9 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

9 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memleket stası. SAMSUN. nefis yetişmesi hususu da temin Bu seneki tütün, rekoltesi, noksandı düşmesine mani Alâkadarlar; eza değil iğ da hanımlar doktor Behçet Salih Beyi ziyaret aldığı bu kuvvetli lara da maddi ve manevi Tunmaktadır. İZMİR — Me er. İla Bazarı lak akarak gerek bugünkü eski emir ve talimat — de evelki gün Ziraat vaziyeti etraflıca gösteren bir girmemesi için bir an evel kadar bir mediklerinden fiatları Sıhhü tetki — Tp pan Dr. Curis Hirş, r Muhittin Profesörüs seyahati, hararetlidir. Profeswr, evvelâ Ankara'dan oradaki tetkikatım ikmal sıra ile Eskişehir, Kütahya, Karaman, Adana, li mülkiye nazaran fidelerin vaktinde mesi ve mmtaka; hastalık bulunması rençberleri sevindirmiştir. Borç münakaleleri ve Haftalık dünya Takvimi. (Transfer) konferansının neti i ika'da milli kömür durmadan meclisten tesisini tiyatro “ Bu ofis Bununla beraber a ve sanat zun ve orta GM vltardaı dainler vekilleri ile Teklifler müstehlikler, mürekkep tarafmdan umumi bir in başlıyan saat Milli yahudi şürâsı kararları alya, çekinmelerini tavsiye » e vekilleri Reich istikrazları- memleketin dö- a > istinkâf etmiştir. ken: u işte suçlu olduğunu bir Kam ki ba itham daha karıştıracak live 0 faizlerinin Almanya'da tiyatro'nun devletçe kontrole altma koyan yeni itibarla, devletin sadece bir polis iktifa edemiyeceğini söylemektedir. S.C.İ. de yeni Maarif teşkilatı. Halk Kömüserler Meclisi mektep siste. 1935 haziranma kadar atideki ilk ve orta mekteplerde tarih mektep kitapk 1 — Eski zamanlar tarihi, 2 bu kuponları Şimdi ei 3 ip m alak — Yeni zamanlar üzernden satın 1 — Asmfl ilk 4—5SSCİnin tarihi 5 Si — — 10 tarihi, Yedi starfhı orta mektebi bitiren Lözmgelen evsafı haiz (teknigüm) on 1 eylâlde beş sene üzere yüz elli talebe kabul İlk mektep müdürü tayin edilmek mail ebe ra döviz Me Tâzımdır. Natamam orta bu kabil peşin in tahsil iin e v vel Mektep müdürleri müttehit e az maarif Halk Komiserler artırmağa ire eksi teklif, fmdan senenin Gördüğü rağbet üzerine mevcudu kalmıyan ikinci defa tabma Iüzem hasıl olan . — ve Gelin Duvağı ii fit Romanı çıkmıştır. satış fiatı arasındaki zararını tazminen prim vererek yar-

Bu sayıdan diğer sayfalar: