26 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

26 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUGUNKU SAYIMIZ 16 SAYFA Telefnn 23872 — ——H — 26 Hazlran 1935 Çarsampa BUGUNKU SAYIMIZ — eee ae aa Habeşler Italyan notasını reddetti Zehirle öldürül en müslüman sultanın topraklarını kendilerinin sayıyorlar Zavallı bir sıvacı üçüncü kattan dü- Dün gece, Urtaköy fırınlarının önü büyük harbin vesika senele rini hatırlatıyordu. (X) işaretiyle gösterilen yerler fırının kepenk leridir. Dün gece Ortaköy Ekmeksizlikten eziyet çekti demir Yazısı ikinci sayfamızda Belediye, belediye!.. nerdesin?.. Şu manzaraya bakın... Tramvaycaddesininta yanıbaşında, İstamr ,bullular, yere serilmiş gübreler özerinden yürüyor... Gübrelerin öte- sinde lâşeler vardır.., Lâşelerin yanında bir lâğım çukuru açılmıştır.. Ru deliğin etrafında yeşil sinekler, hara sinekler, sivri sinekler uçuş- maktadır... Halbuki çeşme, bir âbidedir... Çeşmenin arkasında koskocaman ve kesif nüfuslu bir Kabataş maha' lesi yükselmektedir... Tramvay cad- desinin öte yanında inhisar binala rını görüyorsunuz... Yüz metre ile- ride, Dolmabahçe sarayı vardır... Belediye nerdesin?... Bizi nasılsokaklarda yürütüyorsun?.. nasıl kokular koklatıyorsun?.. YEDiİiGüÜüN Bugün çıkan (YEDİGÜN) ün (32) sayfalık yaz sayısmı — alınız ve Avrupa mecmuaları ile muka - yese ediniz. Neticenin (YEDİ- GÜN) ün lehinde olduğunu taş - | dik edeceksiniz. Bize | HABER istanbulun en Çok satıları hakiki akşam gazetesidir MA AA LA a eei verenler kâr ederler. Kadıköy-Büyükada arasında Gizli bir tünel var mıdır ? (Yazısı 2nci sayfamızda) | | pıda eski Feyziati lisesinin bulun- | beyn' parçalanarak hemen ölmüş ) Feci kaza | şerek Öldü Bugün saat 10,30 da Çarşıka - duğu yerde yapılmakta olan Ce - mal Beye ait binanım üçüncü ka- tından Hasan isminde otuz yaş - larmda Elâzizli bir sıvacı muva - zenesini kaybederek — düşmüş ve tür. — Polis tahkikata başlamış » tır. Ve vere eee kes n rerNEN KenverA SAA AA KA rAERemesA V . * | Kibrit ucuzladı. Kibrit ve çakmak — inhisarı: | verdiği bir kararda temmuzun ; birinden itibaren büyük kutu -? ları 50 ve küçük — kutuları 40j paraya satmağa karar nnniyg ve vaziyet alâkadarlara bildiril ? miştir. Son dakika Roma, (Hususi) — Burada kat'iyetle söylendiğine göre, Mu solini, İtalya ile Habeşistanın arasına girmek üzere İngilterenin ileri sürdüğü teklifleri reddetmiştir. Musolini ile görüşmek üzere Romayı gelen İngiliz Bakanı Eden, Avrupaya taallük eden işlerde, hele Habeşistan meselesinde, anlaşmağa muvaffak olamamıştır. Meselenin — arsıulusal sonucunun İtalyanın uluslar kurumun- dan çıkması ve Lehistan ile Macaristanı kendisi ile beraber sürükle- mesi ihtimali olduğu sanılıyor. (Tafsilât ve yazısı dördüncü sayfanın 4Ancü ve 5nci sütunlarında) Metresinin para hırsı xüzünde_rı Cüzama yakalanan haydut!.. .. Atatürk ve . ea aa ınonu Ankara, 25 — Atatürkün İstan- ' bulu şereflendirmeleri günü yak - laşmıştır. Başbakan İsmet İnönü de Atatürkün İstanbula hareke - tinden sonra tetkik seyahatine çı- kacaktır. İsmet İnönünün seyaha - ti bir buçuk ay sürecektir. GEZİNTİMİZ 30 Haziran Pazar günü ya- pılacak gezintimizde BAYAN LEYLA AZERBAYCAN TRUPUNU Beğeneceksiniz Resmimiz örkestra — şefi Hamid'dir. K Gezintimize iştirak etmek ve iyi bir gün geçirmek fırsatını kaybetmeyiniz. Bilet ve davetiyeler (Vakit Kütüphanesinde) verilmekte- ı dir. Komanyalı cüzzamlıların tecrübe edild ikleri ve taarruza uğrayan hasta hanesi (Yazısı 12inci sayfamızda) Şukru Kaya Kayseriden Anka- raya döndü Ankara, 25 — Beş yıllık endüs- |i tri (sanayi) plânının tatbikine ge- $ çen sene başlanmıştı. — Plânın bi- (: t rinci kısmında olan Kayseri bex ! zenci boksör Joe Lui, eski dün- | ; fabrikası bitmiş ve çalışmağa baş- (: ya şampiyonu Primo Karnerayi | i lamiştir, || nakavt etmiştir. ğ R ; ati Çok güzel döv Bıî:bnk:y' Selkıke g_'d"f !ç',_ıe" İ boksör, birinci, ı:ıî:c': üçüncü ni Şükrü Kaya işlerini biti - (| ,, beşinci ravuntlarda egemen ; rerek Ankaraya dönmüştür. İstas - || (hâkim) bir maç yapmıç, dör «i yonda müdafaa Bakanı Kâzım Öz |: Ü di $ düncü ravun''ta her iki alp ve diğer bakanlık erkânı tara- (i 4, müsavi puvan almışlardır. fından karşılanmıştır. Altıncı ravuntta Karnera, üç , . $ defa yere düşmüş, niha; eı Bereketli aA LT y yağmurlar nakvat olmuştur. i SPOR yazıları- Son dakikada yurdun her tara - j fından gelen telgraflarda bere - mız 3 üncü, İ sayıfalarmızda! ketli yağmurların yağdığı muıde— si gelmektedir. Tiçilesti Bir zenci boksörü Karnerayı Nakavt etti ; Nevyork, 26 — Amerikalı ? boksör,: İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: