June 1, 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

June 1, 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TI HAZİRAN HAKİMİYETİ MİLLİYE Çekirge Mü zn Basit 5 Bazarından tamamile elverişli bir Üç iy ; Müc ça 5 ip: ri teşkil ettiğini de ilave etmek isteri YENİ ESER. Dim m map) Kongresi Açıldı. Milletler de tıpkı fertler gibi kendileri-| © Maarif Wekâletine, çocuk bilialân sa, millet dei nkaradan hareketimi müteaki Baş iğ 1 inci sayıfada. Pp )de bırakınca mevcudi- | ine, kışla derelerine tamsiye ederiz. Vatan, Millet isin terbiyesi. çim alma Epi camilerini ve şayani temaşa yerle- fyetlerini yet terakkiyatının git- Masila, > Diyemiekir, Urla Âymtapı Si EM cak eserler arıyorsanız. ebeli Bere dana ve havalisinde| Yİ gezmişler ie. ida e zuhur etmiş alan çekirgelerle mücadele| | İstimada Turing kulüp namına Re- Pİ Yİ e Tanin ki biz| sit Saffet Bey alyan ştur, Saat anı üzeri i Yeni neşrol Şero : ii kide Türk Turing kulüp azasile 2 tekâmüle, arm ve inkişafa ri Fas ve diğeri Sudan çekirgeleri na- 5 il ii çekirge alim. re murahhaslarını ğini tanıtmak İmuvaffak olamazlar. rek ve müç- DMİREL iz ç ” İiçin Perapalasta öğle ziyafeti veriğ-Etemi taka Bini le vardır ki, ip- MEÇHUL ASKER ir deli gesi Moedeo iğde: miştir. Bir çuğa doğru renaftidai insana tahammülifersa gelecek olan ” kir, Urfa ve Ayıntap havalisinde herf esti" Tm a ra ea ği a GAZENİN GİZLİ ORDUSU. se a im e İh sany ön ve İkârhik gibi bila itiraz kabul eder. Ce- bul'da Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından meşredilmiştir. vE siz ö. sele e ppi nak öncesi hamamı Sarayın salonu e- fmiyetin efradı içim daha ağır ve Binne- “Her Biri (25) kuruştur. : ili daha güç. görünmüştür. e ei li erkek davetliler Turing kulüp azasm-| Bunun işine Ki efendiler herkes tara- 5 e a dan Yunus Nadi Beyle Haklı Şinasi, A, YY AN a VE SENE TAKSİTLE SATILIK yapılan müizadele neticesinde bunların Sülirii Nal. arazi sürfeler imla edilir ve bu suretle ai Janrın: zararlarından korunmalt imkân- ları temin edilmiş; . Bunların diğer İmleme ie si: reisi. Jaliahmer şube: Ji paşalar, rimizdeki meb'uslar ve büyük gir Ak ağır bi sek» tabi yim, seyre ve çetin bir iakişafa Harbi umumiden, yayı İercümerç eden.Bu kı Sahibinin. hasice azimeti münasebetiyle ETLİK PALAS Y/ olur. bir kısmı da milcadele te: teşkilatı tarafın- dan pe hafriyat neticesinde imha edili hüma al e olim vw Ter ve belediye er- | s1 meme batıl fikir ve Kanaat kemizlnmiz bulunuyordu ük fe za bu e kalan iman Pam da eder zevat Hanltanınyerlandi. ıktan son: e ia” mani i ortasr ve yan taraflar diğer davetlilere talisis akat Ber sene olunmuştu. İstanbul, 31 (Pelefon) — Dahiliye We- PE tı. a ve araziye yumurta ak- | Mürekiben Toring Ruöüyler Basil İdi Ret: Hamberg ve Kâtibi Ukmmi Bu sene mi milameliz. eter M.R isinmilk isi oünik Ve din Sli 14 milyon Kiloyu silen > Fİ Aim rem mütecax zdi: Sa ve amli Bü Ş diğ Altadi dinli şü 9 > m. İsa erene kam EE an va ni önül lr. Jiirleri de ayni telaiikinin malisulür | e anı itlaf ve müe ni öl lar. size z cemi-| si Mardin ve Urfa mücadele |aPretlerile Meclis: Reisi Mözim be > beye semiyet- | > Paz i ve Başvekil Paşa Haz» |'©r? ehesinde fertlere mi Ke » kilometreye a sikile tnmenm de ii telgraflar | Bm olunmalarını. dali süyadir gücles- Hattı pipe de. iren ve tahir iv retle mücadeli azami m amala ha zi “ ağa i ğ 3 yade geçiktiren sebebi söyledim. | ni e ştr. Şimdiye Kadar senra: Vekil Bey ceisenim lir ayi Bö meni itlaf edilen yumurtalar. bu hesaptan ha- e > | vusultiçin ihtiyacın zaruri fakat gayri ir. e rigti <A an müzndeke İotemehi Me kz in “> ze ii a si etmek çekirgesile yapı van ni gn sie Teli izımdir. Tamamile maddi olan en zi Kudut e Jim e silinir dk Bir 3i meselenin emer Giy ona ie de mane- ş Takatliyan” işler ni iü kel v kün bulunan der 1 kı-) İl İ z nd ki üre ei ta. e geri rının mel e Ki iel meyen 29 ye Fa i yatı hü- cim eden Fas ekgelir zararlarına ank kongresini. agarken Efendiler, seerepii baya Mer- kezi en yedinci h a Bey turing kulüplerİ © şu nutku söylemiş-|; SATILIK DİŞÇİ ALET VE TLIK MOBİLYA EDEVATI “TOPTAR,, SAT ASI, Karaoğlan'da İstanbul Eczahanesi ittisalinde Diş tabibi Ali Şaban müracaatleri. (o Telefon: 2451 2—9269 M. RENGİNİ KAY BETMEZ. YAZDIKTAN SAAT SONRA A. Şehir As. Şubesi, nm Ankara merkez kazası dahilinde mev- w sene mahsulat 2 z > > ii smd: gi du edem kısmı azamının | $'UPamI yaparken size Türkiye'de be ken “bü gayenim Busülüne de Hadim! , > | yanı bosamedi, etmelk ve hır devre: işim İM İleri w ü i izaha güme imi: venin: elli zi z Ve İSDİ olmakta ve bi suretle Beynelmilel müş- öleyim slime bin ei | stonb m pak inbiliMİi ek bayan inllimsve mi ara, | vakısr Kapalı zarf usulile münakesaya MAHKEME VE İCRA cadele kuvveti Sin gekirgelerine |“ttiğinizden do DR ime sında uhuvvet ve İtölindin” tecssüsü, | vâzcdilmiştir. 40 küsur kalemden ibaret | tevcili edilmiştir. Memleketimize bın e-| ea im bahtiyar Bu | -< bir kelime ile ifade edeyim. inşaatın i ne Südandan. uçkun halinde bir Rayli Miri e Şak e SZS). (Nutlkum maal yarınli müsamızda | şartname ve mukavele sureti ve proje- çekirge gelmiştir. Sudan çekirgeleri sin Baraj Kim “e kim al dercolunacaktır.)! wi ei Vekâleti Mul i ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA MEMUR- , de, ir e ” e b Mel Mei öl © lina teslim ile almacak vesika mukabi- | LUĞUNDAN: yani 1928 de madı öl sm bul: gösteren: mü US ÇİN İlinde inşaatı mezküre mahallinde bulu- Bir borcun ödenmesi için satılması üne Giğmiğie GNDME gilin YMüşİ a a Bengü sinde; a ga alm an İlnsar Vekâleti Heyeti Fönniye- bör adet orta hahsı 5 ha- için Hudutta. muayyen kapılar erir Yİ EDİLİYOR. ill talipiere verilmekte olduğu vel ziran 990 tarik perşembe günü sast 12 ardin ve Urfa havalisi bu gekirgelire| İDİSİR terim. anasını. esasiyesi: makta: i ü 330 m > üm İE (B.A) — Tas Ajansı Bil- Kadin di da, ar arazi Kafriyatr yapılmıştır. Diyarı |diriyo: i â : ğu mmtaka şu etle vi in beee bakin Cebeli Bereket ,Adana: Havalisin-| OR çi a tir. Hakfri,- İisile, Siliz Mardini Di b arm gelen birlturt buçekirge) takım ihsilallar pe ettiğime zn lama 2—943 zayede mahallinde hazır bulunmaları yw aziz, Malatya, Gazi A; ürfeh rtalarını imla: rmançağamayız ilan ış, Cebeli Bereket ve Adan et ene de Urfa, », Hakâri ke Ve. ad ğer silayedekğe de barith ie bali yerlere erken gel miş ve Bs te Te Mesel; Adana ve ha gelmiğti. J muhtelif larda Birçolt yumurta bıralmıştır. Bun- Jar bullandükları mıntakalarda pel az zarar yapmışlardır. Bas çeki Onun. erkem Lys oldukları yerlerde İse e Ur Sita vine gelmiş şimal miyelin enüz yeni : a tufeyli bazı de geç gimiştir., valisine de ni: | e een e laz ge) te mektedir. Km imha etikleri: yü geçmektedir. o Aymea Bu: tarlar dö'yar- dım etmelttediir. Urfa, Diyambekir, Mardin vilayet. dahilinde yumurtaların inficarıl Buralarda da mücadele| gilüzeti desin etmektedir. ada. iken. bin Tez İşt len. haberler €sas! en ele esir henüz müzakerata bile başlanma-| ANKARA VİLAYETİ MUMASE-| MÜDÜRLÜĞÜNDEN: a e üm 1 — Mütelisidin, eytam ve eramilin MÜSTAKİL RESSAM VE ş İp ya | Haziranın ürümek günün aılceğımıl er m Kaş Sn a müstakil ressam ve heykel : lr . ktedirler. pale çekirgeden. eser kalmıyacağı- il le müracaatleri: ilam olümur. s1 N Telefi 352 12660 2/9274 |mayıs gayesine kadar gelecek olan Paris Fakültesi Monitörü Bevliye dan ambarlara boşaltılma ve ambarlardan Tenasüliye Mütehassısı yüzer ve ellişer kiloluk çuvallara imla A. Şehir As. Şubesi Riyasetinden: li Bereltet vileyetöerindi irak bie le Ka Kümeli Hev türlü Kay- v mülmin Gin yettedir. “din fayllndin Etfal. apartmanında «Se inek sınıf şa, | DYS kapal zarf usulile ve yirmi gön ütü. b havali zum cadileye: iştirak etmi; ullammalitmdir. ğer a. sen bil) rütbesinde bulunan 2 e gelem tedbirleri Gezmi iraii vari ii OYA tamire 2936 tarihime rwüsadif Je mıntaltasına: Kizumu kadar Jevazımı| yetimize gelince, Her tarafta çobam ve SATILIK ARSA, den şera- itlafiye i Sonra birçok) diğer ekti iz i İçkisar Misafir e mihayetİz; ş yerlerdi: imhası için) müz Aynil i temmuz 930 tarihine kadar şubemize | İzmir Tuz inhisar baş müdüriyetile de Ba 5 yaptırılmaktadi . gayet eyidir. Adana, pamukikun gok eyi buldum. Buralarda yeni sene pmahalled. hallesi 28 No. hı arsa satılıktır. 8. ai yarıbekir'de Gi bin dönüm ki 2—9292|. 2—9293 ilan olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: