayl plânı ve küçük san'atları hi- muştar. Bana Hebep Vakıt gazetesinde Mehmet Asım Beyin, Ve- kendini göstermiştir. Hararet göl-| ri ile Rocheuses dağları arasında| « Sabah gazeteleri ne diyorlar? GriKeR l eE eRerTRN a i isyan etti Azil kararı buna sebep oldu Bismark, (Şimali Amerikada) 19 (A.A) — Şimali Dakota valisi M. Langer, İrtişa dolayısiyle mah- kome tarafından hakkında azil kararı verilmesi üzerine bütün Dakota hükümeti arazisinde örfi idare ilân etmiş ve kendisi aleyhi- hinde yapılacak her türlü teşebbü- ği se kuvvetle karşı koyacağını ilân evniştir. Milli muhafızlar, M, Langer'in emri üzerine şehrin başlıca nokta- larını işgal etmişlerdir. Bu nokta- larda valinin taraftarları gürültü- lü nümayişler yapmışlardır. Yüksek mahkeme — tarafından vali vekilliğine tayin edilmiş olan M. Olson, milli muhafızlar rüesa- sına M. Langse itsat etmiyerek | hemen everine dönmelerini emret-| miştir. Millt muhafızlar, rüesasının M. Langere mi yoksa M. Olsona mı i- taat etmiş oldukları mechuldür. M. Olson, ayni zamanda M. Langer'in teşrit meclisi Persemb- günü için hususi surette içtimaa daveti kararının mefsuh olduğunu ilân etmiştir. Karneranın yeni bir maçı Nevyork, 19 (A.A) — Elyeyvm Nevyork'ta bulunan ve Pariste bü-| yük boks maçları tertip eden jeff | dikson, Karnera'ya Larry - Gains -| Jack Peterson maçı galibi ile car -| pışması için 6,000 İngiliz lirası teklif etmiştir. Maç Londrada, Ey- lülde olacaktır. Karneranın mene- ceri Amerikada daha müsa't — bir teklifle karşılaşmadığı takdirde maçı kabul edeceğini bildirmiştir. Jeff Dickson, bu maç yapılın - erya kadar Paris veya Milânoda Tamagini ile KidChocolate arasın- da bir gösteriş maçı yaptıracaktır. lit Beyin Hk iddiasmı rakamlar, müspet ve | mükal delillerle cerhedea bir makâale yazmış olmasıdır. Velit Bey, bu sahah, hangi gaze- teyi kastettiğini açıkça süylemeden bu ma> kalaye cevap veriyor ve "Naziküne,, denlle- miyecek bazı cömlelerle hatasının açığa vü- rulmüş olmasından düydüğü asabiyeti izhar ediyor. Maâmafih Velit Bey hatasını itiraf. tan da kendisini alamamıştır. şöyle — diyori “Bin bu fikrimizi ihlimal, ki biraz kuyvetli tarıda şarhetmek hatasında — bulunduk, Bu da her gazeteelain her gün Başina — gelen dertlerdendir. Her gün yazı yazmak mecbu- riyetinde hangi Arkâadaş — vardir, ki kamıan zaman kalemladen bazı hatalar xadır alvım- sin, Bu hataları gözetleyip Dir tanesini bu- lür bulmaz yakalamak ve onüm — etrafında bir buçuk sütgn ieri geri mütaltat yürüt- mek hiç de büyük bir marifet değildir... AKŞAM — Dün gafetemizde "Bizim gö- Tüşümüz., sSütununda Yerli Mallar — Sergisi -| hakkında fikirlerini — yazan (V& » Nü) n-y' - | gibi (Akşamcı) da Galatasaray — sergisinin bir sergiden ziyade alelâde bir çarşıya ben- zediğine kalıldir. Diyor ki: “Sargi tam ma> nasiyle milli sanayi #erxisi değildir. Satış yapmak için açılmış bir ticaret panayırına | daha fazla benziyor. Gelecek defa daha İyi- inl yapmalıyır.,, B | Kanlı bavul cinayeti İngiltere polisini ıl(ii’*' “Kafasız kolsuz ceset yepyeni bir safhaya girdi. bavul içinde bir diğer kadı© di buldular. Ve bu bayulun de, evvelki cesedin kafasi “ ları çıktı. Karilerimiz. bundan ©* tafsilâtı hatırlarlar. Gazeteti” tün dünya matbuatını alâkâ' den bu mühin; cinayetten, rine üç ayrı yazıyla yakinef setti. j İngilterenin Brayton — i!t nunda bir bavul içinde koll4” kafası olmıyan bir genç !? di bulunmuştu. Cesedin bu ğu mıntakanın evleri biref arandı. Yalnız, aramadıkla" ev kalmıştı, Çünkü ne ıım'_’ raya gelseler, evde kimsey! - muyorlardı. Ve polis, civardı Teri muayene etmekle o kında kâfi bir fikir edindiğif? Sahipleri ekseriyetle İngilte başka başka mintakalarınd ran orta yaşlı bir karı Kof? Evi dört sene evvel satın lardır. Fakat kiraya verirler di, bu kiracılar arasında, ©, derhal polisçe tesbit edilmi! Mançini isminde bir delikar ki, cesedin bulunmasından b şam önceden beri eve gelm' tedir ve polis kendisini arıyt' İkinci ceset nasıl bulu Bu cidden merak uyandı bir hâdisedir. Evin cephesifi yatmak istiyorlar, Boyacı iş? | ladığı sırada odaların - biffy güyel ağır bir Kökü'tinyüye geçmeden hâdise polise ah yor. Aramıya başlıyorlar, ve danın bir köşesinde ve bavul içersinde 38 yaşlarını dar bir diğer kadım cesedi vulun iki ucunda bir çift bir kafa bulunuyor. Kafa, gerçi zamanla !f kaybetmiş ve hüviyetini tayifı lâ güç ise de, derhal celb mütehassıs, morgda, diğer bu kafa ve kolları tatbik et man, bunların dört hafta Broyton istsayonunda bir * | iç'nde bulunan evvelki cesed! olduğunu anlamış ve tahki cepheden yürümeye başları Yeni bulunan cesedin 38 daki dansöz Mis (Vayolet ait olduğu anlaşılmıştır. Mis Key'in bir keserle ö düğü tebeyyün etmiştir. y kanlı keser ve gene kanlı iç çamaşırları bulunmuştur: Polis, bunları mikrosko! zet! muayeneye tâbi tutmak Ü .. i | boratuvarma götürmüştür: İkinci cesedin bulunduğU kaybolan delikanlı el'an maktadır. Polisin şimdiki kanaati tehassıs'arın muayenesi yeni bulunan cesedin - lunandan daha önce öldü! dür. h Cesedi henüz bulunan ton istasyonunda bir bavul ıi tesadüf edilen genç kız ? çe cinayetten haberi olduğu dürülmüştür. N Polisini şimdiki tekip ( merkezdedir. K Mütsakip safhaları da mize bildireceğiz — &

Bu sayıdan diğer sayfalar: