7 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

7 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kullafi Bİ takimeya e . Mayıs 7 — temiz Yeğiniirde kıymetli bir İl arsa satılıyı Devlet Di iryollaaı ve Limanları Umnmi * İçilen sularda en Kıymetli hayat cevheri Yeniğetirde bugün yapılma İdame m ekâl Milli, Müd , Glen Bağl ve MARE MİM ayaz “0299 törhinden üren yar eiretkadem da papi yeli Mik arsayı | seatlârda yalnız cuma, günleri ile sair tatil günlerine “münhasır dur. edilen hz yerildiğuiici teklifler İn : ir yerde, Çanka , | olmak üzre Ankara Kayaş arasında enes Kâtarlarınin. şeyrü : Mig | ye sre a ve İtasyoba nazır yuk | seiere başlayacağı ii Year e ilan ölüğri ksa rinde dare EST Tahİİİ neti | a Bol ö ği pa- SEK bir pe üztrind€ pek” kiymetli e .. MN meli su ela ihale 15 5.50 a >> mayıs Şar : vi w ıyunda bu cevherin bul ço biç arsa Sühikür, Pu arsa Maca 712 Emi ii 1i8 zev 722 74, KİRAN. ikili 14 ded > Sefaretanesinin PALM lup'a Ca veb 0.25 1055 13.50 1535.17.50. 19.55. Pon a İm mrikler A YGdiödel MUYİ2 032 102 1357 1848'İ757* 2002 mala er em 7.54 949 TL19 1414 1559 18.145 2019 —————— 16 “murabbainida” olan Bü arsa ta ve 4 1559 18. 19 —— z ak, a ali idir? HİZ Glep” "ev yapilıtker Avdet katarlar, — ara defterdarlığın yarmâ VE döldürmâ (masrahne rel 25 717 9 221 723. iğ ğ Şem iye 1 Adet 510 Fiyat markalı otomobil ML Dilekçi Kayaş H. 827 1000 1135 1445 (1650 19:05 2036 Bu evsafa göre Suyun kiymetini m sorunuz. i zl demir künk, tahta masa yazıha- bu riarda “pekri emz v eci. El. :/8.46 1019 1159 15.04 1709 1999 90.55 Deposu: Bankalar cadesi A, hanı altında, telefon 5 2264 Boj ar ahta kapı ğe va ene) zarte- şartla satılacaktır. Almak Ankara M. 8.51 1094 11.56 15.09 1714 1990 21.00 si ae saat 15 t€ de $i işler her; pin öğleden şopra Ücret: ( Azimet ve avdet) “e eliz Ola çil Dek Müdürümüz. yasası “İle I Mevki 1 Mevki. Mevki 1 siri müracaal etmelidir i —— Numarası Nevi Mevkii ELİN Ni Zal Bilet 68 48 30 Dükkün Saraçlarda gul hamamı Gözlerinizi Çocuk biletleri yarım , 35 A4 18 > ? | Açıldı. 1-2758 z ! Hamamı eskisi gibi, gündüz ul iz SO ve gece açıktır. Sıhhi bir. elekrik ziyasını veren iğ | . - i m EE ” ! si 7 | almak Etfal Gemiyeti | - : Umumi M ER N Ek Gem iyetimiz Muhasebesi için bil- | Ti 8 baka bir memur alınacaktır. ii? markalı ZEİSS aynalı o lamba- | : . m | olan istida ile cemiyete müracatı ları azami bir ziya randema- | “ - 1-97 mına mukabil asgari cereyan Ji | ii N ee istihlâkini ve gölgesiz olarak | > R | ber türlü ihtiyacata mahsus iğ | K il | Mi İİ siya menbainın tamamen ise. | ! sıkaa > Ankara icra memnr- malini temin eder. 2 KARE aze klallaçmahmulta | Juğundan : n “5” Barka Kaba küllükte « K 5 Ahesar Hulusi Beye meğyun Âdil Ml İK ” vi . İNE Hamdi Beylerin bir ağet motoru 4 : mikrobu ile “mülemmadır. Flit istimli' süre . Balıkpazarında | si ğa, lin O uncu Bi güni | Sinekler;a; tilehanenizibir ir kaç dakika zarfında bufMuzü *İ : “Kâr dükkân, çi c İ “Bâlıkpazarında * müzaye, mahaline 3 « llastalıkös! sinek ve sivri sineklerden temizliyebilirsi 3 (Ahşap, dülkün "Kahtakalede | aaağıdr ali ih mefiluru rhâl er «« niz. Fit, pirelerin, karıncaların veya ha Sosuna mürdöandlifi ilan Di 4 “G8ltirirler mam böceklerinin . gizlendikleri * yuvaları; 0 hane © 1780, GS“ tahrip ve yumurüalarını, ifna,eder . ; BülüN: | ı ee ikin hü a j haşaratı! öldürür. Ayni zamanda size, Zararı, , a ly Küruluş inni | Keskin. belediye riva- doki Ye, kat'iyen leke bır; 3l4 araka, e B. yokuşunda Şötinden z d WE (FİY Sair adi hişarat'öl 331 baüikiğn, ; Saraçlarda skin belediyt: 7 ©f yilerle karişırnanaNdIr. v el ye Balıkpazarında enin dari, eğe Taklitlerden sakınınız 04 büyük ve held tesiri) dize iinde 3lü, y öğimlerile gazbie ve iki Dej ER su, Türkiye için amumt « bir netice temi in SAS: d d wd 36'e vKryir idik» iraoğlandı Gööhelik icarlari 8” nisan 929'n vekille Bi Bra kd AM bi aik İl nlar 1 Haziran 929 dün, 31, Mayıs 48 mayıs, 999 pazartesi günü KÖRNE İL D ve GOLDSTEİN ii MP Dir Sene thüğdöre icara verilecektir. 8 Mayis, Çarşbacmagünü | çgevâl saat onbeşe “Kadar Istanbul, Topalyan Han No 37 kilpacakur . Taliplerin Ankara Evkaf * Müz iü. | Oasulıle müzayediye'ivaz edi ZEİSS IKON KON Lambaları e 19461 - 1 “gi keskin” Ve din karada, Elektri ia Şike, vr di makta 2 i ei » Ankârğ, Evka miü- çin Ankarada e ye Türk K Alçı dürlüğü nden Evkafa ait le kin gayet Bütün imei yyl ye takdirini kazanan Türk açilir Dai yakiti pas umumi satış m De birlikte Wğğöne müdderle kiraya örilmek üzere ib “konul ii ikineibisgiil ki şark malzemeli inşaiye tir“15-5.99 linde ri ağ Be il ara sizlik yi di gar. rethanesidir — > R er bükük. F ain irin yy Bu alçıyı Küllanımlıkla Hem | paramızı memlekette bırakmış, olur Ş i il bevlu Efe di : ti m besik Li ie me 9N Ayıs. tarihine-kada ve ye ht 'de th hüçetinde dns itibari. ecnebi mallarına faiku sini f 2 si a mukadde lb Ni haftalık's hi yeti tahakkuk, eded temiz bir ürk alçısını kullanmış olursunuz. re yila mir siri mülk) mİ rise — Bide, li yakm tl Aral Sir bap hansi kapın 5) İZE sürat, Postası | valık sür a eN m e şaş iş” olmadı igikdü ih şüğüen” | . “Gülcemal, vapura,8 5 Ankara defterdarlı m fi itunâ 1489 Ki İ Mahallesi © Bedeli Testi ği Citisi ölerek, 450 « lira, bedel;'ile the )| Pazartesi avdet edecektir. Vapurda Mü Türe ği ydi ibalei nie) ere yut cazbant-vaj ME HARA OE "Tahtakale Mall cadde 116 dükkan > mış xe mezkir Ew a TP 4 Gülnihal vapuru Cümartesi, Salı, li m vderli di ! A > hişik avlüdan ibaret alanmaş ve zon ire es “Antalya, pan pazartesi, * perşembe al Aica *çeği 150 i hölçiy bn bigi, cumartesi şte ehe TAİ ğini & umıidai; i iz olan dökkünler. cara ( Veriekir. “Pal dei 55:020 İİ yikiler Ri inin icrası e arrer'bu. e 13 de, Gül mın MEica ak ii T iz MDR Ste Etmesi omisyona mürac; 1 e 2 hnm sundm talip olanların. ve | “Trabzon” İkinci Po arabiga Postası ip Di a ir ki ee ii ai ae, yl kata öz, ii ya ndırmai, . vapuru, Cumartesi, Ez iş Hekimi gem K Tinçskiymeti alana ve mbe akşamı Galntâ rı Çarşamba, let, vapuru Pazarte ipa? N LE > a geren liranınıyüzde onu yoâkçet ç undan , i İnci nn an diet lk line Nin sür'at al Ali Riza F eyzullah | e mi gişe şb A a Mü vr ik a Postasi Balık da Polis noktası KârŞısinda ki Kabede par İ ur ia Yapan Hr 12'de onla ap ie Ki ıhtumından. “ Çan. le, Kocaeli ,. vapuru kalar madan mada her gün sabahtan akşama kadar kapı | E Di 0 gi vi . İ Milli A al Cuma, Fr la zarşamba O'da İdare e tedavi © ele efon : 1096 | e mi ir o ! pos EEİRİ —7 zl Eri — ları ilen ir İsi li pi Pa 29 may vi İP Em LEE) z Yün debi e döretidir. 10 da Galata rıhtımından. İzm osta | 2 diger Sayfada” neşri “Tenvirat ve; Sanayis mahsus ere | Ss t 1 ei t ha 1 | arazi sulama tolumbaları *ve asri holi Ta ada Postası “ Ereğli , “vapuru Pazar, Pe: imi da 1 1 na amam ane *|g EN fesmi ilanlar tarife da epi za Lİ “Gelibolu, vapuru 4: 5 - 99 Cu, | İdare“ rıhtımindan © hareketle mütt Aşağı Gebecide şahinde arsası içinde dört oda vedi metro bahçe ile iki | 6: Ankara © Anafartalar caddesi | martesi 17 de İdare ikramdan, i iskelelere azimet ve o ederler. Katlı natamam hane ir “Kalip olarilar Erzurum Karakol noktasına * müra- | Sini ea a 12704 2700 caat etsinler, Şehrazad.. Şehrazad.. Şehrazad.. Kulüp Sineması Tir gece

Bu sayıdan diğer sayfalar: