9 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

9 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

#AZIRAN 1934 CUMARTESİ Muğla Vilayeti Nafıa baş mühendisliğinden: mi en 5 568, 20 e ik kilometreye kadar 2000 met- e. San eee b in 4 kuruş a be iri pazi ti saat ,on a e kapalı zar İle ihaleşi t almak dial Nafra beşmühendiiğine aa Vi ilan olunur. (1009) ELEKTRO MONTÖR ARANIYOR Anadolu'da büyükçe bir Elektrik Santrale bir Baş nist muavini alınacaktır. Taliplerin aşağıda yazılı e oL malıdır: 1 — Bir sanayi veya fen mektebinin elektrik kısmından A olmak. en kri ee EE in ae Bl Yaşı otuzdan yuki safı SN olmıyan Tem a imiyeceğ e en şehadetnamesi, çalı: IŞIĞI r 5 nüfus tı öndermeleri ilan olu 958 Aliye Vekâletinden: Söği sa tayin kılman hukuk fakültesi narın Sedat Beyin adresini değiştirmesi yüzünden tebligat yapılamadığı ii nihayet hir ep kadar Adliye Vekdleti 2 zl a üriyetine müraca: Gi mediz i e de müsta! cağı tebliğ makamı; sim imak üzere ilan e ya ulen Paris MAURICE CHEVAL Bandırma Kazası alülürlliden: Bandırma kazası dahilindeki Manyas gölünün 1 haziran 934 sikinin itibaren tuzla binasiyleri birlikte ri eek balık avlamak hakkı ile av vergisi ME tizamının müzayede içinde talip çıkmadığından 10-6-934 pazar günü sa- at 15 te ihale e üzere müzayede si e hafta dilmek temdit edildiği ilan olunur, (1140) E . . : mniyet işleri Umum üdürlüğünden: ik, aşağıda gösterilen şartları iz olan- aran ves kişiyi a için Viyana'ya 2 Dş ktü veya mülkiye mezunu — Sl ile 30 arasında mali 3 — Almancaya vakıf olmak 4— e askerlik hizmetini yapmış bulunmak nie 1 temmuz 934 e ği e Saat e İs anbu'da e yapılacak ve m parayı iade Si öge dair Noterlik- en tasdikli bir seli de 5 — Müsabakada muvaffal iler ei a'ya gönderik meden evel en az 6 ay ve en çok bir sene 2 lira asli in merkezde veya vilayetlerde hizmet görmek mecburiyetin- edir. İstiyenlerin şimdiden mektep vesikası, ii veb e keresi, hüviyet cüzdanı suretlerini bir istidan: rak müdüriyeti umumiyeye müracaat emele. de .Demirci, Elektirikci su ve kalorifer işcileri a inden : girmiş veya ae Vi eden sanatkâr arka- dara 5. o tarihinden it ni ehliyet cüzdanları- ı almak üzere 9X6,5 ebadı la üç ra otoğral semiyetler MükaBeLeRia ine müracaat eylemeleri ilan olunur, 7—2016 HAKİMİYETİ MİLLİYE. Hanımefendiler. ON YIL Kumbar a; Şapi yazlık hanlar En ei Sa Telefon: 1932 Milli Müdafaa Vekâleti Satm Alma Komisyonu İylanları İLAN Kırıkkale'de askeri sanat ve içi; Vi di kilo ko; ek eti ekmek ve muh- telifi fülcins Gri sebze üç şart- amede olarak aleni müna- t komisyonuna müracaatları. (1062) 7—1901 i Pabrikalar mamula- e (860, 000) metre “ama şırlık bez kapalı zarfla mü- naki Raya konmuştur. İhale- Sadik Pazartesi günü Si SAYIrA 1 bütün bir istikbaldir. Ankara Levazım Amirli- ği Satın Alma Komis yonu iylanları İLAN Tiralık unun La Büyük Tayyare Piyangosu mukabilinde komisyon e Beş bin setine ii eyi z meleri, ğı 11 haziran 934 pazartesi 7 inci tertip 2 inci keşi (di —2019 günü saat on dö, tedir. Sari 11 h 1934 t namesini ek ü her di I İLAN gün ve pazarlığa istirak içi; aziran € Yerli fabrikalar mamlıla- | de vaktinde te: tlariyle Mei e . “ dindar (6000) ne | e a st amı | Büyük ikramiye 25.000 liradır talık bez pazarlıkla a Satın alma komisyonuna gel : 000, 4.000." 3.000 liralık tr. Pazarlığı 16 haziran 994| meleri. (1134) 72023 Ayrıca: 10. , m ikramiye ve 20.000 lirahk bir e eke MUAYENEHANE NAKLI, mükâfat vardır. Hiper kk ve nü nesini örme! ki üzere her gün Nümune hastahanesi böbrek, ze sl iinde rin o gün ve e temi- - rize ae natlariyle komisyon: yi - | karşısmda Ankara kalan (1125) 7— İ kinci kata ei Telefon: 3566 5 i| Bayındır belediye Riyasetinden: « Bayındır belen. elektrik tetiviratının bi ile (70) teneke ince ve 0) Eskişehir Garajıli A e Eskişehir oteli ittisalindeki Eskişehir Garajı otomobil yatak ücreti yirmi ku- İL Safranbolu” Ei e ,000 ki Telefon — 3272 neke ei akne alam mübayaası İK zari uş yle münakasaya çıkarıldığından taliplerin 25.5.934 — 25 e kadar daireye lrcmdelner. (1024 7 —1847 Maarif Vekâletinden: la OrtaciDegli isat MR Türkçe, Tarih, - Coğ« , Fransızca, Almanca, Eczacı aranıyor. Merkez eczahanesine müracaat edile- cektir. 7—1952 Fenbilgisi - “Biyoloji i, Riyaziy. İnglizce Mali olmak ire açrlaca için bu sene imtihan anlar 1 Temmuz pazar günü İstanbul Üniver Kiralık oda yonuna müracaatları. (1143) 7—2024 Banyo ile ylmy arkasında Ağaoğlu Ahmet Bey apartımanı, > Alaman ailesinde. . 7—2011 Yazihane, atelye, ametgâh, olmağa iel geniş ve li dört a bir vü toplan va oda oda kiral in operatifin biraz aşa - ane caddesindeki Kiralık ve satılık ev.| Mm da Şerbetçi konağı iece eikieni manımda | ii il kimle? Koşnd arman e iardi 7 numaraya | 6 No. da Emin kim mül iile 2— ii İsitesinde e aşıyaca ktır. 3— imtihana dahil olacakların: A) bek olmaları, > X eyl n nühal ei e en fazla yaşta ER olduklar 1, cinayet ve cünha nei Hertürlü hastalıktan ve muallimi meğe mani vü ından > olduklarmı Ee e tasdikli hes E) Lise veya ae senlik idadi ye yahut Muallim Mek tebi mezunu olm: anların en az iki ders s6 i Serveti Fünun 43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta olan bu haftalık o resimli gazetenin akar da satış yeri AKBA kütüphanesidir. Senelik Abone 10 lira. Beher sayısı 20 kuruş. ez all etmiş sl bindik — Nam: i di iklarr takdirde numa dir ei unun 1 inci maddesinden gösterilen dere- eler Mi ka bir Orta Tedrisat Muallimliğing Ankara Vilayet Nafıa Baş Mühendisliğinden: alkevi önünden Samanpazarına kadar olan yolun parke kaldırım mesi kapalı zarf usuliye münakasaya çıkarılmış- Bedeli e e e a ia ki 18-6-1934) re e sikalar! L can Memi arak vilayet encümen ane müracaat et- a ek malümat almak istiyenler vilayet Nafıa edebilirler. cz) 7—1879 Yuka seye şartları haiz olan namzetler bir istida ile ekâ dlete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar aki ktır, A) Nüfus tezkeresinin veya tasdikli sureti, B) Tahsil deri en şehadetname veya vesiaklarra nın asıl ve yahut Hüsnüh: e ma; D) Mahalli vi e. nümunesine tasdikli e Mahalli Mani ii tasdikli ve fotoğraflı fiş, > “ adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, kalarm en son 15-6-9 a tarihine kadar Vekâlete gönderimi olması lâzımdır. si Vekâl miş olan veya evrakı müspite: ii lunan istidalar hakkında muamele e yaplmyac -aktır. Keyfi- yet ilan olunur, (1076) i tevfikan

Bu sayıdan diğer sayfalar: