14 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

14 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 HAKIMIYETİ MİLLİYE AZ “UM Dünyanın En Büyük Edibi Olmak İddiasında Bulunan Bernard Shaw r Shaw'ın 1879 da ikmal etmiş oldu- ik 51 se ne sonra bir tabi bulabilmiştir. Bugün İ Ja o günkü Shaw'di f vesile lı tur. Shavr anlarını yüzleri için- de mw Sai Bernard Sha ın babası sarhoşmuş bu sebeple bütün Gi ve taallükar o- nunla katı alâka etmiş. Adamın sarhoş- ünya ş, vahşi, sıkıl UŞ, Salsiğıki musiki; merakı 2 3 B bi 5 3 3 EŞ âEğ gi B 5 5 B K 'ok içermiş evlenmiş, ayar zamanda İncile merak | sarmış; ve nihayet “Ruhu Kudüs,, olmak | Bernard Shaw 68 yaşında iken alınmış bir resmi. Bernard Shaw bugün dünyanın ya: |nin hiç olmazsa mühim bir an edipleri arasmda ihtimal en bü-| Shokespeor — Shaw'm yanıda b il yer Silme, Lü) ün “50 pile Tİ y fakat şüphesiz en meşhurudur.| vermiştir. Bu müessese New Dünyanın, denebilir ki, hiç bir gazetesi| ii Birer essesede £ veznedarlık yapıyordu. sanının ime idi. Ve bir insan mal | yoktur ki Shaw'ın birkaç resmini neşret-| O Shaw o zaman verdiği izahatta demiş ” ; mevkie kâtip yamaklığından yükse öi yapmak isterse bu borsada | memiş, ondan hiç olmazsa birkaç satır | ti ki, yaptığı hareket alelâde bir cüret- mişti si a beş sene zarfında Mi il di. İlk çalışma seneleri genç ile bahsetmemiş olsun. Shaw Irlandalı-| kârlrktan ibaret değildir, o ancak hak eyi işti, ir Bernard Shaw için çok çetin oldu. Se- ; dır. Milliyet itibarile; fakat, bütün beşe | kını ihkak etmek istemiştir; Maksadı ye el ei erdiği zaman yaşı-| kiz sene sıkıntı ii Romanları me» riyetindir . Edebiyatta mi yer | ir Shakespeore” u küçültmek değil, ancak | EEE F |) | yabilecek k kadar. Me alıyordu. ii i-) vaffak olmıyo: Şahsiyetini bulama- barile, ““ di yat haline gelmi: urmadan çalışır- EE Kendine bir şahsiyet yapmağa ka- kendini içinde bulunduğumuz asrın ilk nede hakkı olan yeri piş Shaw" dı. Fakat imdi fırsatlardan isti- senesinde tayin etmiştir. etmeğe etmiyecek kadar eş bu kararı verdiği zaman 24 ya Bernard Shaw o sene Cleopatra, Coe-| nı EM & pisirikti. şında idi. Aynaya baktı, henüz Yüzüm | sen ismindeki eseri mi neşrettiği bir | yaratmak mukaddemeye ame ore den daha şında iken Bernard Shaw bü de pekaz kıl vardı. Yeni gürleşmekte min yerini bırakarak Londraya| olan bıyıkları ve kaşları ve burun de- eti. Tiki Londraya gitmekten maksadı edip) Susiyeti vardı. Bunlar şeytanı anı olmaktı. e dada kaldığı ( takdirde) lirdi. Bernard Shaw bir şeytan oldu, fa muvaffak ol a yele Çün | kat temiz bir şeytan. Koyu verdiği sakal | Irlanda gerek il dâ dekoru tamamladı. kalemlerde bep kendinden ii rile mahduttu. daima sonundaki (e) yi hazfetmektedir. Shaw romanın kendi gener'i olmadı. Vakta bi il İnsanla» sikişinas ğını emi iy sie ir. | tenkitler Shaw'ın kendi tarafından vaki da bu nnkaddeme büyük bir yer olmak isterse Pari ise, mi ın iç yüzl e tahlil et- olan bu tayinini tasdik etmekte hahiş-| tu La ir; Eh burada gençlik bar terse Londraya gitmelidir, dedi. Ve git-| mekteki ii ve MELE onu me- İ yatını a Sebebi ti. Onu ker bulunmuyorsalar da edebiyat âlemi ın kanaatince Londra İngiliz li-| vaffakıyete götürmeğe başladı. 30 ya- yi yete g 5 iddi: a n tül m eli bı ri Gi bir n müe; geçirmi mecbur olmuş. | ü çük Shaw vir öd için imtisal unamamıştı.. Ve aile sl namına sı olan gen w kusurunun ne ğu. i u çal üş ve bu kusuru bir yet haline getirmiştir. Eyi terbiye gör memiş olmak meziyetidir ki Shaw'a eyi bir tiyatro müellifi ol iktidarını vermiş, onu muhafazakâr İngiliz terbiye sinin baskınlarından kurtarı 1 a ütün yazılarında açık vede > ir, em Shaw 40 ında, düşünceli bir tavırla. Bernard Shaw 19 vasmda ii bir mii Shaw 56 sında neşeli halinde,

Bu sayıdan diğer sayfalar: