29 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

29 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ke e 2 Hakimiyeti Miljire Temmuz 29 : , N Yeni Borsa Günün Hava | Evkafın ıslahı Romanya'da | Sanayi Bel ği 928 Nizamnamesi ü e t ikat, | Muamele vergisinin v z i e veryisini üs! , ——. e .m—— ' 1 İs ire 28: (UM) — Borsa | ömizin Bürün min okalan ia dal sr asri bir-ekle od içi Başvekitin söyledikleri, İstanbu (ri 4 j — Muzele Ke ak » Masan B. atdeki a Bukres, 27 (A.A, ) — Ayan | vergsun'emi ça sanayı bır yan > bu İğ : Ra 1 Aİ Mc Nezaret ern tensk | !Ei bugun İksa ve Maliye VE. n selami b ka hakli e ” : Tl wi ileyh us «ket m.zde üç ay kadar naki kanun müzekere e. | kleterne Dizel ia doğru hü tr o o dn Mu yin Vekile emilme A OLD ei a Şe Başvek1 Manu dem ş- Şişe iabrikanı bu unmuk üzre gecen ha' Hava meinleket mizde «kseri- a Yal m yetin meleni sev yesi e ii nl Ankara ya gilm Förgüü eğ 8'öç k geçerek rüşgâr sma il 28 ( MM) — ee kai e aaa Le hair (ders an em g9 iman Gülen. mizaimnnma © ove li | iaiikkamiö feriteni | Heteri veya | Fİ ie giz mat İk ve idarnn teki emon | fabrikasını şa emuk'gu da ley itbaren mer yet mevkai- | kuyvatlı esscskür siouk İl er'az ele “ li a ER hususun ls gönürea si-tan | '9ye br Mo onla grup saran çim şi nz “Sut. srkot a Di ilefingı. | an müracua vak emüs Memleketim zn hal huzrdakı — Ora Anmlotuda; Küzgtir w yerle ka misir. toon mal e ii a acma ni ne Müracaat ökk odimektedr üinumü kam y © hukkin $ şi eli ların an'rejo ve gümürk depo- Müsk ra: İnhser Hars. Aka iri dn eli eksör yel e açık. ehyetier n kat'i suroie ela du Mahiye Vek 1 Saruooğ u Şük 3 — Tre iin ele mili ii : rar do durması üze- yala eş tanem “yo teşkil mate içim Fianeadıni İon ii ? orulemdarı te ep olunan | mmedii kk sinen ıma birçok El ve sandıklar SE İK mile br mü ehis cebe ızıkatı vererek Kambiyo İşleri. — Mürai aral hi a mavura'dır. rakımıştır Xpa- ur Müe sin Güerühe er m e Bundan eve'k' Romanya hükü r ründ dır Kenhlerm | jip pie arasın! açık | "$ velimki ze Vr met or. rüçim eket'e SAN öö | veren lll den saa çekti erraki'm. Kan .— Si en ix igin ll vi dial ii — di vi ve yaşamakta gı | eprkonn ee ve Bizamnamen nı > Hitap sar RM e a Vİ dü n > karrerir, Buguünerle br mi : ki gre mü cak burunan | vel miro üçk ii mi — ve lay li e iy ms kaye'e aktebinea müh emelir. i taka'acağı : i ana ia e) ri vi iz 3 aki miz Eyi im e Ni en melas yiyen zn Ginoli sikada; b şi ne dev- | M.Mussolini'nın ç tel men'i nede e'kârı ii kumb yo 8m sa imsmıl i n elinin. meyen! tavassutu r u şarki gil yoyi iaimn lı Iikü- > İm ei e zn e | yz ze mem e | lann erine | ice e (NY Nem ayla fi 8 Ml . — Şeri kimde Gi rüzdür da büyü il İZ mami ini i osri bir suretle tens k et. ini b debi Bine Göre, yi selem » me #nunun bir şarki muredi açk yi iŞ 5 mü e b Ae ae em yiz rk ye 00 als ng N n i a b im kâ 8 — Şarki hüraleniz söhümiz. | Hakı vanalı kıralamağı merbir | mak taahhürlünü üzerim ze alk | dosade bir tavüssu p ml 20 16 | de ei a dei rk ürasın- ür Şirke'in müvunu höbet | yaPacıE2. Bizlen evo kı hükü | üzeredir. İtaya bu hususa An i ü eml in ero lan s'mek | dun mu esi sa ALM DAMLA mavi wn bzi ayran farkiar, | karo ve Atino Sef in yaka ve banker » e 1 ne sehili- i men'ar zmo 'slinat eden teş-) ÜN“ istemıs'ir. His sstlerne de derhmi teh gede | yy kr erir la ger | O e kilmu kk nılak iz eğim ilki ii akla B o ————————— lm esas akk ndakı is'nk. trepv buhranı. OL arasnlan hani oksur yele aşık, |Ge vlapzedelere EE Ki örme ik sat iolakk /örim & va me Gup abs nil | yo — avrupada; rüzgâr gemi |“ 7 ha eke elener kamb yo üzeri mu edi exserye'le açık şimah di istanbu 28 ( ie Fener er ne si; eküsmsyon cürnele vali > rhi kamıarı yağmur! e idöresi e iii 100. hir li ii kardır. Esi cokur, #cakık azalacaktır MALMO e .ovauat ahu &v in dg ği e li aşma HAVA NASIL Ke yei beyanatı, ndan ilde içn hava oyunu surs'uo speku'ssyon ya Pan'ar Li giddeti vakıbal yapacağız Geçen ali emin e hareke m günü nde on bir puvan kadar anil m İ r yukşeimeye tahij bir sebep olap o madığın tesbit Gmek çn rel vaz yeli tetkikg boşalım Te'kikâ ımın nö'icesine kanun ocabalma gora hareket oloceğ m pek tabiidir. 8 - Ş EMİ pe 2 & r anunu İabkann hay.rlı na tenerine pök yakında .ntizar edeb, (Müüyet) dollüru muştur. Geleçe! aynı veçhile ağaçlandırma iaali- p deva; İ tim ve orm müh De #urgıta e anıl rılacaktır. Müşteil yar sinsi talimatinamı a ğe im plan ve iü Büyük Mi Mevadı MA; Adana minakasie Ro- hemya İni here me iz, Mı 'ano hava snle ve Lehs'anla çok bu ulu; meli İskand nuv- ya, Rusya, Aimanyann cenup ve şark kısım or nda busut'u di- ğer mem ere lerde açık Hohem- yada. Be gra' mm sı ile Ök- ranyanın o şmalımle yatınuru yeçm ş, Yugosinvyi cemi Oraş o muş'i Rüzgâr: memleko'im zde ş mal: orla Avr e mütehavyi; muo- dl veya kuvvet: Alelşnıs memle- koter mle mbar ii veya mutad o Kus ekse yo ş mai mutedir ven 19 ösmişlir JAKLII ESİ, oi ukasınla” 3 eli: 28 İemmuz enkık cenulu şarki Anado uda 34 Trakya ve Adana a ve Akiden 2 az ve ial- vasali 25 ona Anado ula vasati /3 şarkı Anado u Husyo- nın şima'inle ve Çekos ovakyula vasai 15 grüttr Bir tren kazası. Nantes, 27 (AA) — Pars'ten gelen ek spres yoldan çıkmış ve al yolcu ağır suretin yaralan- mişlir. Komünisiler mehalilinde ada 10komünist Atma, 27 (A A.) — İrama'la 0 komünist tevkif edilmiştir. Londra, 77 (AA) — Avım ala beyana 'a buunon Snowden Ing iz hükümenn Yung plânm kabul esmek hususuna hıç teahhüle girmemiş o ii söylem ş. ve deki'çlir ki & ie bir te Bi ri hüküm: gitiğim: zannel yarui Zasrepte komünistler. Bagrac 8 (AA) — İhbar # 0- Komün siler sar.l klarını va ©c0 polsin üzerne elli un atmışıardır. Aieş ia üç Komütest Ölmüş ve — Pa is RE surono Kiya salvbi o up alt kat çi amy işie'en bir kad.n *evksi edilmiştir Bir çok Komünist vesaıkı ede miştir Tali İktısat komisyonu. My — Tali e izm rle, sonra İrakyala tetkikara gdereğ7,) dem şir. —— ——— Ucret meselesi. 28 (A A) — Ücret me selesi li mensucal tabrı- kaları patron'arı Ve âmelesi ara- snda br müldetten beri Man- Glesinirde cereyan e'mekte olan va akamee uğrad gı igin tesi wbaren br Kya ön he amele işsiz kalacaklr. sını ieşkil etmektedir. İev'el hayatina uş olduğumuz Vuz yet kabı - teevz değil 350 bn m İyi Ley sarled . diği im zan Bü ün devletler memur adedin. Mn e Biz m de imi rmemiz bır. zarureliir o Bunu, merk ya bir darelen alem ö vu u mamak gartie nsan yek surğne haliedi! sie ktu, Yerinde ka acak rar o mansları muha aza Sirki e Vakt, ii üi lğvetik Başka mes'eklerle sö minel ngiçelğr veren iklı- kal ikabo neazareimden vaz- geek Buna aükakir elin zde kalanları amesi bir surelle tansık zn» n Mee'isi Maniu'mun beya- a alk, ii alkş anmış ve maki celsede kanun im sd eler Margarin tabrikaı, ke e GM )— Emanet Taksim garm iabı.kası keseler en verdi, a — himayei in» müsamereleri. Istanbul , 28 da) — timar sı Bura: 2 n muhvosj yerle- rımle e hallalan itibaren vermeğe başlıya- müsame e er saktır. 1k müsamşra Bş ktaşia eşek! r Telgraf memurları. İstanbul, 28 (10 My — Yeni istasıyonda kurslarlu «ors yöre- kilerdir .—. vatana Yi Bükü eş, 27 (4.4) — rüzan ismi Türk Köstenceye elik emişi > ar Deli alasın a vk İmiş Isvogluern Ki Fri 9- iup vatan arına avilet otmekte- dirler. Vaporcular ve pi Seyrise meaneğik 5 dares a mü kir üzer.ne ara ş e kaarınin ölae Me ler — tem ok- . çes arak in esi Sai molar m bi Yupemi Bu Ea tumada Seyrısa'amls vapur es leri braaikş rekabalın iza- mutedil bir navlun ia le 5 tamir ga ış.İacakuır. —...— Doğum Şair iadi Beyn bir erkek çocuğu dünyaya gemş ve adi Eryun könmu;tur. * FTR em e meş .

Bu sayıdan diğer sayfalar: