2 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

2 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Makam yüzünden... »- NÜst tarafı 1 inci sayıfada) “Avusturyada — muhtelif g siyasl| bir vesika, Avusturya memurla - fırkalar bulunuyor, bunları — Dol-| yman eline geçmiştir. fus şimdiye kadar ancak mühim| — Bu vesika üzerinde bulunmuş bir diplomasi hareketile idare &-| olan gizli kurye bir Alman pasa- t derdi. Fakat, şimdi tamamen ken-| portunu hamil bulunuyordu, Hal- ş- di başlarına kalan bu fırkalardan,| buki Almanya, Almanların Avus- | bılhııııı.nlmv_n!lıııolıııhıı& turyaya gitmelerini menetmiş ve H_ıyme: ler, bütün nüfuzun, ken-| hattâ bu memnuiyeti teyit için dilerine terkedilmesini ummakta -| bin mark nakti ceza koymuştur dırlar, Kuryerin ayak kaplarında bir nizamname müsveddesi bulun *W VU duğu faşist Haymver'leri tutmuş ve Nazilerle, sosyalistlerin üzeri - me saldırtmıştı. | AGene ayni siyaset yolu ile, Prens Starhemberg, Dolfusun vekili ma-| ; Avusturya devlet reisi Miklas faşist değil, koyu bir katoliktir. * A C Bi af aai tor Şuşnig'r getirmiştir. eselenin asıl mühim — tarafı, eski Başvekil M. Dolfusun katli hâdisesinde Avusturyada bulun - mıyan, faşist Haymver partisi li- deri Prens Ştarhemberg'in derhal Alman istihbarât bürosunun geldikten sonra, hemen bütün kuv| Viyana mümessili weti eline alması, ve âdeta Avus - tevkif edildi turyanın hâkimi gibi, hareket et -| — Paris, 1 (A.A.) — Alman me- mesidir. nabiinden bildirildiğine göre Al- man istihbarat bürosunun Viyana mümessili dün akşam heimveh - renler tarafından — tevkif edilmiş ve bir kaç saat alıkonulmuştur. Bu tevkifin kammi mi olduğu, yoksa heimvehrenlerin kendilikl rinden mi yaptıkları henüz belli değildir. Alman hükümetinin Vi- Şim;li bu hâkim kuvvet, ne va- Başvekilin tayin edilişi nasıl bir haldir. Bunün halli yolunda gene bir| takım kargaşalıkların meydan al-| | — Faşist Haymverler, kuvvetleri- y nin memleket dahilinde tarsini i- g çin, harbiye ve emniyet nazırlığı - — Bm Ja kendi partilerine tevdini 5 “tiemektedir. ' v Daha ciddi siyasiler, hem Haym verler, hem katolikler tarafından kabul edilebilir bir diktatörü mü- nasip görmektedirler. Bir çok Nazilerin, şimdi gizlice Nazi fırkasından ayrılıp gene A - vusturya halkının yüzde kırkını teşkil eden sosyalistlere iltihak et- mesine de ihtimal verilmektedir. Nihayet bütün gayri memnun-; Jarmn bir araya gelebilmesi, ayrıca| ve en büyük tehlike sayılmakta- dır. Viyana, 2 (A.LA)— Nazi tethiş- çiltrinden olup 25 Temmuzda İns- bruck emniye müdürü miralay, Hickl'i sırtından üç kurşunla vu - rtarak katleden Wurnig idama mahküm edilmiş ve hüküm dü akşam adliye sarayı — avlusunda| infaz olunmuştur. Kendini hylıelmâç olan mah - küm taşımarak getirilmiştir. Wurnig'in suç ortağı olup 20 sene hapise mahküm edilen Me- yer hafi celsede sorguya çekilmiş- tir. Meyer Nazilerin Avusturyada- ki faaliyeti ve Viyana — asilerinin aldıkları emirler hakkında heye- canlı ifşaatta bulunmuştur. Viyana, 2 (A.A) — Havas A- jansından: Munich'en bildirildi -| ğine göre Munich'te bulunan A -| vusturya işleri umum! müdüriyeti faaliyetine devam etmektedir. Avusturyada Nazilerin ğı fena vaziyetten şüphesiz dar olmıyan M. Frauenfeld, — her- kese “harekâtın devam ettiğini,, söylemektedir. Avusturyada mühim bir vesika bulundu Viyana, 1 (ALA.) — Havas a- Jansı bildiriyor: 25 temmuz te- şebbüsünün Alman toprağında Şehrimizde dini bir ayin yapıldı Avusturyanm Ankara sefiri M. Buchbergerin huzuriyle ve bütün sefaret erkânının iştirakiyle dün| şehrimizdeki Sen Jorj kilisesinde feci ve zalimane bir surette katle- dilmiş olan Avusturya başvekili müteveffa M. Dolfusun istirahati Yuhu için dini bir âyin icra olün - Cümhuriyet hükümeti mümet sillerinden maada, halen şahrimiz- de bulunan beş büyük elçi, bilâ- mum orta elçiler, maslâhatgüzar- lar, ataşemilterler ve maiyetleriy: le beraber konsoloslar — hazır bu- tebandan bir heyeti kabul etmiş ve bu heyet, kendisi- ne beyanı taziyet eylemekle bera- ber, bu şeni cinayet — karşısımda Avusturya — vatandaşlarının duy- dukları derin nefreti — ifade eyle- aüraaleğükeelküinenmeemmne Kadınlar köngresi pazara Pazar günü saat 15 te Kadın- lar Birliği senelik kongresi akto- lanacaktır. Kongrede bir senelik mesai neticeleri görüşülecek ve yeni idare heyeti intihap oluna- caktır. Eylâl ayında Yıldız sara- yında toplanacak olan Beynelmi- lel Parlâmentolar köngresine işti- rak etmek için şehrimize gelecek ecnebi murahhasların refikaları - na, şehrimizde kaldıkları müddet- çe mihmandarlrk etmek üezre Ka- dınlar Birliğinden bir heyet se- çilmiştir. Bu heyet muhtelif ya- bancı diller bilen hanımlardan te- şekkül etmiştir. Mareşal Hindenburg ÇÜst taratı 1 inci sayıfada) ehliyeti göstermiş, fırkala- başma geçerek ihtilâflara hakem dlı'!uı' Ölümü, Almanyanın müşkülât içinde yuvarlandığı bu devirde tamir kabul etmez bir ziyadır. Bugün saat on dörtte gelen bir telgraf M. Hitlerin tevhit edilmiş olan hükümet ve devlet reislikleri '| vazifelerini ayni zamanda ifa e- deceğini bildiriyor. Bu — kararın dünya siyaseti üzerinde mühim te- ya kadar herkesçe tanılan simadır. Onu — halk — mütte- rülmektedir. Görünüşe bakılırııI bu müsaade hücum kıt'aları ara- sında tekrar bir şevk uyandırmı- şa benzemiyor. Bir ağustosta baş- laması icap eden milislerin tasfi- yesine henüz yeni başlanmıştır. Tasfiye, ortaya halli müşkül me- seleler — çıkarmıştır. Filhakika bundan sonra milislerin fırka aza- sı olmaları lâzımdır. Binnenaleyt bugün üç milyon oları milis mev- cudunu, 1933 teki mevcuduma ir- ca etmek lâzımgelecektir. Bu mevcut o tarihte bir milyon idi. Bu suretle tejim, iktısadi ve ic timali müşküllerin tehdit edici bir şekil aldığı zamanda iki milyor genç üzerindeki nüfuzunu kaybet- miş olacaktır. Tasfiye, Naziliğir hızmı açıkça kaybettiğini ve ikti- darı €le almadan evvelki vaziye te düştüğünü göstermektedir. deriz. BERLİN, 1 — Alman istih- <.. barat — büresunun bildirdi - Berlin, 2 (A. A.) — Reisicüm-| ğine — göre, Reisicümhur Ma- hur Mareşal Fon Hindenburg ve-| reşal Hindenburgla son defa gö- fat etmiştir. tüşmek üzre tayyare ile Neudeke # e :0 giden başvekil M. Hitler hastayı Berlin, 2 (A. A.) — Havas n-| ziyaret etmiş ve gerek şahsı gerek jansı bildiriyor: bütün Alman milletinin — samimi Hindenburgun yanına gittiğini id- dia etmektedirler. Fakat bunu te- yit etmek kabil olamamıştır. Başvekil Hitler de — yakında Berline dönecektir. Zannedildiği- ne göre vaziyetin icap ettirdiği tedbirleri almak üzere bir kabine içtimar” yapılacaktır! .... Berlin, 2 (A. A.) — Alman ka- hinesi bugünkü içtimamda riya- seticümhur vezaifiyle kabine riya seti vezaifinin bademü - tevhit dilmiş olduğuna ve Başvekil Hit- Yerin her iki vazifeyi de ifa etme- *ine karar Vermiştir. Seferberliğin yirminci yıl- dönümü münasebetiyle büyük tezahlirler Berlin, 2 (A. A.) — Havas mu- habirinden: Almanyada seferberliğin ilâ- nınm yirminci yıl dönümü müna- sebetiyle, Ünter den Linden'deki ölüler abidesinde nöbet değiştir- me hâdisesi, halk tarafından or- duya karşı samimi bir nümayiş yapılmasına vesile olmuştur. Abidenin etrafımna toplanmış o- lan binlerce halk bayrak ve mızı- ka ile, geçit resmi halinde gelen bir Alman kıt'asını selâmlamıştır. Gazeteler başmakalelerinde bu yıldönümünden bahsetmektedir - ler. “Angriff,, gazetesi diyot ki: “Bize karşı bundan yirmi senc evvel kullanılan usuller hakkın: da hüküm vermeği Alman mille tine brrakıyoruz. Bu usuller, hall arasına nifak sokmıya, şerefini ve istiklâlini kurtarmaktanı başka bir şey istemiyen bir millete hakare' etmeğe ve onu alçaltmıya matuf idi.,, Milislerin tasfiyesine başlandı Berlin, 2 (A. A.) — Havas mu- habirinden: Bugünden itibaren Nazi milis: leri üniformalarını tekrar giyebi- lirler. Bununla beraber, sokaklar- sıhhat temennilerini arzelmiştir. Paris, 1 (A.A.) — Gazetelerin. nazarı dikkati gene — ÂAlmanyaya müteveccihtir. Mareşal Hinden - burgun sıhhati hakkındaki endişeli haberler Alman reisicümhurluğu makamında müşarünileyhe kimin halef olacağı meselesini yeniden Ikbsat enstitüsü açılıyor Hukuk Fakültesine bağlı ikti - sâadi ve içtimai ilimler enstitüsün- de'bu ders senesinden — itibaren tâm ve müstakil olarak tedrisat yapılmak üzere hazırlıklara baş - lanmıştır. Enstitü tedrisatına hu- kuk fakültesinde devam edilecek- tir. Bu sene fakültelere kabul ve kayıt muamelesile birlikte ensti- tüye de talebe kabul edilecektir. Tedrisat müddeti bir senedir. Bir gemi karaya oturdu Lizbon, 1 (A-A.) — Ruy Bar: bosa ismindeki Brezilya vapuru Leixoes yakınında karaya — otur- muştur. Tahlisiye gemileri, — 4€ yolcuyu kurtarmağıa muvaffak o! muştur. Diğer yolcularla müret- tebatrn da kurtarılmasıma - devam ediliyör. Geminin batmasından korkuluyor. Yunan tayyare filosu Sofyada * Sofya, 1 (A.A.) — Yunan as- keri tayyare Filosu İstanbul, Bük - reş ve Belgradı — ziyaret ettikten sonra buraya gelmiştir. Filoda on :iöı-ı tayyareci vardır. Bıçağa karşı tabanca (Üst tarafı 1 inci sayıfada) kendi üzerine bıçakla yürüdüğü - nü görünce kendisini yere atmış ve tabancasını çekip iki el ateş Çıkan kurşunların biri Kâmilin kasığına, diğeri de bacağına isa- bet etmiş veKömil oraya düşmüş- tür, Hâdise mahalline yetişenler, polis gelinceye kadar Pitoyu bir yere salvermemişler ve gelen po- lislere teslim etmişlerdir. Kâmilin yarası ağırdır. Kendisi Cerrahpa: şa hastanesine yatırılmıştır. öldü ortaya atmaktadır. Fakst £| nı kaydetmek icap eder Kİ ler, bu hususta biraz ihti tiyar Mareşala karşı hürmet hissidir. Petit Journal diyor Ki Bu müşkül mesele bil k olan ahval ve şerait ıçhd' h zuu bahsolmaktadır. Her sual irat ediliyor: “İhtiyar Hindenburgu? kim olacak?.,, her şeye şimdiye kadar Hitlerin *” f bir adam bulunuyordu. Fi ler, Hindenburga halef lursa vaziyet ne olacak?: kâlet makamında halef olacak?. Bunlar takrm hâdiselerin takip * olduğu şu zamanlarda bü' ’ı zu edilecek bir yığın mı | Le Jourmale göre, üçd b eski Almanya ile yeni * arasında yapilan bir u doğmuştur. Üçüncü R! kaddes şef ile havarinin v liği sayesinde vücuda  kat hal ile mazi arasınde bir ayrılık vukubulmuştur: 'Tamamiyle kırırvıkıf'd bu vaziyet bize nasıl bir hazırlıyor?. Almanya hercümerce, " | tın iadesine veya bolşeviz! leşmesine isal eden yo“ırf noktasına vasıl olmuştur. / (Almanyal İ ' Sanayi amelij * azalıyor | — Berlin, 1 (A.A.) — 197 sinde muhtelif meslekler nın miktarını tayin için 'j — ve istatistik ofisi tarafındif $ — celeri neşrolunan nüfus #” den anlaşıldığına göre elli ' beri ilk defa olarak sal şan amelenin miktarı, sanayi — amelesi de dahil gl halde, tenakus etmiştir. — (E — la beraber ziraalte çalışat ; nin miktarında da , Bununla beraber ziraatt€ amelenin miktarı ııııı!i’ y Jarın miktarından 1882 tarihindenberi hiç mıştır. İşsizlerin — mi hemmiyetli surette teti yısiyle sanayide cal tarı bugün ihtimal yeni te çalışanların miktarına " caktır. * i ! Ücretle — çalışanlarıt O takriben 250 bin kişi &* 4 murların miktarı ise yüf — | desinde eksilmiştir. ğ Ortaköy — <| y Yatak fiyatları: 2 T tibaren doğum ve M' n ve erkak ameliyatları: ikametl berabe- 40 lirâ” ŞD Telefon — |

Bu sayıdan diğer sayfalar: