14 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

14 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Teşrinieve! HAKİMİYETİ MİLLİYE | MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ e ALMA KOMİSYONU İLA SÜTUNU. —:or— 2500 kilo petrol pazarlıkla mübayaa Mm. Pazarlığı 16 eli 930) i dif mbe ü ere zarlığa iştirak edeceklerin o da Fındıklıda M. M. levazım satın SER yapılacaktır. (Şartname su- zda e şartname almak ve tekliflerini yg lda mezkür hey: ti komisyonumuz: mevcuttur. vermek üzere te müracaatleri 3—457 erkez ihtiyacı için 400,000 kilo ar- pa vi zarf sutetile münakasaya k nulmuştur. İhalesi 5 gi m ta- gün ei komisyona müracaat- eri. Merkez ihtiyacı için beş bin liralık yulaf i bayaa olun: caktır. Yedinde mevcut malı olanları —'rk suretilı ü a İz nümuünelerile birlikte 15 teşrinievel 930 Sİ üsadif tarihine mü çarşamba günü saat 10 buçukta merkez 8. A. komisyonu ri-| yasetine müracsatleri. 768 bul levazım yollama müdürlüğü ım tamiri ka- İirler. Münakasay: namede yazılı teminatlarile birlikte tek- lif zarflarmı yevm ve saati ihaleden e- vel makbuz aim mezkür satım alma heyetine vermele: 3—391 Ordu yem kalem bakır KA- ZAN, KAR , KEPÇE, e bela E- zarfla i SON dörtt # Pi > üzmedi - icra olunacaktır. Talipler şartnamesini As. Fb, U, Md. SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI. 250 — Mağnezüm lem muhtelif mukavva ve ambalaj idir Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı ö ebu YATDAL ilminde ölme en lüks deko e elodi ve şarkılat Sinema rl 4,6, &, 930 BU AKŞAMDAN İTİBAREN Kulüp Sinemasında ANEY CAROL dans edecekler ve ei sine ba dinle Se — hall hayatı iie ve 3—762 DAİMİİ VİLAYETTEN: nümunesini mü; ki iştirak görmek gün mede yazılı teminatlarile birtikte teklif mek- için de şartnam: hinde saat 14 de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini almak için 2 misyonu riyasetine vermeleri. kaüt şubesi için müsabaka ile iki bulda Tophanede askeri sanatla! tebine, İzmirde Halkapınar giri tamir hanesine Ankarada $. A. komisyonuna mü racaat eylemeleri ve muayyenden €- şi di eyl İl ANKARA ŞEH?” MANETİ : İLANAT SÜTUNU. Li —— o .— 31 mayıs 928 Ea meri mukaveleye ka suretle ml vukubulan ilan müsteni asil pi Gi şi küçük 45 ten yukarı w— tali yese ei letname| ve snühal ları ve nüfus LE bir- e mk e lg si için her leri 3—670 Ee a mm müracaat Gi e oldu- Zündan tarihi ilandı e matlübatlarına müteallik vesa-| 29 teşrinievel 930 da saat 14 dealı- meleri lüzumu tekrar ilan olunur. 3 40 lira leti asansör memurluğuna ücretli Milli Müdafaa Vekâ- ea gi rın vekâlet daire müdürlüği ca- atleri. e -a hava rasat merkezine ait il “| bari pazarlık suretile tamir Kinik ei Kipi > ağ 930 pa- e ve 19. 10. 930 da tekaüt şubesi Di > bii “ til 3—6n1|ğ dial ruya olak m 0 vi İNKILAP DİKİŞ VE lerin nzarı itibara alınmıyacağı ilan) (o 693 adet muhtelif ebatta zımpara BİÇKİ YURDU olunur. 3 — 786 taşları. : Yukarda yazılı malzeme kapalı zarf usulile 2—11—930 tarihinde saat 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartname & almak ii < oul ilsak k Bir senede hayatını kazanacak atkâr Hanımlar yetiştiren ve il ee bilvesile yardım ede suretile İstanbulda To; Gr Askeri sanatlar mektebine, İzmirde Halkapmar sili ah a me alara e kaydolunmak ve şeraiti öğrenmek İ- çin pazartesi, perşembe ,cuma ai 5 kadar Hamami lesi erin Kadı Sokağı numara yi önü Osman komis; ve muayyenden evel zarflarının komis tevdi eylemeleri. 3—708 .M. rm de yapılacaktır. Talip yin simi komisyonumuz: gör- teklifi Kiralık İki Dükân 700 küsur lira bedeli keşifli Kırıkta itti 1 ad. kâ ye mi isem e ve en ii Dikiş ktebinden mezun 3—715 anl keli tamirhanesi karşısında garaj ve ta- e e inme vermek üzere İstanbulda — e müracaatleri. Merkez kıtaatı ihtiyacı için (800000) maralı kârgir iki dükân birden ve yal ayrı ayrı kiraya verileceğinden talip) sebze halinde 10 No. dü 3 teşrinisani 930 da saat on dörtte alı- nacaktır. Tali; gün ve münakasaya in iplerin — şartname için her konulmuştur. kânda kö ifen tarihine müsadif salı günü - İğ caatleri. tedir. Talipler şartnamesini ği ü Ke zere her gün münakasaya iştirak için de| eyayckr (<4 -TİNDEN: şartı m ağ teminatlarile ri vi e Ticaret Umum Müdürlüğünde mün- hal olan 65 lira ücretli ve daktiloluk evel makbuz 2 ii merkez S. A. komisyonu riyasetine vermeleri rli mamulâtından yirmi üç bin adet yem torbası kapalı zarfla müni yi maş gi ee 930 tarihine müsadif pazartesi günü at on dörttür. Taliplerin şartname ve nümunesini gör. |” İmevzuu şunlar: aka- anlar arasından tIr. için en az orta tahsili ol: müsabaka ile bir Hanım alınacak 16 iyi yapılacak imtihan lard 1 — Makine ile seri ve hatasız yazma tecrübesi. 2 — Münasip bir mevzu üzerine tah- aliplerin vesikalarile birlikte 15 ai akşamı dar Ticaret U- üdürlüğüne müracaatleri ıma kat mum ilan olunur. - | Potasiyorm per menganat 250 gram san- Kilo sığır eti 15 Kilo solt halitası 250 gram tıralit. Adat yerli malı halı seccade. Yukarıda yazılı mal ayrı malzeme pazarlıkla tır. Taliplerin müracaati. 500 adet birinel böhler çubuğu. Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla & e 930 da almacaktır. e iplerin müracaati. 3—77 em marangoz alet kalem muhtelif cins öz 3010 kilo karpit 10000 ,, Samut toprağı 10000 ,, kaolin kumu mek üzere her gün merkez atın alma komisyonuna müracaatleri ve münaka- Saya iştirak edeceklerin o gün ve sa- atinden evel teklif ve teminat ektup- larının makbuz mukabilinde mezkür komisyona tevdi eylemeleri. 3—401 Merkez Patate aleni sur: asaya kon muştur, e 16 e 930 tari- hine müsadif ünü saaton Mamesini görmek üzere Tr gün müna- kasaya iştirak için de Za yazılı e : redi Kasa için Ban kilo e ; ape şart) ç ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYETTEN: nkara sanat mektebinin zirde müf- atı muharrer iki kal malzeme aleni münakasa 0 da saat 14 de alımacaktır. “Tal vti Klee; için her gün ve münal ile ayrı ayrı 9 teşrinisani 933 irmek için de o gün teminat Eğ iz müracati. 3—603 Marangoz fabrikasında mevcut dört det demirci kö i i mü de il ayrı 21 teşrinievel 930 da alınacak-| 3— m kl mini D.D. veL, Umumi İda- Takriben 4 — $ kamyonluk bıçkı ta-| > 15 ei 030 çarşamba günü 9 da aleni müzayede ile satılacak- ır. Teliplerin mağazaya müracaatleri. 3—757 . Dr. EKREM ŞERİF MERKEZ HASTANESİ DAHİLİYE MÜTEHASSTSI. Adliye e Çulha Zade karşısında manınde Her Gün ör ii Sonra Hastalarını Kahul Eder. DAHİLİYE VEKALETİNDEN: Bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi ic- ra kılınacağı ilan edilen Ankara şehrine su $- isalesi işinin ihalesi teşrinievelin 1: inci çarşamba günü saat 15 te Dahiliye ekâleti müsteşarirk amında icra al kılınacaktır. Taliplerin müracaatleri. 3—614 ine yalnız istida ile| çin kara sanatlar mektebinin zirde müfredatı muharrer palr zarfla i 90 Erikkurusu 200 Çekirdeksiz üzüm 150 İncir Icahamam yatı mek- tepleri için zirde müfredatı tı murakkam iç çamaşır 1430 lira bedeli m eri ü- erinden nümunesi veçhile 26 teştinie- vel 930 pazar günü saat 15 de ihale edil- mek ü şeraiti mak istiyenlerin her göni sanat mektebi alen 9 teşrinisani 930 saat 14 de satılacaktır. KİRALIK EV. ilemi ölünür. köye bunları k için fabrika mezkürda encüm-ni vilayete müraca- > y 500 Kilo yoğurt. iriyetine müraneri ve müzayede Kütahya mebusu Ragıp Beyini | atleri ilan yyeneden evel merkez satın alma ko") ço, kilo gar a ei in cadİ Cinsi Adet Misyonu riyasetine müracaatleri. ; 3-602 Spa besi orta Gömlek 330 3 — 435 " güneş, e mam yy pal vE mmm m a Ke z adet kıl gebre aleni münakasaya kon-| redatı muharrer dört kalem erzak mü- ve 3—756 Çorap 20 Çift; muştur. İhalesi 16-10-930 tarihine mü- a ok meni Çorap kışlık 220 Çili dif perşembe günü saat on dörttür.| mediğinden pazarlık suretile 2 Sepeini Biye Postane sokağin: DAHİLİYE VEKALETİNDEN: Mendil 40 ida Me ve mpinneşiek ME ni 930 pazar günü saat 1 et Em ahrukat mide end Dahiliye Vekâletince “60” ton kok İN ere her gün ve münakasaya İş-| ginden taliplerin yevmi mı ve en- e bi temin edini & müb dilecek- | m e çekler 2 ati tü İ cn dele ölüye ve ra a i Mehmet kullemik e her) DAHİLİYE VEKÂLETİNDEN: inatla, in satın alma komisyo-| mak isteyenlerin her gün sanat mektebi 3—537 ler idaresi üçüncü şube mü- Dahiliye Vekâletinde mevcut sobas e üdürlüğüne müracaatleri ilan ol taya ve m. 18. 10 gösteri i staneleri için iki| 200 kilo kirez Kiralık Hane Arimiğon günü s de e o a İki odalı bir haneye ihtiyaç vardır. EN eki atbaamız ilan memurluğuna müracaat | âlma k: ronuna müracaat mala üçüncü şube oil 3—778 İedilmesi. 3—783 ve es 3—780. İleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: