29 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

29 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KE. İN — «a dai e Nu 2890 PAZARTESİ 29 Z, 1929. HAKİMİYETİMİLLİYE iLAN Her yerde 5 kuru İş İBenkası: bona Mtiyor Bini A Kg b İğ Çankaya'dam Şevki B. 153 atlıyarak Ankara rekorunu kudı GŞİRKETİ TARAFINDAN İLAN Emnvet şirke slaikhancsial akköprü cuddesinde “beypazarı Memiş » Emen beyden ald g muz şikete ele O mürancöz doğisme Ta <gi cihetle isesyon civarında *iyıs demir yolları ii birisi civarındaki ardiyesini ic ven ceğinden tüliplerin mez- kür a mü acsatlar 24133 Ankara — asl İstanbul Defter. şube reisliğinden: darlığından: ka il dahilinde bilamum ya dolma arm baris ve köyü m Haköyde kemi” Ahinei Çelebi d Kl ci mahallesinin iskele soka , masip ira z Mi e ee gi) Ge elik dei farali vüpür iskele caddesi muz tarihle ile uttür Bedeli Ki $ dabil akşamını kadar silme ge müddet mezkd Miz behemehal müracamia son yok! wksite alınmak Üzere muhum: - | bedeli 19492 lira ölü pal a Tar müdden mğilönit m sarılacıktır. Talipler 1463 ai bnn e e nike- a temi, ” el kri rile teklif- riya kanununun e 83 madde- melirini 29 üz İ099 pazar Teri tatbik Simi SeN a günü İmei aletim. doza dıki komisyona vereceklerdir. “4077 Paris Fakilitesi Monitörü Bevliye e Sy Dr. ABDULLAH şi iie a Koo- İberatif yilin Telefon 235 Öğleden İki si iki tedavi odası randevi ile hasta kabul edilir. Amerika ii a DOKTOR ilen ARİR Doğum ve kadın hastalıkları” muayenehanesi Adres: Şehremaneti ka 1-2660 Telefon: 2352 aa CRARİYASEENUEN: Bir değmin temin iylfeu zim mında Tühru mükürer MAN mur kah bir adet biz ilan oturur. un diarıdan ve jörrden dün 2 dedikimz resimlerini koyuygru:. « İstanbul Delterdarlığından: Galatada danla kenanfda satılık a Satılık Des zden döle mahale Gapada Yenicami akel in Fr i side bir aşefiı müskürar fabrikas mın yeri, ti Fimeiye bonesi bir tara'ı Malç le SI pitmakrır mühammen bedeli r 757 lıralik teminat elini İsranbul 3—41g4 Foli ve Frrmenec'ler sölar ban, bir rmafı Ş s0 20, ldd çin ira, müzaved: kapalı zart usul ledi? Varpi teki iemelerini, Ko ağumo 020 pazarıs Deherdarlızındak? kom syona yeçtekverdir. e Satılık otomobil. ; hali İvalivette bülgni Yarım de ştöt beyker marka bir < mürscan odu e Oteli karşısında ki geride Bİ Erim li sarılır Adres" b iii Mödafum ZAYI ANAHTAR hakanndı ba | 25-6 1999 Peş mbe günü Yeni- Ahkam mü Köylü temmeli 325 GA din şehir kastan. sraanda son 9 mugen ta çüntüm kaybettim. İçinde E posta ku'usura kömek dzre poz- ye d İresinde meztür ie bırakılmasını rica ederim. Caatter İlan ölünür 24137 g4Ta0 li va Hükuk müdiryetinde dak- tlolukün sand olunmak üzere ANKARA © DEFTERDARLIĞIN gi O eder wn pazpâs 10 ai telelon 970 4der boş bini tenekesi ve tahta masa ebjsr 'pa- ivana müsramel Mezarın koltofu talip zubur. etmediğinden 1-8-999 Perşeı m İlre naaşı asli ile bir kip alı- sindi Tak salli İmiihanlas AA ei MEKTEBİ ni teen klinmak igin © 8029 Pozur DİRİYE TANREN e kıdar mezkör müdiriyete izan Ne yiten, ke ları ilan o'unur. 24423 plak ei yi pe irmek İstiy her gün Zivrnat kelime bsr feri || EV aşanıyof- mütici hamam, elektrik. muk üzere — a eye te- mdır ediltn Uç oda, sist on dört mattaamız İlan memurtuğuna mmüra- ihafe olunacağı ilan olunur. 2.4195 m YENİ SİNEMADA orkestranın iştirakile her gün Matineler 2 4 6 varyete. numaralar. Yeni Bar Maşiniztm Mi i Haydutlar yuvası Bütün yeni artistleri geldi Yaz iptidasından beri beklenmekte ...13 olan meşhur Hanendesi Hanım MÜMESSİLİ: O EDİ POLİ Altı kişilik akrobat geldi ve yeni bahçedeki saza iştirak etti. İsial Heyeti bugün geldi SAZ VE CAZ a MÜMESSILI: “© MARI ASTOR Yazlık - Kışlık : Yeni Lokanta il da, Yeni sinemada Yeni barın yeni artisteri” tarafından ve yenibardaheye- fi canlı numaraları Yeni akrobatlari- taralından halecanlı her halde görünüz. Yeni Bahçe ÖĞLE O AKŞAM TABLDOT Hergün 8 den 6,50 kadar Halil Beyin salon orkestirası i

Bu sayıdan diğer sayfalar: