7 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

7 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g E g gk TANE »v FI fe Cenup kutbunda ins'in en son Ri rleri. Londra, 5. ÇA. A-) — Kutup denizleri bert W ahiren si Piymcuth'a Kit iğ seyyahat esna» El Wilkins HROni di tulünde 2.dar sahiller 20 : ir Si Kutba icra etmiş b meçhul ve > | l olan decektir. ileri *de t ne zarı, Parlar sn macar iki satçısı Dr. tarafından neşredilen bu makal bilhassa deniliyor ki .çenlerd itilaf hükü- metleri, ittifakı ikü- sadi sahaya da teşmil etmek için bir plân hazırla is. çi Bilhassa iki Hariciy nesch ve Marin ia bakana uzun uzadıy: üş- e küçük ilat Mi ik da dyan bilha; il Gustav Önüz tihak edeceği sayesinde nasil ni düşütmüşlerdi. Lâ büsten peyce bir Zai geçtiği halde, hiç bir netice ver: memiştir. Hatta ben öyle 2 derim ki bu üç e iksadi bir ittihat teşkil etmeleri katiyyen mümkün olmadığını nin hata etmiş olmıyacağı Çünkü coğrafi Lİ ile tabil ikusadi birlik teşkil edemi zaman bir devletler hiç bi ikti: sadi bir. itilaf teşkil ede Miele Halbuki dev rletleri müri Ki itilat arasında Cc t yok a irde bu dev eder ar ike il bir ittihat teşkil edilemi aşikâr: eceği r. Çün Edirne'de İlkbahar koşuları adı. | İlkba- | Edirne, rd, har at koşul e yetle icra edilmiştir. Koşu halk arasında büyük bir alâka v ağbet uyandırmaktadır. İngiliz müntehipler. — 602 intihi deire ait va ZARIBİZE Tisti Fi : milyon TESİR 710 kadın ve 7 milyon 933 bin 928 erkek müntabip İsmi gö- rülmektedir. Şu hale nazaran kadın müntehiplerinin adedi 951 bin 7822 fazladı :| Çindeki Alman erkânı harbı : | çiçekten öldü. ön Şanghay, 6 (AA) — Geçen son SENE beri Çin hüküme tü nezdinde askeri müşavirlik yaz se ni yi e Al Mi dan Mari has liğin vefat mi harpta anlarla na Ki olmuş olan vi alı ta rm Ri idare kalanmışı vi old muz erken e Pekin, 6 CA.A, ) — ni ükümet o kuvw evleri ağ a eilşlerdir” Bir al Cha: Ki laponlar tat ki e atılmış kati bir hatve teşkil ir. Meksika'da Calles gene bir suikasttan doğru etmeki wyork, 5 ( — Meksiko- vaktinde ra varan zabit ki bu hareket 'nedilmiştir. İtalya rn hakkında Avast zi da ne düşün EN mali m Başvekil Dr. verdi. > bi eli, eee nın. idare ettiği herhangi bir vasati Avrupa vr iktisadi an teşkili gi mkün ssa söylemişi g mm BORSADA. | Borsasinda üyunu muvahhide © 20325 Iş Bankası hissesi 1400 Anadolu demiryolları © 23,35 & birinci 3700 ” ikinci | 3600 çü 9a 0,4875 Dolar 12:47 Frank 9,31 Liret 252 İsviçre F. dar . Kai çö“ Köreriyale beraber yarın Ankaraya hareket Himayei Etfale iane. Istanbul, 6 (ELM) — Çocuk hafta da itme kutularından 1200 Müsamere hasılatından da 1200 küs lira elde edilmiştir. Bu hasılar ile fakir çocuklara elbise dağıtılacaktır. pi lili ediyor. sin” Ira yi Bitaraflar geliyor ve bul, 6 (H.M. Ankar: sakerauna İşrak emek. ze anl karaya hareket edeceklerdir. Bursa mektubu. Kaplıca mevsimi. Yeni tesisat ve A Ra kki e Eş in l GA sistemi hakkındaki izahatı müteakıp mektoplanma terketmek | ve daha evel bu tedavi çerçevesi etrafında e k ak mecbur kü, Bursa kaplıcaları Hakimiyeti . Milliye Mecliste. Kabul MERA bir tefsir yeni ll teklifler. T.B.M. liginde toplanmış Şu tefsir in kabul edildikten son- ra min çi rü toplanılmağa karan verilmi Tefsir fıkrası. “ 788 numaralı memurin kani nunun yirminci ika di hakkındaki hüküm Devlet Şürası M. wi Relet Beyin rels- r i boa Knk neşrettiği e tedayi ra e mizi m) ekl in bütün işiteim. ları gezerk kike imkân bul.” imadığım bazı şeyler. vardı. Bunları bazar cen örn Kaplıcalar muhitindeki ve kpa dajmi surette, (Hay ) hâkimdir. Mesel a liye di iyen bir insan a üçp: mek ka heidi vabi b vi ie ii adedini dörde beşe ve bu hale bidayette kendisi a S5 Şaşışor. Orada bulunduğu müddetçe iştahı; tabiliğini muhafaza gile Diş e ayni “şekil v evel kaplıcalar. MA Ki rakların yeşillenmesi, ağaçların çiçeklen- mesi buna bir delidir. Bindenaleyh u bir ci v e hayati dem ia Zir kap ii lismlam dünle LE bayi intişar arasında “her zaman bulunuyor. Binaenaleyh bu gaz; zevilhayanaki hüceyrat dit Surette, hayatiyet vazifelerini ifaya dav: ediyor. İşte, terkibinde muhtelif iz m kaplıca. sularının hassisı, Ma hcal bali eden gazlar Radyo aktivite 3: afih e m şk müteessirim lere: di paya akın etm Kipa henüz lâyıkile istifade e ei bize göle Eki Çünkü, kalp has- talıklarına Bursa İdil Wi Gin mıyormuş... Yani henüz onlara çekle ifrağedilmeriiş alp ülelerine müptela Vm galeri dem şir netici ba erinin. a büz vaa veya a ul unun feci bir- yi misaline tesadüf edildiği söyleni- iyor. müteallik fıkraya da şamildi İstatistik anpn Jayihasının Ba tezkeresi İN Di d ett vi Mit atmaz ahliyet ürün “Dah Ml sine devri ile nın mezkür Vekâletin 1029 kadrosuna konulması hak al gi resi Bütçe edilmiş. ustos 1325 ie yz emv maddesi iye senej ii seti iki verilmesi hası Bütçe Enc Me 1928 sen a ni veris Rİ anki bie erin affi ve cürümler Tail i hi Encümenine, Vekâleti i 1028 senesi | bütçesinin sıll da mü ları kale Yan Maketi İlin Bursa Kaplicalarına gelecek (olanlar; evela herhangi, o ELLE kalplerini bal cek hastalık cinsini muayene ve teşhis etti d uzdan da şunu rice etme- iz elimi pieelr gönde erken: bu suların evsafını, havasını, e pu e b ezberden, iye kürcl Di o alp gi v Ki bulnmasınlar. e yariyeer atan çıkmış emleket bir. vatan- ubumda. saydığım nok: lardan Bir di miyetle nazarı dikkate e ve GİR ge mektebi yanında, dil bakan bah» çeyi evkaltan kiralıyare bahçe İle otm A kası da, haftada iki gün burada çala cakmış. Çekirge Palasın tamiratı biti Iki gün son anlak ln bula .kontoru aki Kaplıcalarımızın bir o noksanından bahsederken; banyı b soyunma larinin mesafelerine işaret ye yolda şütme tehlik: w mevcudiyetini idin volar me etmiştim. Dün, bir kaplıcada ban e Dişi tar olalı gördüm. Bu- nu bütün rn cn tatbik etmesini iledim. banyoyu müteakıp baş- hyan. aksülu üddetince vücudun istirahati ve terin Çı iz mağ Zil dır. Bu zaman zarfında havai harici ile temastan ziyade, ii o dairelerile çıkan gaz ha- muttasıl odalarda sudan lindeki “Radyo aktiviteyi, teneffüs et- mek çok faidelidir. layıhası büçe Maliye ine mun iye ve bütçe idareli ml akide” müzeyyel layıhası Maliye bütçe Knk 92 ni tarihli kanunla İN mezun) ril 246,000 ira e ası 200,000. liranı, bakin ir ipi iie dair in kanu, madde tamonu mebusu yasbekir kadi kim al e yg ücrete dair Maliye edilmiştir. e Bütçe encümenlerine ha ti hastanede bir ele! dığı im” elektrikli. bi olar; l eri den hassalardı bu muhite istikbal ve refah cektir. memurları- si kında, Başve- Encümenine ha- kır ağ Encümenine, ka- ler taki- hakkında kanun Maarif ii e, Tütü kanuna il Bursanın oluşu; bizi bu işle çi ler hi Eğri ve n 1928 iyet ve- ya bütçe nakdiyenin na iivesine dair kanun Jayıhası eğin rn teda- Halkımızın, metimizin de iin oluşu gösteriy menabii iii en mühimmi kaplıcalardır. xi kaplıcaların yu Emlak ve Eytam Bankası 31 mart 1929 vaziyeti. Henüz talep edilmiyen (B) hissesi Derdesti tahsil (A) Hissei iştirak mukabili gayrmenkuller Kasa ve bankalar mev cudu cüzdanı Esham ve tahvilat Görmeli Ürimiz Mobilye ve ilk tesis masrafı Mobilye tesis Vpotek mukabili marlâbat Hissei iştirak mukabili müdevver em lak e taksitleri Ad eza kalbofunan bonolar di mallar mukabili ikrazat a cüzdanı Mühre elm avanslar Mapa e Nazı ki : Türk lirası 10.000.000 may 2000 000000“ 4432519 65 İhtiyat akçel 314.306 194 Vadeli vduat 2782071 2558010 70 Eytam hesabı carisi 5,594.534 49019 60 — Harici muhabirler 59.074 114.870 80 Muvakkar alacaklılar 970.005 9096 52 4 Nazım hesaplar 20.200.288 7.866.138 ve 02 20 80 ş 726.478 896.392 33 1.001.544 34 20.200.288. 47 49.922.081 eee 47 — Men Yere; AMR yanın yüksek bina Bn ie Ki ) — Dünya Dı k binasının ği mütealk Bi plânlar iki edil ezkür bina iki ün adem e Eylel kulesinden bir- ç kadem yüksek olacaktır. Bi nada bin otomobil için bir garaj vücuda çirkin iyat EN ii © K Vi kumpanyal ii. mp, Any: ia £ bul iyi nakliyat ında fiyat ları eliz k gi ilerle. 5 ves gas şi edi. Londra, 6 (AA) zetesi Ve şa 'dan isi b Yetiri eN MISIR. i Rus i Moskova, A) ajansı bildiriyor: hiyettar © mahafil Misırdaki em ticaret heyetinin i İren a ile meşgul olduğuna j bazı © ecnebi” gazetelerinde iyi eden haberlerin bethahane ta — Smidütan ibaret olduğunu beyan er (o mektedir. Heyetin Mısırda dahâ Sgziiltele asına müs. dilme- me ine rekabetten bazı ma m Peitmlak seb ep ol Hörası ii eleği. taris, 5 ÇAA,) GR aj F bildiriye Or: alınan ma: lüm atamaz; Horasan hareketi arzı oda Tg Hiyün yi oldüğu € bin kişinin ettiği İran par. la meni suna ül vermiştir. EK &ser/ isi 7 kei “iddeti olmak ze 12 eket kaydedilmiştir. NGİL ERE. 1 al lez in. beyanı 14 mdra, 6 (kA) —M. Bain mün ipe epi ten oldu. gu “bir beyannaı metin icraatından Ab in ve 192 4 tarihinde ya) e vaitlerin ve bilhassa “işsizliğe “ve: vergilere * raüt led Sila ini yerine üraya gi ken ve kürek; kullanı Müller iyii tan 928 de ayrılmış idi. ley Newyork Dİ er Yin elek niyetindedir. A. Penbe intihabat. Paris, 6 A.) — Dahil Nezaretinin mayıst: Kl bir selek ye, nahiyeden altıyüz ki ae SA Di yn bildi ekiş Nahiyelerde eriyet mile temin ai uha eya yoktur. wriyetçiler aliş bir a ayar Sol canah cümhu viyetçileri alımı beş vak ka- il yirmi “azalık. kaza e radikal sosyalistler. LLL azalık kaybetmi ali ii n altı azalık EM Sos yalistler 91 azalık ra Komünistler on üç azalık kaz mışlardır. Bordi A. A)—Börduda ii Paris, 6.( listesi kazanmıştır. Lyon'da. 5CAA) — Lyon'da ME ie liste ış. Nİ mes de intihabat gürül e emi bazı tevkifat yapılmı ile, 6 ÇALAJ) — Paris Bele- ei e ağazala 9 ü yeniden intihap — olunmuştur. İntihabatın. cemiyeti belediyede mahsüs bir tebeddül yapmıyacağı kanaat mevcuttur. t Sek el Paris, 5 (AA) — —tesi takdim edildiği GRİ yeni bir formülün ki esas teş kil e fakar mevzu bahs adetlerin kati e kabul edile ceklerine anla il yuza- ak vi i zlaşma.k arznsun- iL Fakat lc arından sar- Jı nazar o. eğim: yakası. Lyon, 5 (A.A) —- < na — Isviçre hokey maçında 3-1 Frahsajl iştir. galip gelmi Belçika'de; ei Brüksel, 6 ÇA, dinamit fabrika & müthiş vi il lak neticesinde berhava ol dra, İ | mefiço 10 mayısta tari edilecekör. a akıbeti, omü. Berlin, 6 ÇA. rusyi 1 ahiliye yn Kızıl mütripr i* o;mindeki komünist / teşkilatın | #shetmi Çelikmiğferler. Ki 5 GA — Mağ d e km a Cemiyeti R |; eisi ile imessili bir utuk. irat . eli Po Bika. b d Corunun Kaldırılmasını. talep m iişlerdir. Koennigsberg, 6 CA. A.) — i ki bin D po korudori » avdeti iehine y apu e tazahurat ede e t Jakım rik lıkl çakmış ç OK kimse mecruh KE ia RiSTA| M. andi'nin mk SEYE 6CAA)— M “Srandi Romaya üE etmiştir. İSVİÇRE çimde merika ve isan. a al Here e H tah e i Mütte ika v eki ii hav. © ok ola te klif etmiştir. Cemahiri G ii s0 ai itim mukabil vaktile #ye «ti musrahhasası tarafından sivil se, ele nd hakkındaki kararlar için a hakkı ihtiyatlarinı ileri sü v in konfı Val anlama kadar si: bp hava in slei wi kat i dikki alını li a vi. derecesi de tekemmül ve terakki etmiş olacaktır. Bilhassa böyle bir te- takkinin askeri hava seferlerinde de vuku bulacağını tasavvür etmek tama: an kabul NE akaşanin devamı esnasında vak- di hazarda hava seferlerini icra edecek da istimali mümkün menedilmesi husu- e & BB ge 5 m 3 3 m s

Bu sayıdan diğer sayfalar: