15 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

15 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“lathanelerimiz her gün daha mur “ tazam ve daha bol levazıma muh- ti Yaazn: Francis Delaisi Bugün avrüpalı, alnı açık iğ rak vahalara ve hattâ â camilere gi fethine a rli rüesa v. sultanlar istihdam 0 irili or; bugün yon avrupalı, mil bariz bir tarzda, 140 milyon “nüslü man kütlesini idarı i e ediğör; rım milli şefleri arasında, vaki te-| VİN iv k a cavüze mukavemet eden bir tek reis a lim istiklalini idime için A cihazının, ilminin ve Adetlerinin benimsenmesinden baş a çarı rmiyor. evi Büyük Mogol İmpara Sli andan sonra günün birinde nihayet Semanın ii da yıkıldı. Solumaları “Ecdatlarının lie hı tazip ettiği,, bahanesiyle Man- ka Min Mü emi m) zak > ila irt | e indi. a lar Bai de rg inf Se Gi ye komlkinezonların. maddesine ve 5000 lirasmn üçüncü lar, mukaddes Ganj ve Bramaput- iş, seir ge e asi iki 7121 Tirasının da fa'da mensucat iymalathaneleri,| 2 sekilde ei Biel - UV 700 üncü faslının 2 inci maddesine mü- Çin mabetlerinin gölgesinde de çi | gen sekilde tahalkkek ettirdiz ge: | eyi hakkındaki kanun lâyihası. endifer istasiyonları vardır. > A-| cen nesillerin aklından bile gecmi Si e ded den ibaret mühen-| yen, ve bizzat bizim de, iii Mo ED Rk yen is, tüccar ve bankerler, Bombay inkişafları nr aklım rae etim my > yi arp & asına sürüklemeğe mukahele faraziyeyi ta &den; hdam oluümacak jandarma şoföre ayda Fak ru tarzda istismar — di- iu boratuvar: İşte. 19 inc asrın bü maktuan ve azami otuz lira ücret veri-; ğerinden farklı olarak — alâk: e şoförün iaşe ilbas ve sa. nit için, her ei tarafı aynı Mere va miyor. len zenciden, hintli- en, i ve göcebeden aldığı mahsullere mukabil avrunalı ken- dil vrupa fabrikalarınd. kan mami şya veriyor. Bunların bilhassa bazılarından leri; slandıkları muh e ak- aktır. Fakat bizim âdetlerimize| ve iklimimize uygun birçok İki Av Türkçeye çeviren: F. C. 1 sonra > basit SA r| yük yeniliği; Tir. Jandarma Vilayet Mekzüğii HAKİMİYETİ MİLLİYE Meclis Açılıyor. | (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) rupa. miz Fıkra şudur: (İşbu yi den maada belediye kanununda Fakat dünyada son asır zarfında | rah olmayıp da muhtelif hususi e hâdis olan yegâne yenilik avrupa-| larla belediye meclislerine verilen va- krun a avrupalıdan doğ-| ziyfeler belediye encümenleri tarafm- iu: İlim ve Fen; tecrübenin ilham * dan tetkiyk ve karara raptedilir.) ie kasis tanzim ve tesbite| Ostern telgraf kumpanyasile müna- tuf ti ve kati bir lisan; rü-| ki 1 i ından ibaret riyazi| bm omanication Limitet ii Simi değil, Lavoisier'-! ile bir m ele tecrübi ilmi, va a Tâhiyet verilmesi hakkında kanun lâyi- kuvvetlerinin — kad-' hasr, deratının iyzahımı n de-| Posta , telgraf ve-telefon - merkezi ğil— bu elleri ide lp İnliğir > ve bağ; menstklarının İdaleye yy yepyeni bir a tetkiki Suhtas binalar dahilinde cretsiz ika: istihdaf ediy Meba u yeni ie eşyanın nihayets iz tenevvüü, icinde. besit eeisimlerin tefriki, yin 1931 mali senesi umum jandarma ku metleri hakkımda tanzim olunan kanun ii küle ve moleküleden de atoma rü- mandanlığı bütçesinin 410 uncu faslın- cu sarriyle e müfaz imkâ dan 32121 liranın tenzili ile 20 bin lira nını hasıl nın mezkür sene Milli“Müdafaa büt- İlim bu tetkikin her merhalesin-. çesihin-697 inci faslın birinci tayinat zda e çiremediğimiz yeni © see İşte hası. Lâyihanın metni şudur: (Jandar- bu suretle doğ ma umum leri kadrosuna da- i hil ücreti şehriyeli sivil şoför yerine isti oğdu. araziyeğlini. e ve bil- Dilim var) iresi diğer efrat gibi temin olunur. ANTALYA'DA HALKEVİI. İ : Antalya 6 -.2 - 932 alyada Cümhuriyet Halk verilen son Konferans türk edebiya Mt: yeni bir ei e il Si üzerine olmuştur. Büyük şi airle- 5 di dr, diğini elde ettikten sonra. ecsiebi vi acenteliğine veya tez gâha hiç bir sey getirmezdi. Hal- buki otomobillerimiz, sabun iyma- ei Vilâyet idareli GüN Gazi zorla kabul ettirmek lâzım gelmiş- e azretlerinin -köşkü.. ittisalind tir, dir ie inşaata geçi (Gazi çocuk bahçesi) namiyle kü- Japonya ve ir yim hariçiı, ik bir parka -başlamıştır.- Bahçe- olmak üzere, h ün küre ü le ir ABE in tarh ve tanzimi: rk müte de ü vesayeie Maruz e azab gaze emri eği ELK fi hiç bir kavim, hiç bir ırk 932 s danlığı m lüt esaslı vie âdetleri '20 milyo: ii ibaret en nan maden taharri memurları, mü reiki ei ve fidancılar; kendileri — arzuları olsun ol- masını 0 milyon renkli in- san abaltıyon rlar, Yalnız unutmamalı ki bu | milyon beyazlar her iki yarım kü- n büti dil, iklimleri yerleşmiş olup ğlam 'ki- en. i uzaharetine lehe bulunu- Mini e ansızm 200 milyondan 630 milyona &fırlı- yan beyaz ırk. bir asır zarfında, kıs dından küre eb'adına çıkan bir İm paratorluk insa etti. Bu ie et veren -muvaffakıye-. tin sırrı nedir? Bugünkü avrunalının. kendi den bir nesi ie ii seleflerinden! manen pek farklı olmadığı muhak ya Kendisinin ahlaki ve bedii sedi : ecek en pe . mağlüp ed 1 Ye Sr on asırlıl yi ede de se aikiiee arzetmiy unl bir yeri olan ol erd imreden, ve y hususiye tarafmdan tanzim edil- miş güzl ii olkün- Ür üzerinde k orf ei werilmekte- kadar olmaktadır..Nisan nihaye- edim- miş olan Kara Ali oğlu ie muştur. Konferanstan sonra fırka- bimer eski Türl re ocağı binasının nın sâz MR en güzidelerinden bir ir kaç fasıl i yerdi & ina ir Hali ibi Sıcak ve samimi bir muhit ya- Maş por im er birini iye er, Mi yek on, ibi si teşekküllerle beraber ferans ve konserler ayni fasılalar | hiye ve ayni insiyak ile temadi edecek- | sini ki tir, me- 'mur edilmiştir. Su, pişen. den bu husus için on * bin lira tah-. VE idi Ön sis edilmiştir. Vali Abidin Bey bah e bir ği mevzular çenin ya siye yle bizzatalâ- İtine kad a işlerinin bitme ik “ayarla eki Biphâri linde masma eh âktadır. öğle İ altındaki yonga, 15 Şu€.r. ANKARADA BIR GÜN. Sidi Hamamci İediler par ülkârizden çıkan yangın intibalarındah: Üstte ye: ia galabaılğı. İK resim de İda ii ngının tevessüüne mı olmağa çalışm. Sal göstermektedir. Antalya mekti ubumuzun resimlerinden: Antalyada Cüm, ANKA RA HALKEVİ. Ankara Halkevi açılış eni mi hazların hararetle deva; E a Meet olunmu İmtiyaz Feshi. İzmirin Ödemiş kazası dahilin mon madeni i dır. i etlerine psbete çHalk Fırkası mahfelinde ve konferanslarda uldidalsrdan bir galkevleri gayesini temsil edecek Mirasın feshini kabul ve tasvip BM

Bu sayıdan diğer sayfalar: