5 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

5 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİY ETİ MİLLİ YE No. 3622: ON ÜÇÜNCÜ SENE. © © CUMARTESİ 5 MART 1932 Muhterem Müşterilerim ize... Fabrikamız dahilinde a hiren tesis ettiğimiz ve âletlerle mücehhez hususi atölyemizde Otomobil tamiratı ve Düko ve Valantin ile tabanca boyaları yapmıya başladığı- mızı arzederiz. ig TE ANTENSİZ İŞLEYEN OTOMATIK ISKALA İLE MÜCEHHEZ TELEFUNKEN - 340 Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir e Telefon: 1830 en son sistem Salahaddin Refik Fabrikası Limited Şirketi LEFUNKEN Ankaraya Geldi Telgaz Magazalarında Elyevm Bor'da bi ve sairesinin 10mart ilâ 31 nakasaya konu! uştUr. Müna ka müracataları ilan olunur, Cin; bir tarafa gittiğin de mütebaki erz: z bölüğünün azami mi zak v ir 24 şubat tarihinden itibar E e va e açık lmi olan şaat müfettişliğinde toplanacak olan komisyon HER YERDE 5 KURUŞ Olukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden: | Erzak e mayıs 932 tarihine Mi ak ve si mayıs 932 ye kadarki ihti ü ya iştirak etm stiyen- i ler tahmini bedelin 9 Yo 7,5 nisp sinde Xen) tiralık ek mesi teminat akçelerini malsandığı na yatırdıklarına dair makbuz a ban i kati ihale e Al e Azami miktarı — Kilo 275 150 Büber aa 14 Pat. 80 Odun 55 (ton) — 7874 den: Heyeti umu a merkezi bulunan Uşak aat on dörtte fabrikada içtimar kik hisseda; ran hisse senetlerinin fabrika 4 — Meclisi idare ve murakip D.D. Y. Malzeme Dai- resinden: münakasası: Haydarpaşa-Ankara hattı üze- civa- saat 15 te ere mi ne acaktır Ir. Tafsilât, Ankara ve Haydai ee ikişer ia şartnamelerde yazılı arpa: hatlar “57002 er: aranın mizamnamemizir 26 inci e v ilerde Uşak şayak fabrikası T. A. Ş. miye içlimal ayak fabrikası Türk Anoi Uşaktı Şi kari 931 senesi heyeti umumiyesi 31. 3. Eee tarih yevmi perşemb mukarr: eyeti e maddesine naza“ usulü dairesinde veya saiki muteberelerinin de itası ilan olunı Rüznamei Müzal çiğ — Meclisi idare rap 2 — Murakip ih Yıraetleri 3 — Blânço kabulu. intihabatr. 3—7930 D.D. Y. malzeme : . dairesinden: Balast ihraciyesi/ Tül Ani kara İstasyonundaki satış ba kası iki sene müddetle ve ledi müzayede ile kiraya verilecektir. | e ae salı gü“ 15 are merkezinde yaplacar. Kik Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde ellişen kuruşa satılmakta olan şartname- azılıdır. 3—7901 ğı nü D.D. Y. umum | oğdüüzünde Kayseri-Sıvas hattı üz ir köj öprünün mahalline çeki hasebiyle 8/3/932 tarihinde; SEYRİSEFAİN. İZMİR - PİRE - İSKENDE» RİYE POSTASI, * Ankara Valiliğinden: eri saat 15 te Pazarlıkla ihale edilece; inden şeraiti anlamak için her gün en gümeni vilâyet kalemine ani dnâ olunur. 3—7821 KSÜRÜK ve BOĞAZ LDT ceklerdir senedi resmisi ol ir yeniden senedi sağ deftere dahil ANKARA ASKERLİK ŞUBE- — ha JS m — Malüller senedi ir ma- aş Fim ve devr: esi | cel en. beraber getire olmıyan- resmi istihsal edilmiye- vi senedi resmileri mahalli mvaline gösterilerek halen maaş sina oldukları tasdik ettirile- 'e bu suretle tekemi imül ettir- resmil li üzerine aj ri mahsusuna kayıt al resmisi hiç bir ve- şehit aileleri resmiyi hamil şe- e enedi Şi hit yetimleri eve Bet li bu sikası bulunmı şa al de iyzahat alacak rdır. 3—7639 5 (Gülni Gri e salığ perşembe 18 Ç Oi Dila Kayseriye yolcu tr in efer m 3—7903 ECE varmaları erkeklerin 19 ya ımı ikmal etmiş bulunmaları iti- bari yle haklarınm iskat ettirilme- diğine dair. senedi resmilerine meş ektir. Bu İmtiyaz Sahibi: Falih RIFKI Umumi vi” atı İdare eden; Naşit HAKKI 2 ç ankırı ii Civarnda "Halini. | liye, Matbaasında Basılmıştağ. | e KARABİGA POSTASI. &) MUDANYA POSTASI. (Antalya) pi çarşamba, & 9.30 da İdare ve Galata rıhtı- mından ekli ak 3-7899

Bu sayıdan diğer sayfalar: