7 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

7 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün hava vaziyet ıl olac, imali ii Tansa ve dü- Lehistan ööeeddi sarkmıştır. Merkez orta İngiltere, ır balkanları ve Akdı iş p sahille- rimizden ve memleketi Yunaniftan üzerinden "Trakya ve Balkanlara pğru ime dir. ekseriyetle Bulylu ve kisinen Vl ve orgu olacak, rüzgâr girmeli mutedil bazan kuvvetli esecektir k kir lık azalmakta devam edecek, 1 — Orta Anadoluda ; Rüzgâr edil Bayaz vE sone BAN, SEM Sureti umumiyede mutedil © Kkovyetli sağnal esi a bulutlu ve kismen yağmu: Trakya. Rüzgar ba kalk dei sağnak lal açık, aş bulutlu; 3 — Murmarada: Rüzgür kara yel mutedil lar kuvveli, ekseriyetle (bu yi yağmurlu. ve: orajlı, — Adalardenizi sahilim| £de: üzel şimali matedil kısmen bulutlu, - Akdeniz sahilimizde: Rüz- biç hik eyi şimali, m. tedil ekseriyetle bulutlu. yağmurlu orajlı. - Cenubu Şarki Anadoluda; a ii Şark arasında mutedil kısmen bulutlu. — Şarki Anadoluda : Rüzgür a ak ai mutedil, sağ « n bulutlu ve yağmı 8 - Şark K de: gâr evvela ci yel mutedil. ekseriyetle bk yaş Kıraat ve Halk sütu! Mari ml Polisin cinayeti. Meşhur ev. — Küçük Hikâye — Yazan; A.G. gıyabi dostum var Yenişehirde yaşar Pek ev meraklısıdır Bir yapar iki bozar. sl Kendigül Hanımla Polis Ali Efen- Do be Kr ta n beş ürdü.. On altıncı Ri günün gecesi a bir cünbüşten son- Evi m vi ra Al BEKA olun tamam solunda — Kendigüil! Dedi ben seninle gül Aşkolsun! Kuvvet a gibi b ar Kesesinde kolu ka.dın da fena İlin kur- a ii Si ir yuvaya gireceğini Duvar ber dam ineri| düşündü 've Sevinçle cevap verdi: stüne bir kat biner! nde ee | senin iste- as ev kadını — Ali Sağı yıkar sol ya a mutfağa döner! m. Birbirine hıyanet etmeye ceklerine vi dair öyle saçma sapan, basmakalıp | yemin etmediler, sadece s.cak sıcak | öpüşf.üler, Bir öj a binbir yeminden kuvetli olduğunu kitapta okuma- muşlardı a, hayatın öz içinde tatbik edivermişlerdi. ; iden odigül sahiden güzeldi, şirindi, İşi güçü ei 1 çıtıpıtı konuştukça Polis ” dalin Habire kondur kaldır! dinin keyfine keyif katılıyo Balkonu salon yapar! Kapıyı örer kapar! Pençereyi küçültür! Bacalar yn sapar! Bitemedi ark yıldır! Yen u bıldır! nce şöyle tanışma, aaplşm Meihin Emlak Bankasi! hoşbeş falan derken ın görü Elindedir yakası mez dikeni ikisinin de yüreğini ili | Tanrım kurtar dostumu lı tatlı acıttı. Atrtık ivi'en iyiye sevişiyorlard Kadının kimsesi yoktu. Faizin yok şakası! “Yazlık zeriyatı 1. >hil üç gündür başladı. Yakında Ankara Vilayetinde aci > 55 r kald dl ak yazlık zeri: yat Taa ella Buralarda misli rı zeredilecektir. İstan buldan birçok santrofuj tulum. alar ısmarlanmağa ve taraktörler tedarik çi başlanmıştır. Bu yatın ri bir , zamanda imes ii e türlü tedabire tevessül. çen yazı adığımız veç sike darül ki nehir i- narlrında da zeriyat yapılması için tedbirler alınmağa başlanmıştır. Dün ak: zeri Emaret salo nunda alâkadar zevat toplanarak bu. hususta müzakerat muştur. Zeyn RE E > sula tedariki husulrn çaliplmakiadi. ei Ş fa Via S1. İstan HM ) — Bir ecnebi şirketi ie hile pa fab. rikası açmak için hazırlanı rüsü. 6 (ELM) — Gazi köprü inün yi olan Fransız inadı. bir grup, sicak elektrik & için müracaa Taksi İstanbul, 6 ÇE HUM)— rez ti yeni bir nevi otomobil. taksisi yap mak üzre bir komisvon teşkil e İzmir, 6 CAA. Kö elisi Fınani pan atifinin «niz ikmal ve kabul edilmiştir. Epe mi nizamnamenin ye Vekilli- a ge ei ve o zamana kadar to yacağı sermaye ile” muhtelif mağazaları ve sergiler açacaktır. zmir yerli malla “kooperatifinin El Galatas: r maçı. Istanbul, 6 — Masirlilar şimdilik tal e lemiyeceğinden cüma günü (Galatasaray : Fenerbahçe arasında maç, yapılacaktır. İktisadi Kom komite , 6 — İkusadi ar ae Mi toplanmıştır. G M. on. Washington, 5 ( A.A ) — Âyai Meclisi hukuk encümeni Mr Nazi M. e va vazifesinde kalmasına ka- rar verm Beril de asayiş. Berlin, 6.CA. A.) gi diğinden Polis Müdür tedabirin ilgasını emretmiştir. Bir m SA A)— maçın- > Gülser sakımı ia takımı Yeni bir hava va hatt, ii Boürge, 6 (A.A.) — Amster- am Ki ierdamı hava ati EN e ör çiz kaz Ave Maria batmış, vapuru 6 CA is ei Yugosla mürettebat. bir m rafından kurtarılmıştır. m Mari mma mn er e Evini yir- m Karakolunuz e uk bahçeleri. — Garbi Karadeniz sahili mi liraya kiraya verdi, gittiler tââ | 765369 numaralı Po li. Efendi Istanbul, 6 ÇELM. ) — İstanbulun i ae ze le. bi e Beşiktaş tarafında küçücük bir eyi | simidi “müdürlükte EL aya en sk ilerimeis çek bakiçeleri w lu si 2 : i ği ia Fi e açılar hi 1 rupada: Balkanlar, ou | 90 liraya kiraladılar ve karı koca | müracaat etsin, i Wi Tahir m Avrupa, ve Akdeniz havzası açık, ora | Namı altında sevişerek yaşamağa h ölis Ali li meni Ki Ba 4 İ Avrupa sisli, garbi Avrupa ekseriye'le | ba ri £ i bulur SE yağla ir zmip VE b —Kim ilir, belki mühim bir vazife) broşür halinde bni iyor. ğ Kara yel arasından mutedil, bazan kü i. ul a pk öylesine mes- | verecekler. po düşündü. Çünkü | Umumi nülus. taririnin. tasnifi ved. uttular ki Ali Efendi her yesile'ile: ir z bitmek üzredir. © Tasnilleri «biten X odaların bankalarda “mevcut ; ir kaç kere boyle olmştu . Bece Ml Mi ii Dün memleketimizde 'uduz be ninem! Derdi. Va- K 7 z > ere ait neti mevduatı keze , toplanmağa de ninem: Derdi. Ya- | rikli olduğunu amirleri bilirdi $ da nasıl geçti ii matbaaya verilmiştir. başlanmıştır. kani, B. M. Mecli pi iaiimlekir mile ai lie mi marpuşuıla ala ad Ali Efendi bu tatlı kuruntu ile | kaç kaza fişleri göndermediğin tarafından tasdik ve kabul ii Di akıll ftada bir, iz müteferrika lr karşısına edilmektedir. Tasnif | dikten Sonra, m r. Vekâlet Anadolunun eler elli de e onzarotu e memur kadrosu rine alın patedip diki — Beni eminiz Efe m up; kısı Ka bulutlu şb N KR Rüzgâr sureti Bunların Bü erin vürudunda tasnili mütcakıp i Gelki mi gel keyfim gel! çe Tütümerind umumiyed i ötehayvil ve mutedil kuvveti ana © kirala benzeyen muav Nİ — Haaa!. Geldin mi sı vazifeleri hitama erecektir. Şim- 4 e resi, değil ya İmparator kuyetindeki kii idi Efendim diye kai ie b oca si lyihasının müzakeres ” e > a v serliği bile verseler istemem! RR li öfettişlik | sit malümat tabıda | ik yi ep & — Senin hakkında müfettişlik la- il Si, | Encümeni evel - yi bl Te akyı İN Bu sözlerin üzerine Ge sl se- Şi gul bunlar “bir. broşür | pen sonra iki“ uzun içtima yap- y aman Ear is nin vi © | inç ve saadetle sevgilisinin: boynu- rtlu curnal vetmiş. Divana veril- beklenenler; de diğer bir ş ve bu iğtimalara Maliye ; iş z i broşür halinde olduğu — halde kili Saracoğlu Şükrü Bey de i 6 Mayıs 929 saat O da Sıcaklık Akdx| na sarılır, ve kendisini dikyakin © İstintakın bitinciye kadar Bura- mr e bros Halinde intişer Mi eki İçtimalarda Barem imiz de ge ağ he fena yollarından kurtarın bu yiğit da eği eltındasın. Meçini, taban- | gece Yüyihasının tetkikarına: devam. edil v ni ie ———> e — il kü kadar i 5 | adama daha çok ve daha yürekten ce ye Mi — .,,. | miştir. Tetkikaun yarına a aki e vi , bağlanırd a Ni — Nuri Efendi! Darülfünun heyeti gitti.) ikmali ve encümenin karar e İsnılah Jügati ile bütçe v vermesi: tahmin. edilmektedir. l ve Marmara mlm yaz ni sile belik i w Za ZN A hıvzir hayat, pıç bayat tek . — endilim! hakkında temaslarda bulun EM ik | 1 e de e TE AİD EML düne e ya?l Mutlaka bir taraftan | bunu, aşadaki polis tev- | mak üzere Ankaraya gelen Darül mi ii ri İ yi & > zi vw Du Gir er verecek. kifanesine kov. ihtilattan memnu emini Neşer Ömer Beyin İskân mü iriyeti o ii Akdeniz. sahi vasat Gİ a ı kilis DEN ii m alanda fakülteler reislerin. | K iolin dr İk pdaki tahki- ii Anadolu ve Tnkrad n umum müdürlükten sıkı değildir? sonra Divan cağıracak. kep hye Up rn ek eml mi Me ari sıkı ilen ettiler: — Alt tarafı yarın — ee eylemiştir. Mi i M l k i izd l lay tlerin ve. i emleketim e tarassutlar. bütçelerini ir basıl Edir Avrupa saatle 9 du yapılmış. kl : i ürün Aİ iy vi İ Barometrej a ir Sicaklık MEYE Vİ ğ İ çelerin vakte Vekilliğince bir saat (9) dal al : ee | ——— —— e öğe cılt ve kül halinde neşri tekarrür i | 2 İ38 | : EE Ş 83) ermiştir. Vilayetlere ai bür ii İstaslyonlar | & gi © Gök ii 3 | Bir gün zarlında havanın değişmesi $ çeleri « tabedilmek üz yakında i bese Joğrusu g“ 3 S4 | i i lie o:10fs da Âğ g zil baaya gönderilecektir | ah Edime meta ol iris al” e | İstatistik binası | müz bin Kaya arasından fut pe 761) $ 1 | lodos of 1 —ı 60 Yenişehirde inşa edilen İstatistik 1 a olmuştur. tanbul 766 | $ 3 | Sakin ol 10/41 50 Si 1 bi 5 5 Jüdiriyeti Umumiyesi inasının..— ( Pp 24 saat zarfında sıcaklık Gi Adana, | 758 /— 5 | yaldız 4j 26/12 70 | mütehavvil e z ; Wi We il li | 761 | 5) barı 7) alti 40 | bulutlu, yağmurlu beraber oraj elektrik, su ve kalorifer tesisi niz yah rp 764| Ol poyraz 10) 28-5 40 Ni başlanmıştır. Binanın sıvası demmu YEN (11) Balkanların ve Sisop lr z Mi Se m nin şimalinde (7) santigrat tnt Zonguldak $ 2) ban a) öp 8 100 | ekseriyetle açık. o van ortasında bitecek ve daire | nb 9 5 ik Çanakkale 5118) yıldız 2) oj icojtı 19) 0 ” Ş teşrinievel pala ıgıcıpdan buraya di dom gl .l al s)43 Sİ 40) bulutlu yağmurla beraber oraj e öne i cali İz Balkan- iş iv ll 7) dol iğ yerleşmiş olacal i larda (13 ila 17) orta amd (0 | BN 1j yl az 2) el 6/13 20) 50| mütehavvil ve sisli 0 Fİ Vi | Jia 17) şimeli Avrupada (Lila 7) İn Diyarbekir — 3 | Sakin o) ol 26)i2 16) 60) açık. o) i ima ar i giltere adalarında (9 ila7) santigrattır 5 İzm mit 2İ gündoğuşu ek a) s0) , 0) Davetler. çi | Ayripenm sicak mıntskası Fransa'nı Sa KİZ b kl il bal ri iye Encümeni Pirene'ler mıntakası Di mel dip ye . Rl ie giri e > i ig 764) v1 kıble 6) 22) ol 25() 18) 60İ mütehavvil ve hafif yağmurla m l an ANE rindeki (—) işâretleri al ar

Bu sayıdan diğer sayfalar: