7 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lar — 7 Mayıs Devlet demir len co e > BöüNeEl et ş v3 İlan umum liman'arı fiat cet- Kitap harflerini yeniden kapalı ilânat sütunu Koyun © © saraçlarda tahta kale Arpazarı ies Anafartalar caddesi mağaza ve deppo Eczahane Anı alar caddesi Balıkpazarı caddesinde Koyunpazarı Atpazarı Tak Kil he kani Milli bahçe önünde Atpazarı Ap: Tahtal Tabakhane caddesindi le Sebe hali söle sında Yeğene ole Yenişehide 11. imei adada Atpazarndı e a emlakten 06150 v ve siiri ep kad: lecektir. Şerairi anla: üzre mühasebeye teminat ii >—— 929 Gümartesi gü dileri gr “3800 İlan Tuz. inhisarı umum getir mumi ve izahat almak Umum. müzayede ile İ bain 089) diy 31 ki Hakimiyeti “Milliye ürk hava Mecmuası. 71 inci sayı çıktı YAZ BULUTU Hakimiyeti matbaasındu Ankara Doğum ve Çocuk bakım evi mü dürlüğünden : / bitimi. Hiron Notveçli tayyareci kai edememesinden b satın alma giy imi im hdmi rar 5 göni mi berber — Bir “a ör. İhalesi Anadolu han No: temelli ondülasıyon. rIDIZ: lo: ii min havada Numarası Nev'i mubayaat 9 Ardiye 93 ” ve spor g Kârgir mağaza mecmua i Ardiye müstahkem Dükkân — Zamnında ve sair cumartesi . . Kı ” dı delale icra riyase- oyun pazarında He Yan Koyun iye ei Sart isifası a ünl mükarre mobili e ii o 202 » Balâda numaraları muharrer Evkafa nit dükkânlar 1 haziran 929 31 mayıs 930 tarihine kadar be sene müddetle icara verile 15 te icra kılınacaktır. mayıs 929 tarihine iüsadir Cura 7 gününe İmei ayri, ayn, aleni mü li di saya ve 140000 kilo: pi eti. * kuzu eti. Mühepe piyade arş mektebi çin bal ari mıktarı yazılı koyun ve mai leri bir, şartnamede ol ve b re Satın alınacaktır. ha - 9 lp zari usulile münakasaya ğından : Adet Ginsi binek otomobili 'min: nede müteşekkel atlar, ol a kilo. ii eti “— Harbiye, ei b Ankara evkaf ve suyu cami olan

Bu sayıdan diğer sayfalar: